ZonMw tijdlijn Gehandicapten en Chronisch Zieken https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Gehandicapten en Chronisch Zieken nl-nl Sun, 17 Oct 2021 05:15:54 +0200 Sun, 17 Oct 2021 05:15:54 +0200 TYPO3 news-7828 Wed, 13 Oct 2021 11:00:00 +0200 Subsidieoproep voor onderzoek naar effectieve interventies herstel- en nazorg COVID-19 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/projectideeen-onderzoek-interventies-herstel-en-nazorg-voor-aanhoudende-klachten-na-covid-19/ Er is meer onderzoek nodig naar effectieve interventies bij herstel- en nazorg na COVID-19, waarbij de inzet van de specifieke interventie wordt onderbouwd en geëvalueerd en waarbij COVID-19 patiënten actief betrokken worden in alle fases van het onderzoek. Heeft u een goed projectidee dat bruikbare resultaten oplevert tijdens de coronapandemie en de nasleep daarvan? Vraag dan voor 9 november 2021 (14.00 uur) subsidie aan. news-7784 Mon, 04 Oct 2021 06:00:00 +0200 GEZOCHT: verpleegkundigen, verzorgenden of zorginstellingen die de 3-vragen-methode gebruiken https://publicaties.zonmw.nl/verminderen-van-de-emotionele-belasting-van-verpleegkundigen-in-coronatijd/ Samen met 6 hbo-verpleegkundigen in opleiding bij Avans Hogeschool onderzoeken Annemarie de Vos en Cindy de Bot in hoeverre er in Nederland gebruik wordt gemaakt van de 3-vragen-methode om emotionele belasting van zorgverleners te verminderen en wat hier de ervaringen mee zijn. Doe mee aan de inventarisatie! news-7661 Mon, 04 Oct 2021 05:30:00 +0200 Onderzoek naar complexe vragen uit de huisartsenpraktijk https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/onderzoek-naar-complexe-vragen-uit-de-huisartsenpraktijk/ In de dagelijkse praktijk hebben huisartsen regelmatig te maken met vragen waarvoor ingewikkeld onderzoek met forse methodologische uitdagingen nodig is. Daarom financieren wij 4 projecten die onderzoek gaan doen om complexe vragen uit de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde te beantwoorden. De resultaten van deze projecten zijn direct bruikbaar in de praktijk voor huisartsen en andere eerstelijnszorgverleners. De 4 projecten

We stellen de 4 projecten graag aan u voor:

De projecten starten uiterlijk begin 2022.

Subsidieronde Complexe vragen

De 4 projecten zijn gefinancierd vanuit de subsidieronde Complexe onderzoeksvragen van het Kennisprogramma Huisartsgeneeskunde. Het doel van deze subsidieronde is het beantwoorden van complexe vragen uit de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde. Daarvoor is een ingewikkeld onderzoek met forse methodologische uitdagingen nodig. Kenmerkend voor dit onderzoek is een groot aantal interacterende componenten in de interventie- en controlegroep, (soms aanzienlijke) gedragsverandering bij aanbieders of patiënten, een groter aantal groeps- of organisatieniveaus dat geadresseerd moet worden, een fors aantal en variatie in uitkomstmaten en een hoge mate van flexibiliteit of aanpassing bij ontwikkeling en/of uitvoering van de interventie.

Kennisprogramma Huisartsgeneeskunde

Het Kennisprogramma Huisartsgeneeskunde verstevigt de wetenschappelijke onderbouwing van het handelen van de praktiserende huisarts, om bij te dragen aan verbetering van de patiëntenzorg en bevordering van het patiënten welzijn. Met het programma dragen we bij aan de kennisontwikkeling op diverse actuele prioriteiten uit de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde.  

Meer weten?

]]>
news-7754 Mon, 27 Sep 2021 09:26:47 +0200 'Zorgen en zwaaien: naasten van mensen met een verstandelijke beperking in coronatijd' zoekt deelnemers https://www.nivel.nl/nl/naasten-van-mensen-met-een-verstandelijke-beperking-coronatijd In deze studie wordt onderzoek gedaan naar het effect van de coronapandemie op naasten van mensen met een verstandelijke beperking. Hoe beleven deze naasten de coronatijd? Wat zijn de knelpunten en wat zijn hun wensen en behoeften? Lees meer. news-7740 Wed, 22 Sep 2021 11:40:55 +0200 Een visueel toegankelijke samenleving: wie weet het beter dan de ervaringsdeskundige? https://www.vgn.nl/achtergrond/een-visueel-toegankelijke-samenleving-wie-weet-het-beter-dan-de-ervaringsdeskundige Om de samenleving toegankelijker te maken voor mensen met een visuele beperking is de rol van ervaringsdeskundigen onmisbaar. Een van de ervaringsdeskundigen die zich hiervoor inzet is de 17 jarige Anouk. Zij heeft de ziekte van Stargardt en haar grote passie is voetballen. ‘Ik vertelde meteen aan iedereen dat ik een visuele beperking heb. ‘In het begin wisten ze niet goed wat ze konden verwachten. Hoe kan ik je begeleiden, vroeg de trainer.' news-7723 Mon, 20 Sep 2021 20:17:59 +0200 9 aanbevelingen voor een toekomstbestendige patiëntenbeweging https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/9-aanbevelingen-voor-een-toekomstbestendige-patientenbeweging/ Wat is er nodig voor een toekomstbestendige patiëntenbeweging? In een adviesrapport geeft het ZonMw-programma Voor elkaar! 9 aanbevelingen mee aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Deze aanbevelingen zijn gebaseerde op een analyse van alle aanvragen die zijn binnengekomen sinds de start van het programma in 2019. Het adviesrapport ‘Op naar een toekomstbestendige patiëntenbeweging’ werd op 13 september 2021 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het rapport is geschreven op verzoek van het ministerie van VWS. Zij werkt aan een nieuw kader voor de instellingssubsidie van patiëntenorganisaties, dat beter aansluit bij de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en de patiëntenbeweging kan voorbereiden op de toekomst.

Het rapport van ZonMw gaat over twee begrippen die passen bij de toekomstige patiëntenbeweging: impact en bereik. Op basis van de ervaringen binnen het subsidieprogramma Voor elkaar!, dat projecten van patiënten- en cliëntenorganisaties financiert, worden geleerde lessen uit het programma gedeeld en vertaald naar adviezen die bruikbaar kunnen zijn voor het nieuwe beleidskader.

Download het adviesrapport

De aanbevelingen

De analyse van de in totaal 500 aangevraagde projecten tussen 2018 en nu leverde belangrijke inzichten op. Deze zijn vertaald in 9 aanbevelingen, die in het adviesrapport verder worden toegelicht:

 1. Maak ruimte voor nieuwe organisaties in het instellingssubsidiekader.
 2. Bied aparte mogelijkheden voor organisaties die buiten het subsidiekader vallen.
 3. Monitor regelmatig op impact en bereik.
 4. Laat aanvragers van instellingssubsidie een doelgroepanalyse en een behoeftepeiling uitvoeren.
 5. Laat aanvragers van instellingssubsidie een overzicht maken van de verschillende samenwerkingspartners.
 6. Vraag indieners om een planmatig instellingssubsidieplan.
 7. Laat organisaties de plannen voor jaar 1 als basis voor jaar 2 gebruiken.
 8. Maak ondersteuning toegankelijk voor alle patiëntenorganisaties.
 9. Faciliteer de uitwisseling van kennis onderling.

Aanbieding aan Tweede Kamer

Het rapport is op 13 september 2021 door minister De Jonge naar de Tweede Kamer gestuurd. In de begeleidende Kamerbrief schrijft De Jonge dat het adviesrapport ‘een aantal waardevolle bouwstenen voor het toekomstige instellingssubsidiekader’ heeft opgeleverd. De inzichten uit het rapport zullen worden meegenomen in de uitwerking van het nieuwe kader.

Het ministerie van VWS gaat verder met de uitwerking van het instellingssubsidiekader 2023 – 2027 zodra er een nieuw kabinet is. De Kamer wordt op de hoogte gehouden zodra er nieuwe ontwikkelingen op dit onderwerp zijn.

]]>
news-7698 Mon, 13 Sep 2021 13:21:12 +0200 Subsidieoproep Inclusief werkgeverschap in het MKB https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproep-inclusief-werkgeverschap-in-het-mkb/ Het programma Onbeperkt meedoen! opent een subsidieoproep om inclusief werkgeverschap te bevorderen. ZonMw wil werkgevers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) stimuleren om omstandigheden te creëren die mensen met een beperking toegang geeft tot werk. En die ervoor zorgen dat mensen met een beperking binnen de organisatie optimaal kunnen functioneren en zich kunnen (door)ontwikkelen. Inclusief werkgeverschap wordt bereikt door onzichtbare drempels binnen organisaties weg te nemen die de toegang tot een baan, het uitvoeren van de functie, de samenwerking met collega’s en de ontwikkeling en doorgroei van werknemers met een beperking in de weg staan. Deze subsidieoproep moet er toe leiden dat alle lagen van de organisatie toegankelijk zijn, van bestuur en management, via de staf, en ondersteunende diensten tot aan de werkvloer.

Met de subsidieoproep wil ZonMw bijdragen aan het realiseren van het VN-verdrag Handicap, waarbij een samenleving waarin iedereen kan meedoen het doel is.

Subsidie aanvragen

Wij vragen geïnteresseerden om eerst de subsidieoproep goed door te nemen. Daarin staan alle eisen, voorwaarden en criteria.

Wie kunnen indienen?

De subsidie is bedoeld voor organisaties in het MKB die streven naar een inclusieve werkvloer. En daar al actief mee bezig zijn. Verschillende typen organisaties kunnen een aanvraag indienen, zoals bedrijven, maar ook platforms of organisaties van werkgevers.
Organisaties dienen een aanvraag in waaruit blijkt dat zij in het project samenwerken met een professional op het gebied van inclusief werkgeverschap, ervaringsdeskundigen en, optioneel, met andere werkgevers.

Financiering door ZonMw in combinatie met een eigen bijdrage

Het maximaal  aan te vragen bedrag is € 50.000 voor de duur van 12 maanden. ZonMw stelt als voorwaarde dat de aanvrager zelf aanvullend minimaal 40% van het aangevraagde bedrag inbrengt in het project. De financiële bijdrage kan van de eigen organisatie komen of van externe sponsoren of partners. De bijdrage kan bestaan uit geld of uit het beschikbaar stellen van bijvoorbeeld menskracht of vergader- of kantoorruimte, ter waarde van het vereiste bedrag (dit heet ook wel in kind).

Indienen: deadline 1 november 14:00 uur

Indienen gebeurt via ProjectNet.

Meer over het programma Onbeperkt meedoen!

Onbeperkt meedoen! zet zich in voor mensen met een beperking. Het programma is erop gericht om te zorgen dat mensen met een beperking minder zichtbare en onzichtbare drempels ervaren in hun dagelijks leven en volwaardig en gelijkwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij. Het programma stimuleert via projectsubsidies dat onderdelen van het VN-verdrag Handicap in bepaalde regio’s worden geïmplementeerd. Dit is de tweede subsidieoproep van het ZonMw-programma Onbeperkt meedoen!.

 

]]>
news-7673 Tue, 07 Sep 2021 17:27:47 +0200 Onderzoeksagenda Q-koorts en de langetermijneffecten https://www.linkedin.com/posts/q-support_qkoorts-onderzoek-samenwerking-activity-6840947670429773824-WoiV Op 3 september 2021 heeft Q-support aan vertegenwoordigers van patiënten, VWS en ZonMw een onderzoeksagenda aangeboden over de langetermijneffecten van Q-koorts. Vervolgonderzoek en patiëntenparticpatie bij onderzoek is de kern van deze onderzoeksagenda. Ook biedt de agenda aanknopingspunten voor onderzoek naar ziekten als Lyme, long COVID en CVS/ME. news-7627 Mon, 06 Sep 2021 06:00:00 +0200 Leerplatform richtlijnontwikkeling https://publicaties.zonmw.nl/leerplatform-richtlijnontwikkeling/ Hoe kunnen beroepsgroepen meer samenwerken bij het ontwikkelen van onderbouwde richtlijnen voor goede zorg? Met het leerplatform creëren we een digitale omgeving voor interprofessionele samenwerking. ‘Veel complexe zaken worden ontrafeld bij het koffiezetapparaat. Wij willen ook een omgeving creëren waarin mensen elkaar snel weten te vinden en met enthousiasme aan de slag gaan.’ news-7603 Tue, 31 Aug 2021 08:40:00 +0200 Nieuwe subsidierondes Expertisefunctie Zintuigelijk Gehandicapten open https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-subsidierondes-expertisefunctie-zintuigelijk-gehandicapten-open/ De nieuwe subsidierondes voor onderzoek naar en voor mensen met een zintuigelijke beperking staan open. Tot uiterlijk 26 oktober 2021 om 14:00 uur is het mogelijk om onderzoeksvoorstellen in te dienen. news-7623 Mon, 16 Aug 2021 14:29:00 +0200 Zorgen en zwaaien: naasten van mensen met een verstandelijke beperking in coronatijd https://www.nivel.nl/nl/naasten-van-mensen-met-een-verstandelijke-beperking-coronatijd Het Radboudumc en Nivel hebben afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de impact van COVID-19 en de maatregelen op mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en hun naasten. Lees meer en meld je aan voor de webinar op 26 augustus 2021 van 16:00 tot 17:00 uur. Hierin presenteren zij de resultaten van beide onderzoeken. news-7562 Mon, 09 Aug 2021 06:00:00 +0200 Nieuwe kwaliteitsstandaard Zorg voor gezonde slaap en zorg bij slaapproblemen https://publicaties.zonmw.nl/kwaliteitsverbetering-in-de-vv/nieuwe-kwaliteitsstandaard-zorg-voor-gezonde-slaap-en-zorg-bij-slaapproblemen/ De nieuwe kwaliteitsstandaard voor verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten komt eraan. Met kernaanbevelingen én een werkkaart zodat zorgprofessionals niet alleen over de laatste kennis beschikken, maar ook handvatten krijgen voor op de werkvloer. Lees het interview met lector Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen Robbert Gobbens over het ontwikkelproces van de kwaliteitsstandaard. news-7577 Wed, 04 Aug 2021 12:00:00 +0200 ZonMw-Onderzoeksprogramma Dementie van start https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/zonmw-onderzoeksprogramma-dementie-van-start/ Het nieuwe Onderzoeksprogramma Dementie kan, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, van start. Met een budget van 140 miljoen euro worden de komende 10 jaar onderzoeken gefinancierd om de mechanismen van dementie verder te ontrafelen en therapieën te ontwikkelen om de ziekte te voorkomen, te behandelen en de diagnostiek te verbeteren. Dat is hard nodig, want dementie heeft grote impact op de kwaliteit van leven van mensen die het krijgen, hun naasten en de maatschappij. Het ontwikkelt zich bovendien tot de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland en tot de duurste aandoening.

Opzet van het programma

Meerdere factoren bepalen het ontstaan en het beloop van dementie, bijvoorbeeld genetische aanleg en leefstijlfactoren. Om tot oplossingen te komen moet kennis vanuit verschillende onderzoeksdisciplines in samenhang verder worden ontwikkeld en gecombineerd. In het programma wordt deze interdisciplinaire samenwerking gewaarborgd in consortia. Deze consortia kunnen onderzoeksvoorstellen indienen en uitvoeren. Naast alle relevante onderzoeksdisciplines zullen ook partijen uit het onderwijs, de zorg, het bedrijfsleven en de maatschappij aan de consortia deelnemen. Zo ontstaat er een kennisketen waarbij de praktijk betrokken is bij de onderzoeksprogrammering en -uitvoering en kunnen onderzoekresultaten direct de praktijk verrijken.

Het onderzoek in het programma is gericht op 6 werkpakketten:

 1. Fundamenteel onderzoek
 2. Risicoreductie
 3. Diagnostiek en prognostiek
 4. Veelbelovende innovatieve therapie
 5. Jonge mensen met dementie
 6. Valorisatie; integratie onderwijs, onderzoek en zorg

Dit najaar worden partijen uitgenodigd om consortia te vormen en eerste onderzoeksvoorstellen in te dienen.

Meedoen?

Bent u geïnteresseerd geraakt in het nieuwe Onderzoeksprogramma Dementie en wilt u er meer over weten? Dan bent u van harte uitgenodigd voor onze online informatiebijeenkomst op woensdag 22 september vanaf 15.00 uur. U kunt zich aanmelden via deze link.

Meer informatie

]]>
news-7584 Fri, 30 Jul 2021 15:25:15 +0200 Start gezamenlijk grootschalig long-COVID-onderzoek waarin diverse methodes en gegevensbronnen worden gecombineerd https://www.nivel.nl/nl/nieuws/start-gezamenlijk-grootschalig-long-covid-onderzoek-waarin-diverse-methodes-en Vanaf oktober 2021 gaat het Nivel samen met 3 vakgroepen Huisartsgeneeskunde (van UMCG, Radboud UMC, Maastricht UMC) en Dutch Hospital Data onderzoek doen naar aanhoudende klachten na COVID-19-besmetting, ook wel long-COVID genoemd. Extra aandacht gaat uit naar diverse kwetsbare groepen in de samenleving, zoals mensen met lage gezondheidsvaardigheden, mensen met meerdere chronische aandoeningen, mensen met een migratieachtergrond en zwangeren. news-7583 Thu, 29 Jul 2021 17:47:12 +0200 Mensen met verstandelijke beperking kwetsbaar voor gevolgen Covid-19 https://www.klik.org/nieuws/nieuws-item/t/mensen-met-verstandelijke-beperking-kwetsbaar-voor-gevolgen-covid-19 Uit een Brits onderzoek is gebleken dat mensen met een verstandelijke beperking, die besmet raken met COVID-19, een hogere kans hebben op ziekenhuisopname. De kans dat zij in het ziekenhuis worden opgenomen is 5% groter dan bij de algemene bevolking en een 8 keer grotere kans op overlijden. news-7538 Wed, 21 Jul 2021 12:51:31 +0200 ZonMw biedt jonge onderzoekers kans op grensverleggend onderzoek in de ggz https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/zonmw-biedt-jonge-onderzoekers-kans-op-grensverleggend-onderzoek-in-de-ggz/ Veelbelovende onderzoekers en praktijkprofessionals voeren de komende jaren innovatief, creatief en grensverleggend onderzoek uit. Van angstbehandeling bij LVB tot inzet van Virtual Reality bij stemmen horen, maar ook onderzoek waarin specifiek aandacht is voor sekse- en genderverschillen in de ggz. De projectleiders vertellen wat ze gaan onderzoeken en waarom. Sekse- en genderverschillen bij terugval in alcoholverslaving

Dr. Anne Marije Kaag kijkt in haar onderzoek naar sekse- en genderverschillen in stress-gerelateerde terugval in het gebruik van alcohol. Hoewel dertig procent van de mensen met een alcoholverslaving vrouw is, heeft onderzoek naar de behandeling van verslaving zich voornamelijk op mannen gericht. Daardoor weten we niet of stress bij vrouwen of transpersonen een even grote rol speelt in de behandeling van verslaving als bij mannen. Kaag: 'Dit onderzoek richt zich er daarom op om sekse- en genderspecifieke voorspellers voor terugval in het gebruik van alcohol te identificeren, zodat in de toekomst behandelingen zich hier specifiek op kunnen gaan richten.' Ook wordt in dit project een voorlichtingsspel ontwikkeld, met als doel de kennis en het bewustzijn over sekse- en genderverschillen in de ontwikkeling en behandeling van verslaving te vergroten bij behandelaren. 'De verwachting is dat resultaten uit dit project uiteindelijk zullen bijdragen aan een meer gendersensitieve behandeling van verslaving', aldus Kaag.

Ervaringsdeskundige helpt jongeren bij angstbehandeling

Dr. Anika Bexkens ontwikkelt en onderzoekt een nieuwe innovatieve angstbehandeling voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en angstproblemen. Deze jongeren hebben sneller dan andere jongeren last van angstproblemen, maar een goed werkende behandeling is er nog niet. Bexkens: 'In de nieuwe therapie gaan ze hun angsten aan (exposure) en krijgen daarbij hulp en advies van een ervaringsdeskundige leeftijdsgenoot die de behandeling al heeft afgerond. Aangezien jongeren met een licht verstandelijke beperking zeer gevoelig voor zijn voor invloed van hun leeftijdsgenoten, zou dit een heel belangrijk aangrijpingspunt kunnen zijn voor behandelingen. De verwachting is dan ook dat dit goed voor hen gaat werken.'

VR en mindfulness als oplossing

Jongeren met internaliserende problemen, zoals angst, piekeren en somberheid, hebben een verhoogde kans om een psychiatrische stoornis te ontwikkelen. Dr. Guusje Collin onderzoekt of vroege interventie door middel van mindfulness-training kan helpen voorkomen dat milde klachten bij jongeren uitmonden in ernstigere psychische problemen. Ook wordt onderzocht of het beloop van deze problemen samenhangt met de ontwikkeling van betrokken hersennetwerken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van bestaande MRI-data uit eerder onderzoek. 'We weten al dat mindfulness-training effectief is in de behandeling van allerlei psychische en lichamelijke aandoeningen. Wat we niet weten is of het ook effectief is in het voorkomen van psychiatrische ziektes. Als dat het geval is en het welbevinden van de jongeren bevordert, kan het een belangrijk hulpmiddel zijn om de weerbaarheid van psychisch kwetsbare jongeren te vergroten', aldus Collin.

Het onderzoek van dr. Chris Geraets gaat over stemmenhoren. Ongeveer negen procent van de Nederlanders hoort weleens stemmen. Een deel van de mensen heeft hier geen last van, maar voor sommige mensen is het horen van stemmen beangstigend en geeft het problemen in het dagelijks leven. Geraets: 'Wij gaan hiervoor een Virtual Reality behandeling (VR-VOICES) onderzoeken. Tijdens de behandeling wordt de persoon gecoacht om tegen een virtuele avatar, die klinkt als de stem, in te gaan en voor zichzelf op te komen. Hierdoor zal hij/zij zich minder angstig of overstuur voelen bij het horen van de stem in het dagelijks leven. Ik hoop en verwacht dat mensen na de VR-behandeling minder vaak stemmen horen of in ieder geval hier minder last van zullen hebben.'

Psychosociale screening bij gezinnen waarin een ouder kanker heeft

Het onderzoek van dr. Marthe Egberts richt zich op gezinnen waarin een ouder kanker heeft. Een aanzienlijk deel van deze ouders en hun kinderen ontwikkelt namelijk psychische klachten, zoals depressieve- of traumatische stressklachten. Egberts: 'In dit onderzoek ontwikkelen en evalueren we een screeningsinstrument waarbij kort na de kankerdiagnose de psychosociale risico’s bij gezinnen in kaart kunnen worden gebracht. Zo kan uiteindelijk zorg geboden worden die past bij de behoefte van het gezin. Dit beperkt het risico op psychische klachten in de toekomst.' Ouders met kanker en hun partners hebben vaak veel vragen over wat ze hun kinderen moeten vertellen en hoe ze hen kunnen begeleiden. Daarom krijgen de deelnemende gezinnen ook informatie over de impact van kanker op het gezin; over gebruikelijke reacties bij kinderen, hoe ze samen over de ziekte kunnen praten, en over het omgaan met ingrijpende veranderingen.

Psychologische nazorg bij transgenderpersonen

Transgenderpersonen geven al langere tijd aan in (vervolg)onderzoek dat er een grote behoefte is aan psychologische nazorg in aanvulling op medische transitie. Hoewel het idee bestaat dat na hormonen of operaties de meeste psychische klachten verdwijnen, blijkt dat bij velen na de medische transitie het “echte” proces pas begint. Dr. Tim van de Grift wil in zijn onderzoek inzicht krijgen in het proces na medische transitie en hoe zorgverleners deze groep kunnen ondersteunen om terugval in psychische klachten te voorkomen. Van de Grift: 'Die medische interventies zijn erg effectief, maar het is niet vanzelfsprekend dat dit alle psychische klachten oplost of kwaliteit van leven optimaal maakt. Vanuit dit project hoop ik de begeleiding na medische transitie en eventuele psychotherapie internationaal meer op de kaart te zetten in onderzoek en zorg. Door een toegankelijke interventie te ontwikkelen vanuit ervaringen van transgenderpersonen hoop ik dat deze zorg breder beschikbaar wordt dan de gespecialiseerde centra.'

Erkennen en waarderen

Door deze fellowships krijgen (jonge) onderzoekers en professionals de kans om hun talenten te ontwikkelen. Dit past goed bij de nieuwe balans in erkennen en waarderen waar ZonMw naar streeft. Tot voor kort werden onderzoekers vooral beoordeeld op hun onderzoeksprestaties zoals het aantal publicaties, de tijdschriften waarin zij publiceren en hoe vaak hun artikelen worden geciteerd. In de beoordeling van subsidieaanvragen die in deze subsidieronde zijn ingediend, zijn niet alleen de onderzoeksprestaties, maar ook andere prestaties meegewogen. Bijvoorbeeld de bijdrage die aanvragers hebben geleverd in onderwijs, patiëntenzorg of aan het realiseren van impact. Op deze manier streeft ZonMw naar een evenwichtiger systeem van beoordelen en selecteren waarin we recht doen aan de diversiteit van talenten.


Lees meer over ieder project

Meer informatie

De projecten hebben een looptijd van 5 jaar, de eerste resultaten hiervan worden in 2026 verwacht. In 2022 zal de laatste subsidieronde voor fellowships worden opengesteld.

]]>
news-7527 Tue, 20 Jul 2021 08:50:41 +0200 Implementatie- en opschalingscoaching boekt successen: laatste ronde opent op 1 september https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/implementatie-en-opschalingscoaching-boekt-successen-laatste-ronde-opent-op-1-september/ Zorg voor innoveren organiseert sinds het voorjaar van 2020 de voucherregeling voor Implementatie- en opschalingscoaches. Het blijkt een populaire regeling: in vier subsidierondes werden er ruim 380 aanvragen/projecten gehonoreerd. Bovendien blijken de bijdragen van de coaches goed te bevallen en ondernemers concreet op weg te helpen bij de implementatie of opschaling van hun innovatie. Op woensdag 1 september opent de vijfde en laatste subsidieronde. Via de regeling kan subsidie worden aangevraagd voor een coachingstraject van maximaal vier maanden, tot een bedrag van 5.000 euro. Daarbij ondersteunt een coach een innovator bij een vraagstuk op het gebied van implementatie of opschaling van hun bestaande innovatie. Bij die aanvraag is altijd een zorgorganisatie betrokken. De meeste aanvragen betroffen tot nu toe innovaties in de ziekenhuis- en ouderenzorg. Het merendeel van de innovaties heeft betrekking op e-health en procesinnovaties. Dit sluit mooi aan bij het doel van Zorg voor innoveren om low-cost, high-impact innovaties te stimuleren.
Een extra dienst die Zorg voor innoveren rond deze regeling verzorgt, is een aantal digitale spreekuren. Daar konden (potentiële) aanvragers hun prangende vragen kwijt, horen of ze in aanmerking kwamen voor de subsidie of hulp krijgen bij hun aanvraag. Ook voor de komende ronde staan zulke spreekuren gepland.

Ervaringsverhaal: Samenwerking Kempengemeenten

Sylvia Sanders is sinds 2015 afdelingsmanager Jeugdhulp en later Maatschappelijke Dienstverlening bij Samenwerking Kempengemeenten. In juni 2020 kreeg ze de opdracht om te onderzoeken hoe er meer grip op de jeugdhulp kan komen. “We willen innovaties zoals e-health beter en slimmer inzetten voor deze doelgroep. Op basis van de ideeën die uit een denktank met collega’s voortvloeiden, stelden we een plan op. Toen zagen we mogelijkheden voor een implementatie- en opschalingscoach. Die kwam ik gelukkig tegen bij Zorg voor innoveren.”

E-health voor jeugdhulp

Samenwerking Kempengemeenten maakte al gebruik van de e-health toepassingen van Minddistrict. “Bij het sociaal domein kunnen we hun modules inzetten voor onder andere opvoedvaardigheden, eenzaamheid tijdens coronacrisis en zelfbeeld.” In gesprekken met jeugd- en gezinswerkers merkte Sylvia dat de zorg efficiënter kon worden ingezet, zeker nu in coronatijd. En dat is precies waarbij de implementatie- en opschalingscoach kon helpen.
“De coach ondersteunde ons bij het maken van een behapbaar plan met de bevindingen uit de denktank. Hieraan hebben we samen een stappenplan toegevoegd, een enorme winst voor ons. Die stappen zetten we nu samen met de coach.”
Binnen de gemeenten is er wel weerstand die overwonnen moet worden. “Implementeren in coronatijd is niet simpel. Jeugd- en gezinswerkers hebben het druk met een andere manier van werken, hoofdzakelijk beeldbellen. Tegelijkertijd wordt de problematiek van jongeren niet minder. We wilden ons plan echter niet uitstellen. We kunnen nu gebruikmaken van deze mooie regeling. Alle neuzen moeten dezelfde richting op gaan wijzen. Daar helpt de coach ons bij.”

Ervaringen met implementatie- en opschalingscoach

“We zijn heel blij met het plan dat we met behulp van de coach hebben opgesteld. Van doelen tot acties: het overzicht is veel beter geworden. Daarnaast is onze coach ook gedreven in verandertechnieken, het overwinnen van weerstand en gedragsverandering. De coach zet creatieve sessies in om de efficiëntie binnen het team te verhogen. Ik vertrouw erop dat de coach ervoor gaat zorgen dat de gewenste doorontwikkeling in gezamenlijkheid tot stand komt.”

Tip van Sylvia

“Als je binnen het sociaal domein deze regeling Implementatie- en opschalingscoaching aanvraagt, wees dan goed voorbereid. Weet wat je wil bereiken met de implementatie- en opschalingscoach. De frisse blik van buitenaf is heel handig. Het is fijn als een externe coach bekijkt wat we als team hebben bereikt maar ook gaat spiegelen. De coach kan de organisatie helemaal ontleden en doorziet perfect waar de knelpunten zitten. Wat ik vooral prettig vind, is dat de coach positief is ingesteld en denkt in kansen. Dat maakt de boel wat levendiger en energieker. Ik ben heel tevreden over wat de regeling implementatie- en opschalingcoach ons heeft gebracht.”

De vijfde en laatste ronde van de regeling opent op 1 september 2021. Houd de website www.zorgvoorinnoveren.nl in de gaten voor meer informatie.

Lees meer

]]>
news-7518 Fri, 16 Jul 2021 11:25:20 +0200 Webinar over COVID-19, mensen met een LVB en hun naasten https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/webinar-over-covid-19-mensen-met-een-lvb-en-hun-naasten/ Het Radboudumc en Nivel houden op 26 augustus een gezamenlijk webinar over het onderzoek dat ze verrichtten naar COVID-19 en presenteren hun resultaten.  

Het Radboudumc en Nivel deden het afgelopen jaar met subsidie van ZonMw onderzoek naar de gevolgen van COVID-19 en de maatregelen op mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) en hun naasten. Zij houden een gezamenlijk webinar op 26 augustus van 16.00 tot 17.30 uur waarin ze de resultaten van beide onderzoeken presenteren.  
 
Onderwerpen die aan bod komen zijn:

•    impact op mentale gezondheid
•    behoeften aan informatie
•    blik naar de toekomst

Het Radboudumc en het Nivel gaan ook graag met de deelnemers in gesprek om de resultaten te bespreken en zijn benieuwd naar de reacties. Daarnaast is er ruimte om initiatieven die hierop aansluiten met elkaar te delen en om van elkaar te leren. Aanmelden kan door te mailen naar anouk.menko@radboudumc.nl.

 
Meer informatie over de twee studies

Het Radboudumc heeft vragenlijstonderzoek gedaan onder mensen met een LVB. Hiermee is in kaart gebracht wat er het afgelopen jaar in hun leven is veranderd, welke weerslag dit heeft gehad op hun mentale gezondheid, en er is gekeken naar handelingsperspectieven. Zie voor meer informatie de webpagina over het onderzoek

Nivel deed meerdere malen vragenlijstonderzoek en interviews met naasten van mensen met een verstandelijke beperking. Zij keken naar de gevolgen van COVID-19 op het leven van naasten. Wat is er veranderd in hun rol, wat betekende dit voor hun mentale gezondheid, waar liepen zij tegen aan, en in hoeverre hebben zij extra ondersteuning nodig? Zie voor meer informatie de pagina over het Nivel-onderzoek
 

]]>
news-7511 Wed, 14 Jul 2021 16:27:15 +0200 ZonMw presenteert onderzoeksagenda ME/CVS aan groot Europees publiek https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/zonmw-presenteert-onderzoeksagenda-mecvs-aan-groot-europees-publiek/ Op 9 juni 2021 heeft ZonMw de belangrijkste aanbevelingen en de lijnen van het nieuwe onderzoeksprogramma ME/CVS gepresenteerd aan een breed Europees publiek. Met deze presentatie wil ZonMw bijdragen aan het versterken van internationale samenwerking rond de ziekte. De presentatie vond plaats tijdens een ronde tafelbijeenkomst georganiseerd door EMEA (European ME-Alliance) en EFNA (European Federation of Neurological Associations). Tijdens de bijeenkomst kwamen onderzoekers, clinici, patiënten, beleidsmakers en andere belanghebbenden bij elkaar om het te hebben over de ziekte ME/CVS (myalgische encefalomyelitis / chronisch vermoeidheidssyndroom). Er werd gezocht naar oplossingen voor de vele onvervulde behoeften van ME/CVS-patiënten. De belangrijkste thema’s die aan bod kwamen waren onderzoek naar de ziekte, klinische behandeling en onderwijs over ME/CVS in Europa.

Nederlandse onderzoeksagenda

Namens ZonMw vertelde programmamanager Sabine de Jong over de aanbevelingen uit de Nederlandse onderzoeksagenda ME/CVS en het proces waarin deze agenda tot stand is gekomen. Ook vertelde ze over het nieuw te starten onderzoeksprogramma over de ziekte, waar 28,5 miljoen euro voor beschikbaar is gesteld. Dit leverde positieve reacties op. Het viel de deelnemers op dat patiënten met ME/CVS een belangrijke rol hebben gespeeld in het proces. Het Nederlandse traject werd neergezet als goed voorbeeld voor onze buren in Europa, waar ook weinig onderzoek naar ME/CVS verricht wordt. Patiëntparticipatie in deze landen staat vaak nog in de kinderschoenen.

Internationale samenwerking loont

De Jong is blij dat ZonMw de kans kreeg om de onderzoeksagenda te presenteren in een groot Europees gezelschap. ‘Deze bijeenkomst was een mooie gelegenheid om op Europees niveau de samenwerking rond ME/CVS te versterken. Die internationale samenwerking is erg belangrijk, zeker bij dit onderwerp waar nog veel onderzoek nodig is. Als je de handen ineen slaat over de landsgrenzen heen is de kans groter dat je stappen maakt en het verschil kan maken voor patiënten.’

Dat internationaal samenwerken loont ziet ZonMw ook terug bij andere programma’s, zoals het ZonMw-programma over Zeldzame Ziekten. Zeker bij relatief kleine patiëntengroepen heeft samenwerking over de landsgrenzen heen zijn voordelen, zoals dat er meer patiëntmateriaal beschikbaar is en dat kennis en technieken snel en makkelijk kunnen worden uitgewisseld. Ook als er niet direct onderzoek in het spel is kan samenwerking de slagkracht vergroten. Zo zorgt de kennisuitwisseling binnen het Europese samenwerkingsverband EURECO ervoor dat academische instellingen, zorginstellingen en andere partners samen werken aan een gezamenlijk doel: een inclusieve samenwerking voor iedereen met een beperking of chronische ziekte. Patiënten zijn in al samenwerkingen onmisbare schakels en soms zelfs drijvende krachten achter de uitvoering van onderzoek.

Vervolg

ZonMw wil de ingezette Europese samenwerking rond ME/CVS vasthouden in het onderzoeksprogramma ME/CVS, dat eind 2021 van start gaat. Niet alleen zal ZonMw meedenken over de volgende rondetafelbijeenkomsten van EMEA, ook zal de samenwerking met Europese partners worden gestimuleerd. Bijvoorbeeld door uitwisselingsprojecten met buitenlandse partners financieel te ondersteunen. Zo hoopt het programma niet alleen een sterke onderzoeksinfrastructuur in Nederland op te bouwen, maar ook op Europees vlak een steentje bij te dragen aan onderzoek naar ME/CVS.

Meer informatie

]]>
news-7509 Wed, 14 Jul 2021 13:40:25 +0200 7 onderzoeken voor kinderen en volwassenen met een auditieve en/of communicatieve beperking van start https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/7-onderzoeken-voor-kinderen-en-volwassenen-met-een-auditieve-enof-communicatieve-beperking-van-star/ Binnen het ZonMw-programma Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten starten 7 nieuwe projecten voor mensen met een auditieve en/of communicatieve beperking. De projecten komen voort uit Deelkracht, een samenwerking tussen instellingen voor mensen met een auditieve en/of communicatieve beperking. De 7 startende projecten

Transitie naar onderwijs vanuit zorg (TOZ) voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS)

Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis hebben grote moeite met taal leren. Sommige kinderen kunnen naar een gewone school (vaak met extra begeleiding) en voor sommige kinderen is het speciaal onderwijs een betere plek. Voor ouders is het niet altijd makkelijk om een passende school of ondersteuning voor hun kind te vinden. Zij voelen zich vaak onvoldoende toegerust om hun kind goed te begeleiden in de overgang van zorg naar onderwijs. Deze studie onderzoekt wat er nodig is voor ouders om de juiste school of ondersteuning voor hun kind te vinden en wat er nodig is voor leraren en behandelaren om ouders daarbij te helpen.

Gesproken taalontwikkeling bij dove en slechthorende (D/SH) kinderen

Dove en slechthorende kinderen hebben een hoger risico om achterstand op te lopen in de gesproken taalontwikkeling. De onderzoekers willen weten welke kinderen meer risico hebben op een achterstand in gesproken taalontwikkeling. Daarom onderzoeken zij bij dove en slechthorende kinderen en bij horende kinderen de ontwikkeling van 2 basisvaardigheden: het onderscheiden van spraakklanken en het herkennen van woorden. Ook onderzoeken zij het belang van zichtbare spraak bij de ontwikkeling van deze vaardigheden. Het doel is om tijdig een verhoogd risico op problemen in de gesproken taalontwikkeling te signaleren.

Zwakke sociaal-communicatieve achterstanden bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS)

Vaak hebben kinderen met een taalontwikkelingsstoornis problemen met sociaal-communicatieve vaardigheden. Zo kan het uiten van gedachtes en gevoelens bij hen vaak moeilijker zijn, net zoals het begrijpen van emotionele uitdrukkingen op de gezichten van anderen. Dit onderzoek richt zich op de relatie tussen sociaal-communicatieve vaardigheden en impliciet leren bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. De sociaal-communicatieve vaardigheden van deze kinderen in het dagelijks leven worden gemeten. Ook wordt er onderzocht of een nieuwe interventie voor het herkennen van emotionele uitdrukkingen op het gezicht werkt.

Inzicht in de toegang tot spraak voor kinderen met een matig gehoorverlies

Om gesproken taal te kunnen leren moet je spraak goed kunnen horen. Voor kinderen met een matig gehoorverlies is dit leerproces niet vanzelfsprekend. Zelfs als een kind een hoortoestel draagt kan het in rumoerige situaties lastig zijn om spraak goed te kunnen horen. In dit project wordt de toegang tot gesproken taal in de thuisomgeving, op het kinderdagverblijf en bij eventuele opa’s en oma’s thuis in kaart gebracht. Dit wordt gedaan met de nieuwste generatie hoortoestellen die per dag aangeven hoeveel uur een kind het hoortoestel gedragen heeft en in welke akoestische situaties (rumoer/stilte). Daarnaast wordt met een kleine recorder (Lena) alle spraak die tot het kind gericht wordt opgenomen. Zo kunnen het aantal woorden en het aantal beurtwisselingen berekend worden. Tot slot vinden er op locatie (thuis/kinderdagverblijf) geluidsmetingen plaats om de akoestische kenmerken in kaart te brengen. Met deze informatie kunnen ouders en zorgverleners worden geholpen om gesproken taal toegankelijker te maken voor matig slechthorende kinderen.

Share a story: Interactieve verhalen voor mensen met gehoorproblemen en meervoudige handicaps

Voorlezen is een plezierige manier van contact hebben, waarbij je samen verhalen beleeft. Helaas is voorlezen aan mensen met een meervoudige beperking niet altijd vanzelfsprekend, zoals bij mensen met een verstandelijke beperking die slechthorend of doofblind zijn. Dit betekent niet dat deze mensen niet kunnen genieten van een verhaal. De methode Zintuigenverhalen prikkelt tijdens het voorlezen verschillende zintuigen en gebruikt aangepaste vormen van communicatie. Hierdoor kunnen mensen met een meervoudige beperking ook genieten van een verhaal. Eerder onderzoek liet zien dat Zintuigenverhalen leidde tot meer contact tussen personen met een meervoudige beperking en hun communicatiepartners. Wetenschappers onderzoeken samen met ouders, leerkrachten en begeleiders hoe gedeelde aandacht en gedeeld plezier bij mensen met een meervoudige beperking gestimuleerd kan worden met Zintuigenverhalen. Met deze kennis wordt instructiemateriaal en een training ontwikkeld.

Luisterinspanning bij dove en slechthorende (D/SH) leerlingen in het regulier onderwijs

Dove en slechthorende kinderen in het regulier onderwijs zijn vaak meer vermoeid dan hun leeftijdsgenoten die wel kunnen goed horen. Dit komt mogelijk deels doordat dove en slechthorende kinderen zich meer moeten inspannen om te begrijpen en te verstaan wat er wordt gezegd. Als de luisterinspanning structureel te hoog is kan dit leiden tot chronische vermoeidheid. Dit onderzoek richt zich op de luisterinspanning bij dove en slechthorende kinderen in het regulier onderwijs tussen de 9 en 12 jaar oud. De luisterinspanning van dove en slechthorende kinderen wordt vergeleken met de luisterinspanning van horende kinderen. Daarnaast wordt onderzocht wat er gebeurt met de luisterinspanning als er achtergrondlawaai is en wanneer spraakafzien of ondersteunende gebaren wordt gebruikt.

Problemen in het verbaal werkgeheugen bij kinderen met een auditieve beperking

Bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis of kinderen met een auditieve beperking komt het regelmatig voor dat zij problemen hebben met hun werkgeheugen. Het werkgeheugen zorgt voor het tijdelijk vasthouden van informatie, wat nodig is voor taalontwikkeling. Bij deze groep kinderen verloopt de taalontwikkeling dus moeilijk. Door het uitvoeren van subtests onder een grote groep kinderen, kunnen de onderzoekers de sterke en zwakke kanten van het werkgeheugen in zogenoemde profielen vaststellen. Aan de hand van deze profielen kunnen er behandeladviezen worden opgesteld.

Meer over het onderzoeksprogramma

De projecten, die gehonoreerd zijn binnen het programma Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten, beginnen in september 2021 en duren maximaal twee jaar. Alle projecten komen voort uit een samenwerking van expertiseorganisaties van Deelkracht en partners in wetenschap en onderzoek.

Onderzoekers en zorgprofessionals van Koninklijke Kentalis, Koninklijke Auris Groep en Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK) werken samen met ervaringsdeskundigen en met andere organisaties aan het ontwikkelen en inzetten van kennis voor een toegankelijke samenleving. Samen vormen zij het programma Deelkracht.

Vind hier meer informatie over Deelkracht.

Meer weten?

Meer informatie over de projecten en het programma Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten kunt u vinden op de website van ZonMw. Wilt u meer weten over de bijdragen van de expertiseorganisaties aan het ZonMw programma, neemt u dan contact op met een van de onderstaande personen:
•    Dr. J. (Jolanda) Dwarswaard (manager Kentalis Academie)
•    Drs. J.J.M. (Judith) Raaphorst (hoofd Beleid, Onderzoek & Kwaliteit bij Auris)
•    N. (Noëlle) Uilenburg Msc (manager Onderzoek en Ontwikkeling NSDSK Academie)

]]>
news-7508 Wed, 14 Jul 2021 11:59:25 +0200 Laatste factsheet COVID-19 infecties bij mensen met een VB https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/laatste-factsheet-covid-19-infecties-bij-mensen-met-een-vb/ Bijna anderhalf jaar registreerde de academische werkplaats 'Sterker op eigen benen' nauwgezet het aantal COVID-19 infecties bij mensen met een verstandelijke beperking. Met grote regelmaat bracht de werkplaats hier een factsheet over uit. Nu gaat Sterker op eigen benen ermee stoppen en brengt nog eenmaal een rapportage uit.

 

Sinds het uitbreken van de coronacrisis in maart vorig jaar publiceerde Sterker op eigen benen regelmatig een factsheet met voorlopige bevindingen uit de online database met registraties van verdenkingen op en bewezen COVID-19 infecties bij mensen met een verstandelijke beperking (VB). In totaal bracht de werkplaats 17 keer een reguliere factsheet uit, in zowel Nederlands als Engels. Daarnaast verschenen 3 makkelijk leesbare factsheets. Het afgelopen anderhalf jaar vormden de database met registraties en de factsheets een belangrijke informatiebron voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het Outbreak Management Team over de ontwikkelingen in de sector.

'Hectische omstandigheden'

Begin juli presenteerde 'Sterker op eigen benen' de laatste factsheet met voorlopige bevindingen over COVID-19 bij mensen met een verstandelijke beperking. In het overzicht worden de bevindingen aan de hand van de registratie in 2020 en 2021 uiteengezet. Namens de werkplaats bedankt hoogleraar Geraline Leusink alle betrokkenen bij het uitbrengen van de factsheets. 'Wij willen alle mensen bedanken die ondanks de hectische omstandigheden aan de online registratie hebben meegewerkt. Samen hebben we mogelijk gemaakt dat mensen met een verstandelijke beperking tijdens de COVID-19-crisis zichtbaar zijn en zo in zorg en beleid de aandacht krijgen die ze verdienen.'

Sterker op eigen benen

De academische werkplaats Sterker op eigen benen is een samenwerking tussen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc en verschillende zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking. Sterker op eigen benen is aangesloten bij het ZonMw-programma Academische Werkplaatsen voor Verstandelijke Beperkingen. In dit programma krijgen zes academische werkplaatsen meerjarige financiering voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, samen met de zorgpraktijk en het onderwijs.

Meer informatie

]]>
news-7473 Tue, 06 Jul 2021 06:57:53 +0200 Vervolg programma InZicht geeft nieuwe impuls aan wetenschappelijk onderzoek https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/vervolg-programma-inzicht-geeft-nieuwe-impuls-aan-wetenschappelijk-onderzoek/ Het programma InZicht krijgt een vervolg in 2021. Dat betekent een nieuwe impuls voor onderzoek voor mensen met een visuele beperking. Het doel van het programma InZicht is om wetenschappelijk onderzoek te financieren waar mensen met een visuele beperking baat bij hebben. Stichting InZicht is verantwoordelijk voor dit vervolg. Het programma wordt gefinancierd door steunstichtingen die verbonden zijn aan Bartiméus en Koninklijke Visio. ZonMw voert het programma uit.

Subsidieoproep

In augustus 2021 wordt een subsidieoproep opengesteld. Onderzoekers en instellingen kunnen dan voorstellen voor onderzoeksprojecten indienen.

Impuls voor wetenschappelijk onderzoek

Stichting InZicht en ZonMw zijn verheugd dat zij met dit vervolgprogramma de aandacht voor kwalitatief goed wetenschappelijk onderzoek bij zorg- en onderzoeksinstellingen kunnen voortzetten en versterken.

ZonMw en Stichting InZicht gaan ervoor zorgen dat onderzoekers binnen het vakgebied en daarbuiten goed op de hoogte zijn van het onderzoek dat uitgevoerd wordt. Onderzoekers kunnen daarmee optimaal gebruik maken van de opgebouwde kennis. Ten slotte wordt de implementatie van onderzoeksresultaten in de praktijk uitgebouwd en versterkt.

Bij de opzet en de uitvoering van de onderzoeksprojecten worden mensen met visuele beperkingen nauw betrokken.

Prioriteiten

Het bestuur van InZicht heeft, in samenhang met het ZonMw-programma Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten, de focus en de prioriteiten voor dit vervolg bepaald. Gekozen is om voort te bouwen op de verworvenheden van InZicht. De focus ligt op wetenschappelijk onderzoek dat aansluit op vragen uit de praktijk. Daarmee is het programma InZicht inhoudelijk optimaal verbonden met het programma Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten, dat zich richt op praktijkgericht onderzoek.

Achtergronden

Het programma InZicht bestaat sinds 1998 en gaat in 2021 een volgende fase in. ZonMw zet de subsidieoproepen uit en ziet toe op een zorgvuldige beoordeling van ingediende onderzoeksvoorstellen. Een beoordeling op kwaliteit, én op relevantie, zodat het onderzoek goed aansluit op behoeften die in het veld leven.

Meer informatie

Dick Houtzager, senior programmamanager of Rozemarijn Beemster, programmasecretaris bij ZonMw: Inzicht@zonmw.nl, telefoon 070-3495322

]]>
news-7468 Mon, 05 Jul 2021 11:54:03 +0200 Kwartiermaker ervaringsdeskundigheid rondt werkzaamheden af https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/kwartiermaker-ervaringsdeskundigheid-rondt-werkzaamheden-af/ Het werk van de kwartiermaker ervaringsdeskundigheid zit erop. Een half jaar lang voerde Joos Vaessens gesprekken met ZonMw’ers en andere betrokkenen over het inzetten van ervaringsdeskundigheid en de obstakels die daarvoor overwonnen moeten worden. De uitkomsten daarvan zijn samengevat en vormen de basis voor een notitie die na de zomer wordt besproken in het ZonMw-bestuur. Joos Vaessens begon eind 2020 aan zijn opdracht als kwartiermaker voor ZonMw. In januari stelde hij zichzelf voor in een kennismakingsartikel. Daarbij riep hij lezers op om contact met hem op te nemen als ze met hem in gesprek wilden over het thema ervaringsdeskundigheid. ‘Dat hebben we geweten,’ vertelt Joos. ‘De mails stroomden binnen. Mensen van binnen, maar vooral ook buiten ZonMw wilden graag meedenken en meepraten over het thema. Dat bewijst maar weer eens dat het onderwerp ervaringsdeskundigheid leeft.’

Signalement

Het afgelopen half jaar heeft Joos, samen met een aantal ZonMw-collega’s, veel van de mensen gesproken die zich voor een gesprek hadden aangemeld. ‘We hebben het met onze gesprekspartners gehad over de positie die ervaringsdeskundigheid in zou moeten nemen binnen de procedures en werkwijze van ZonMw. Daarbij hebben we het ook gehad over de obstakels die daarvoor weggenomen moeten worden.’

De obstakels die genoemd werden kwamen grotendeels overeen met de aandachtspunten uit het signalement ‘Ervaringsdeskundigheid, een stap verder’, dat ZonMw vorig jaar publiceerde. ‘Thema’s als het gebrek aan collectieve ervaringsdeskundigheid, de positie van ervaringsdeskundigen ten opzichte van bijvoorbeeld wetenschappers en het gelijkwaardig financieel belonen van ervaringsdeskundigen werden vaak benoemd in de gesprekken,’ aldus Joos. ‘In die zin werden de belangrijkste aandachtspunten uit het signalement nog eens onderstreept. De gesprekken zijn heel nuttig geweest om die aandachtspunten verder aan te scherpen en in te vullen met concrete voorbeelden. We hebben dus echt een stap verder gezet het afgelopen half jaar.’

Aanscherpen en bespreken

Vaessens vatte de gesprekken samen en schreef op basis daarvan een eerste notitie met conclusies en aanbevelingen. Deze notitie vormt de basis voor het uiteindelijke document dat naar het ZonMw-bestuur wordt gestuurd. Volgens planning zit het kwartiermakerschap van Joos er weliswaar op, maar rond de notitie gaat nog veel gebeuren. ‘Het is de bedoeling dat ZonMw in september een aantal sessies met medewerkers organiseert. In die sessies worden de belangrijkste aanbevelingen en conclusies getoetst: “Herkennen jullie dit? En zijn dit aanbevelingen waar we mee aan de slag kunnen?” Na die aanscherping gaat de notitie ter bespreking naar het ZonMw-bestuur. Dan wordt ook besloten op welke wijze ZonMw de komende jaren verder gaat met het onderwerp.’

Meer informatie

Het aanstellen van een kwartiermaker op het thema ervaringsdeskundigheid is één van de aanbevelingen uit het signalement ‘Ervaringsdeskundigheid, een stap verder’, dat ZonMw eind 2020 publiceerde. Lees in dit artikel meer over de andere aanbevelingen uit het signalement. Naar verwachting wordt in de tweede helft van 2021 meer bekend gemaakt over de resultaten van het kwartiermakerschap en de acties die op basis van de aanbevelingen worden opgepakt. Zodra er meer bekend is publiceert ZonMw daarover op de website en in de nieuwsbrief. Mocht u voor die tijd vragen hebben, dan kunt u contact opnemen door een mail te sturen naar participatie@zonmw.nl

]]>
news-7407 Mon, 05 Jul 2021 06:00:00 +0200 E-learning en website over wetgeving en financiering in de langdurige zorg https://publicaties.zonmw.nl/wetgeving-en-financiering-in-de-langdurige-zorg/ Voor zorgprofessionals in de langdurige zorg is het niet altijd makkelijk om de juiste weg te vinden in de financiering van deze zorg voor hun thuiswonende cliënt. Welke wet is wanneer van toepassing? En hoe verantwoord je dat? Om wijkverpleegkundigen en verzorgenden te ondersteunen, heeft het Van Kleef Instituut de website en e-learning hierover vernieuwd. news-7388 Thu, 17 Jun 2021 08:00:00 +0200 Met SamenSpraak in gesprek over palliatieve zorg met mensen met een verstandelijke beperking https://publicaties.zonmw.nl/palliatieve-zorg-voor-mensen-met-een-verstandelijke-beperking/met-samenspraak-in-gesprek-over-palliatieve-zorg-met-mensen-met-een-verstandelijke-beperking/ Begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking vinden het belangrijk om wensen van hun cliënten over palliatieve zorg mee te nemen in het palliatieve zorgplan, maar moeilijk om hierover te praten. Met SamenSpraak, een fysieke doos met persoonlijke items van cliënten, openen cliënten en hun begeleiders makkelijker het gesprek over het levenseinde. news-7389 Thu, 17 Jun 2021 08:00:00 +0200 Levenseindezorg bij mensen met een verstandelijke beperking https://publicaties.zonmw.nl/palliatieve-zorg-voor-mensen-met-een-verstandelijke-beperking/in-gesprek-met-marijke-tonino-over-levenseindezorg-bij-mensen-met-een-verstandelijke-beperking/ Als arts voor verstandelijk gehandicapten en palliatief consulent weet Marijke Tonino goed hoe de laatste fase er bij mensen met een verstandelijke beperking uitziet in de praktijk. Ze vertelt over haar ervaringen en geeft een paar tips. news-7396 Thu, 17 Jun 2021 08:00:00 +0200 In gesprek met Mara Spit-Verdonschot van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland over palliatieve zorg https://publicaties.zonmw.nl/palliatieve-zorg-voor-mensen-met-een-verstandelijke-beperking/in-gesprek-met-mara-spit-verdonschot-van-de-vereniging-gehandicaptenzorg-nederland/ De VGN is er voor organisaties die zorg bieden aan mensen met een (verstandelijke) beperking. Hoe zet de vereniging zich in voor palliatieve zorg bij deze doelgroep, en wat zijn uitdagingen? Mara Spit-Verdonschot is beleidsadviseur bij de VGN en vertelt erover. news-7395 Wed, 16 Jun 2021 15:57:23 +0200 Laatste talkshow Beweging in kwetsbaarheid https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/laatste-talkshow-beweging-in-kwetsbaarheid/ De talkshowreeks Beweging in kwetsbaarheid loopt ten einde. Vanaf januari hebben ZonMw, VNG en Impuls Werkplaats zich met een maandelijkse talkshow ingezet om meer aandacht te vragen voor de inclusie van (psychisch) kwetsbaren in onze samenleving. Op 24 juni (16.00-17.45 uur) vindt de laatste aflevering plaats, waarbij onder meer Laurentien van Oranje en Floortje Scheepers een blik op de toekomst werpen. Maar ook komen diverse praktijkvoorbeelden langs en is er weer aandacht voor de historische context. Inclusieve samenleving

‘Psychisch kwetsbare personen includeren in onze samenleving, hoe doe je dat nou? De afgelopen talkshows hebben we geprobeerd dat in een logische lijn te ontrafelen’, legt Ico Kloppenburg uit. Hij is vanuit de VNG betrokken bij de organisatie van Beweging in kwetsbaarheid. ‘Kennis over problematiek, de leefwereld van degenen om wie het gaat, het belang van bestaanszekerheid, ondersteuning van het werkveld en financieringsvraagstukken passeerden de revue. In deze laatste talkshow kijken we – met al die kennis op zak – vooruit.’ Niet toevallig doen we dat 5 jaar nadat de Commissie Dannenberg adviezen gaf over de toekomst van beschermd wonen. ‘Het is goed om met deze talkshowreeks op een laagdrempelige manier met elkaar te onderzoeken waar we nu eigenlijk staan’, aldus Kloppenburg.

Samenwerking

Janne Krop vertegenwoordigde Impuls Werkplaats bij de organisatie van Beweging in kwetsbaarheid. ‘Vanuit mijn werk bij SMO Traverse keek ik op een praktijkgerichte manier naar vraagstukken. Dat resulteerde in een fijne samenwerking met ZonMw en VNG’ De verschillende paneldiscussies tijdens de talkshows leverden voor veel partijen nieuwe inzichten op. ‘Zo bleek heel duidelijk dat leefwereld en systeemwereld elkaar nodig hebben', kijkt Krop terug. ‘Door mensen uit die verschillende werelden aan één tafel met elkaar het gesprek te laten voeren, kom je tot mooie en waardevolle gesprekken die meer opleveren.’ Als voorbeeld noemt ze dat Wethouder Marleen Damen zo geïnspireerd raakte door Rokus Lopik over zijn Living Museum, dat ze nu in gesprek zijn of zoiets ook mogelijk is om te organiseren in Leiden.

Om wie gaat het?

‘Door te beginnen met een ervaringsverhaal van iemand die in een (psychisch) kwetsbare situatie zit of zat, weten kijkers meteen voor wie we dit eigenlijk doen.’ Maroun Nader, vanuit ZonMw betrokken bij Beweging in Kwetsbaarheid, vindt dat één van de speerpunten van de talkshows. ‘Natuurlijk zijn er meerdere doelgroepen voor wie deze reeks is bedoeld, denk aan zorgprofessionals, beleidsmakers en bestuurders die allemaal met elkaar moeten samenwerken. Maar als je uit het oog verliest om wie je het aan het doen bent, verlies je de stip op de horizon.’ Door deze talkshowreeks hoopt Nader dat het duidelijker is geworden wat we allemaal kunnen doen om de inclusie van (psychisch) kwetsbare personen te bevorderen. ‘En wat er al gebeurt. Afgelopen jaren hebben we vanuit ZonMw veel initiatieven mogelijk gemaakt op dat gebied. Met deze talkshows wordt te meer duidelijk welke impact die hebben gehad.’

Blik op de toekomst

De laatste talkshow wordt een interessante mix tussen tafelgasten die direct uit de praktijk hun ervaring delen en gasten die een meer overkoepelende blik bieden. Kloppenburg: ‘We gaan het hebben over de beweging van kwetsbaarheid in de wijk en de draagkracht van de maatschappij.’ Naar wiens inbreng hij het meest benieuwd is? ‘Tja, hoe kan ik daar nou anders op antwoorden dan Prinses Laurentien?’, lacht hij. Janne Krop vult aan: ‘Ik ben ook wel nieuwsgierig naar wat de laatste tafel zal bieden, daar worden inspirerende voorbeelden uit de praktijk besproken.’ Nader kan niet kiezen tussen de laatste keer een muzikaal intermezzo of de column over de historische context van Henke van der Heiden. ‘Maar áls ik dan iets moet noemen, zeg dan maar dat ik het meest benieuwd ben naar hoe we verder gaan na deze reeks. Zo zijn we bij ZonMw bezig met het opzetten van een programma voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Daarin komen eigenlijk alle facetten terug die afgelopen periode zijn besproken.' Krop sluit tenslotte af: 'Ik raad iedereen aan om de shows en rubrieken terug te kijken en zijn of haar visie te vormen. Alleen door samen te werken kunnen we een plek voor iedereen in onze samenleving creëren.’

Meer informatie

]]>
news-7359 Tue, 08 Jun 2021 19:53:00 +0200 Alzheimermedicijn goedgekeurd in Amerika https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/alzheimermedicijn-goedgekeurd-in-amerika/ Een hoopvolle doorbraak: het medicijn Aducanumab is goed gekeurd door de Food and Drug Administration (FDA) in Amerika. Terwijl bestaande Alzheimer medicijnen enkel de symptomen verlichten, is dit het eerste medicijn met effect op het ziekteproces. ZonMw zet zich in om meer onderzoek te faciliteren naar preventie, diagnostiek en behandeling van dementie, waaronder medicatie-onderzoek. Grote stap

‘De goedkeuring van het medicijn is een grote stap in de goede richting’, vindt professor Wiesje van der Flier, wetenschappelijk directeur Alzheimercentrum Amsterdam en projectleider van het nieuwe consortium ABOARD. ABOARD is het eerste onderzoeksproject dat van start ging als onderdeel van de Nationale Dementiestrategie 2021-2030. In datzelfde kader zet ZonMw zich de komende 10 jaar in voor onderzoek naar dementie met het Onderzoeksprogramma Dementie. Niet alleen naar medicatie, maar ook naar ontstaan en beloop van deze aandoening. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar preventie, zoals bepaalde leefstijlfactoren die van invloed kunnen zijn.

Meer onderzoek

‘De impact is enorm, want eindelijk is er een medicijn dat ingrijpt op het ziekteproces van alzheimer. Maar dat betekent niet dat we er al zijn. Het medicijn is nog niet goedgekeurd door de European Medicines Agency (EMA) en een verbetering op het klinische beloop moet nog worden aangetoond in vervolgonderzoek. Ook is het medicijn alleen bedoeld voor mensen met beginnende alzheimer. Daarom is vervolgonderzoek nodig om het doel te bereiken: alzheimer tijdig stoppen om dementie te voorkómen.’ Met het faciliteren van meer onderzoek in het Onderzoeksprogramma Dementie streeft ZonMw naar doorbraken op het gebied van preventie, diagnostiek en behandeling. Zo hopen we in Nederland bij te dragen aan de ontwikkeling van nieuwe therapieën voor mensen met dementie.

Meer weten?

]]>
news-7292 Mon, 07 Jun 2021 06:00:00 +0200 Gespreksinstrument voor persoonsgerichte zorg bij chronische ziektes https://publicaties.zonmw.nl/huisartsgeneeskunde/gespreksinstrument-voor-persoonsgerichte-zorg-bij-mensen-met-meerdere-chronische-ziektes/ Huisarts Simone Postma ontwikkelde een gespreksinstrument voor persoonsgerichte zorg in de huisartsenpraktijk, bij patiënten met meerdere chronische ziektes. Lees hoe het oorspronkelijke meetinstrument in overleg met huisartsen, praktijkondersteuners én patiënten is omgebouwd tot een gesprekssteun voor het consult in de spreekkamer.