ZonMw tijdlijn Gehandicapten en Chronisch Zieken https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Gehandicapten en Chronisch Zieken nl-nl Fri, 26 Apr 2019 00:05:14 +0200 Fri, 26 Apr 2019 00:05:14 +0200 TYPO3 news-3970 Thu, 25 Apr 2019 11:58:02 +0200 Praat mee over de wetenschapper in 2030 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/praat-mee-over-de-wetenschapper-in-2030/ Het erkennen en waarderen van de wetenschapper in de toekomst dat is waarover we in gesprek gaan met (jonge) wetenschappers, universiteiten, financiers en maatschappelijke partners. Tijd voor nieuwe set competenties

Is de wetenschap toe aan vernieuwing? De maatschappij kijkt kritisch naar de waarde en het functioneren van de wetenschap. De erkenning en waardering van wetenschappers leunt zwaar op citaties en impactfactoren en wetenschappers ervaren grote tijds- en prestatiedruk op het gebied van onderzoek en onderwijs. Maar wat zegt het huidige systeem over hun bijdrage aan de wetenschap of aan de samenleving? Is het tijd voor een nieuwe set competenties voor de wetenschappers van morgen?

Praat mee

ZonMw en NWO organiseren op donderdag 23 mei 2019 in de Fokker Terminal in Den Haag de conferentie 'Evolutie of revolutie? Praat mee over de wetenschapper van 2030'. Wij nodigen u van harte uit, meld u aan en deel uw visie.

Praat ook mee online: #wetenschapper2030

 

]]>
news-3950 Thu, 18 Apr 2019 18:11:42 +0200 5 uitdagingen waar je niet omheen kunt https://www.pgosupport.nl/5-uitdagingen-waar-je-niet-omheen-kunt Meebewegen met ontwikkelingen is noodzakelijk. Joos Vaessens van PGOsupport ziet 5 kansen voor patiëntenorganisaties. news-3911 Mon, 15 Apr 2019 09:30:05 +0200 Nivel-onderzoek: De Class helpt jongeren met hersenletsel de weg te vinden naar werk https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nivel-onderzoek-de-class-helpt-jongeren-met-hersenletsel-de-weg-te-vinden-naar-werk/ De Class is een project van de Edwin van der Sar Foundation en heeft tot doel jongeren met hersenletsel te helpen een baan te vinden. En met succes, blijkt uit onderzoek van het Nivel. Op 5 april is dit rapport overhandigd aan de Edwin van der Sar Foundation. Twee derde van de jongeren die het vinden van werk tot doel hebben gesteld, bereikt dit binnen twee jaar. Nog eens een aanzienlijk deel haalt een diploma. Bovendien hebben jongeren na deelname meer zelfvertrouwen en staan ze positiever in het leven. Lees hier het volledige onderzoeksrapport van Nivel (PDF).

Op weg naar werk

Het intensieve programma van de Class - dat mede gefinancierd is door het FNO-Programma Zorg én Perspectief en ZonMw - bestaat onder meer uit sollicitatietrainingen. De jongeren krijgen een jobcoach, ontmoeten werkgevers, verkennen de arbeidsmarkt en doen zo veel mogelijk werkervaring op. Daarnaast krijgen ze inzicht in de vaak ingewikkelde regels van gemeenten en het UWV rondom uitkeringen en ondersteuning bij het vinden van werk. ‘Bij de Class had ik voor het eerst het idee dat ik echt werd geholpen,’ vertelt een deelnemer.

Brede aanpak

Door de Class worden de jongeren zelfstandiger en komen ze uit hun isolement. Het unieke aan het programma is dat het zich ook richt op lichamelijke en psychische fitheid; er is veel aandacht voor sport en gezonde leefstijl. Het programma creëert bovendien niet alleen kansen voor jongeren; ook hun omgeving wordt zich meer bewust van oplossingen voor de knelpunten die de deelnemers ervaren. Jongeren en ouders zijn zeer tevreden over de aanpak. Hennie Boeije, Nivel-projectleider: ‘De basis van het programma is goed. Verbetering is een kwestie van finetuning.’

Verankering en verbreding

Het programma is niet alleen geschikt voor jongeren met hersenletsel, maar kan met een paar aanpassingen ook worden ingezet bij jongeren met een andere chronische aandoening. Het onderzoek laat zien dat er bij gemeenten mogelijkheden zijn om de aanwezige expertise en werkzaamheden af te stemmen met die van de Class.

Jongeren actief betrokken bij het onderzoek

De focus van het Nivel-onderzoek lag op de ervaringen met de Class, de werkzaamheid ervan en mogelijke verbeterpunten. Er zijn gesprekken gevoerd met de jongeren, de ouders, het projectteam, gemeenten en het UWV, er is literatuuronderzoek gedaan en er zijn vragenlijsten afgenomen. Voorlopige bevindingen zijn besproken in werksessies met ervaringsdeskundige jongeren en professionals.

Meer informatie

]]>
news-3880 Fri, 05 Apr 2019 13:01:21 +0200 Werken aan een onderzoeksagenda ME/CVS: lees de blog van Lou Corsius https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/werken-aan-een-onderzoeksagenda-mecvs-lees-de-blog-van-lou-corsius/ Lou Corsius bezocht als patiëntenvertegenwoordiger ME/CVS de conferentie van de National Insitutes of Health (NIH) ‘Accelerating Research on ME/CFS’ in de Verenigde Staten. Belangrijk doel van het bezoek was om aandachtspunten, aanknopingspunten en relevante contacten op te doen voor de te ontwikkelen onderzoeksagenda ME/CVS in Nederland. Tijdens de NIH-conferentie op 4 en 5 april bracht men in kaart wat de stand van de wetenschap is en waar de witte plekken zitten. Met als doel om vooruitgang te boeken op wetenschappelijk gebied. En daarmee de zorg voor patiënten te verbeteren. Aanwezig waren wetenschappers, behandelaars, mensen met ME/CVS en andere relevante partijen. Tijdens de conferentie hield Corsius een blog bij.

Nederland

Minister Bruins voor Medische Zorg en Sport heeft ZonMw de opdracht gegeven een onderzoeksagenda te ontwikkelen naar myalgische encefalomyelitis / chronisch vermoeidheidssyndroom (ME/CVS) als opstap naar het inrichten van een onderzoeksprogramma. De onderzoeksagenda moet veelbelovende kennisvragen identificeren waar nader onderzoek voor nodig is. Ook zal de onderzoeksagenda prioriteiten moeten aanbrengen binnen deze onderzoeksvragen. ZonMw gaat de opdracht uitvoeren in samenwerking met patiëntenvertegenwoordigers ME/CVS en organisaties in de zorg voor mensen met ME/CVS.

]]>
news-3878 Thu, 04 Apr 2019 13:12:21 +0200 Programma ‘Juiste Zorg Op de Juiste Plek’ van start https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/programma-juiste-zorg-op-de-juiste-plek-van-start/ Zorg voorkomen, verplaatsen en vervangen. Dat is de essentie van het ZonMw-programma 'Juiste Zorg Op de Juiste Plek' (JZOJP). Het programma bestaat uit 4 instrumenten: 3 impulsen en een voucher. Vandaag gaan de eerste twee subsidieoproepen open: de Startimpuls en de Regio-impuls. Deze staan open tot 14 mei. Het is het grootste goed van mensen: gezondheid. Nederlanders waarderen hun gezondheid meestal (zeer) positief, ook als iemand een ziekte of beperking heeft. Wat iemand (nog) kan, staat voorop. Het programma JZOJP richt zich op startende en bestaande regionale samenwerkingsverbanden die mensen goed op elkaar afgestemde zorg, ondersteuning en welzijn (willen gaan) bieden. 

Leidend principe

Het gegeven om voorop te stellen wat iemand (nog) kan, moet het leidende principe zijn voor de inrichting van ondersteuning en zorg. Dat geeft de Taskforce 'De juiste zorg op de juiste plek' in haar rapport ook aan. Het lichamelijke, psychische en sociale functioneren moet het vertrekpunt zijn en het aanbod van zorg, ondersteuning en welzijn moet daar naadloos op aansluiten. Daarbij zijn belangrijke aandachtspunten het voorkomen van (duurdere) zorg, verplaatsen van zorg naar dichter bij mensen thuis en vervangen van zorg (door andere zorg, zoals e-health). De juiste zorg op de juiste plek dus. 

Opgave in de regio

Maar hoe krijgen we de juiste zorg op de juiste plek? En hoe geven we dit vorm? Dat is afhankelijk van de context. Integrale, samenhangende zorg, dichtbij de mensen als het kan, verder weg als het moet, vraagt om commitment, inzet en bereidheid om nieuwe aanpakken uit te denken en door te voeren. Het is belangrijk om dat op regionaal niveau te organiseren. Met de nodige vrijheid om werkbare en door iedereen gedragen oplossingen te kiezen. 

Alle betrokken partijen bij deze zorg zullen zich hiervoor, ieder vanuit de eigen rol, moeten inspannen. Een gedeeld beeld van de opgave in de regio is hiervoor nodig. Wat is de zorgvraag in de regio en hoe ontwikkelt deze zich de aankomende jaren? Hoe sluit het aanbod daarop aan? Hoe doet de regio het in vergelijking met de rest van Nederland? 

Nieuwe en bestaande initiatieven

Het is de bedoeling dat succesvolle bestaande initiatieven worden uitgedragen naar andere regio’s en dat het aantal initiatieven wordt uitgebreid. Met als doel nieuwe regionale praktijkinitiatieven (netwerken) te laten ontstaan en al bestaande initiatieven te ondersteunen en verder te ontwikkelen. 

Over het programma

Het ZonMw-programma JZOJP is 19 maart van start gegaan voor een periode van drie jaar. De subsidieregeling bestaat uit 4 instrumenten; 3 impulsen en een voucher. 

  1. De Startimpuls is een subsidie voor het opzetten van regionale samenwerking. Deze oproep staat vanaf vandaag open tot 14 mei.
  2. De Regio-impuls richt zich specifiek op regionale samenwerkingsverbanden die een goede samenwerking in de regio tot stand hebben gebracht en die ondersteuning zoeken bij het verder ontwikkelen van hun netwerk. Deze oproep staat vanaf vandaag open tot 14 mei.
  3. De Uitvoeringsimpuls is bedoeld voor samenwerkingsverbanden die al regionaal samenwerken. De subsidie is alleen beschikbaar in aansluiting op de Startimpuls. De oproep gaat naar verwachting dit najaar open.
  4. Met het aanvragen van een Voucher wordt opdracht verleend voor ondersteuning bij het maken van een gedeeld regionaal beeld van de sociale situatie, de gezondheidssituatie en de behoeften in een regio. Vouchers kunnen naar verwachting vanaf mei aangevraagd worden.

Meer informatie over de instrumenten is te vinden op de programmapagina van JZOJP.  

Naast deze JZOJP-subsidieoproepen voor regionale netwerken, biedt het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO) op dit moment verschillende subsidiemogelijkheden voor lokale netwerken. Deze hebben als doel: lokale initiatieven samenhangende ouderenzorg ondersteunen bij hun werk.

Meer informatie

]]>
news-3833 Tue, 26 Mar 2019 16:30:30 +0100 Regeling Juiste Zorg Op de Juiste Plek van start https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/regeling-juiste-zorg-op-de-juiste-plek-van-start/ Begin april 2019 start de regeling Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP). De regeling hoort bij het programma Juiste Zorg op de Juiste Plek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en is bedoeld om zorg te voorkomen, verplaatsen en vervangen. Zorg voorkomen, verplaatsen en vervangen

Het doel van het VWS-programma JZOJP is het laten ontstaan van nieuwe regionale praktijkinitiatieven en het ondersteunen en doorontwikkelen van initiatieven die al bestaan.

Het VWS-programma is opgezet naar aanleiding van onderzoeken van de Taskforce 'De juiste zorg op de juiste plek' en KPMG. Uit deze onderzoeken kwam naar voren dat mensen hun gezondheid meestal positief waarderen – dit geldt ook voor mensen met een ziekte of beperking. Dit gegeven zou – volgens de onderzoeken – dan ook het leidende principe moeten zijn voor het inrichten van ondersteuning en zorg. Als zorg en ondersteuning rondom het lichamelijk, psychisch en sociaal functioneren georganiseerd wordt, sluit dit aan bij dit leidende principe.

Goed georganiseerde zorg voorkomt (duurdere) zorg, verplaatst de zorg naar dichter bij mensen thuis en vervangt bestaande zorg door andere vormen van zorg, zoals e-health, domotica of sociaal en maatschappelijk werk.

De regeling JZOJP

In opdracht van het ministerie van VWS start ZonMw vanaf april 2019 met de regeling Juiste Zorg op de Juiste Plek. De regeling bestaat uit verschillende subsidierondes waarin nieuwe en bestaande praktijkinitiatieven een financiële impuls krijgen en ondersteund worden. Daarnaast opent in de loop van dit jaar een ronde waarin regionale partners – met een voucher – hulp kunnen inschakelen om een beeld te krijgen van de (zorg)opgave in de regio: wat is de zorgvraag en hoe ontwikkelt deze zich de komende jaren?

De eerste subsidieoproep van JZOJP opent op 4 april 2019. Wilt u weten of u een beroep kunt doen op subsidie binnen de regeling JZOJP? Kijk dan vanaf 4 april 2019 op www.zonmw.nl/jzojp

]]>
news-3832 Tue, 26 Mar 2019 15:43:45 +0100 Ferry Breedveld nieuwe voorzitter stuurgroep InZicht https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/ferry-breedveld-nieuwe-voorzitter-stuurgroep-inzicht/ Ferry Breedveld treedt aan als voorzitter van de stuurgroep van het programma InZicht. Hij volgt daarmee Frans Zitman op, die in september 2018 om gezondheidsredenen deze functie moest neerleggen. Breedveld heeft veel kennis van en ervaring in de gezondheidszorg als medisch specialist, bestuurder en toezichthouder. Deze kennis komt zeer van pas binnen zijn functie als voorzitter van de stuurgroep van het programma InZicht. Senior programmamanager Els van Gessele is blij met zijn komst. ‘We hebben er alle vertrouwen in dat we met Ferry Breedveld een goede voorzitter hebben gevonden.’

Overlijden Frans Zitman

Frans Zitman overleed op 15 januari 2019 na een kort ziekbed. Eerder stond ZonMw met een In Memoriam stil bij zijn overlijden.

]]>
news-3814 Fri, 22 Mar 2019 12:50:29 +0100 Ook jongeren met een beperking betrokken in projecten maatschappelijke diensttijd https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/ook-jongeren-met-een-beperking-betrokken-in-projecten-maatschappelijke-diensttijd/ Met de maatschappelijke diensttijd krijgen jongeren de kans om hun eigen talenten te ontdekken en ontwikkelen en zich in te zetten voor anderen of de samenleving. Begin dit jaar hebben 34 projecten uit de tweede subsidieronde van het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd het bericht gekregen dat zij hiervoor subsidie ontvangen. In dit artikel leest u meer over 3 projecten waarin jongeren met en zonder beperkingen elkaar ondersteunen. Project Samen isolement doorbreken

Dit is een landelijk project dat – met een buddysysteem – hoogopgeleide jongeren met een beperking ondersteunt bij het vinden van een passende afstudeerstage of eerste baan. In het buddysysteem wisselen jongeren met een beperking die nog geen stage of werk hebben ervaringen en ideeën uit met jongeren die dat wel hebben. Op de projectpagina van Samen isolement doorbreken vindt u meer informatie over dit project. Het project is een initiatief van de Stichting Studeren en Werken op Maat (SWOM).

Project Onzichtbare Helden

In dit project – met als initiatiefnemer Stichting Dedicon – gaan jongeren met én zonder visuele beperking aan de slag met verschillende werkzaamheden. De deelnemers vormen de jongerenbeweging van Dedicon en bepalen en organiseren zelf wat ze precies gaan doen. Voorbeelden zijn: socialemediabeheer en het inspreken van audioboeken. Het project wil jongeren uitdagen om na te denken over hoe zij kunnen zorgen voor een toegankelijkere samenleving waarin iedereen meedoet. Meer informatie over Onzichtbare Helden vindt u op de projectpagina.

Project Verbeeldingslab de Fighter

Met Verbeeldingslab de Fighter geeft Stichting Intorno jongeren in het algemeen - en jonge statushouders en jongeren met een arbeidsbeperking in het bijzonder - de kans om muziek en theater te maken en op te voeren. Zo leren de jongeren hoe zij met kunst hun verhaal kunnen vertellen en lastige dilemma’s kunnen uitbeelden. Het publiek dat komt kijken naar een voorstelling leert op een toegankelijke manier meer over inclusie en sociale cohesie. Meer weten over dit project? Bekijk dan de projectpagina.

Maatschappelijke diensttijd

Met dit programma bevordert de Rijksoverheid dat iedere jongere de mogelijkheid krijgt om via maatschappelijke projecten en activiteiten bij te dragen aan een sterke en betrokken samenleving. Ook jongeren die nu nog niet maatschappelijk actief zijn. Het doel van het actieprogramma is om vanuit de praktijk te leren wat werkt en daarmee het ontwerp te maken voor de maatschappelijke diensttijd. Op vrijdag 29 maart wordt het eerste ontwerp gepresenteerd en de nieuwe naam voor de maatschappelijke diensttijd bekendgemaakt. 

Meer weten? 

]]>
news-3813 Fri, 22 Mar 2019 11:55:09 +0100 BOSK stelt samen met ouders Onderzoeksagenda Kinderrevalidatie op  https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/bosk-stelt-samen-met-ouders-onderzoeksagenda-kinderrevalidatie-op/ BOSK* heeft in 2018 samen met ouders en de organisaties OuderInzicht en het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht een Onderzoeksagenda Kinderrevalidatie opgesteld. BOSK beoogt hiermee dat wetenschappers zich over de problemen buigen die ouders het meest urgent ervaren. Deze agenda is voortgekomen uit een consultatie van honderden ouders. Alle vragen van deze ouders zijn samengevoegd tot 12 overkoepelende onderzoeksthema’s.  Ouders nauw betrokken bij kinderrevalidatie

Kinderrevalidatie is een onderdeel van de medisch-specialistische revalidatie. Qua omvang beslaat de kinderrevalidatie bijna een derde van die medisch-specialistische revalidatie. Kinderrevalidatie richt zich op een veelheid aan aandoeningen. Elke aandoening vraagt haar eigen aanpak. Bij deze aanpak staan de mogelijkheden en capaciteiten van het kind centraal. Ouders – maar ook de school – zijn nauw betrokken bij de revalidatie.

Actuele ontwikkelingen beïnvloeden kinderrevalidatie

Actuele ontwikkelingen – zoals de veranderingen rondom  passend onderwijs, de uitvoering van jeugdzorg door gemeenten en het tekort aan (kinder)revalidatieartsen – hebben invloed op de kinderrevalidatie. Ook de verhoogde aandacht voor de inzet van mantelzorgers, de ontwikkeling van (lokale)netwerken van (zorg)professionals rondom patiënten, de beoogde kwaliteitsverhoging van de zorg en de gewenste verlaging van de zorgkosten zijn belangrijke aspecten die de kinderrevalidatie raken. Deze ontwikkelingen vragen om (aanvullend) 
onderzoek en daarom komen deze vragen – binnen de 12 thema’s – terug op de onderzoeksagenda die de BOSK in samenwerking heeft vastgesteld. 

Eerste overleg over onderzoeksagenda en vervolgstappen

Op 21 februari 2019 heeft een eerste overleg over deze agenda plaatsgevonden. Aan dit overleg hebben verschillende organisaties - waaronder ZonMw - deelgenomen. Het was een verkennend overleg. Een belangrijke conclusie uit dit overleg is dat de deelnemende organisaties het belang van deze onderzoeksagenda onderschrijven en dat nadere voorstellen worden gedaan om hieraan een gevolg te geven. Omdat participatie van ouders bij onderzoek cruciaal is en dit naadloos past bij de visie van ZonMw op participatie, blijft ZonMw betrokken bij de vervolgoverleggen over de onderzoeksagenda.

De onderzoeksagenda, de 12 thema’s en de laatste ontwikkelingen kunt u vinden op de website van de BOSK.

*De BOSK is sinds 1 januari gesplitst in 4 verenigingen: CP Nederland, EMB Nederland, SBH Nederland en Schisis Nederland. 
 

]]>
news-3811 Fri, 22 Mar 2019 11:13:07 +0100 ‘Ik heb hersenletsel, maar ik ben mijn gezonde verstand niet verloren en zo wil ik ook behandeld worden’ https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/ik-heb-hersenletsel-maar-ik-ben-mijn-gezonde-verstand-niet-verloren-en-zo-wil-ik-ook-behandeld-wor/ Een van de speerpunten van ZonMw is samenwerken met ervaringsdeskundigen bij de opzet en uitvoering van onderzoeken in de zorg. In het NAH-kennisnetwerk van het programma Gewoon Bijzonder werken onderzoeker Kitty Jurrius en co-onderzoeker en ervaringsdeskundige Anita Govaers samen aan meer en betere participatie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Respect en investeren in elkaar

In het boekje ‘Patient Included’ vertellen Kitty en Anita over hun ervaringen. Waar loop je tegenaan en hoe houd je rekening met elkaar? Duidelijkheid, respect en investeren in elkaar. Dat zijn belangrijke uitgangspunten bij het doen van onderzoek samen met ervaringsdeskundigen. Voor Kitty en Anita is het voor volkomen logisch dat ervaringsdeskundigen meedenken op alle niveaus. 

Meer ervaringsverhalen

Wilt u meer lezen over de ervaringen van Kitty en Anita? Lees dan het interview in Patient Included. In deze uitgave van het ministerie van VWS staan verhalen van ervaringsdeskundigen, onderzoekers en beleidsmedewerkers die werken aan het verbeteren en vernieuwen van de zorg in Nederland.

Informatie over het Kennisnetwerk niet-aangeboren hersenletsel (NAH) van Gewoon Bijzonder
Patient Included - uitgave ministerie van VWS

]]>
news-3787 Tue, 19 Mar 2019 13:23:48 +0100 Signaleringsinstrument 11VB helpt bij het opsporen loverboyslachtoffers met licht verstandelijke beperking https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/signaleringsinstrument-11vb-helpt-bij-het-opsporen-loverboyslachtoffers-met-licht-verstandelijke-bep/ De Stichting Koraal en de gemeente Weert hebben het initiatief genomen om een signaleringsintstrument te ontwikkelen dat (mogelijke) slachtoffers van loverboys opspoort: 11VB. Dit instrument is in samenwerking met Bureau Jeugdzorg Limburg, Stichting Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg en het Openbaar Ministerie Limburg ontwikkeld en richt zich specifiek op jongeren met een licht verstandelijke beperking. Groter risico op seksuele uitbuiting

Jongeren met een licht verstandelijke beperking lopen minimaal 4 keer meer kans om seksueel geweld mee te maken dan jongeren zonder verstandelijke beperking. Ook lopen zij een groter risico om - bijvoorbeeld via een loverboy - in de prostitutie terecht te komen en uitgebuit te worden. 

Risico afleiden uit 11 aandachtsgebieden

Het signaleringsintstrument 11VB is gebaseerd op de werkwijze van de loverboy en op de innerlijke en uiterlijke gedragskenmerken en fysieke signalen van (mogelijke) loverboyslachtoffers met een licht verstandelijke beperking. De kenmerken en signalen zijn onderverdeeld en uitgewerkt in 11 aandachtsgebieden, die worden ondersteund door een kaartenreeks. Door op de 11 aandachtsgebieden te scoren kan - op basis van de totaalscore – worden voorspeld in hoeverre een jongere met een licht verstandelijke beperking risico loopt om slachtoffer te worden van seksuele uitbuiting.

Prototype en vervolgtraject

Het signaleringsinstrument 11VB is een prototype. In een vervolgtraject wordt het instrument verder uitgewerkt en aangevuld met nieuwe kennis en inzichten. In een later stadium wordt het instrument ook gevalideerd.

Op de projectpagina leest u meer over het project. U kunt hieronder het signaleringsinstrument 11VB (prototype) en de kaartenreeks bekijken.

Het signaleringsinstrument 11VB (prototype)

De kaartenreeks met de 11 aandachtsgebieden (de 'waaier')

]]>
news-3784 Mon, 18 Mar 2019 16:08:48 +0100 Niertransplantatiepatiënten tevreden met thuis meten van nierfunctie https://www.lumc.nl/over-het-lumc/nieuws/2019/Maart/nier-thuismetingen/ In dit onderzoek zijn 2 groepen niertransplantatiepatiënten vergeleken: de ene helft kreeg een apparaatje om thuis de nierfunctie te meten, en de andere helft kreeg de standaard zorg. Patiënten die een apparaatje meekregen om thuis hun nierfunctie te meten, waren daar tevreden over. Thuismeten verlaagde ook het aantal polibezoeken, zonder daarbij in te boeten op de kwaliteit van zorg. Lees meer op de website van het LUMC. news-3768 Thu, 14 Mar 2019 14:01:10 +0100 InZicht Ontmoetingsdag in het teken van de psychische impact van een visuele beperking https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/inzicht-ontmoetingsdag-in-het-teken-van-de-psychische-impact-van-een-visuele-beperking/ Als je blind of slechtziend bent kom je heel wat uitdagingen tegen in deze visueel ingestelde samenleving. Wat doet dit met je? Hoe werkt dat door in je relaties met je naasten? En hoe kun je daarbij ondersteund worden? Op de Ontmoetingsdag van het ZonMw-programma InZicht gingen wetenschappers, professionals en mensen met een visuele beperking daarover met elkaar in gesprek. De dag begon met twee korte lezingen. Spreker Millie Ames vertelde uit eigen ervaring hoe het is om op latere leeftijd blind te worden en wat dit met je doet. Na een kort filmfragment uit de film ‘The space before sleep’ van de Deense kunstenares Kristina Steinbock ging hoogleraar Philippe Delespaul in op zijn zoektocht naar manieren om zicht te krijgen op kwetsbaarheid en weerbaarheid van mensen. Ook vertelde hij meer over de ontwikkeling van de mobiele gezondheids-app PsyMate, die kan helpen om grip te krijgen op lichamelijke en psychische klachten. Hierna gingen de deelnemers uit elkaar voor twee workshoprondes en voor een serie posterpresentaties, waarin wetenschappers de resultaten van hun onderzoek deelden met de bezoekers van de Ontmoetingsdag.   

Veel belangstelling

Els van Gessele, senior programmamanager van het programma InZicht, kijkt met een goed gevoel terug op de dag. ‘Het bruiste van de energie en de Ontmoetingsdag was druk bezocht.’ Dat er veel interesse was in het thema van deze dag, de psychische impact van een visuele beperking, merkte Van Gessele in het aantal aanmeldingen. ‘We hebben op een zeker moment de inschrijvingen zelfs moeten sluiten omdat we echt niet meer mensen konden herbergen. Een mooi signaal, want het laat maar weer eens zien hoe actueel en relevant dit thema is.’  

The space before sleep

Van Gessele merkte verder dat de lezingen en de workshops op de Ontmoetingsdag veel losmaakten bij de deelnemers. Vooral de film ‘The space before sleep’ van de Deense kunstenares Kristina Steinbock maakte veel indruk. 'Over de impact van blind zijn op het ontdekken en beleven van je seksualiteit en het moederschap hoor je weinig. Net zo min als over de impact van de negatieve lading die blind zijn in de bijbel heeft. De film laat drie intieme portretten zien van mensen die hier hun weg in vinden. Dat geeft een besef en een voelen van hoe ingrijpend een visuele beperking is.'

Programma InZicht

De vierde fase van het programma InZicht wordt dit jaar afgerond. Op het moment wordt er gewerkt aan de evaluatie van de vierde fase en wordt er nagedacht over een eventueel vervolg van het programma. Een uitgebreider verslag van de Ontmoetingsdag van 7 maart 2019 volgt eind maart.

]]>
news-3741 Fri, 08 Mar 2019 16:09:33 +0100 Subsidieoproep 'Maatschappelijke (re-)integratie van adolescenten en volwassenen met autisme en psychose' geopend bij NWO https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproep-maatschappelijke-re-integratie-van-adolescenten-en-volwassenen-met-autisme-en-psyc/ NWO heeft afgelopen vrijdag de subsidieoproep 'Maatschappelijke (re-)integratie van adolescenten en volwassenen met autisme en psychose' geopend. Het hoofddoel van dit onderzoeksprogramma is het bevorderen van kwalitatief hoogstaand onderzoek naar interventies op gebied van: wonen, vrije tijdsbesteding en beeldvorming van mensen met autismespectrum en/of schizofreniespectrum en andere psychotische stoornissen. Meer informatie en de subsidieoproep vindt u op de website van NWO.
 

]]>
news-3740 Fri, 08 Mar 2019 15:51:28 +0100 E-learning ‘Je ziet het niet’ vernieuwd! https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/e-learning-je-ziet-het-niet-vernieuwd/ De e-learning ‘Je ziet het niet’ is vernieuwd. Deze e-learning helpt medewerkers die in hun dagelijks werk in contact komen met mensen met een niet-zichtbare beperking en is ontwikkeld binnen het project ‘Toetsen e-learning herkenning LVB’. Meer kennis en tips over niet-zichtbare beperkingen

Wilt u collega’s, medewerkers of organisaties in uw netwerk meer kennis en tips meegeven om mensen met een niet-zichtbare beperking nog beter te herkennen en te helpen? Stel dan de e-learning ‘Je ziet het niet’ eens aan hen voor. De e-learning gaat voornamelijk over mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB), autisme of een niet aangeboren hersenletsel (NAH). Maar de vernieuwde e-learning kan zeker ook breder toegepast worden, bijvoorbeeld voor contact met mensen met dementie. De e-learning is gratis online beschikbaar. Het doorlopen van de e-learning duurt slechts 30 minuten.  

Handreiking voor leidinggevenden

De ontwikkelde handreiking is speciaal voor leidinggevenden. Het is een aanvulling op de e-learning en helpt medewerkers en organisaties om met de informatie uit de e-learning te oefenen en om tips en ervaringen met elkaar uit te wisselen – met verschillende werkvormen. De Hogeschool van Amsterdam (HvA) heeft de e-learning onderzocht en hieruit is naar voren gekomen dat de e-learning - in combinatie met aanvullende werkvormen - medewerkers nog beter in staat stelt om de informatie uit de e-learning in praktijksituaties toe te passen. De werkvormen vindt u terug in de implementatiehandreiking.

Meer informatie?

•    De e-learning, de checklist en tips en de handreiking voor leidinggevenden
•    De artikelenreeks ‘Jonge mensen met een licht verstandelijke beperking zelf aan zet’ (deel 2, toegankelijkheid). Hier vindt u ook een link naar poster, de checklist en tips en de handreiking. U leest ook meer over andere projecten over toegankelijkheid vanuit het programma Gewoon Bijzonder.  
 

]]>
news-3667 Mon, 25 Feb 2019 13:15:18 +0100 Presentatie handreiking voor toegankelijk ontwerpen en bouwen digitale zorg https://www.pgosupport.nl/e-healthweek-presentatie-handreiking-voor-toegankelijk-ontwerpen-en-bouwen-digitale-zorg Patiënten- en gehandicaptenorganisaties maakten in samenwerking met de koepels van patiëntenorganisaties en PGOsupport een handreiking voor digitale toegankelijke zorg. news-3645 Tue, 19 Feb 2019 13:41:52 +0100 Informatiebijeenkomst over eerste open oproep Voor elkaar! via livestream te volgen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/informatiebijeenkomst-over-eerste-open-oproep-voor-elkaar-via-livestream-te-volgen/ Op 20 en 22 februari 2019 organiseert ZonMw twee informatiebijeenkomsten over de eerste open oproep van het programma Voor elkaar! Om iedereen de gelegenheid te geven om de bijeenkomst te volgen, is de informatiebijeenkomst van 20 februari via een livestream te volgen. De livestream is te volgen via: https://pgosupport.mediasite.com/Mediasite/Channel/live

Hoe log ik in op de livestream?

Inloggen kan op 20 februari vanaf 20:00 uur door in de blauwe taakbalk bovenin op ‘sign in’ te klikken en in te loggen met de volgende gegevens:

Gebruikersnaam: LiveView
Wachtwoord: Kijker#
 
Na het inloggen klikt u op scherm ‘W:’ en vervolgens op de playknop om de livestream te starten.

Meer over de eerste open oproep

In de open oproep, die op 21 februari van open gaat, dienen organisaties in eerste instantie alleen een projectidee in. Bij een positief advies door de programmacommissie kan men een uitgewerkte aanvraag indienen, met daarin onder andere een plan van aanpak. Organisaties hebben tot 21 maart 2019 om 14:00 uur om een projectidee in te dienen.

Extra informatiebijeenkomst op 22 februari 2019

Op 22 februari 2019 wordt er een extra informatiebijeenkomst georganiseerd bij ZonMw. Die vindt plaats vanaf 14:00 uur op het kantoor van ZonMw in Den Haag. Er zijn nog plekken vrij voor deze bijeenkomst. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar participatie@zonmw.nl onder vermelding van 22 februari.

]]>
news-3628 Fri, 15 Feb 2019 10:36:00 +0100 Het verspreiden van het inclusief onderzoeksvirus https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/het-verspreiden-van-het-inclusief-onderzoeksvirus/ Hoe kunnen mensen met een verstandelijke beperking meewerken aan onderzoek? Tessa Frankena van het Radboudumc zocht het uit en promoveerde op 14 januari op haar onderzoek, dat de basis was voor een richtlijn voor het doen van inclusief gezondheidsonderzoek. De academische werkplaats ‘Sterker op eigen benen’ organiseerde ter gelegenheid van deze promotie het symposium ‘Inclusief onderzoek in ’t eggie’. In dit artikel leest u hier meer over. Waarden en idealen

Waarden en idealen zijn belangrijke drijfveren bij inclusief onderzoek. Dat blijkt uit de betogen van Christine Linehan en Maaike Hermsen. Christine Linehan is associatie professor en directeur van het UCD Centre for disability Studies. Zij vertelt hoe ver Ierland is in het doen van inclusief onderzoek. Bij inclusief onderzoek is gelijkwaardigheid altijd het streven. Maar de realiteit is wel eens anders. Hoe zorg je voor een gelijkwaardig loon, een gelijkwaardig auteurschap en gelijkwaardige bijdragen aan de projectactiviteiten? Maaike Hermsen, lector Ethiek van Verbinding met Mensen met een Verstandelijke Beperking, staat stil bij de morele uitdagingen van inclusief onderzoek. Inclusief onderzoek kan en lukt ook – maar vooralsnog niet zonder dat je (morele) dilemma’s en uitdagingen tegenkomt.

Co-onderzoeker

Anneke van der Cruijsen en Henk Jansen vertellen over hun werk als co-onderzoeker in het project van Tessa Frankena. Zij vertellen wat daarbij wel én niet helpt. Zij vinden tijd, een duidelijke rol- en taakverdeling, respect en eerlijkheid belangrijke voorwaarden in de samenwerking. Hun werk heeft een aantal handige hulpmiddelen opgeleverd. Deze hulpmiddelen kunnen andere onderzoekers gebruiken bij het uitvoeren van hun onderzoeksprojecten en dat gebeurt al veel. Er is bijvoorbeeld een toegankelijke folder, een toestemmingsformulier en er zijn verschillende onderzoekshulpmiddelen die het doen van inclusief onderzoek makkelijker maken. Henk en Anneke zijn enthousiast over hun werk als co-onderzoeker en verspreiden het inclusief onderzoeksvirus steeds verder. Zij zetten hun goede werk voort bij het project ‘Ondersteunen van een gezonde leefstijl van mensen met een verstandelijke beperking: de krachten gebundeld!’ van het programma Gewoon Bijzonder.

Richtlijn 

Tessa Frankena deed samen met Anneke van der Cruijsen en Henk Jansen een literatuurstudie, een vragenlijstenonderzoek, een Delphi-studie en een bespiegelende studie onder mensen met en zonder een verstandelijke beperking. Onder hen waren ook onderzoekers. Op basis hiervan ontwikkelde het onderzoeksteam - samen met 17 experts zónder en 40 experts mét een verstandelijke beperking - een 'consensus statement on inclusive health research'. Met deze richtlijn is het voor onderzoekers makkelijker gezondheidsonderzoek te doen met (en voor) mensen met verstandelijke beperkingen.

CABRIO-training en meer participatie

Anneke van der Cruijsen en Henk Jansen hebben – samen met een aantal collega’s van het project Ondersteunen van een gezonde leefstijl van mensen met een verstandelijke beperking: de krachten gebundeld - de CABRIO-training gevolgd. Sofie Sergeant (onderzoeker Disability Studies) en Henriëtte Sandvoort (co-onderzoeker LFB) hebben in het project ‘Samen werken, samen leren’ van het programma Gewoon Bijzonder de CABRIO training ontwikkeld. In deze training krijgen projectleden training en coaching op maat over het samenwerken met mensen met een beperking in hun project. Het gaat om een algemene basistraining en om coaching die is toegespitst op participatie in het specifieke project. In deze coaching is onder andere aandacht voor participatieve methoden en technieken en het vormgeven van participatie binnen de projectteams. Sofie en Henriëtte hebben tijdens het symposium hun gezamenlijke missie toegelicht. Zij pleiten voor betere participatie van mensen met een beperking in alle onderzoeksprojecten van het Programma Gewoon Bijzonder. 

Meer weten?

•    Meer informatie over het project ‘Samen werken, samen leren’
•    Meer informatie over het project ‘Ondersteunen van een gezonde leefstijl van mensen met een verstandelijke beperking: de krachten gebundeld!’
•    Een toegankelijke versie van het proefschrift ‘Optimising inclusive health research: where expectations and realities meet. Meaningful collaboration with people with intellectual disabilities’   

]]>
news-3624 Thu, 14 Feb 2019 16:56:31 +0100 ZonMw krijgt opdracht voor onderzoeksagenda ME/CVS https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/zonmw-krijgt-opdracht-voor-onderzoeksagenda-mecvs/ Minister Bruins voor Medische Zorg en Sport heeft besloten ZonMw de opdracht te geven voor het ontwikkelen van een onderzoeksagenda rondom myalgische encefalomyelitis/chronisch vermoeidheidssyndroom (ME/CVS). Deze onderzoeksagenda dient als opstap naar het inrichten van een onderzoeksprogramma rondom dat thema. De opdracht voor een onderzoeksagenda volgt op een advies van de Gezondheidsraad over ME/CVS. In dat rapport stelt de Gezondheidsraad vast dat nog onduidelijk is hoe de ziekte ontstaat, er geen wetenschappelijke overeenstemming is over hoe de diagnose precies gesteld moet worden en er nog geen behandeling is die zich richt op de oorzaak.

De Gezondheidsraad adviseert daarom onder meer om meer wetenschappelijk onderzoek te doen naar ME/CVS. Hierbij komt de nadruk te liggen op de onderbouwing van de diagnose, het ontstaan van de ziekte en de behandeling van ME/CVS. De uitkomsten van het advies zijn besproken met vijf patiëntenorganisaties die betrokken zijn bij ME/CVS.

Onderzoeksagenda opstellen

In lijn met het advies van de Gezondheidsraad heeft minister Bruins besloten om ZonMw de opdracht te geven voor het ontwikkelen van een onderzoeksagenda. Dit doet ZonMw in samenwerking met organisaties voor mensen met ME/CVS en organisaties in de zorg voor mensen met ME/CVS.

In die onderzoeksagenda moet biomedisch onderzoek centraal staan. Dit biomedisch onderzoek vormt de opstap naar het inrichten van een onderzoeksprogramma dat gericht is op ME/CVS. Het is daarbij van belang dat het onderzoek toepassingsgericht is, zodat de resultaten adequaat geïmplementeerd kunnen worden. De onderzoeksagenda moet gericht zijn op:

  • Onderzoek dat kan leiden tot een betere onderbouwing van de diagnose ME/CVS;
  • Onderzoek naar het ontstaan van ME/CVS;
  • Onderzoek naar de behandeling van NE/CVS.

Samen met patiënten en patiëntenorganisaties ontwikkelen

ZonMw ontwikkelt de onderzoeksagenda nadrukkelijk in samenwerking met organisaties voor mensen met ME/CVS en organisaties in de zorg voor mensen met ME/CVS. De onderzoeksagenda staat tenslotte in dienst van de patiënten met ME/CVS. Daarnaast is er ook een belangrijke rol weggelegd voor de betrokken partijen in de zorg voor patiënten met ME/CVS, zoals de universitair medische centra (umc’s). De uiteindelijke onderzoeksagenda moet verder aansluiten bij alle nationale en internationale ontwikkelingen rondom (het onderzoek naar) het chronisch vermoeidheidssyndroom.

Meer informatie

Binnenkort volgt op de website van ZonMw meer nieuws over de onderzoeksagenda die ontwikkeld wordt. Lees hier de Kamerbrief van minister Bruins over ME/CVS.

]]>
news-3615 Thu, 14 Feb 2019 08:02:37 +0100 Presentatie trainingsmodules vroegsignalering autisme op NVA Autisme Congres 2018 https://www.youz.nl/wie-we-zijn/nieuws/-/presentatie-trainingsmodules-vroegsignalering-autisme-op-nva-autisme-congres-2018 news-3597 Fri, 08 Feb 2019 09:51:40 +0100 Vijf organisaties erkend als ZG-expertiseorganisatie https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/vijf-organisaties-erkend-als-zg-expertiseorganisatie/ Vijf organisaties die zich richten op de zorg en ondersteuning voor mensen met een zintuiglijke beperking zijn erkend als zintuiglijk gehandicapten expertiseorganisatie. Het gaat om Koninklijke Visio, Stichting Bartiméus Sonneheerdt, Koninklijke Kentalis, NSDSK en Koninklijke Auris Groep. De zorg en ondersteuning voor mensen met een zintuiglijke beperking vragen om specifieke kennis en deskundigheid. De expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten (ZG) is in het leven geroepen om de ontwikkeling van die specifieke kennis en deskundigheid én het gebruik van die kennis te stimuleren. De vijf organisaties ontvangen de erkenning in het kader van een zogenoemde erkenningsronde. Deze werd in augustus 2018 binnen het ZonMw-programma Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten (ZG) uitgezet. De organisaties zijn met de erkenning verantwoordelijk voor het borgen van de kennisinfrastructuur van de expertisefunctie ZG binnen de visuele en auditieve/communicatieve sector.

Rol ZG-expertiseorganisaties

De ZG-sector valt uiteen in twee deelsectoren, namelijk in organisaties voor mensen met een auditieve en/of communicatieve beperking en organisaties voor mensen met een visuele beperking. In een adviesrapport opgesteld in 2017 door een onafhankelijke adviescommissie  wordt samenwerking op deelsectorniveau als een belangrijk uitgangspunt genoemd. Hierbij wordt gewerkt met meerjarige programma’s rondom een thema of doelgroep.
 
Deze samenwerking wordt geregeld door de ZG-expertiseorganisaties. Zij zijn verantwoordelijk voor het borgen van de kennisinfrastructuur, waarbij sprake is van wisselwerking tussen onderzoek, beleid en praktijk. Daarnaast vervullen zij een regierol in de ontwikkeling, het indienen en uitvoeren van het meerjarig deelsectorplan. In dit plan is de gezamenlijke ambitie van de deelsector uitgewerkt en zijn de speerpunten en programma’s op thema of doelgroep voor de periode 2020-2022 beschreven.

De erkende organisaties zijn verplicht om hun taken op te pakken in samenwerking met alle betrokkenen en ten dienste van de gehele deelsector. De inzet van ervaringsdeskundigen en de samenwerking met vertegenwoordigers van de doelgroep, partnerorganisaties en het netwerk rondom zorg- en dienstverlening is een voorwaarde.

Overige organisaties

Voor de uitvoering van de meerjarige deelsectorplannen en programmalijnen worden consortia gevormd. Hierbij hebben ook de overige organisaties met betrokkenheid tot de doelgroep de mogelijkheid om aan te sluiten. Het uitgangspunt is dat alle partijen binnen een consortium gelijkwaardig zijn. De regierol is belegd bij de ZG-expertiseorganisaties.

________________________________________

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een onafhankelijke adviescommissie in 2017 een advies opgesteld waarin is beschreven hoe de expertisefunctie ZG in de toekomst vormgegeven zou moeten worden. Daaruit is onder meer de ontwikkeling van sectorbrede erkenningscriteria voortgekomen. Ook de keuze om ZonMw aan te wijzen als onafhankelijke, coördinerende partij komt voort uit dit adviestraject

]]>
news-3581 Wed, 06 Feb 2019 13:03:16 +0100 Health Tuesdays in het teken van implementatie van innovaties https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/health-tuesdays-in-het-teken-van-implementatie-van-innovaties/ Nieuwe technologieën, zoals robotica, slimme speakers en sensoren, maken het mogelijk om langer zelfstandig te leven en thuis te wonen, ondanks ouderdomsgebreken of de beperkingen van een ziekte of handicap. Overheden, gebruikers(organisaties), onderzoekers en bedrijfsleven werken volop aan de ontwikkeling hiervan. Toch sijpelen deze nieuwe technologieën maar langzaam door naar de huiskamer, keuken, bad- en slaapkamer van degenen voor wie ze zijn bedoeld. Het AAL-programma, enkele andere programma’s van ZonMw en het Centre of Expertise Future Health Design U CREATE slaan de handen ineen om samen met partners en andere deskundigen te exploreren welke mogelijkheden er op korte termijn zijn voor een spoediger implementatie van innovaties. Zij starten met drie Health-Tuesdays in Utrecht, rond de volgende drie thema’s:

U bent als partner van de organiserende partijen van harte uitgenodigd om een of meer van deze bijeenkomsten bij te wonen, houdt er wel rekening mee dat het verplicht is om u aan te melden. Meld uzelf hier aan.

]]>
news-3572 Wed, 06 Feb 2019 09:20:50 +0100 Tweede subsidieoproep Voor elkaar! van start https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweede-subsidieoproep-voor-elkaar-van-start/ Op 21 februari 2019 opent de tweede subsidieoproep van Voor elkaar! De oproep gaat over innovatieve projecten die bevorderen dat mensen met een ziekte, beperking of psychische problemen en hun naasten het leven kunnen leiden waar zij zelf voor kiezen. ZonMw vraagt u bij deze subsidieoproep om eerst een projectidee in te dienen en nog geen uitgewerkte aanvraag.

Workshop

PGOsupport biedt op 22 februari 2019 de workshop ‘Bereid je voor op de subsidieoproep van ZonMw’ aan. Deze vindt plaats van 10 tot 14 uur bij ZonMw in Den Haag. U gaat aan de slag met het verder onderzoeken en aanscherpen van een vernieuwend idee. Wees er snel bij. Het aantal plaatsen is beperkt. Aanmelden kan op de website van PGOsupport.

Informatiebijeenkomst 1ste open oproep

Op 20 februari en bij voldoende belangstelling ook op 22 februari 2019 organiseren we informatiebijeenkomsten over de eerste open oproep van 2019. We geven toelichting waar de oproep over gaat. En we leggen uit wat het indienen van een projectidee inhoudt en hoe de vervolgstap (indienen van een uitgewerkte aanvraag) eruit ziet. Er is dan ook volop de gelegenheid voor het stellen van vragen.

Aanmelden voor informatiebijeenkomst

U kunt zich alleen nog aanmelden voor de informatiebijeenkomst op 22 februari, om 14 uur bij ZnMw in Den Haag. De bijeenkomst op 20 februari in Utrecht zit al vol. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar participatie@zonmw.nl (onder vermelding van 22 februari).

Subsidieoproepen Voor elkaar! 2019

Naast deze oproep zijn er in 2019 nog een aantal subsidieoproepen. Daar vindt u op deze pagina meer informatie over.

Meer weten over het programma Voor elkaar? Ga dan naar de programmapagina van Voor elkaar!

]]>
news-3481 Mon, 21 Jan 2019 17:51:21 +0100 Prof. dr. Frans Zitman overleden https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/prof-dr-frans-zitman-overleden/ We zijn bedroefd te moeten melden dat prof. dr. Frans Zitman op 15 januari 2019 is overleden. Binnen ZonMw heeft hij verschillende functies bekleed. Als voorzitter van de stuurgroep InZicht heeft Frans belangeloos en met veel inzet geijverd voor samenwerking tussen de vele actoren in het visuele veld. Hierdoor is hij voor velen een bron van inspiratie geweest. Als programmacommissielid van het Onderzoeksprogramma GGz leverde hij ook een waardevolle bijdrage aan het verbeteren van de geestelijke gezondheidszorg.

Binnen het programma Geneesmiddelen was Frans commissielid en voorzitter van de STIP ronde. Ook was hij voorzitter van de ronde Patiëntenregistraties.

Begin september 2018 werd duidelijk dat hij ziek was en niet lang meer te leven had. Toch is zijn overlijden nog onverwacht snel gekomen. Het is een groot verlies voor zijn vrouw, zijn kinderen en kleinkinderen en de overige naasten.

Wij wensen zijn nabestaanden heel veel sterkte toe.

]]>
news-3467 Thu, 17 Jan 2019 13:44:25 +0100 Aanmelden informatiebijeenkomst Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd programmalijn voor gemeenten nu mogelijk https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/aanmelden-informatiebijeenkomst-actieprogramma-maatschappelijke-diensttijd-programmalijn-voor-gemeen/ Gemeenten en hun natuurlijke partners worden voor de programmalijn uitgenodigd te experimenteren met de inrichting van de maatschappelijke diensttijd, gebaseerd op de aanpak van de Belgische Samenlevingsdienst. Voor deze subsidieoproep wordt op woensdag 13 februari 2019 een informatiebijeenkomst georganiseerd. De bijeenkomst is van 10.30 tot 13.00 uur (inloop vanaf 10.00 uur) bij Mammoni in Utrecht. Let op: het bijwonen van deze informatiebijeenkomst is verplicht als u een aanvraag wilt indienen! Inschrijven voor de bijeenkomst is vanaf nu mogelijk. Tijdens de bijeenkomst vertellen vertegenwoordigers van de Belgische Samenlevingsdienst over de opzet en de ervaringen in België. Ook wordt de subsidieoproep toegelicht, wordt ingegaan op de wijze waarop aan consortia ondersteuning geboden wordt bij het proces en het indienen  van de aanvraag en is er ruimte voor vragen. Na afloop van de bijeenkomst kunt u aangeven of u een aanvraag wilt indienen. 

Aanmelden voor de bijeenkomst

Wilt u de bijeenkomst bijwonen? Meldt u dan aan via dit formulier. 

De Belgische Samenlevingsdienst

Het Platform voor de Samenlevingsdienst geeft jongeren in België de kans om te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling door nieuwe vaardigheden te leren en zich deel te laten voelen van de samenleving. Dit gebeurt deels in groepsverband, deels individueel. Per traject wordt een groep jongeren samengesteld die zich zes maanden lang inzetten in verschillende sectoren. De jongeren krijgen daarnaast in groepsverband verschillende trainingen. Het doel van de samenlevingsdienst is om een boost te geven aan het zelfvertrouwen en de talentontwikkeling van jongeren, ze de mogelijkheid geven voor het opdoen van vaardigheden en iets voor een ander of de samenleving te doen. Ondanks dat het geen doelstelling is, boekt de Samenlevingsdienst mooie resultaten op uitstroom van kwetsbare jongeren naar werk of opleiding. 

Wie kan aanvragen? 

De aanvraag kan worden ingediend door een consortium van meerdere gemeenten met hun natuurlijke partners, zoals werkgevers(organisaties), vrijwilligerscentrales, scholen en maatschappelijke organisaties. Binnen het consortium moet ervaring zijn met het werven, matchen en begeleiden van jongeren. Gemeenten moeten daarnaast domeinoverstijgend samenwerken met de domeinen zorg, onderwijs en werk en inkomen. 

Waarom het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd? 

Met dit programma bevordert de Rijksoverheid dat iedere jongere de mogelijkheid krijgt om via maatschappelijke projecten en activiteiten bij te dragen aan een sterke en betrokken samenleving. Ook jongeren die nu nog niet maatschappelijk actief zijn. Het doel van het actieprogramma is om vanuit de praktijk te leren wat werkt.

Meer weten? 

eer informatie over de randvoorwaarden vindt u in de factsheet hieronder en in de definitieve subsidie-oproep die op 18 maart 2019 opengesteld wordt. Voor inhoudelijke vragen kunt u nu al contact opnemen via amd@zonmw.nl of 070-349 52 45.

]]>
news-3452 Tue, 15 Jan 2019 11:46:58 +0100 ZonMw actief tijdens de e-healthweek 2019 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/zonmw-actief-tijdens-de-e-healthweek-2019/ Van 21 tot 26 januari is de landelijke e-healthweek. Met meer dan 200 activiteiten door het hele land kan het grote publiek zien en ervaren welke mogelijkheden er zijn en hoe e-health kan worden ingezet. ZonMw organiseert twee activiteiten op het gebied van dementie en sport. Met e-health, digitale ondersteuning in de zorg, krijgen mensen makkelijker toegang tot zorg en meer inzicht in hun gezondheid. ZonMw draagt daar aan bij door onderzoek en het stimuleren van de implementatie en wij zijn dan ook van harte hoofdpartner van de e-healthweek.

Sessies ‘dementie’ en ‘sport’

Op maandag 21 januari organiseren we twee sessies op de openingsmanifestatie ICT&Health. In de sessie 'E-health voor sport én zorg' gaan we kijken wat de zorg kan leren van innovaties uit de sport. Slimme tools voor lichaamshydratie of krachtmetingen, hoe kunnen we deze toepassen in de zorg? Daarnaast organiseren we de sessie 'Dementie innovaties, gebruik ze!' Er zijn veel e-health applicaties voor dementie. Samen met de deelnemers gaan we ons buigen over de belangrijke vraag: hoe kunnen we er samen voor zorgen dat meer mensen met dementie en hun naasten deze technologie ook kunnen gebruiken?

E-health in ZonMw projecten

E-health is bij ZonMw in veel programma’s te vinden. De focus is onderzoek naar e-health en het gebruik ervan in de praktijk. Zo onderzochten we het gebruik van een app voor mensen met separatieangst, deden we onderzoek naar de mogelijkheden voor thuisrevalidatie, werd er een zelfmanagement methodiek ontwikkeld voor mensen met autisme en onderzochten we de inzet van een tabletcoach. Een selectie van deze en meer mooie projecten en projectresultaten hebben wij verzameld op onze speciale e-healthweek pagina.

Meer informatie

ZonMw en de e-healthweek
Activiteiten e-healthweek

 

]]>
news-3353 Thu, 13 Dec 2018 14:29:05 +0100 Tips voor onderzoekers: sekse en gender integreren in onderzoek https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tips-voor-onderzoekers-sekse-en-gender-integreren-in-onderzoek/ Om iedereen even goede zorg te kunnen bieden, moet de gezondheidszorg rekening houden met verschillen die er zijn tussen mensen. Een voorbeeld daarvan zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen. Voor subsidieaanvragers hebben we daarom tips en tools verzameld over hoe in gezondheidsonderzoek goed aandacht te besteden aan deze verschillen. Aandacht voor verschillen tussen mannen en vrouwen in gezondheidsonderzoek komt de kwaliteit van onderzoek ten goede. Zo weet je bijvoorbeeld beter of mannen en vrouwen dezelfde risico’s lopen op een ziekte en of een behandeling goed aansluit bij zowel mannen als vrouwen. Daarbij maken we onderscheid tussen sekse en gender.

Sekse

Sekse verwijst naar een set van biologische eigenschappen van mensen en dieren. Het wordt vooral geassocieerd met fysieke en fysiologische kenmerken, waaronder chromosomen, gen-expressie, hormoonniveaus en -functies, en reproductieve/seksuele anatomie. Sekse wordt over het algemeen onderverdeeld in man of vrouw, maar er is een variatie in de biologische eigenschappen die sekse omvatten en hoe die aspecten tot uiting komen.

Gender

Gender verwijst naar de sociaal geconstrueerde rollen, gedrag, uitingen en identiteiten van meisjes, vrouwen, jongens, mannen en genderdiverse mensen. Het beïnvloedt hoe mensen zichzelf en anderen zien, hoe zij zich gedragen en met elkaar omgaan, en de verdeling van macht en middelen in een samenleving. Gender wordt over het algemeen neergezet als een binair concept (mannelijk en vrouwelijk), maar er is een grote verscheidenheid in hoe individuele mensen en groepen gender begrijpen, ervaren en uiten.

Tips

Om onderzoekers te ondersteunen met het meenemen van man-vrouwverschillen in hun onderzoeksvraag, hebben we tips en tools verzameld op deze pagina: www.zonmw.nl/faqgender. Je vindt hier onder andere informatie over de relevantie van sekse en gender, en hoe het mee te nemen in de probleemstelling en bij het maken van een plan van aanpak. Meer informatie over gender bij ZonMw: www.zonmw.nl/gender

Bron infographic: Canadian Institutes of Health Research

]]>
news-3292 Thu, 29 Nov 2018 16:04:16 +0100 Eerste leernetwerkbijeenkomst EMB in het vizier veelbelovend https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/nieuws/bijeenkomst-leernetwerkbijeenkomst-lancering-leidraad-emb-in-het-vizier?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=nieuwsflitsknpgs29november2018a&utm_content=lancering+leidraad+emb+in+het+vizier Op 21 november was het zo ver: de eerste leernetwerkbijeenkomst van EMB in het vizier. Hierin stond onder andere de lancering van de leidraad EMB in het vizier centraal. Verder gaan dit jaar 10 organisaties aan de slag met het vraagstuk: Hoe kun je mensen met EMB op een goede manier ondersteunen? news-3266 Mon, 26 Nov 2018 08:48:36 +0100 Werken met niet-aangeboren hersenletsel https://www.verwey-jonker.nl/publicaties/2018/werken-met-nah In het kader van een gezamenlijk project tussen FNO, ZonMw en de Edwin van der Sar Foundation om jonge mensen met niet-aangeboren hersenletsel te ondersteunen, heeft het Verwey-Jonker Instituut een verkennend onderzoek uitgevoerd. Het doel was inzicht te krijgen in de samenstelling en omvang van de groep jongeren met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) t/m 25 jaar. Welke problemen ervaren zij rondom opleiding en werk? news-3261 Fri, 23 Nov 2018 14:11:00 +0100 Met de Class hebben jonge mensen met NAH weer perspectief https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/met-de-class-hebben-jonge-mensen-met-nah-weer-perspectief/ Het project de Class van de Edwin van der Sar Foundation verwelkomde, met de start van de vijfde Class, haar 100ste deelnemer. Ook ZonMw en FNO maken deel uit van dit initiatief waarbij een groep gemotiveerde jongeren met NAH wordt ondersteund bij het afronden van een studie, het opdoen van werkervaring, het vinden van een passende baan én een actief leven. ‘Vooral als je nog jong bent, wil je graag meedoen. Met hersenletsel maak je een valse start. Ik ben trots en dankbaar dat wij sinds 2012 samen een heel mooi pad hebben gelegd voor de volgende generaties. Samen kom je echt veel verder.’

‘Ik wil, samen met mijn vrouw Annemarie en met de bedenker van de Class Maurice Brederode, iets teruggeven aan de maatschappij. De blik weer vooruit richten, wij ondersteunen daarbij.’

Deze woorden spraken Annemarie en Edwin van der Sar op de feestelijke bijeenkomst op 21 november 2018. De derde Class van de Edwin van der Sar Foundation werd uitgezwaaid en (alweer) de vijfde Class werd verwelkomd. Met de Class krijgen jonge mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) de gelegenheid om een jaar lang een intensief programma te volgen van onder andere bijeenkomsten, trainingen, begeleiding op maat, sport en beweging. Het programma is er op gericht om de schoolopleiding af te maken en vooral de weg naar werk te vinden.

Tamara van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mocht de 100ste deelnemer welkom heten. Niet in de vorm van één persoon, maar gesymboliseerd door de hele nieuwe Class. Want het gaat bij de Class immers om ‘samen’.

Onderzoek

ZonMw en FNO financieren onderzoek naar de effectiviteit van de Class. Projectleider Hennie Boeije van het Nivel vertelt dat zij met haar team uitzoekt of de aanpak van de Class werkt, wat maakt dat de Class werkt en wat de verbeterpunten zijn. Ook wordt bekeken of het mogelijk is om deze aanpak in te zetten bij jonge mensen met andere aandoeningen of beperkingen.

Hennie Boeije: ‘Wij horen veel: “Ik word van het kastje naar de muur gestuurd”. Of: “Je bent nu uitgerevalideerd, we kunnen niet zoveel meer voor je doen.” De Class biedt jonge mensen met NAH weer een toekomst. Met een brede aanpak en hard werken van de kant van de deelnemers. In die aanpak vindt ieder wel iets dat aansluit. De een is vooral gericht op werk. De ander meer op bewegen en sport. Weer een ander is blij om weer mee te kunnen doen.’

‘We hebben voor ons onderzoek veel deelnemers van de Class gesproken. Deelnemers die nog bezig zijn en oud-deelnemers. Een opbrengst van de Class is dat de deelnemers sollicitatievaardigheden hebben opgedaan, en dat hun zelfvertrouwen en geloof in eigen kunnen is toegenomen. Ook hebben zij meer inzicht in eigen belasting en belastbaarheid. Over het algemeen zijn deelnemers erg te spreken over de Class; iedereen zou het andere jongeren met NAH aanraden. Zij zijn vooral blij om weer perspectief te hebben.’

‘In het onderzoek is ook met ouders gesproken. Ook zij worden bij de Class betrokken. Ze voelen zich gehoord en vinden het ook fijn dat het team van de Class veel kennis van NAH heeft. Het contact met andere ouders is goed voor herkenning en delen van ervaringen. De Class neemt als het ware de zorgen een beetje van ze over. Dat geeft lucht. Ik hoor veel: “Je kunt weer gewoon moeder of vader zijn in plaats van coach.” '

‘Ik heb in de gesprekken met gemeenten en het UWV gemerkt dat zij van goede wil zijn. Maar ze zijn wel zoekende hoe ze kunnen helpen. Ze hebben te weinig kennis over wat jongeren met NAH nodig hebben. Gemeenten zijn ook geïnteresseerd in het vertalen van de aanpak naar andere doelgroepen.’

'We hebben ook nog een literatuuronderzoek gedaan naar andere aanpakken. Wat is daar succesvol of juist niet.'

Wat vinden de jongeren van de uitkomsten?

Hennie Boeije: 'Als we klaar zijn, ligt er een voorstel met knelpunten en verbeterpunten. Dat voorstel gaan we vervolgens bespreken met de jongeren: herkennen ze de uitkomsten, hebben ze nog adviezen. En er komt een bijeenkomst met jongeren die andere chronische problemen hebben: kunnen zij iets met deze aanpak?’

Begin 2019 wordt het onderzoek afgerond.

Meer informatie

]]>