ZonMw tijdlijn Gehandicapten en Chronisch Zieken https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Gehandicapten en Chronisch Zieken nl-nl Sat, 16 Feb 2019 17:58:33 +0100 Sat, 16 Feb 2019 17:58:33 +0100 TYPO3 news-3628 Fri, 15 Feb 2019 10:36:00 +0100 Het verspreiden van het inclusief onderzoeksvirus https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/het-verspreiden-van-het-inclusief-onderzoeksvirus/ Patiënten werken steeds vaker mee aan wetenschappelijk onderzoek naar hun aandoening. Hoe kunnen mensen met een verstandelijke beperking dit doen? Tessa Frankena van het Radboudumc zocht het uit en op 14 januari promoveerde zij op haar onderzoek, dat de basis was voor een richtlijn voor het doen van inclusief gezondheidsonderzoek. De academische werkplaats ‘Sterker op eigen benen’ organiseerde ter gelegenheid van deze promotie het symposium ‘Inclusief onderzoek in ’t eggie’. In dit artikel leest u hier meer over. Waarden en idealen

Waarden en idealen zijn belangrijke drijfveren bij inclusief onderzoek. Dat blijkt uit de betogen van Christine Linehan en Maaike Hermsen. Christine Linehan is associatie professor en directeur van het UCD Centre for disability Studies. Zij vertelt hoe ver Ierland is in het doen van inclusief onderzoek. Bij inclusief onderzoek is gelijkwaardigheid altijd het streven. Maar de realiteit is wel eens anders. Hoe zorg je voor een gelijkwaardig loon, een gelijkwaardig auteurschap en gelijkwaardige bijdragen aan de projectactiviteiten? Maaike Hermsen, lector Ethiek van Verbinding met Mensen met een Verstandelijke Beperking, staat stil bij de morele uitdagingen van inclusief onderzoek. Inclusief onderzoek kan en lukt ook – maar vooralsnog niet zonder dat je (morele) dilemma’s en uitdagingen tegenkomt.

Co-onderzoeker

Anneke van der Cruijsen en Henk Jansen vertellen over hun werk als co-onderzoeker in het project van Tessa Frankena. Zij vertellen wat daarbij wel én niet helpt. Zij vinden tijd, een duidelijke rol- en taakverdeling, respect en eerlijkheid belangrijke voorwaarden in de samenwerking. Hun werk heeft een aantal handige hulpmiddelen opgeleverd. Deze hulpmiddelen kunnen andere onderzoekers gebruiken bij het uitvoeren van hun onderzoeksprojecten en dat gebeurt al veel. Er is bijvoorbeeld een toegankelijke folder, een toestemmingsformulier en er zijn verschillende onderzoekshulpmiddelen die het doen van inclusief onderzoek makkelijker maken. Henk en Anneke zijn enthousiast over hun werk als co-onderzoeker en verspreiden het inclusief onderzoeksvirus steeds verder. Zij zetten hun goede werk voort bij het project ‘Ondersteunen van een gezonde leefstijl van mensen met een verstandelijke beperking: de krachten gebundeld!’ van het programma Gewoon Bijzonder.

Richtlijn 

Tessa Frankena deed samen met Anneke van der Cruijsen en Henk Jansen een literatuurstudie, een vragenlijstenonderzoek, een Delphi-studie en een bespiegelende studie onder mensen met en zonder een verstandelijke beperking. Onder hen waren ook onderzoekers. Op basis hiervan ontwikkelde het onderzoeksteam - samen met 17 experts zónder en 40 experts mét een verstandelijke beperking - een 'consensus statement on inclusive health research'. Met deze richtlijn is het voor onderzoekers makkelijker gezondheidsonderzoek te doen met (en voor) mensen met verstandelijke beperkingen.

CABRIO-training en meer participatie

Anneke van der Cruijsen en Henk Jansen hebben – samen met een aantal collega’s van het project Ondersteunen van een gezonde leefstijl van mensen met een verstandelijke beperking: de krachten gebundeld - de CABRIO-training gevolgd. Sofie Sergeant (onderzoeker Disability Studies) en Henriëtte Sandvoort (co-onderzoeker LFB) hebben in het project ‘Samen werken, samen leren’ van het programma Gewoon Bijzonder de CABRIO training ontwikkeld. In deze training krijgen projectleden training en coaching op maat over het samenwerken met mensen met een beperking in hun project. Het gaat om een algemene basistraining en om coaching die is toegespitst op participatie in het specifieke project. In deze coaching is onder andere aandacht voor participatieve methoden en technieken en het vormgeven van participatie binnen de projectteams. Sofie en Henriëtte hebben tijdens het symposium hun gezamenlijke missie toegelicht. Zij pleiten voor betere participatie van mensen met een beperking in alle onderzoeksprojecten van het Programma Gewoon Bijzonder. 

Meer weten?

•    Meer informatie over het project ‘Samen werken, samen leren’
•    Meer informatie over het project ‘Ondersteunen van een gezonde leefstijl van mensen met een verstandelijke beperking: de krachten gebundeld!’
•    Een toegankelijke versie van het proefschrift ‘Optimising inclusive health research: where expectations and realities meet. Meaningful collaboration with people with intellectual disabilities’   

]]>
news-3624 Thu, 14 Feb 2019 16:56:31 +0100 Zonmw krijgt opdracht voor onderzoeksagenda ME/CVS https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/zonmw-krijgt-opdracht-voor-onderzoeksagenda-mecvs/ Minister Bruins voor Medische Zorg en Sport heeft besloten ZonMw de opdracht te geven voor het ontwikkelen van een onderzoeksagenda rondom myalgische encefalomyelitis/chronisch vermoeidheidssyndroom (ME/CVS). Deze onderzoeksagenda dient als opstap naar het inrichten van een onderzoeksprogramma rondom dat thema. De opdracht voor een onderzoeksagenda volgt op een advies van de Gezondheidsraad over ME/CVS. In dat rapport stelt de Gezondheidsraad vast dat nog onduidelijk is hoe de ziekte ontstaat, er geen wetenschappelijke overeenstemming is over hoe de diagnose precies gesteld moet worden en er nog geen behandeling is die zich richt op de oorzaak.

De Gezondheidsraad adviseert daarom onder meer om meer wetenschappelijk onderzoek te doen naar ME/CVS. Hierbij komt de nadruk te liggen op de onderbouwing van de diagnose, het ontstaan van de ziekte en de behandeling van ME/CVS. De uitkomsten van het advies zijn besproken met vijf patiëntenorganisaties die betrokken zijn bij ME/CVS.

Onderzoeksagenda opstellen

In lijn met het advies van de Gezondheidsraad heeft minister Bruins besloten om ZonMw de opdracht te geven voor het ontwikkelen van een onderzoeksagenda. Dit doet ZonMw in samenwerking met organisaties voor mensen met ME/CVS en organisaties in de zorg voor mensen met ME/CVS.

In die onderzoeksagenda moet biomedisch onderzoek centraal staan. Dit biomedisch onderzoek vormt de opstap naar het inrichten van een onderzoeksprogramma dat gericht is op ME/CVS. Het is daarbij van belang dat het onderzoek toepassingsgericht is, zodat de resultaten adequaat geïmplementeerd kunnen worden. De onderzoeksagenda moet gericht zijn op:

 • Onderzoek dat kan leiden tot een betere onderbouwing van de diagnose ME/CVS;
 • Onderzoek naar het ontstaan van ME/CVS;
 • Onderzoek naar de behandeling van NE/CVS.

Samen met patiënten en patiëntenorganisaties ontwikkelen

ZonMw ontwikkelt de onderzoeksagenda nadrukkelijk in samenwerking met organisaties voor mensen met ME/CVS en organisaties in de zorg voor mensen met ME/CVS. De onderzoeksagenda staat tenslotte in dienst van de patiënten met ME/CVS. Daarnaast is er ook een belangrijke rol weggelegd voor de betrokken partijen in de zorg voor patiënten met ME/CVS, zoals de universitair medische centra (umc’s). De uiteindelijke onderzoeksagenda moet verder aansluiten bij alle nationale en internationale ontwikkelingen rondom (het onderzoek naar) het chronisch vermoeidheidssyndroom.

Meer informatie

Binnenkort volgt op de website van ZonMw meer nieuws over de onderzoeksagenda die ontwikkeld wordt. Lees hier de Kamerbrief van minister Bruins over ME/CVS.

]]>
news-3615 Thu, 14 Feb 2019 08:02:37 +0100 Presentatie trainingsmodules vroegsignalering autisme op NVA Autisme Congres 2018 https://www.youz.nl/wie-we-zijn/nieuws/-/presentatie-trainingsmodules-vroegsignalering-autisme-op-nva-autisme-congres-2018 news-3597 Fri, 08 Feb 2019 09:51:40 +0100 Vijf organisaties erkend als ZG-expertiseorganisatie https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/vijf-organisaties-erkend-als-zg-expertiseorganisatie/ Vijf organisaties die zich richten op de zorg en ondersteuning voor mensen met een zintuiglijke beperking zijn erkend als zintuiglijk gehandicapten expertiseorganisatie. Het gaat om Koninklijke Visio, Stichting Bartiméus Sonneheerdt, Koninklijke Kentalis, NSDSK en Koninklijke Auris Groep. De zorg en ondersteuning voor mensen met een zintuiglijke beperking vragen om specifieke kennis en deskundigheid. De expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten (ZG) is in het leven geroepen om de ontwikkeling van die specifieke kennis en deskundigheid én het gebruik van die kennis te stimuleren. De vijf organisaties ontvangen de erkenning in het kader van een zogenoemde erkenningsronde. Deze werd in augustus 2018 binnen het ZonMw-programma Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten (ZG) uitgezet. De organisaties zijn met de erkenning verantwoordelijk voor het borgen van de kennisinfrastructuur van de expertisefunctie ZG binnen de visuele en auditieve/communicatieve sector.

Rol ZG-expertiseorganisaties

De ZG-sector valt uiteen in twee deelsectoren, namelijk in organisaties voor mensen met een auditieve en/of communicatieve beperking en organisaties voor mensen met een visuele beperking. In een adviesrapport opgesteld in 2017 door een onafhankelijke adviescommissie  wordt samenwerking op deelsectorniveau als een belangrijk uitgangspunt genoemd. Hierbij wordt gewerkt met meerjarige programma’s rondom een thema of doelgroep.
 
Deze samenwerking wordt geregeld door de ZG-expertiseorganisaties. Zij zijn verantwoordelijk voor het borgen van de kennisinfrastructuur, waarbij sprake is van wisselwerking tussen onderzoek, beleid en praktijk. Daarnaast vervullen zij een regierol in de ontwikkeling, het indienen en uitvoeren van het meerjarig deelsectorplan. In dit plan is de gezamenlijke ambitie van de deelsector uitgewerkt en zijn de speerpunten en programma’s op thema of doelgroep voor de periode 2020-2022 beschreven.

De erkende organisaties zijn verplicht om hun taken op te pakken in samenwerking met alle betrokkenen en ten dienste van de gehele deelsector. De inzet van ervaringsdeskundigen en de samenwerking met vertegenwoordigers van de doelgroep, partnerorganisaties en het netwerk rondom zorg- en dienstverlening is een voorwaarde.

Overige organisaties

Voor de uitvoering van de meerjarige deelsectorplannen en programmalijnen worden consortia gevormd. Hierbij hebben ook de overige organisaties met betrokkenheid tot de doelgroep de mogelijkheid om aan te sluiten. Het uitgangspunt is dat alle partijen binnen een consortium gelijkwaardig zijn. De regierol is belegd bij de ZG-expertiseorganisaties.

________________________________________

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een onafhankelijke adviescommissie in 2017 een advies opgesteld waarin is beschreven hoe de expertisefunctie ZG in de toekomst vormgegeven zou moeten worden. Daaruit is onder meer de ontwikkeling van sectorbrede erkenningscriteria voortgekomen. Ook de keuze om ZonMw aan te wijzen als onafhankelijke, coördinerende partij komt voort uit dit adviestraject

]]>
news-3581 Wed, 06 Feb 2019 13:03:16 +0100 Health Tuesdays in het teken van implementatie van innovaties https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/health-tuesdays-in-het-teken-van-implementatie-van-innovaties/ Nieuwe technologieën, zoals robotica, slimme speakers en sensoren, maken het mogelijk om langer zelfstandig te leven en thuis te wonen, ondanks ouderdomsgebreken of de beperkingen van een ziekte of handicap. Overheden, gebruikers(organisaties), onderzoekers en bedrijfsleven werken volop aan de ontwikkeling hiervan. Toch sijpelen deze nieuwe technologieën maar langzaam door naar de huiskamer, keuken, bad- en slaapkamer van degenen voor wie ze zijn bedoeld. Het AAL-programma, enkele andere programma’s van ZonMw en het Centre of Expertise Future Health Design U CREATE slaan de handen ineen om samen met partners en andere deskundigen te exploreren welke mogelijkheden er op korte termijn zijn voor een spoediger implementatie van innovaties. Zij starten met drie Health-Tuesdays in Utrecht, rond de volgende drie thema’s:

U bent als partner van de organiserende partijen van harte uitgenodigd om een of meer van deze bijeenkomsten bij te wonen, houdt er wel rekening mee dat het verplicht is om u aan te melden. Meld uzelf hier aan.

]]>
news-3573 Wed, 06 Feb 2019 09:33:35 +0100 InZicht Ontmoetingsdag 2019 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/inzicht-ontmoetingsdag-2019/ Als je blind of slechtziend bent kom je heel wat uitdagingen tegen in deze visueel ingestelde samenleving. Wat doet dit met je? Hoe werkt dat door in je relaties met je naasten? En hoe kun je daarbij ondersteund worden? Die vragen staan centraal tijdens de Ontmoetingsdag van InZicht op 7 maart 2019. Blind of slechtziend zijn levert de nodige obstakels en uitdagingen op. Veel mensen met een visuele beperking gaan daar goed mee om, maar voor sommigen is dat lastiger. Die krijgen bijvoorbeeld te maken met psychische problemen. Dat werkt door bij hun naasten, maar ook bij de professionals die met hen werken.

Hoe ga je daar mee om? Welke kennis en antwoorden zijn er vanuit wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek? Daarover gaan onderzoekers, zorgprofessionals én mensen uit de doelgroep met elkaar in gesprek op de Ontmoetingsdag van InZicht op 7 maart 2019. We nodigen u van harte uit!

Praktische informatie

Deelname aan deze dag is gratis. De ontmoetingsdag duurt van 10.00 tot 17.00 uur en vindt plaats bij Eenhoorn Meeting Center in Amersfoort. Het voorlopige programma van de Ontmoetingsdag is al bekend en wordt in aanloop naar de dag aangevuld met verdere informatie.

Aanmelden

Nog niet aangemeld? Stuur een email naar backofficekei@visio.org.

]]>
news-3572 Wed, 06 Feb 2019 09:20:50 +0100 Tweede subsidieoproep Voor elkaar! van start https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweede-subsidieoproep-voor-elkaar-van-start/ Op 21 februari 2019 opent de tweede subsidieoproep van Voor elkaar! De oproep gaat over innovatieve projecten die bevorderen dat mensen met een ziekte, beperking of psychische problemen en hun naasten het leven kunnen leiden waar zij zelf voor kiezen. ZonMw vraagt u bij deze subsidieoproep om eerst een projectidee in te dienen en nog geen uitgewerkte aanvraag.

Workshop

PGOsupport biedt op 22 februari 2019 de workshop ‘Bereid je voor op de subsidieoproep van ZonMw’ aan. Deze vindt plaats van 10 tot 14 uur bij ZonMw in Den Haag. U gaat aan de slag met het verder onderzoeken en aanscherpen van een vernieuwend idee. Wees er snel bij. Het aantal plaatsen is beperkt. Aanmelden kan op de website van PGOsupport.

Informatiebijeenkomst 1ste open oproep

Op 20 februari en bij voldoende belangstelling ook op 22 februari 2019 organiseren we informatiebijeenkomsten over de eerste open oproep van 2019. We geven toelichting waar de oproep over gaat. En we leggen uit wat het indienen van een projectidee inhoudt en hoe de vervolgstap (indienen van een uitgewerkte aanvraag) eruit ziet. Er is dan ook volop de gelegenheid voor het stellen van vragen.

Aanmelden voor informatiebijeenkomst

U kunt zich alleen nog aanmelden voor de informatiebijeenkomst op 22 februari, om 14 uur bij ZnMw in Den Haag. De bijeenkomst op 20 februari in Utrecht zit al vol. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar participatie@zonmw.nl (onder vermelding van 22 februari).

Subsidieoproepen Voor elkaar! 2019

Naast deze oproep zijn er in 2019 nog een aantal subsidieoproepen. Daar vindt u op deze pagina meer informatie over.

Meer weten over het programma Voor elkaar? Ga dan naar de programmapagina van Voor elkaar!

]]>
news-3481 Mon, 21 Jan 2019 17:51:21 +0100 Prof. dr. Frans Zitman overleden https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/prof-dr-frans-zitman-overleden/ We zijn bedroefd te moeten melden dat prof. dr. Frans Zitman op 15 januari 2019 is overleden. Binnen ZonMw heeft hij verschillende functies bekleed. Als voorzitter van de stuurgroep InZicht heeft Frans belangeloos en met veel inzet geijverd voor samenwerking tussen de vele actoren in het visuele veld. Hierdoor is hij voor velen een bron van inspiratie geweest. Als programmacommissielid van het Onderzoeksprogramma GGz leverde hij ook een waardevolle bijdrage aan het verbeteren van de geestelijke gezondheidszorg.

Binnen het programma Geneesmiddelen was Frans commissielid en voorzitter van de STIP ronde. Ook was hij voorzitter van de ronde Patiëntenregistraties.

Begin september 2018 werd duidelijk dat hij ziek was en niet lang meer te leven had. Toch is zijn overlijden nog onverwacht snel gekomen. Het is een groot verlies voor zijn vrouw, zijn kinderen en kleinkinderen en de overige naasten.

Wij wensen zijn nabestaanden heel veel sterkte toe.

]]>
news-3467 Thu, 17 Jan 2019 13:44:25 +0100 Aanmelden informatiebijeenkomst Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd programmalijn voor gemeenten nu mogelijk https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/aanmelden-informatiebijeenkomst-actieprogramma-maatschappelijke-diensttijd-programmalijn-voor-gemeen/ Gemeenten en hun natuurlijke partners worden voor de programmalijn uitgenodigd te experimenteren met de inrichting van de maatschappelijke diensttijd, gebaseerd op de aanpak van de Belgische Samenlevingsdienst. Voor deze subsidieoproep wordt op woensdag 13 februari 2019 een informatiebijeenkomst georganiseerd. De bijeenkomst is van 10.30 tot 13.00 uur (inloop vanaf 10.00 uur) bij Mammoni in Utrecht. Let op: het bijwonen van deze informatiebijeenkomst is verplicht als u een aanvraag wilt indienen! Inschrijven voor de bijeenkomst is vanaf nu mogelijk. Tijdens de bijeenkomst vertellen vertegenwoordigers van de Belgische Samenlevingsdienst over de opzet en de ervaringen in België. Ook wordt de subsidieoproep toegelicht, wordt ingegaan op de wijze waarop aan consortia ondersteuning geboden wordt bij het proces en het indienen  van de aanvraag en is er ruimte voor vragen. Na afloop van de bijeenkomst kunt u aangeven of u een aanvraag wilt indienen. 

Aanmelden voor de bijeenkomst

Wilt u de bijeenkomst bijwonen? Meldt u dan aan via dit formulier. 

De Belgische Samenlevingsdienst

Het Platform voor de Samenlevingsdienst geeft jongeren in België de kans om te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling door nieuwe vaardigheden te leren en zich deel te laten voelen van de samenleving. Dit gebeurt deels in groepsverband, deels individueel. Per traject wordt een groep jongeren samengesteld die zich zes maanden lang inzetten in verschillende sectoren. De jongeren krijgen daarnaast in groepsverband verschillende trainingen. Het doel van de samenlevingsdienst is om een boost te geven aan het zelfvertrouwen en de talentontwikkeling van jongeren, ze de mogelijkheid geven voor het opdoen van vaardigheden en iets voor een ander of de samenleving te doen. Ondanks dat het geen doelstelling is, boekt de Samenlevingsdienst mooie resultaten op uitstroom van kwetsbare jongeren naar werk of opleiding. 

Wie kan aanvragen? 

De aanvraag kan worden ingediend door een consortium van meerdere gemeenten met hun natuurlijke partners, zoals werkgevers(organisaties), vrijwilligerscentrales, scholen en maatschappelijke organisaties. Binnen het consortium moet ervaring zijn met het werven, matchen en begeleiden van jongeren. Gemeenten moeten daarnaast domeinoverstijgend samenwerken met de domeinen zorg, onderwijs en werk en inkomen. 

Waarom het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd? 

Met dit programma bevordert de Rijksoverheid dat iedere jongere de mogelijkheid krijgt om via maatschappelijke projecten en activiteiten bij te dragen aan een sterke en betrokken samenleving. Ook jongeren die nu nog niet maatschappelijk actief zijn. Het doel van het actieprogramma is om vanuit de praktijk te leren wat werkt.

Meer weten? 

eer informatie over de randvoorwaarden vindt u in de factsheet hieronder en in de definitieve subsidie-oproep die op 18 maart 2019 opengesteld wordt. Voor inhoudelijke vragen kunt u nu al contact opnemen via amd@zonmw.nl of 070-349 52 45.

]]>
news-3452 Tue, 15 Jan 2019 11:46:58 +0100 ZonMw actief tijdens de e-healthweek 2019 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/zonmw-actief-tijdens-de-e-healthweek-2019/ Van 21 tot 26 januari is de landelijke e-healthweek. Met meer dan 200 activiteiten door het hele land kan het grote publiek zien en ervaren welke mogelijkheden er zijn en hoe e-health kan worden ingezet. ZonMw organiseert twee activiteiten op het gebied van dementie en sport. Met e-health, digitale ondersteuning in de zorg, krijgen mensen makkelijker toegang tot zorg en meer inzicht in hun gezondheid. ZonMw draagt daar aan bij door onderzoek en het stimuleren van de implementatie en wij zijn dan ook van harte hoofdpartner van de e-healthweek.

Sessies ‘dementie’ en ‘sport’

Op maandag 21 januari organiseren we twee sessies op de openingsmanifestatie ICT&Health. In de sessie 'E-health voor sport én zorg' gaan we kijken wat de zorg kan leren van innovaties uit de sport. Slimme tools voor lichaamshydratie of krachtmetingen, hoe kunnen we deze toepassen in de zorg? Daarnaast organiseren we de sessie 'Dementie innovaties, gebruik ze!' Er zijn veel e-health applicaties voor dementie. Samen met de deelnemers gaan we ons buigen over de belangrijke vraag: hoe kunnen we er samen voor zorgen dat meer mensen met dementie en hun naasten deze technologie ook kunnen gebruiken?

E-health in ZonMw projecten

E-health is bij ZonMw in veel programma’s te vinden. De focus is onderzoek naar e-health en het gebruik ervan in de praktijk. Zo onderzochten we het gebruik van een app voor mensen met separatieangst, deden we onderzoek naar de mogelijkheden voor thuisrevalidatie, werd er een zelfmanagement methodiek ontwikkeld voor mensen met autisme en onderzochten we de inzet van een tabletcoach. Een selectie van deze en meer mooie projecten en projectresultaten hebben wij verzameld op onze speciale e-healthweek pagina.

Meer informatie

ZonMw en de e-healthweek
Activiteiten e-healthweek

 

]]>
news-3353 Thu, 13 Dec 2018 14:29:05 +0100 Tips voor onderzoekers: sekse en gender integreren in onderzoek https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tips-voor-onderzoekers-sekse-en-gender-integreren-in-onderzoek/ Om iedereen even goede zorg te kunnen bieden, moet de gezondheidszorg rekening houden met verschillen die er zijn tussen mensen. Een voorbeeld daarvan zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen. Voor subsidieaanvragers hebben we daarom tips en tools verzameld over hoe in gezondheidsonderzoek goed aandacht te besteden aan deze verschillen. Aandacht voor verschillen tussen mannen en vrouwen in gezondheidsonderzoek komt de kwaliteit van onderzoek ten goede. Zo weet je bijvoorbeeld beter of mannen en vrouwen dezelfde risico’s lopen op een ziekte en of een behandeling goed aansluit bij zowel mannen als vrouwen. Daarbij maken we onderscheid tussen sekse en gender.

Sekse

Sekse verwijst naar een set van biologische eigenschappen van mensen en dieren. Het wordt vooral geassocieerd met fysieke en fysiologische kenmerken, waaronder chromosomen, gen-expressie, hormoonniveaus en -functies, en reproductieve/seksuele anatomie. Sekse wordt over het algemeen onderverdeeld in man of vrouw, maar er is een variatie in de biologische eigenschappen die sekse omvatten en hoe die aspecten tot uiting komen.

Gender

Gender verwijst naar de sociaal geconstrueerde rollen, gedrag, uitingen en identiteiten van meisjes, vrouwen, jongens, mannen en genderdiverse mensen. Het beïnvloedt hoe mensen zichzelf en anderen zien, hoe zij zich gedragen en met elkaar omgaan, en de verdeling van macht en middelen in een samenleving. Gender wordt over het algemeen neergezet als een binair concept (mannelijk en vrouwelijk), maar er is een grote verscheidenheid in hoe individuele mensen en groepen gender begrijpen, ervaren en uiten.

Tips

Om onderzoekers te ondersteunen met het meenemen van man-vrouwverschillen in hun onderzoeksvraag, hebben we tips en tools verzameld op deze pagina: www.zonmw.nl/faqgender. Je vindt hier onder andere informatie over de relevantie van sekse en gender, en hoe het mee te nemen in de probleemstelling en bij het maken van een plan van aanpak. Meer informatie over gender bij ZonMw: www.zonmw.nl/gender

Bron infographic: Canadian Institutes of Health Research

]]>
news-3292 Thu, 29 Nov 2018 16:04:16 +0100 Eerste leernetwerkbijeenkomst EMB in het vizier veelbelovend https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/nieuws/bijeenkomst-leernetwerkbijeenkomst-lancering-leidraad-emb-in-het-vizier?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=nieuwsflitsknpgs29november2018a&utm_content=lancering+leidraad+emb+in+het+vizier Op 21 november was het zo ver: de eerste leernetwerkbijeenkomst van EMB in het vizier. Hierin stond onder andere de lancering van de leidraad EMB in het vizier centraal. Verder gaan dit jaar 10 organisaties aan de slag met het vraagstuk: Hoe kun je mensen met EMB op een goede manier ondersteunen? news-3266 Mon, 26 Nov 2018 08:48:36 +0100 Werken met niet-aangeboren hersenletsel https://www.verwey-jonker.nl/publicaties/2018/werken-met-nah In het kader van een gezamenlijk project tussen FNO, ZonMw en de Edwin van der Sar Foundation om jonge mensen met niet-aangeboren hersenletsel te ondersteunen, heeft het Verwey-Jonker Instituut een verkennend onderzoek uitgevoerd. Het doel was inzicht te krijgen in de samenstelling en omvang van de groep jongeren met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) t/m 25 jaar. Welke problemen ervaren zij rondom opleiding en werk? news-3261 Fri, 23 Nov 2018 14:11:00 +0100 Met de Class hebben jonge mensen met NAH weer perspectief https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/met-de-class-hebben-jonge-mensen-met-nah-weer-perspectief/ Het project de Class van de Edwin van der Sar Foundation verwelkomde, met de start van de vijfde Class, haar 100ste deelnemer. Ook ZonMw en FNO maken deel uit van dit initiatief waarbij een groep gemotiveerde jongeren met NAH wordt ondersteund bij het afronden van een studie, het opdoen van werkervaring, het vinden van een passende baan én een actief leven. ‘Vooral als je nog jong bent, wil je graag meedoen. Met hersenletsel maak je een valse start. Ik ben trots en dankbaar dat wij sinds 2012 samen een heel mooi pad hebben gelegd voor de volgende generaties. Samen kom je echt veel verder.’

‘Ik wil, samen met mijn vrouw Annemarie en met de bedenker van de Class Maurice Brederode, iets teruggeven aan de maatschappij. De blik weer vooruit richten, wij ondersteunen daarbij.’

Deze woorden spraken Annemarie en Edwin van der Sar op de feestelijke bijeenkomst op 21 november 2018. De derde Class van de Edwin van der Sar Foundation werd uitgezwaaid en (alweer) de vijfde Class werd verwelkomd. Met de Class krijgen jonge mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) de gelegenheid om een jaar lang een intensief programma te volgen van onder andere bijeenkomsten, trainingen, begeleiding op maat, sport en beweging. Het programma is er op gericht om de schoolopleiding af te maken en vooral de weg naar werk te vinden.

Tamara van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mocht de 100ste deelnemer welkom heten. Niet in de vorm van één persoon, maar gesymboliseerd door de hele nieuwe Class. Want het gaat bij de Class immers om ‘samen’.

Onderzoek

ZonMw en FNO financieren onderzoek naar de effectiviteit van de Class. Projectleider Hennie Boeije van het Nivel vertelt dat zij met haar team uitzoekt of de aanpak van de Class werkt, wat maakt dat de Class werkt en wat de verbeterpunten zijn. Ook wordt bekeken of het mogelijk is om deze aanpak in te zetten bij jonge mensen met andere aandoeningen of beperkingen.

Hennie Boeije: ‘Wij horen veel: “Ik word van het kastje naar de muur gestuurd”. Of: “Je bent nu uitgerevalideerd, we kunnen niet zoveel meer voor je doen.” De Class biedt jonge mensen met NAH weer een toekomst. Met een brede aanpak en hard werken van de kant van de deelnemers. In die aanpak vindt ieder wel iets dat aansluit. De een is vooral gericht op werk. De ander meer op bewegen en sport. Weer een ander is blij om weer mee te kunnen doen.’

‘We hebben voor ons onderzoek veel deelnemers van de Class gesproken. Deelnemers die nog bezig zijn en oud-deelnemers. Een opbrengst van de Class is dat de deelnemers sollicitatievaardigheden hebben opgedaan, en dat hun zelfvertrouwen en geloof in eigen kunnen is toegenomen. Ook hebben zij meer inzicht in eigen belasting en belastbaarheid. Over het algemeen zijn deelnemers erg te spreken over de Class; iedereen zou het andere jongeren met NAH aanraden. Zij zijn vooral blij om weer perspectief te hebben.’

‘In het onderzoek is ook met ouders gesproken. Ook zij worden bij de Class betrokken. Ze voelen zich gehoord en vinden het ook fijn dat het team van de Class veel kennis van NAH heeft. Het contact met andere ouders is goed voor herkenning en delen van ervaringen. De Class neemt als het ware de zorgen een beetje van ze over. Dat geeft lucht. Ik hoor veel: “Je kunt weer gewoon moeder of vader zijn in plaats van coach.” '

‘Ik heb in de gesprekken met gemeenten en het UWV gemerkt dat zij van goede wil zijn. Maar ze zijn wel zoekende hoe ze kunnen helpen. Ze hebben te weinig kennis over wat jongeren met NAH nodig hebben. Gemeenten zijn ook geïnteresseerd in het vertalen van de aanpak naar andere doelgroepen.’

'We hebben ook nog een literatuuronderzoek gedaan naar andere aanpakken. Wat is daar succesvol of juist niet.'

Wat vinden de jongeren van de uitkomsten?

Hennie Boeije: 'Als we klaar zijn, ligt er een voorstel met knelpunten en verbeterpunten. Dat voorstel gaan we vervolgens bespreken met de jongeren: herkennen ze de uitkomsten, hebben ze nog adviezen. En er komt een bijeenkomst met jongeren die andere chronische problemen hebben: kunnen zij iets met deze aanpak?’

Begin 2019 wordt het onderzoek afgerond.

Meer informatie

]]>
news-3249 Tue, 20 Nov 2018 16:19:00 +0100 Stap uit de verbale box https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/stap-uit-de-verbale-box/ Zes nieuwe netwerken van Gewoon Bijzonder zijn recent van start gegaan. Op donderdag 15 november kwamen zij, samen met de zes reeds bestaande netwerken, bijeen om ervaringen en tips uit te wisselen. De nieuwe netwerken richten zich op mensen met ernstig meervoudige beperkingen (EMB) en mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag. Eén project richt zich bijvoorbeeld op de vraag ‘hoe kunnen we de wereld voor mensen met een ernstig meervoudige beperking begrijpelijker en toegankelijker maken?’ Een ander project kijkt naar: ‘Hoe kunnen we de kracht en het welbevinden bevorderen van gezinnen met een kind met EMB?’

Bij alle projecten is het van belang te kijken naar het bredere perspectief. Aan de ene kant gaat het om maatwerk voor de doelgroep waar het netwerk zich op richt. Maar het is ook belangrijk om te kijken of je kan opschalen naar andere regio’s. En uitschalen; een verbreding zoeken naar andere doelgroepen.

Eén van de doelgroepen binnen de reeds bestaande netwerken is mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Met dat netwerk wordt ernaar gestreefd om mensen met NAH beter mee te laten doen in de samenleving. Neem bijvoorbeeld de publieke ruimte. Deze biedt mensen met NAH vaak te veel prikkels, wat het lastig maakt volwaardig te kunnen participeren. 

Om relevant onderzoek te doen, werken in alle netwerken de onderzoekers samen met ervaringsdeskundigen, veelal als co-onderzoekers. Gelijkwaardigheid in de werkrelatie moet daarbij voorop staan. Dat betekent goed naar elkaar luisteren, de tijd nemen. En dat is nog best een uitdaging. 

Binnen alle netwerken waar gewerkt wordt met ervaringsdeskundigen als co-onderzoekers, moeten de betrokkenen daarom leren om beter met elkaar samen te werken. De boodschap van Sofie Sergeant, onderzoeker van het project Samen leren samen werken, die hierover trainingen geeft, adviseert: ‘Stap uit de verbale box. Communiceer eens wat meer met beeld en geluid. Helder, maar zonder verkleutering.’

Meer informatie

]]>
news-3230 Mon, 19 Nov 2018 10:56:44 +0100 Mystery guests met een licht verstandelijke beperking beoordelen toegankelijkheid gemeente http://www.verkiezingenhandhavingentoezicht.nl/blog/post.php?s=2018-11-08-toegang-tot-het-sociaal-domein-dubbele-winnaar-innovatieprijs-handhaving-en-toezicht-2018 Mystery guests met een licht verstandelijke beperking onderzochten bij 5 gemeenten de toegankelijkheid. Het project won eerder deze maand de innovatieprijs Handhaving en Toezicht 2018. Mede dankzij de website toegangsociaaldomein.nl kunnen gemeenten hier hun voordeel mee doen en het sociaal domein voor iedereen toegankelijk maken. Mystery guests met een licht verstandelijke beperking onderzochten bij 5 gemeenten de toegankelijkheid. Het project won begin deze maand de innovatieprijs Handhaving en Toezicht 2018. De vakjury was zeer onder de indruk van dit project. Daarnaast won het project ook de publieksprijs. Omdat het een grote en onzichtbare groep mensen betreft, is de maatschappelijke relevantie van dit project groot. En mede dankzij makkelijk geschreven publicaties en de website toegangsociaaldomein.nl, kan heel Nederland hier zijn voordeel mee doen en het sociaal domein voor iedereen toegankelijk maken.

]]>
news-3227 Fri, 16 Nov 2018 14:38:08 +0100 Het Kennisplein Gehandicaptensector heeft een nieuwe website https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/nieuws/een-nieuw-kennisplein-gehandicaptenzorg Het kennisplein is er voor begeleiders, gedragsdeskundigen, onderzoekers, opleiders of adviseurs sociaal domein. Op het kennisplein wordt kennis landelijk beschikbaar gemaakt, om de zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking te verbeteren. news-3226 Fri, 16 Nov 2018 12:56:13 +0100 96 projectaanvragen binnengekomen voor eerste subsidieoproep Voor elkaar! https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/96-projectaanvragen-binnengekomen-voor-eerste-subsidieoproep-voor-elkaar/ Voor de eerste subsidieoproep van het programma Voor elkaar!, getiteld ‘Implementeren met impact’, zijn 96 aanvragen binnengekomen. In de aanvragen zit veel variatie, op thema, doelgroepen en soorten organisaties.  Deze eerste subsidieoproep ging over implementatie, het verder richting de praktijk of toepassing brengen van een bestaand product, dienst of activiteit. De thema’s waarop is ingediend, lopen uiteen. Van onderwerpen gerelateerd aan zorg, tot aan projecten over werk en school. Er zijn aanvragen binnengekomen van zowel de meer traditionele verenigingen als van andere organisaties, zoals platforms en netwerken. Ook de aangevraagde bedragen lopen uiteen. 

Beoordeling

De komende weken worden alle subsidieaanvragen bekeken en beoordeeld door het programmateam en de programmacommissie. Daarbij wordt gekeken naar de criteria uit de subsidieoproep over bereik en impact. Het gaat om vragen over de relevantie van het project, zoals: is het product, de dienst of de activiteit een antwoord op het probleem van de doelgroep. Of, zit de doelgroep juist op dít product, deze dienst of activiteit te wachten. Het gaat ook om kwaliteit. Bijvoorbeeld, gaat het plan van aanpak ertoe leiden dat het product, de dienst of activiteit ook daadwerkelijk duurzaam gebruikt gaat worden in de praktijk. 

Beslissing

De subsidieaanvragen worden op 6 december door programmacommissie besproken. Rond 20 december gaan de brieven uit waarin aan de indieners van de subsidieaanvraag bekend gemaakt wordt of hun project is gehonoreerd. In de brief wordt ook toelichting gegeven op de honorering of de afwijzing. Tot die tijd wordt er nog niet over de uitkomsten van deze subsidieoproep gecommuniceerd.  

De volgende subsidieoproep

Gezien het beschikbare totaalbedrag en het aantal aanvragen zullen er vrijwel zeker ook mooie voorstellen zijn die het (net) niet halen. Toekomstige subsidieoproepen bieden nieuwe kansen. In de tweede helft van januari 2019 maken wij bekend waar de eerstvolgende subsidieoproepen over gaan.

Meer informatie

Lees alles over het programma Voor elkaar! op onze speciale programmapagina.
 

]]>
news-3209 Tue, 13 Nov 2018 13:48:00 +0100 Kindergebaren-app wint Gehandicaptenzorgprijs 2018 https://www.vgn.nl/artikel/27039 De Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende kind (NSDSK) is met de interactieve Kindergebaren-app winnaar van de Gehandicaptenzorgprijs 2018. Met de app leren dove, slechthorende en horende kinderen spelenderwijs gebaren en dit versterkt de communicatie tussen jonge kinderen. news-3177 Thu, 01 Nov 2018 11:14:16 +0100 Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen bundelen de krachten https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/academische-werkplaatsen-verstandelijke-beperkingen-bundelen-de-krachten/ ZonMw heeft een nieuw programma: Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen. Dit voorjaar gaf het ministerie van VWS hiervoor de opdracht. In totaal zijn er zes Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen geselecteerd voor een subsidie binnen dit nieuwe programma. In de Academische Werkplaatsen werken zorgverleners, onderzoekers, onderwijsinstellingen en beleidsmakers samen aan het verbeteren van de langdurige zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Als zorgverleners, onderzoekers, onderwijsinstellingen en beleidsmakers samenwerken, wordt beter bruikbare kennis ontwikkeld. En is er ook meer kans dat deze in de praktijk wordt toegepast. Zo versterken deze partijen samen de kwaliteit van de gehandicaptenzorg.

De krachten gebundeld

De zes werkplaatsen hebben zich tevens verenigd in de Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen. Bij de associatie zijn meer netwerken aangesloten dan alleen diegenen die financiering gaan krijgen vanuit het programma Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen. Professor Petri Embregts (Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking, Tranzo, Tilburg University) geeft als één van de initiatiefnemers van deze Associatie aan dat daar bewust voor gekozen is: ‘Het doel van de associatie is primair om op inhoud samen te werken. Dus onafhankelijk van de toegekende financiering. De associatie is een open netwerk. Niet alleen reeds bestaande Academische Werkplaatsen kunnen zich hierbij aansluiten. Ook kennisnetwerken die kunnen uitgroeien tot een Academische Werkplaats.’ 

Meerwaarde

‘De meerwaarde van aansluiting bij de associatie ligt in het bundelen van krachten’, aldus Embregts. ‘Bijvoorbeeld bij het formuleren van kennisvragen. Iedere Academische Werkplaats heeft eigen speerpunten en expertise. Door het bundelen van onze kennis kunnen we die kennisvragen formuleren die zowel relevant zijn voor de praktijk als toegevoegde waarde hebben voor de wetenschap. Ook proberen we door deze samenwerking overlap in onderzoek te beperken. En natuurlijk kan men van elkaar leren. Bijvoorbeeld als het gaat om wat er nodig is om resultaten naar de praktijk brengen.’

Door samen te werken binnen de associatie, kunnen kennisnetwerken die (nog) niet door VWS zijn geselecteerd voor subsidie veel leren van de aanpak van reeds bestaande succesvolle Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen. ‘Zo komen zij op zeker moment wellicht ook in aanmerking voor financiering.’

Daarnaast zijn er ook uitdagingen die voor individuele Academische Werkplaatsen te groot zijn. Embregts: ‘Dan is het belangrijk elkaar makkelijk te kunnen bereiken en samen antwoorden te vinden. En, ook niet onbelangrijk: ‘we hebben gemerkt dat Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen buiten de sector nog wat onbekend zijn. Deze associatie kan onze zichtbaarheid vergroten waardoor we gezamenlijk kunnen bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking.’

Meer informatie

]]>
news-3114 Mon, 15 Oct 2018 13:01:00 +0200 Tweet MEE NL Meer dan 2,5 miljoen Nederlanders hebben een niet-zichtbare beperking en hoe ga je daarmee om? https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-mee-nl-meer-dan-25-miljoen-nederlanders-hebben-een-niet-zichtbare-beperking-en-hoe-ga-je-daar/ news-3106 Fri, 12 Oct 2018 15:37:51 +0200 De meerwaarde van groene dagbesteding https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/de-meerwaarde-van-groene-dagbesteding/ Door groene dagbesteding kunnen mensen met dementie zinvol bezig zijn en structuur aanbrengen in de dag. Bovendien brengt dit mantelzorgers rust. Het RIVM en Wageningen University & Research (WUR) deden onderzoek naar groene dagbesteding en de meerwaarde hiervan. Het RIVM en de WUR interviewden mensen met dementie, mantelzorgers, aanbieders van groene dagbesteding en gemeenten. Zij vroegen hen welke vormen dagbesteding er zijn, welke kenmerken dit heeft en wat de waarde hiervan is voor de stad en voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Dit onderzoek werd gefinancierd in samenwerking met Alzheimer Nederland.

Wat is het?

Groene dagbesteding kan bestaan uit bijvoorbeeld een stadsboerderij, verpleeghuizen die hun tuin openstellen en wijkbewoners die de buurttuin aanbieden. De activiteiten voor mensen met dementie kunnen zijn: dierverzorging, tuinieren, wandelen, huishoudelijke activiteiten en creatieve activiteiten. Groene dagbesteding sluit aan op het gemeentelijk beleid om langer thuis wonen en een dementievriendelijke samenleving te stimuleren.

Verbeterpunten

Mensen met dementie en hun mantelzorgers zijn nog niet altijd goed op de hoogte met de mogelijkheid van groene dagbesteding. Aanbieders van groene dagbesteding krijgen de aanbeveling hun initiatieven beter kenbaar te maken en kennis uit te wisselen met andere aanbieders.

Zorgboerderijen

Groene dagbesteding is voor meer mensen waardevol. Behalve mensen met dementie blijken zorgboerderijen een waardevolle voorziening voor jeugd, mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychiatrische achtergrond. Lees meer over in de publicatie ‘Kennis over zorgboerderijen’.

Meer informatie

]]>
news-3054 Thu, 27 Sep 2018 14:29:25 +0200 De patiënt is de baas bij een nieuw project van het AMC https://www.volkskrant.nl/wetenschap/de-patient-is-de-baas-bij-een-nieuw-project-van-het-amc~ba23c08b/ Niet langer de experimenten van wetenschappers in een laboratorium als basis van een studie, maar het dagelijks leven van patiënten aan de keukentafel: dat is het uitgangspunt van het project ‘Mijn eigen onderzoek’ dat dinsdag officieel van start gaat. Het project - een samenwerkingsverband van vier universiteiten, een patiëntenorganisatie en voedingsbedrijven - wil vooral varen op de ervaringen van individuele chronisch patiënten. news-2871 Wed, 19 Sep 2018 16:30:00 +0200 Informatiebijeenkomst eerste subsidieoproep Voor elkaar! ‘Implementeren met impact’ https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/informatiebijeenkomst-eerste-subsidieoproep-voor-elkaar-implementeren-met-impact/ De eerste ronde van de projectsubsidies van het ZonMw-programma Voor elkaar! gaat over implementatie. Deze subsidieronde wordt opengesteld op 19 september 2018. Heeft uw als patiëntenorganisatie of organisatie van mensen met een beperking een veelbelovend product ontwikkeld. En heeft u een plan om de stap naar (breder) gebruik in de praktijk te maken? Dan bent u van harte uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst over deze subsidieronde op 19 september bij PGOsupport in Utrecht. Concrete producten of resultaten een stap verder brengen
 • Bent u een organisatie die zich inzet voor het verbeteren van de positie van patiënten, cliënten en/of hun naasten?
 • Heeft u een concreet, gebruiksklaar product ontwikkeld, waar men om zit te springen, maar moet u de stap naar daadwerkelijk gebruik in de praktijk  nog maken?
 • Of wordt het product dat u heeft ontwikkeld al met succes gebruikt, maar verdient het een bredere toepassing? Bijvoorbeeld niet alleen voor uw patiëntengroep, maar ook voor anderen.
 • Of heeft u een beleidsmaatregel voor elkaar gekregen waar uw gemeente heel blij mee is, en die andere gemeenten met wat aanpassingen zouden kunnen overnemen?
 • En heeft u een goed plan om dit voor elkaar te krijgen?  

Kortom, wilt u implementeren met impact? Dan kunt u een subsidieaanvraag indienen. Het maakt niet uit of uw organisatie groot of klein, traditioneel of meer vernieuwend is. Als u maar een veelbelovend concreet product heeft ontwikkeld, waar veel behoefte aan is bij uw achterban en bij bijvoorbeeld artsen, zorgverleners, verzekeraars of gemeentes.

Informatiebijeenkomst

Op 19 september 2018 organiseren wij een een informatiebijeenkomst over de subsidieoproep. Deze bijeenkomst vindt plaats in Utrecht, bij PGOsupport, aansluitend op het programma van de Academieparade.

Tijdens de informatiebijeenkomst

 • lichten wij de subsidieronde toe,
 • nemen wij met u de criteria door waaraan de subsidieaanvraag moet voldoen,
 • en leggen wij uit hoe het indienen van een aanvraag in zijn werk gaat.

Er is ook ruimte voor het stellen van vragen en om ideeën uit te wisselen.

Vanaf 16:00 uur bent u van harte welkom. Het programma start om 16:30 uur.
Na afloop van de bijeenkomst is er een broodje.

Aanmelden

Het aantal plaatsen is beperkt. Dus meldt u snel aan via het aanmeldformulier (1 persoon per organisatie; tenzij u begeleiding nodig heeft).

 • Naar het aanmeldformulier

De subsidieronde

De subsidieronde 'Implementeren met impact' gaat open op 19 september 2018. Vanaf die datum is de subsidieoproep te vinden op de subsidiekalender van ZonMw. Achtergrondinformatie over de subsidieoproep zal ook te vinden zijn op de webpagina Voor elkaar!

 

]]>
news-2962 Fri, 07 Sep 2018 16:00:00 +0200 Nieuw onderzoek voor mensen met een beperking https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuw-onderzoek-voor-mensen-met-een-beperking/ Binnen het ZonMw-programma Gewoon Bijzonder gaan dit najaar 6 nieuwe netwerken van start. Drie van deze netwerken richten zich op onderzoek voor mensen met een ernstige meervoudige beperking (EMB). Drie andere richten zich op mensen met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag. Samenwerking

In de netwerken ligt het accent op samenwerking. Wetenschappers, professionals in zorg en welzijn en onderwijs, (vertegenwoordigers van) mensen met een (verstandelijke) beperking, mantelzorgers en andere betrokkenen gaan binnen het netwerk aan de slag met een of meer kennisvragen. 

Gegevens delen, meedoen en kennisbenutting

We willen de uitwisselbaarheid en toegankelijkheid van gegevens zoveel mogelijk bevorderen. Daarom wordt voor zover mogelijk in de projecten gewerkt met de Minimale Dataset (MDS). Dit is een set vragen waarmee je alle gegevens verzamelt die een goed beeld geven van de cliënt en zijn of haar leefsituatie. Deze kennis is niet alleen voor onderzoekers belangrijk, maar ook voor zorgverleners. Op de lange termijn betekent dit dat je cliënten minder vaak lastig hoeft te vallen met vragenlijsten, omdat de informatie immers al voorhanden is.

‘Daarnaast neemt ook in deze netwerken de participatie van de doelgroep een belangrijke plaats in (of, wat vaak het geval is bij de doelgroepen van deze nieuwe netwerken, de participatie van hun verwanten). Daarmee doelen we niet alleen op meedoen in onderzoek, maar ook op mee-onderzoeken. Daarmee worden ervaringsdeskundige co-onderzoekers steeds vaker toegevoegd aan onderzoeksteams. De ervaring leert dat het samenwerken met een co-onderzoeker meerwaarde heeft. Kristel Vlot-van Anrooij (onderzoeker RadboudUMC), van het al eerder gestarte netwerk Gezonde Leefstijl: ‘Methoden waarin mensen met een verstandelijke beperking deelnemen aan onderzoek sluiten beter aan bij wat de doelgroep nodig heeft.’ (lees hier het hele interview met Kristel).

Kennisbenutting wordt bevorderd door uitwisseling van deze kennis op het Kennisplein Gehandicaptensector. Ook organiseert het Kennisplein regelmatig bijeenkomsten waar kennis wordt gedeeld. 

De projecten

Dit zijn de 3 projecten die binnenkort gaan starten gericht op EMB:

Dit zijn de 3 projecten die binnenkort gaan starten gericht op ‘moeilijk verstaanbaar gedrag’:

Meer informatie

]]>
news-2935 Tue, 04 Sep 2018 09:30:00 +0200 Internationale coalitie wil versnelling Open Access https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/internationale-coalitie-wil-versnelling-open-access/ Vanaf 1 januari 2020 zijn resultaten van onderzoek voor iedereen beschikbaar in Open Access tijdschriften en Open Access platforms. Dit is de kern van het plan dat vandaag door de cOAlition S, een internationale groep van onderzoeksfinanciers, waaronder NWO en ZonMw, bekend wordt gemaakt. Het doel is versnelling van de transitie naar Open Access. Het initiatief voor het versnellingsplan werd genomen door Robert-Jan Smits, special envoy Open Access bij de Europese Commissie. En wordt onderschreven door een brede coalitie van nationale en Europese onderzoeksfinanciers uit Frankrijk, Groot-Brittannië, Zweden, Noorwegen, Oostenrijk, Ierland, Luxemburg, Polen, Slovenië en Nederland. De Europese Commissie geeft aan het plan van harte te ondersteunen. Ook de European Research Council (ERC) onderschrijft het plan.

Betaalmuur

Met dit gezamenlijke initiatief wordt de internationale druk op de uitgevers opgevoerd om hun business model definitief om te gooien en Open Access over de volle breedte mogelijk te maken. Stan Gielen, voorzitter NWO: ‘Wetenschap hoort niet achter een betaalmuur, maar moet voor iedereen vrij toegankelijk zijn.’  Jeroen Geurts, voorzitter ZonMw: ‘Bij gezondheidsonderzoek hebben we ook te maken met patiënten en zorgprofessionals. Vrije toegang tot onderzoeksresultaten is voor deze groepen belangrijk.’ Naast NWO en ZonMw onderschrijven ook de VSNU, de KNAW en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het belang van de stappen die nu gezet worden.

Full Open Access in de praktijk

Belangrijkste consequentie van het plan is dat alle publicaties die voortkomen uit financiering van NWO, ZonMw en de andere onderzoeksfinanciers per 1 januari 2020 gepubliceerd moeten worden in volledig Open Access tijdschriften. Het publiceren in hybride tijdschriften die volgens het oude abonnementenmodel werken maar wel de mogelijkheid bieden om artikelen Open Access te maken, wordt gedurende een overgangsperiode van 2 jaar toegestaan tot eind 2021. Wel op voorwaarde dat daar het soort contracten onderligt dat de VSNU namens de gezamenlijke universiteiten met de uitgevers sluit. In disciplines waar onvoldoende mogelijkheden tot Open Access bestaan, zullen de organisaties initiatieven nemen en steunen zodat die mogelijkheden ook daar ontstaan. ‘De universiteiten zijn verheugd met deze maatregel, het is een duidelijke steun voor de onderhandelingen die wij met de uitgevers hierover voeren,’ aldus VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg.

Meer informatie:

 • Nieuwsbericht + Plan S van NWO
 • Over Open Access op onze website
 • Voor informatie over Open Access publiceren kunnen onderzoekers de website van VSNU raadplegen .
 • In het eerder verschenen nieuwsbericht over het VWS-advies over Open Access publiceren in de gezondheidszorg 
 • in het eerder verschenen nieuwsbericht over de aanbieding van het Nationaal Plan Open Science


]]>
news-2898 Thu, 23 Aug 2018 12:39:04 +0200 Ervaringsdeskundige, jouw mening telt! http://www.handicapnieuws.net/content/hnnieuws/dinsdag-21-augustus-2018/2/ ‘Als het aankomt op kennis over jouw beperking of chronische ziekte en wat dit voor jouw dagelijkse leven betekent, is er niemand wijzer dan jijzelf.’ Deze zienswijze ondersteunen wij van harte. Daarom nemen ervaringsdeskundigen in veel ZonMw-programma’s en projecten een belangrijke rol in. Lees het gehele artikel op de website van Handicapnieuws.net.  

]]>
news-2787 Tue, 24 Jul 2018 14:51:27 +0200 Samenwerking met co-onderzoeker levert waardevolle informatie op https://publicaties.zonmw.nl/samenwerking-met-co-onderzoeker-levert-waardevolle-informatie-op/ Samen met co-onderzoekers Henk Jansen en Anneke van der Cruijsen doet Kristel Vlot-van Anrooij onderzoek naar het ondersteunen van gezond leven voor mensen met een matige tot zeer ernstige verstandelijke beperking. Zij maakten hier een filmpje over.  

]]>
news-2749 Thu, 12 Jul 2018 12:43:12 +0200 Signaleringsinstrument ontwikkeld tegen seksuele uitbuiting LVB-jongeren https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/signaleringsinstrument-ontwikkeld-tegen-seksuele-uitbuiting-lvb-jongeren/ Jongeren met een licht verstandelijke beperking lopen aanmerkelijk meer risico om ingezet te worden voor prostitutie en andere criminele activiteiten. Vroegsignalering biedt de mogelijkheid een gericht hulpverlenings- en interventie-programma te ontwikkelen. Daarom is een testmodel signaleringsinstrument ontwikkeld waarin zichtbaar kan worden gemaakt of LVB-jongeren risico lopen om in handen te vallen van loverboys of mensenhandelaren. De ontwikkeling van het testmodel signaleringsinstrument wordt mogelijk gemaakt door ZonMw.

Meer informatie

Lees het nieuwsbericht over het signaleringsinstrument op de website van de Koraalgroep.

Hier vindt u meer informatie over het ZonMw project 'Potentiële LVB-slachtoffers loverboys in beeld'.

]]>
news-2734 Tue, 10 Jul 2018 00:00:00 +0200 Programma Langdurige Zorg en Ondersteuning van start https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/programma-langdurige-zorg-en-ondersteuning-van-start/ Het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (2018-2021) is van start. Het ministerie van VWS heeft ZonMw hiervoor de opdracht gegeven. Met dit programma bouwt ZonMw de komende jaren samen met relevante stakeholders verder aan een duurzame kennisbasis voor langdurige zorg en ondersteuning. En wordt de vorming en ontwikkeling van lerende netwerken voor integrale zorg en ondersteuning aan thuiswonende ouderen gefaciliteerd. Maatschappelijke ontwikkelingen en een toenemende complexiteit van zorgvragen in de langdurige zorg en ondersteuning vragen om een duurzame kennisontwikkeling vanuit de praktijk en meer integrale samenwerking. Hieraan wordt, de komende vier jaar, door het nieuwe programma gewerkt met als doel dat meer mensen met hun beperkingen kunnen leven zoals zij dat graag willen.

Cliënten, kennisinfrastructuur, netwerken integrale zorg en ondersteuning én praktijkgericht onderzoek zijn de kernelementen van het Programma Langdurige Zorg en Ondersteuning.

Doelstellingen

Het programma heeft twee doelstellingen:

 1. Het versterken en ontwikkelen van de wetenschappelijke kennis in de langdurige zorg en ondersteuning en het verspreiden van deze kennis naar de zorg en ondersteuningsrelatie, ter bevordering van de kwaliteit van de zorg en een duurzame kennisinfrastructuur.
 2. Het faciliteren van het opzetten, doorontwikkelen en bestendigen van lerende netwerken integrale zorg en ondersteuning rondom thuiswonende ouderen ten einde deze ouderen in staat te stellen op een goede en veilige manier langer thuis te wonen.

Subsidieoproepen

Het Programma Langdurige Zorg en Ondersteuning zal de komende jaren subsidieoproepen uitzetten rondom de doelgroepen ‘zeer kwetsbare mensen’ en ‘mensen die vanuit meerdere domeinen langdurige zorg en/of ondersteuning nodig hebben’. Ouderen hebben in dit programma een specifieke plek op basis van de nauwe samenwerking met het programma Langer Thuis van het Pact voor de Ouderenzorg. De prioritering van de onderzoeksthema’s wordt in samenspraak met cliënten, professionals en andere partijen in de langdurige zorg bepaald, getoetst en gedurende de looptijd waar nodig aangescherpt.

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen rondom dit nieuwe programma? Via onze programmapagina houden we u op de hoogte. Ook via de nieuwsbrief Ouderen en de nieuwsbrief Gehandicapten en Chronisch zieken delen we met regelmaat nieuws over de voortgang van het programma.

 

]]>