Mad Bad Sad; de Masterclass

 • Het eerste dagdeel richt zich op het uiteenzetten van verschillende vormen van probleemgedrag en de invloed die de DSM heeft op het stigmatiseren van deze doelgroep. We zullen dan ook eerst dieper ingaan op de “diagnostische“ kant van het gedrag om uiteindelijk deze los te laten en het gedrag als objectief te gaan bekijken. Via de acteur wordt de praktijk direct geïmplementeerd (regiespel) om zo tot een overzicht te komen van alle diverse gedragingen.
 • De deelnemers worden uitgenodigd om ervaringen te delen en elkaar te versterken in het oprecht contact maken met de persoon achter de diagnose. Een collectieve zoektocht naar wat een professionele aanpak is in de omgang met probleemgedrag van de client (levensecht uitgebeeld door de acteur). Zo komen we gezamenlijk tot verschillende vaardigheden die je kan inzetten zonder dat het een “trucje” wordt. Aan bod komt: herkennen, aansluiten, de kracht van non verbale communicatie, eigen veiligheid inventariseren, emotie regulatie, inzetten van gemeentelijk protocol en begrenzen met relatie behoud (preventief).
 • Na alles te hebben uitgewerkt gaat de groep uiteen in 2 subgroepen met elk een eigen begeleider om individuele casuïstiek in een kleine veilige groep te kunnen oefenen. Aan de hand van eigen inbreng zal er dicht op de huid van de medewerkers worden gewerkt om zo tot een doeltreffende ervaring te komen in het omgaan met verward/psychiatrisch gedrag.

 

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

SPAN Organisatie-advies & Opleidingen
0412-627112 / 06-52000553
i.mosterd@span-info.nl
2 dagdelen aansluitend (ochtend + middag)
www.span-info.nl

LVB, meer dan een IQ

Een licht verstandelijke beperking is meer of minder dan alleen een IQ. Er zijn mensen met een LVB die zich prima
redden in de maatschappij, er zijn ook mensen met een gemiddeld IQ die ondersteuning nodig hebben.
Wanneer spreek je van een licht verstandelijke beperking en hoe ga je hier mee om als professional?
Mensen met een licht verstandelijke beperking worden vaak overschat, het verbale en performale IQ is niet in balans.
Zij zijn vaak in staat anderen te laten denken dat ze zaken onder controle hebben, geen moeilijkheden ervaren en de
wereld om hen heen te begrijpen.
Wanneer zij woorden echter moeten omzetten in daden, kan hun beperking om de hoek komen kijken. Hulp vragen
staat misschien gelijk aan toegeven dat je het niet kan, waardoor eventuele problemen nog groter kunnen worden.
De juiste benadering door jou als professional kan werkelijk helpen en ondersteunen waardoor mensen zich kunnen
ontwikkelen.

Naam organisatie: 
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website: 

Jb Lorenz / Academie Sociaal Domein
06 51 33 35 24
rob@jblorenz.nl
1 dagdeel
volgt zo spoedig mogelijk

Werken met het familiegroepsplan: handvatten voor wijkteams

Ook mensen uit kwetsbare groepen beschikken vaak over een netwerk van waaruit gestut en gesteund kan worden. Op basis van de 'Eigen kracht' gedachte biedt deze training de aanpak om te starten bij het aanboren van de eigen kracht van mensen en hun netwerk. Hiermee kan de 'juiste zorg vanuit de juiste plek' gegeven worden.
In de training wordt medewerkers van gemeenten handvatten aangereikt om vragen te stellen die zorgen dat de burger actief in zijn/haar netwerk gaat kijken en hen vraagt mee te denken. Ook bij kwetsbare burgers: mensen die zeggen geen netwerk te hebben, hun netwerk niet te kunnen inzetten of hun problemen niet willen delen.

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

Jb Lorenz / Academie Sociaal Domein
06 51 33 35 24
rob@jblorenz.nl
1 dag
www.eigen-kracht.nl

Cultuursensitief werken voor wijkteams en gemeentelijke organisaties

 • Kennisoverdracht oorzaken van psychische problemen/verward gedrag binnen een niet westers gezin.
 • Het bespreekbaar maken van een andere stijl van kleden tussen hulpverlener en betrokkene om tot een vertrouwensrelatie te komen.
 • Hoe maatschappelijke isolatie bijdraagt aan spanning binnen het gezin/bij de cliënt.
 • De verborgen status tussen man en vrouw in de niet westerse cultuur.
 • De interne druk binnen het niet westerse gezin.
 • Hoe maak je contact als hulpverlener met een niet westers(e) gezin/cliënt?
 • Geen hulpvraag, wel verward gedrag? Hoe maak je dat bespreekbaar?
 • Hoe bouw je een professionele werkrelatie op als hulpverlener met een niet westers(e) cliënt/gezin.

Naam organisatie: 
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

Agressietraining.nl
06 41 78 28 16
dejong@agressietraining.nl
2 dagdelen (1 dag)
www.agressietraining.nl

Omgaan met verward gedrag en agressie bij gemeenten

De medewerker leert non-verbale communicatie van (verwarde) agressieve personen in kaart brengen en zichzelf rustig krijgen onder druk door primaire reacties te controleren. Hij leert welke ziektebeelden aanleiding kunnen zijn voor agressief gedrag en hoe dit te voorkomen dan wel te begrenzen. Hij leert voorzorgsmaatregelen voordat hij in risicovolle situaties komt, leert omgaan met escalerende incidenten en kan controle houden over verminderd beïnvloedbare verwarde personen. Hij herkent overmacht-situaties en kan zichzelf en anderen in veiligheid brengen, weet na een strafbaar incident hoe zij aangifte kunnen doen, kan collega’s opvangen na een incident. Het belang van incidentregistratie wordt besproken. Medewerkers leren een trauma herkennen en wanneer en waar ze hulp kunnen ontvangen. Hij leert signaleren en hulp vragen en samenwerken met de ketenpartners om oplossingen te zoeken voor de gedragsproblemen van de cliënt. Hij stelt tijdens de evaluatie een persoonlijk doel. De schriftelijke en mondeling evaluatieresultaten worden besproken met de opdrachtgever.
 

Naam organisatie: 
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website: 

agressietraining.nl
06 41 78 28 16
dejong@agressietraining.nl 
2 dagdelen (1 dag)
www.agressietraining.nl 

Omgaan met verward gedrag

Inhoud van de training:

 • Inleiding in psychiatrische ziektebeelden zoals: psychotische en schizoïde stoornissen, persoonlijkheidsproblematiek (borderline, anti sociale persoonlijkheid), licht verstandelijke beperking, depressie, niet aangeboren hersenletsel, angststoornissen en dementie
 • Oefenen met herkennen van verward gedrag
 • Oefenen met het toeleiden naar hulpverlening
 • Theorie vroeg-signalering en oefening
 • Oefenen met open communicatie, zonder veroordelend te zijn
 • Inzicht in hoe de hulpvraag te plaatsen in het professionele netwerk en samen te werken met ketenpartners.

Naam organisatie: 
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website: 

Agressietraining.nl
06 41 78 28 16
dejong@agressietraining.nl
2 dagdelen
www.agressietraining.nl​​​​​​​

LVB Xperience

Doel: ‘Bewustwording van deelnemers van mensen met een LVB is toegenomen en ze zijn beter toegerust in omgang met deze doelgroep’.


Wat doe je in een onbekende omgeving, waar je niet goed begrijpt wat mensen van je willen? Je wordt lacherig. Voelt je opgelaten, gefrustreerd, boos. Of zegt niets meer, trekt je terug en loopt weg. Welkom in de wereld van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). In de LVB Xperience van Humanitas DMH kunnen deelnemers nu een dag(deel) lang de leefwereld van LVB’ers ervaren. En dat is best confronterend.

Naam organisatie: 
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website: 

Humanitas DMH
06 51 10 46 78
tobias.nieveld@humanitas-dmh.nl
2,5 à 3 uur
www.humanitas-dmh.nl​​​​​​​

Herkennen en verwijzen van mensen met levenslange beperkingen

Professionals binnen het gemeentelijke domein leren in deze training een goede afweging te maken wanneer een cliёnt een beroep kan doen op de Wlz en wanneer op de Wmo. Hierdoor voorkom je dat mensen onnodig ‘dwalen’ binnen het sociale domein. We gaan met de deelnemers aan de slag om goed aan te sluiten bij mensen met een chronische beperking zodat ze zich beter gehoord voelen.

1e bijeenkomst:

 • Wat is de Wlz? Wie komt er in aanmerking voor de Wlz?
 • Welke informatie is relevant voor de Wlz aanvraag? Hoe doe je een goede aanvraag?
 • Zorgzwaartepakketten en leveringsvormen.

2e bijeenkomst: 

 • Consequenties van aanvraag Wlz.
 • Praktijkvoorbeelden en een bijdrage van een ervaringsdeskundige.
 • Praktische informatie, zoals over de Wlz bereikbaarheidsdienst.

Naam organisatie: 
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website: 

MEE De Meent Groep
06 43 36 65 32
​​​​​​​i.op.de.laak@demeentgroep.nl
2 dagdelen van 3 uur
www.meedemeentgroep.nl​​​​​​​

Zorg en Psychiatrie Samen in de Praktijk

In deze workshop leren medewerkers met woord, film en syllabus het herkennen van gedrag van mensen waarmee zij worden geconfronteerd. De workshop duurt 3 uur en naast het herkennen wordt geleerd hoe zij zich moeten opstellen tegenover deze mensen. Daarnaast is er tijd ingeruimd voor het behandelen van door de deelnemers ingebrachte praktijkcasussen. De training wordt door de deelnemers, tot nu toe vooral thuiszorgmedewerkers en verleners van huishoudelijke verzorging hoog gewaardeerd. Gemiddeld nooit minder dan een 8.

Naam organisatie: 
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website: 

Ogen en Oren in de Wijk

Het eerste dagdeel staat in het teken van wat verward gedrag is; wanneer spreekt men over verward gedrag, hoe herkent men verward gedrag, wat zijn de signalen? Hoe te handelen als er een zorgwekkende situatie wordt gesignaleerd? Er wordt uitgelegd hoe voor eigen veiligheid en gezondheid te zorgen. De signalenkaart van de GGD wordt besproken en uitgereikt. Tijdens het eerste dagdeel deelt een ervaringsdeskundige zijn verhaal; de groep mag dan vragen stellen hierover.

Tijdens het tweede dagdeel worden met een acteur, op basis van aangeleverde casussen, verschillende situaties geoefend en de geleerde tools en vaardigheden van het eerste dagdeel zich eigen gemaakt. De gesprekken in de praktijk, klantvriendelijkheid, contact leggen met personen waarbij verwardheid wordt vermoed. Maar ook wat te doen als de taal of cultuur een barrière is, reageren op verward en agressief gedrag, wat is acceptabel, wat niet? Wat is je eigen rol en wat neemt de zorg over? De procesbegeleider geeft advies en feedback.

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

Omgaan met verward, grensoverschrijdend en onbegrepen gedrag

Het leertraject ‘Omgaan met mensen met een psychische kwetsbaarheid’ is specifiek voor het sociale wijkteam en gemeenteambtenaren WMO/ WMO consulenten ontwikkeld. De cursus richt zich op verruiming en verdieping van theoretische kennis en vaardigheden t.a.v. complex gedrag en de communicatie met mensen met (chronische) psychische kwetsbaarheid en verward gedrag. De context waarin gedrag ontstaat en in stand wordt gehouden en het functioneren van een persoon op 4 levensgebieden wordt daarbij steeds betrokken. Leren van de ervaringen van de doelgroep zelf is van cruciaal belang in deze cursus. 

Ervaringsdeskundige acteurs zijn bij uitstek geschikt feedback te geven op het handelen van de professional. De hulpverlening gaat verder dan de gevolgen van ziekte voor het individu. Het aangrijpingspunt voor de zorg, aanpak en ondersteuning is de beleving en het gedrag van een mens en haar/zijn netwerk en de relatie met het professionele netwerk. Maar ook altijd bezien vanuit de sociale en maatschappelijke context en de mogelijkheden en belemmeringen die daaruit voortkomen; ‘wat is nog acceptabel’, ‘wie is nu verantwoordelijk’, ‘wat kun je nog als de ander alle contact afhoudt?’etc..

Naam organisatie: 
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website: 

ONDERBOVEN
06 22 08 79 86
sjaak@onderboven.nl
6 dagdelen van 3 uur
https://www.onderboven.nl/1763-2/ 

Beleef Autisme

Hoe kunnen we autisme beter begrijpen als we het zelf niet eerst voelen?
Hoe zou het zijn om vast te lopen omdat concrete communicatie ontbreekt?
Hoe zou mislukken voelen omdat teveel prikkels in een keer binnenkomen?
Hoeveel frustraties zouden opwellen als je telkens met je hoofd tegen een muur botst omdat je geen overzicht ziet?


Het Autisme Belevings Circuit wil je die unieke ervaring laten beleven. Via 10 korte opdrachten brengt dit ABCircuit je in de gevoelswereld van autisme. Het AutismeBelevingsCircuit is voor iedereen die autisme wil ervaren en leren kennen. Laat je misleiden door je zintuigen, ontdek wat kan en niet kan, voel nu zelf waar anderen enkel over schrijven! Elke opdracht in dit parcours probeert je een autistische ervaring te laten opdoen, steeds gekoppeld aan een tip voor autismevriendelijkheid.
 

Naam organisatie: 
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:

MEE 
06 11 72 10 04
l.kooistra@meesamen.nl
1 dagdeel, 3,5 uur

Basistraining ggz in het sociale domein

De training is gericht op het verstrekken van de basiskennis over psychische ziektebeelden en persoonlijkheidsproblemen. Daarnaast wordt ingezoomd op problematiek specifiek in het sociaal domein. Professionals wordt geleerd om de ernst te duiden en eventueel de juiste professionals in te schakelen. Middels casuïstiek wordt de theorie toegepast, gekoppeld aan de top 6 van de meest voorkomende problematieken:

 • De psychotische cliënt
 • De cliënt met een verstandelijke beperking
 • De depressieve cliënt
 • De verslaafde cliënt
 • De cliënt in crisis
 • De antisociale cliënt en/of de cliënt met borderline

Naam organisatie:

Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

Hanzehogeschool Groningen Professionals en Bedrijven
06 53 88 12 51
j.j.van.der.feen@pl.hanze.nl
10 uur (waarvan 6,5 uur zelfstudie)
www.professionals.hanze.nl

Actuele ontwikkelingen: wat speelt er in de ggz tot 2021?

De training bestaat uit een kennissessie. Dat betekent dat wij de deelnemers meenemen in de ontwikkelingen tot 2021. We bespreken achtereenvolgens de ontwikkelingen, maken feitelijk wat deze inhouden en verkennen met elkaar de consequenties voor rol en taakopvatting van gemeente en/of wijkteam. We ronden de training af met concrete tools om direct aan de slag te gaan: wat moeten we nu gaan organiseren zodat we straks in staat zijn om onze verantwoordelijkheden aan te kunnen? Bijvoorbeeld voor de melding die inwoners kunnen doen in het kader van de wet verplichte ggz of de verplichte zorg die straks ook ambulant kan worden geleverd.

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

jb Lorenz - academie sociaal domein
06 51 33 53 24
rob@jblorenz.nl
1 dagdeel
www.academiesociaaldomein.nl 

Grip op onbegrepen gedrag

De training focust op de achtergronden van onbegrepen, verward gedrag en draagt basiskennis over als het gaat om diverse niet-zichtbare beperkingen die ten grondslag kunnen liggen aan verward gedrag: niet-aangeboren hersenletsel (waaronder ook dementie), licht-verstandelijke beperking en autisme. 
Er zijn belevingsoefeningen, waardoor deelnemers ervaren hoe het is om met deze beperkingen te leven en hoe dat je gedrag kan beïnvloeden. Deelnemers krijgen inzicht in hun eigen communicatievaardigheden en krijgen handvatten om effectief te communiceren met mensen met niet-zichtbare beperkingen. Er wordt hiermee geoefend met door deelnemers ingebrachte casuïstiek. Deelnemers gaan in gesprek met een ervaringsdeskundige, die aangeeft hoe de beperking tot onbegrepen gedrag kan leiden en wat helpend kan zijn om dit niet te laten escaleren. 

Naam organisatie:
Contact:
Duur training:
Website:

MEE
06 11 72 10 04 - (Lobke Kooistra)
l.kooistra@meesamen.nl / gripopverwardheid@meeijsseloevers.nl
06 10 01 03 07 - (Gijs de Waal)
g.dwaal@meegeldersepoort.nl
6 dagdelen en 4 uur e-learning
www.meevoormij.nl 

Zicht op de wijk: van merkbaar naar meetbaar.

De training bestaat uit een kennis- en een werkdeel. In het kennisdeel bespreken we de wijkscan. Daarbij wordt een toelichting gegeven op data-gestuurd werken en nemen we de deelnemers mee in de cijfers van de wijk. In het werkdeel oefenen we met het werken met cijfers en geven we hier gezamenlijk duiding aan. Daarnaast vertalen we de wijkscan naar de rol van het wijkteam. Dus wat is gezien de situatie in de wijk – met haar specifieke opbouw, samenstelling van de bevolking en dynamiek en veerkracht – de rol van het wijkteam? Welke vraagstukken en samenwerkingsverbanden vragen om prioriteit en wat mag de gemeente van het wijkteam verwachten? We kijken daarbij naar de sociale situatie in het algemeen, en de ggz-gerelateerde problematiek in het bijzonder. Deze vertaling wordt voorzien van thema’s en concrete werkafspraken die verder kunnen worden uitgewerkt binnen het team.

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

jb Lorenz - academie sociaal domein
06 51 33 53 24
rob@jblorenz.nl
1 dag
www.academiesociaaldomein.nl

Moreel beraad – beslissen met de menselijke maat

Deze training ‘Moreel beraad’ reikt de deelnemers kennis en vaardigheden aan om eigen en andermans keuzes / beslissingen vanuit een moreel perspectief op een methodische manier tegen het licht te kunnen houden. Daarbij komen de volgende perspectieven aan de orde:

 • De verantwoordelijkheid van professionals sociaal domein binnen de lokale samenleving;
 • Algemene inleiding op moraal, waarden en normen;
 • Basiswaarden van de eigen organisatie;
 • Integriteit van de ambtenaar en de zorg-professional;
 • Oefenen met de methode ‘Moreel beraad’ aan de hand van meegebrachte situaties uit de praktijk.

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

jb Lorenz - academie sociaal domein
06 51 33 53 24
rob@jblorenz.nl
1 dagdeel
www.academiesociaaldomein.nl

SCIL: snel zicht op LVB

De training bestaat uit een kennis- en een werkdeel. De medewerkers worden getraind in de SCIL-methode, die ze daarbij tevens ontvangen. De training is gericht op het begrijpen van de methode en het eigen maken (oefenen). De training rondt af met een verkenning van de ondersteuning van mensen met LVB, dus wat doe je bij een vermoeden van LVB op basis van de SCIL-test.

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

jb Lorenz - academie sociaal domein
06 51 33 53 24
rob@jblorenz.nl
1 dagdeel
www.academiesociaaldomein.nl

Licht verstandelijke beperking en GGZ - problematiek

Voorafgaand aan de training wordt aan de deelnemer gevraagd om een casus uit de eigen praktijk uit te werken en mee te nemen. De opbouw van de training ziet er als volgt uit:

 • Kennismaking
 • Opfrissen van de theorie en kennis over LVB
 • Inleiding GGZ-problematiek
 • Theorie GGZ
 • Herkennen problematiek aan de hand van eigen casuïstiek en sociale kaart
 • Theorie omgang LVB
 • Toepassen van de theorie omgang van LVB en GGZ problematiek
 • Hoe gebruik je sociale kaart

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

MEE NL
06 30 42 45 12 (Dominique van Toorn)
d.v.toorn@mee.nl
1 dagdeel (3,5 uur)
www.mee.nl
 

Moreel beraad – beslissen met de menselijke maat

Deze training ‘Moreel beraad’ reikt de deelnemers kennis en vaardigheden aan om eigen en andermans keuzes / beslissingen vanuit een moreel perspectief op een methodische manier tegen het licht te kunnen houden. Daarbij komen de volgende perspectieven aan de orde:

 • De verantwoordelijkheid van professionals sociaal domein binnen de lokale samenleving;
 • Algemene inleiding op moraal, waarden en normen;
 • Basiswaarden van de eigen organisatie;
 • Integriteit van de ambtenaar en de zorg-professional;
 • Oefenen met de methode ‘Moreel beraad’ aan de hand van meegebrachte situaties uit de praktijk.

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

jb Lorenz - academie sociaal domein
06 51 33 53 24
rob@jblorenz.nl
1 dagdeel
www.academiesociaaldomein.nl

SCIL: snel zicht op LVB

De training bestaat uit een kennis- en een werkdeel. De medewerkers worden getraind in de SCIL-methode, die ze daarbij tevens ontvangen. De training is gericht op het begrijpen van de methode en het eigen maken (oefenen). De training rondt af met een verkenning van de ondersteuning van mensen met LVB, dus wat doe je bij een vermoeden van LVB op basis van de SCIL-test.

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

jb Lorenz - academie sociaal domein
06 51 33 53 24
rob@jblorenz.nl
1 dagdeel
www.academiesociaaldomein.nl

Zicht op de wijk: van merkbaar naar meetbaar.

De training bestaat uit een kennis- en een werkdeel. In het kennisdeel bespreken we de wijkscan. Daarbij wordt een toelichting gegeven op data-gestuurd werken en nemen we de deelnemers mee in de cijfers van de wijk. 
In het werkdeel oefenen we met het werken met cijfers en geven we hier gezamenlijk duiding aan. Daarnaast vertalen we de wijkscan naar de rol van het wijkteam. Dus wat is gezien de situatie in de wijk – met haar specifieke opbouw, samenstelling van de bevolking en dynamiek en veerkracht – de rol van het wijkteam? Welke vraagstukken en samenwerkingsverbanden vragen om prioriteit en wat mag de gemeente van het wijkteam verwachten? We kijken daarbij naar de sociale situatie in het algemeen, en de ggz-gerelateerde problematiek in het bijzonder. Deze vertaling wordt voorzien van thema’s en concrete werkafspraken die verder kunnen worden uitgewerkt binnen het team.

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

jb Lorenz  - academie sociaal domein samen met Phrenos
06 51 33 53 24
rob@jblorenz.nl
1 dag
www.academiesociaaldomein.nl

Pluis- niet pluis gevoel

De training bestaat uit een kennis- en een werkdeel. In het kennisdeel wordt besproken hoe de zorginfrastructuur van de regio met alle GGZ-functies eruitziet (zie huiswerkopdracht). Daarnaast wordt op basis van een wijkscan met data uit Vektis en de Monitor Maatschappelijk Resultaat van jb Lorenz inzichtelijk gemaakt welke psychische problematiek er speelt. Tot slot bespreken we de impact van actuele en aanstaande ontwikkelingen.
In het werkdeel werken we aan een actieplan. Dus wat gaan we concreet doen en wat heeft het wijkteam daarvoor nodig? We reiken tools aan en formuleren gezamenlijk een antwoord op de volgende vragen:

 • Wat doen wij in ons wijkteam met GGZ?
 • Hoe ga ik om met signalen, wat is mijn rol en wat heb ik nodig als professional om met GGZ-problematiek om te gaan?
 • Wat hebben wij als wijkteam nodig als we kijken naar alle ontwikkelingen binnen de GGZ en de GGZ-problematiek in onze wijk?

Naam organisatie:

Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

jb Lorenz - academie sociaal domein samen met Phrenos
06 51 33 53 24
rob@jblorenz.nl
1 dag
www.academiesociaaldomein.nl

Acute ggz en gemeente / GGD meldfuncties: belangrijkste ontwikkelingen en oefenen met inzet

De training start met een presentatie van de belangrijkste landelijke ontwikkelingen in de psychiatrische en psychosociale zorg voor mensen met verward gedrag. We gaan hierbij in ieder geval in op de ontwikkelingen om de behandeling van meldingen van personen met verward gedrag te verbeteren. De onderwerpen waar we daarnaast op ingaan, laten we afhangen van de behoeften van de aanvrager van de training. Vervolgens oefenen we met de deelnemers met behulp van een ‘stem-app’ met concrete casussen. Deelnemers kunnen steeds stemmen of zij de acute ggz of de gemeente / GGD meldfunctie in zouden schakelen. De stemresultaten worden na iedere stemming direct zichtbaar, waardoor tussen de deelnemers gesprek kan plaatsvinden op basis van welke signalen zij de inschatting maakten. Dit maakt voor deelnemers het onderscheid tussen de acute ggz en de gemeente / GGD meldfunctie helder en biedt ze handvatten om in de praktijk de juiste meldfunctie in te schakelen.

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

SiRM, Strategies in Regulated Markets
06 34 94 44 78
Geraline.Boonzaaijer@sirm.nl
3 tot 4 uur (1 dagdeel)
N.v.t.

Hulpkaart voor burgers met (vermeend) verward gedrag; training voor professionals

Er zijn situaties waarin een mens soms niet meer helder kan denken, of anderen zijn/haar gedrag niet begrijpen. Dat roept allerlei gevoelens bij die persoon op, wat zich op een ongewenste manier kan uiten. Omstanders en hulpverleners willen wel helpen, maar weten niet altijd hoe, waardoor het niet ondenkbaar is dat de situatie alleen maar erger wordt. De Hulpkaart kan dan een uitkomst zijn. 

Op de kaart zet iemand waar het verward gedrag vandaan komt en hoe je er het beste mee om kunt gaan. Ook staat er een telefoonnummer op van iemand die de persoon vertrouwt en die kan helpen. In deze workshop gaan we in op de vraag voor wie de Hulpkaart geschikt is. Je gaat zelf aan de slag om te zien hoe de kaart tot stand komt en welke bijdrage jij daaraan kunt leveren.

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

MEE NL
06 30 42 45 12
d.v.toorn@mee.nl
1 dagdeel (3,5 uur)
www.mee.nl / www.hulpkaart.nl

Licht verstandelijke beperking en GGZ - problematiek

Voorafgaand aan de training wordt aan de deelnemer gevraagd om een casus uit de eigen praktijk uit te werken en mee te nemen. De opbouw van de training ziet er als volgt uit:

 • Kennismaking
 • Opfrissen van de theorie en kennis over LVB
 • Inleiding GGZ-problematiek
 • Theorie GGZ
 • Herkennen problematiek aan de hand van eigen casuïstiek en sociale kaart
 • Theorie omgang LVB
 • Toepassen van de theorie omgang van LVB en GGZ problematiek
 • Hoe gebruik je sociale kaart

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

MEE NL
06 30 42 45 12 (Dominique van Toorn)
​​​​​​​d.v.toorn@mee.nl
1 dagdeel (3.5 uur)
www.mee.nl​​​​​​​

E-learning - Licht verstandelijke beperking LVB en GGZ - problematiek

Module 1: opfrissen basiskennis LVB
Module 2: GGZ-problematiek
Module 3: Adviezen voor communicatie en omgang
Module 4: Signaleren en hulp inschakelen

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

MEE NL
06 30 42 45 12 (Dominique van Toorn)
d.v.toorn@mee.nl
5 uur
www.mee.nl​​​​​​​​​​​​​​

E-learning: Niet zichtbare beperkingen beter in beeld (vermeend verward gedrag)

De e-learning is opgebouwd uit de volgende modules:

 • Module 1. Trend verward gedrag
 • Module 2. Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
 • Module 3. Licht verstandelijke beperking (LVB)  
 • Module 4. Autisme Spectrum Stoornis (ASS)
 • Module 5. Samenvatting
 • Module 6: Praktijk opdrachten 
 • Module 7: Sociale kaart

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

MEE NL
06 47 14 67 03 (Kristy Spruijt)
k.spruijt@mee.nl
1 dagdeel (4 uur)
www.mee.nl

Cursus Mental Health First Aid: 'Eerste hulp bij psychische problemen'

MHFA is een gestandaardiseerd en wetenschappelijk gevalideerd programma, dat ontwikkeld is om mensen beter in staat te stellen psychisch leed bij andere mensen te herkennen en hen op een goede manier te benaderen, te ondersteunen en te verwijzen naar passende hulp. In de cursus MHFA wordt onder andere aandacht besteed aan angst, depressie, trauma, suïcidaal gedrag, zelfbeschadiging, eetstoornissen, (dreigende) psychose, agressief gedrag en verslavingsproblematiek. 

Wat leren cursisten?

Aan de hand van praktijkvoorbeelden krijgen deelnemers uitleg over oorzaken, risicofactoren en symptomen van verschillende psychische problemen. Deelnemers leren op een passende manier te communiceren en ontwikkelen vaardigheden om eerste hulp en steun te bieden bij beginnende of verergerende psychische klachten. Ook leren zij welke (professionele) hulp effectief is en hoe zij die kunnen inschakelen. 

Samengevat leren deelnemers:

 • oorzaken en symptomen van veel voorkomende psychische aandoeningen te herkennen;
 • eerste hulp te bieden aan mensen met psychische problemen;
 • hoe te handelen in een crisissituatie;
 • hoe de juiste hulp kan worden ingeschakeld.

Voor wie is MHFA bedoeld?

De cursus MHFA is laagdrempelig, praktijkgericht en voor iedere volwassene toegankelijk: zowel voor burgers als (semi-)professionals. Er is veel ruimte voor eigen inbreng van de deelnemers.

Is de cursus MHFA alleen gericht op psychische klachten bij volwassenen?
Er zijn twee soorten cursussen: 

 1. eerste hulp bij psychische problemen van volwassenen (MHFA standaard);
 2. eerste hulp bij psychische problemen van jongeren (YMHFA jeugdprogramma). 

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:

Website:

Licentienemers MHFA

MFHA Nederland
06 20 05 49 19
Evelien.wagemakers@ggze.nl
MHFA: 4 dagdelen van 3 uur
YMHFA: 4 dagdelen van 3,5 uur
www.mfha.nl

Cultuursensitief werken en vroegsignalering LVB- en GGZ-problematiek bij migrantenjeugd

Deze (basis)training bestaat uit onderstaande modules/thema’s:

 • Cultuursensitief werken: wat is dat?
 • Cultuursensitief werken: communicatieve vaardigheden
 • GGZ-problematiek bij migrantenjeugd
 • LVB-problematiek bij migrantenjeugd
 • Samenvatten en eigen casuïstiek bespreken

Bij ieder thema zit een deel zelfstudie (e-learning modules, theorie, huiswerk- en praktijkopdrachten) gevolgd door een live online les van 1.5 uur. Deze wordt gegeven in een vaste groep van 4 tot 8 medecursisten met een vaste trainer.
De zelfstudie is gericht op het leren van de theorie en de verwerking hiervan. De 5 live online sessies zijn met name gericht op het vertalen van het geleerde naar de praktijk, het bespreken en oefenen aan de hand van (eigen) casuïstiek, rollenspel of andere interactieve werkvormen. Hierbij vindt vertaling naar de eigen beroepspraktijk plaats en hoe de professional zich kan verbeteren in het handelen en omgaan met de jeugdige, ouders en de beroepspraktijk.

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

Study2Go
06 23 75 34 71
kristel@study2go.nl
5 x 1.5 uur Live Online Leren sessie
www.study2go.nl
CSW

Werken met Multi Problem gezinnen

Deze Live Online Leren training beslaat twee uur. Ter voorbereiding dient de richtlijn Multi Problem Gezinnen, het screeningsinstrument EARL-PC, een artikel over shared decision making en de Meldcode Kindermishandeling te worden doorgenomen. Tijdens de training wordt de EARL PC -aan de hand van een casus, voorafgaand ingevuld door de deelnemers- besproken; wanneer SAVE en Veilig Thuis inschakelen aan de hand van triage (ernst en urgentie) en taxatie; domeinen richtlijn MPG langsgelopen met voorbeelden van risicovolle situaties. En besproken wat afwijkend en wat normaal is (aan de hand van stellingen), zorg mijden en wantrouwen bij migranten multi problem gezinnen en hoe deze wel effectief te bereiken (hoe kom je binnen en hoe sluit je aan, aan hand van filmfragment en interview met ervaringsdeskundige) en wat doet het met jou als professional (uitwisseling ervaringen).

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

Study2Go
06 23 75 34 71
kristel@study2go.nl
1 x 2 uur Live Online Leren sessie
www.study2go.nl
Cursus multi problem gezinnen

Ouderen in verwarring: verward gedrag en oudere burgers

In het algemeen kan cognitieve achteruitgang tijdelijk (delier of pseudo-dementie) of permanent (dementie) van aard zijn. Cognitieve functies zoals geheugen, concentratie, planning en organisatie, en taal kunnen door normale verouderingsproces of hersenaandoeningen achteruitgaan. Als er sprake is van een beschadiging van onze hersencellen kan dit direct invloed hebben op ons gedrag, het denken en voelen
Er zijn verschillende vormen van dementie, die allen een behoorlijke impact kunnen hebben op de levenskwaliteit van de steeds ouder wordende populatie. Factoren als cultuur, taalbarrière, analfabetisme en opleidingsniveau kunnen de diagnostiek en behandeling bemoeilijken. Dit vraagt om een cultuur sensitieve werkwijze.
Welke cognitieve stoornissen zijn er bij ouderen? Hoe maken we onderscheid tussen psychiatrische stoornis en dementie? Welke factoren spelen een rol bij het ontstaan en ernst van de neuropsychologische problemen bij ouderen? Al deze en vele andere vragen zullen aan bod komen tijdens dit module.

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:


E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

RINO Zuid
085 890 22 75 (Gorry Cleven)
085 890 22 35 (Jaimy Houtzager)
085 890 22 48 (Lilly Bakermans)
nascholing@rinozuid.nl
2 dagdelen, 1 dag
www.rinozuid.nl

Psychische aandoeningen

In deze twee dagen gaat het over het herkennen van een verstandelijke beperking, NAH, ASS. Welke mogelijkheden en kwetsbaarheden zijn van belang. We staan stil bij de gedragsproblemen en de attitude die belangrijk is in contact.  
Wat er toe kan bijdragen dit proces vlot, maar soms ook heel problematisch verlopen kan.  We bespreken wat hierbij beschermende en wat risicofactoren zijn. Op de tweede dag besteden we extra aandacht aan de relatie met herstel samen met een ervaringsdeskundige.

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:


E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

RINO Zuid
085 890 22 75 (Gorry Cleven)
085 890 22 35 (Jaimy Houtzager)
085 890 22 48 (Lilly Bakermans)
nascholing@rinozuid.nl
4 dagdelen (3 uur)
www.rinozuid.nl

Ervaringsdeskundigheid: het hoe en wat

Mensen met langdurige psychische kwetsbaarheid (EPA) hebben sterk wisselende zorg nodig. Zij zullen nooit vrij zijn van hun psychiatrische problematiek. Daarom is het essentieel om de ondersteuningsstructuur voor mensen die tot deze doelgroep behoren stevig en passend te organiseren, zodat voorkomen kan worden dat iemand terugvalt of opeens in een acute fase belandt (verward raakt). Ervaringsdeskundigheid, herstelinitiatieven en inbreng van familie en naasten vormen een onmisbare schakel om de keten van bouwstenen echt goed werkend te maken en de mensen waarop het gaat centraal te stellen. 
We gaan na de theorie aan de slag met de navolgende vragen: 

 • Op welke manier gaan we de omgeving van mensen met EPA betrekken bij de beleidsontwikkeling, in de uitvoering en bij de evaluatie van de aanpak voor mensen met verward gedrag?
 • Zijn er cliënt- en familieorganisaties betrokken bij ontwikkelingen in onze organisatie, bij het formuleren van beleid? Hoe is ervaringsdeskundigheid geborgd? 
 • En tot slot: wat betekent dit nu allemaal voor mijn eigen uitvoeringspraktijk? Waar moet ik beginnen en wat kan ik morgen al doen om een start te maken? 

Samen maken we een format actieplan op basis waarvan de deelnemers morgen aan de slag kunnen!

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

Academie Sociaal Domein - jb Lorenz
06 51 33 53 24
rob@jblorenz.nl
2 dagdelen
www.academiesociaaldomein.nl

Aan de slag met het organiseren van GGZ in de wijk!

Dag 1
Hoe organiseer je en onderhoud je een fijnmazig netwerk in wijken en buurten? Waar en hoe begin je? Op basis van de navolgende vragen gaan we tijdens dag 1 van de 2 dagen een inventarisatie maken: 

 • Kunnen mensen die zich zorgen maken over iemand of die overlast ervaren dit melden? Is dat bij hen ook bekend? Zo nee, hoe richt je dat proces dan in en wie heb je nodig? Hoe betrekken we inwoners van de wijk hierbij? En hoe geven we ervaringsdeskundigheid een plek?
 • Worden meldingen integraal, dus vanuit diverse invalshoeken ingebracht en bekeken? Is er voldoende kennis om de signalen op hun waarde in te schatten? 
 • Is de opvolging van een melding goed geregeld? 
 • Wie zorgt ervoor dat de persoon niet uit het oog verloren wordt en dat de melder een terugkoppeling krijgt? 
 • Welke mogelijkheden voor uitbreiding van het netwerk binnen de wijk zijn er? 

Dag 2 
Een fijnmazig netwerk organiseren is 1 maar dat netwerk bereikbaar en beschikbaar houden is geen sinecure. In dag 2 van het werkatelier gaan we aan de slag met het concept-model meldingen en het concept-model vervoer en formuleren de randvoorwaarden die nodig zijn om een netwerk te organiseren dat (24 uur per dag) bereikbaar is voor het ontvangen van en acteren op signalen. Dit dagdeel is net als dagdeel 1 volledig maatwerk. In iedere regio is de zorginfrastructuur immers anders en daardoor kunnen de randvoorwaarden variëren. We gaan ook aan de slag met de onderwerpen die samenhangen met een (24-uurs)netwerk zoals: zelf signaleren in de wijk, signalen ontvangen en bij elkaar brengen, risicoanalyse uitvoeren, handelen, opschalen –wanneer nodig– om de benodigde ondersteuning of zorg te regelen. Daarbij is helder wie ‘eigenaar’ is.

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

Academie Sociaal Domein - jb Lorenz
06 51 33 53 24
rob@jblorenz.nl
2 dagen
www.academiesociaaldomein.nl

Vluchteling onder druk: vroegsignalering en aanpak psychische problematiek

In deze interactieve trainingen wordt aan de hand van korte inleidingen, filmbeelden en groepsopdrachten rond een casuïstiek ingegaan op de volgende onderwerpen:

 • de gevolgen van vlucht en migratie
 • inzicht in kwetsbaarheid en veerkracht van de vluchteling/statushouder, omgaan met schokkende gebeurtenissen
 • inzicht in de beleving van (psychische) ziekte en het hulpzoekgedrag van vluchtelingen/statushouders
 • inzicht in diverse stressfactoren (bijvoorbeeld rond opvoeding, gezinshereniging, asielprocedure) 
 • signaleren van psychische problemen of er sprake is van trauma
 • aanbod en hulpverlening rond psychische gezondheid van vluchtelingen/statushouders
 • cultuursensitief werken, welke vragen stel je?
 • lokale samenwerking

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen
030 23 49 800 (Marian Moons)
training@pharos.nl
1 dag
www.pharos.nl

Integraal samenwerken

Integraal en interprofessioneel werken. Dat is de uitdaging waar het sociaal domein voor staat. Movisie heeft de afge-lopen jaren op allerlei manieren het integraal werken versterkt en verschillende tools ontwikkeld om de samenwerking te ondersteunen. Samen met gemeenten en professionals. We sluiten zo veel mogelijk aan bij de praktijksituaties van de deelnemers en dagelijkse werksituatie van professionals. De training is opgebouwd aan de hand van de gouden cirkel van Simon Sinek: why, what en how.

 • Integraal werken: waarom is het belangrijk?
 • Integraal werken: wat is het precies en wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden?
 • Integraal werken: maar hoe? Wat vereist het? Wat moet je doen of juist laten? 

In de training gaan we aan de slag met het maken van netwerkanalyses, formuleren van een gedeelde visie, bespre-ken van successen en knelpunten, maken van een concreet actieplan. Het geleerde is direct toepasbaar in de dage-lijkse praktijk.

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

Movisie
06 55 44 09 80
c.kuiper@movisie.nl
Varieert
www.movisie.nl

Training stressvermindering bij kwetsbare personen (met verward gedrag)

We weten steeds beter dat stress van grote invloed is op iemands IQ en algemeen functioneren. Bij kwetsbare inwoners kan stress ervoor zorgen dat iemand onvoldoende greep op het leven heeft. Op de korte termijn stress verminderen en eventueel het overnemen van bepaalde problemen creëert rust en ruimte om stabiliteit voor de langere termijn te realiseren en iemand zo veel als mogelijk in staat te stellen om zelf een goed leven te leiden. Dit werkt alleen als alle partijen om een kwetsbare inwoner heen deze visie in de praktijk brengen, samenwerken en zo daadwerkelijk verschil maken.

Deze training koppelt kennis van stress en de multiproblematiek van kwetsbare inwoners (o.a. LVB/GGZ/schulden -problematiek)aan oefenen in de praktijk. Dit doen we door met simulaties en acteurs te werken.  

Naam organisatie: 
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website: 

K2
06-43468124
anne.czyzewski@k2.nl
5 dagdelen (aanpassing is mogelijk)
www.k2.nl

Training privacy escape room

De training start met theorie en kennis van de AVG en lokale privacy afspraken (visueel aantrekkelijk, met behulp van diverse media en een jurist). Vervolgens voeren de deelnemers de privacy escape room uit. Een acteur verhoogt het realiteitsgehalte en stimuleert het onderlinge gesprek over de afwegingen om wel of geen informatie uit te wisselen. Na afloop van de escape room gaan de deelnemers met een jurist in gesprek over hun ervaringen en eventuele vragen.

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:

K2
06-43468124
anne.czyzewski@k2.nl
1 dag

De Kindcheck en dan …? Het Buitenshuisproject!

Tijdens een interactieve presentatie komen alle genoemde onderwerpen uitgebreid aan bod. Afhankelijk van de achtergrond van de deelnemers, beleid of praktijk en kennisniveau zal Maaike Brunekreef de presentatie aanpassen zodat alle deelnemers goed geïnformeerd de training verlaten. 

Naam organisatie: 
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website: 

Projectgroep implementatie impuls Kindcheck & Buitenshuisproject
06-51 25 86 57
m.brunekreef@isala.nl
1 dagdeel
www.buitenshuisproject.nl

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website