Cultuursensitief werken voor wijkteams en gemeentelijke organisaties

 • Kennisoverdracht oorzaken van psychische problemen/verward gedrag binnen een niet westers gezin.
 • Het bespreekbaar maken van een andere stijl van kleden tussen hulpverlener en betrokkene om tot een vertrouwensrelatie te komen.
 • Hoe maatschappelijke isolatie bijdraagt aan spanning binnen het gezin/bij de cliënt.
 • De verborgen status tussen man en vrouw in de niet westerse cultuur.
 • De interne druk binnen het niet westerse gezin.
 • Hoe maak je contact als hulpverlener met een niet westers(e) gezin/cliënt?
 • Geen hulpvraag, wel verward gedrag? Hoe maak je dat bespreekbaar?
 • Hoe bouw je een professionele werkrelatie op als hulpverlener met een niet westers(e) cliënt/gezin.

De Wvggz in de context van een veranderende samenleving

De training slaat een brug tussen de thematiek rondom ‘personen met verward gedrag’ en de invoering van de Wvggz. Het eerste dagdeel van de training is gericht op kennisdelen en het gesprek daarover. Als eerste worden de uitkomsten besproken van een onderzoek naar het gebruik van het begrip ‘verwarde personen’ in de media in de afgelopen twee decennia. Volgens wordt ingegaan op het verloop in de definitie en duiding van het begrip ‘verward persoon’. Als laatste blok wordt een overzicht gegeven van de manier waarop de Wvgzz zich sinds 2008 ontwikkeld heeft.

Het tweede dagdeel is gericht op reflectie en de verbinding naar de manier waarop de Wvggz en de thematiek ‘verwarde personen’ zijn ingebed in de dagelijkse praktijk. Aan de hand van een aantal stellingen die betrekking hebben op de manier waarop Wvggz en de thematiek ‘verwarde personen’ in de gemeente zijn ingebed, wordt aan de deelnemers gevraagd dit te bespreken aan de hand van de theorie die in het eerste dagdeel is gepresenteerd.

Naam organisatie: 
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

Agressietraining.nl
06 41 78 28 16
dejong@agressietraining.nl
2 dagdelen (1 dag)
www.agressietraining.nl

Naam organisatie: 
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:

Jb Lorenz / Academie Sociaal Domein
06 51 33 35 24
rob@jblorenz.nl
2 dagdelen (1 dag)

Ervaringsdeskundige in de B-GGZ en het Sociaal Domein

Ben je werkzaam als ervaringsdeskundige binnen het sociaal domein of de Basis ggz? Deze module wordt in samenwerking met Markieza aangeboden om jou te ondersteunen in je werkzaamheden. We kijken namelijk naar de rol van ervaringsdeskundigen en de samenwerking met hulpverleners uit het veld. Fameus en Indigo hebben samen met Markieza en RINO Zuid het initiatief genomen om de rol en inzet van ervaringsdeskundigen verder te professionaliseren, Specifieke thema's waarmee we mee aan de slag gaan zijn de transitie, herstelgericht werken en kaders binnen het sociaal domein en de Basis ggz. Het theoretisch model onderliggend aan deze opleiding is Positieve Gezondheid van Machteld Huber, De Herstel visie (Antony, 1993) en HELI Herstel in de Eerste Lijn van Indigo. Het beroepsprofiel van de ervaringsdeskundige is uitgangspunt bij de competenties, rollen en kritische beroepssituaties.
Reflectie loopt als een rode draad door de opleiding heen waarbij kennis, ervaring en vaardigheden omtrent de kritische beroepssituaties onderwerp zijn. 

Wat verder aanbod komt:

 • De transitie in het sociaal domein.
 • De beperkingen en mogelijkheden die de zorgpaden binnen de Basis ggz bieden.
 • Er wordt inzicht geboden in leefstijl, de fasen van regie, herstelgebieden, eigen kracht en motivatie.
 • De verschillende rollen die de ervaringsdeskundige kan aannemen.
 • De samenwerking tussen ervaringsdeskundige en overige professional, met speciale aandacht voor de POH-GGZ.

Naam organisatie: 
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website: 

RINO Zuid
085 890 22 75 
gorrycleven@rinozuid.nl
5 dagen van 6 uur
www.rinozuid.nl

LVB Xperience

Doel: ‘Bewustwording van deelnemers van mensen met een LVB is toegenomen en ze zijn beter toegerust in omgang met deze doelgroep’.


Wat doe je in een onbekende omgeving, waar je niet goed begrijpt wat mensen van je willen? Je wordt lacherig. Voelt je opgelaten, gefrustreerd, boos. Of zegt niets meer, trekt je terug en loopt weg. Welkom in de wereld van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). In de LVB Xperience van Humanitas DMH kunnen deelnemers nu een dag(deel) lang de leefwereld van LVB’ers ervaren. En dat is best confronterend.

Naam organisatie: 
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website: 

Humanitas DMH
06 51 10 46 78
tobias.nieveld@humanitas-dmh.nl
2,5 à 3 uur
www.humanitas-dmh.nl​​​​​​​

Onbegrepen gedrag begrijpen: Omgaan met verward gedrag en middelengebruik.

De relatie tussen middelengebruik, stress, trauma, psychische problemen en cognitieve beperkingen in relatie tot verwarring komt in deze training uitgebreid aan bod. In deze training krijg je nieuwe perspectieven die je helpen beter contact te leggen met en praktische hulp te bieden aan personen met complexe klachten of verward gedrag.

 • Het eerste dagdeel gaat dieper in op middelen, stress en trauma in relatie tot verwarring.
 • Het tweede dagdeel gaat dieper in op psychische klachten. Hier is inzet van een Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPVer) optioneel.
 • In het derde dagdeel kijken we naar de beleving van ‘de verwarde persoon’ en richten we ons op casuïstiek uit de praktijk. Hier is de inzet van een ervaringsdeskundige optioneel.
 • In het laatste dagdeel oefenen de deelnemers hun vaardigheden in de omgang met ‘verward gedrag’. Hier is de inzet van een trainingsacteur optioneel.

Vooraf aan de training zullen specifieke leerwensen en aandachtpunten besproken worden, zodat deze meegenomen kunnen worden in de interactieve training. De training maakt gebruikt van verschillende werkvormen, eigen casuïstiek en eventueel een SPV-er, trainingsacteur en/of een ervaringsdeskundige.

Naam organisatie: 
Contact:Duur training:
Website: 

Stichting Mainline
020 682 26 60 (vraag naar Ferry Barendregt of Sara Woods)
trainingen@mainline.nl
4 dagdelen/2 dagen
mainline.nl/page/trainingen

Omgaan met verward, grensoverschrijdend en onbegrepen gedrag

Het leertraject ‘Omgaan met mensen met een psychische kwetsbaarheid’ is specifiek voor het sociale wijkteam en gemeenteambtenaren WMO/ WMO consulenten ontwikkeld. De cursus richt zich op verruiming en verdieping van theoretische kennis en vaardigheden t.a.v. complex gedrag en de communicatie met mensen met (chronische) psychische kwetsbaarheid en verward gedrag. De context waarin gedrag ontstaat en in stand wordt gehouden en het functioneren van een persoon op 4 levensgebieden wordt daarbij steeds betrokken. Leren van de ervaringen van de doelgroep zelf is van cruciaal belang in deze cursus. 

Ervaringsdeskundige acteurs zijn bij uitstek geschikt feedback te geven op het handelen van de professional. De hulpverlening gaat verder dan de gevolgen van ziekte voor het individu. Het aangrijpingspunt voor de zorg, aanpak en ondersteuning is de beleving en het gedrag van een mens en haar/zijn netwerk en de relatie met het professionele netwerk. Maar ook altijd bezien vanuit de sociale en maatschappelijke context en de mogelijkheden en belemmeringen die daaruit voortkomen; ‘wat is nog acceptabel’, ‘wie is nu verantwoordelijk’, ‘wat kun je nog als de ander alle contact afhoudt?’etc..

Naam organisatie: 
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website: 

ONDERBOVEN
06 22 08 79 86
sjaak@onderboven.nl
6 dagdelen van 3 uur
https://www.onderboven.nl/1763-2/ 

Beleef Autisme

Hoe kunnen we autisme beter begrijpen als we het zelf niet eerst voelen?
Hoe zou het zijn om vast te lopen omdat concrete communicatie ontbreekt?
Hoe zou mislukken voelen omdat teveel prikkels in een keer binnenkomen?
Hoeveel frustraties zouden opwellen als je telkens met je hoofd tegen een muur botst omdat je geen overzicht ziet?


Het Autisme Belevings Circuit wil je die unieke ervaring laten beleven. Via 10 korte opdrachten brengt dit ABCircuit je in de gevoelswereld van autisme. Het AutismeBelevingsCircuit is voor iedereen die autisme wil ervaren en leren kennen. Laat je misleiden door je zintuigen, ontdek wat kan en niet kan, voel nu zelf waar anderen enkel over schrijven! Elke opdracht in dit parcours probeert je een autistische ervaring te laten opdoen, steeds gekoppeld aan een tip voor autismevriendelijkheid.
 

Naam organisatie: 
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:

MEE 
06 11 72 10 04
l.kooistra@meesamen.nl
1 dagdeel, 3,5 uur

Grip op onbegrepen gedrag

De training focust op de achtergronden van onbegrepen, verward gedrag en draagt basiskennis over als het gaat om diverse niet-zichtbare beperkingen die ten grondslag kunnen liggen aan verward gedrag: niet-aangeboren hersenletsel (waaronder ook dementie), licht-verstandelijke beperking en autisme. 
Er zijn belevingsoefeningen, waardoor deelnemers ervaren hoe het is om met deze beperkingen te leven en hoe dat je gedrag kan beïnvloeden. Deelnemers krijgen inzicht in hun eigen communicatievaardigheden en krijgen handvatten om effectief te communiceren met mensen met niet-zichtbare beperkingen. Er wordt hiermee geoefend met door deelnemers ingebrachte casuïstiek. Deelnemers gaan in gesprek met een ervaringsdeskundige, die aangeeft hoe de beperking tot onbegrepen gedrag kan leiden en wat helpend kan zijn om dit niet te laten escaleren. 

Naam organisatie:
Contact:
Duur training:
Website:

MEE
06 11 72 10 04 - (Lobke Kooistra)
l.kooistra@meesamen.nl / gripopverwardheid@meeijsseloevers.nl
06 10 01 03 07 - (Gijs de Waal)
g.dwaal@meegeldersepoort.nl
6 dagdelen en 4 uur e-learning
www.meevoormij.nl 

Inclusieve samenleving: geloof in de kracht van kwetsbare mensen!

De training bestaat uit een kennisdeel en een werkdeel. Dat betekent dat wij de deelnemers meenemen in de trends en ontwikkelingen op het gebied van herstel en sociale inclusie. Samen met onze samenwerkingspartner laten we deelnemers kennismaken met bewezen interventies, werkwijzen en methodieken die kwetsbare mensen laten meedoen in de samenleving. Deelnemers leren hoe zij dit in hun dagelijkse werk kunnen toepassen.
Daarbij worden ook ervaringsdeskundigen ingezet. We vertalen in het werkdeel de opgedane inzichten en methodieken naar de situatie van het wijkteam: in welke vorm zou dit jullie helpen om de ondersteuning van kwetsbare mensen te verbeteren? 

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

jb Lorenz - academie sociaal domein
06 51 33 53 24
rob@jblorenz.nl
1 dagdeel
www.academiesociaaldomein.nl

Basistraining ggz in het sociale domein

De training is gericht op het verstrekken van de basiskennis over psychische ziektebeelden en persoonlijkheidsproblemen. Daarnaast wordt ingezoomd op problematiek specifiek in het sociaal domein. Professionals wordt geleerd om de ernst te duiden en eventueel de juiste professionals in te schakelen. Middels casuïstiek wordt de theorie toegepast, gekoppeld aan de top 6 van de meest voorkomende problematieken:

 • De psychotische cliënt
 • De cliënt met een verstandelijke beperking
 • De depressieve cliënt
 • De verslaafde cliënt
 • De cliënt in crisis
 • De antisociale cliënt en/of de cliënt met borderline

Naam organisatie:

Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

Hanzehogeschool Groningen Professionals en Bedrijven
06 53 88 12 51
j.j.van.der.feen@pl.hanze.nl
10 uur (waarvan 6,5 uur zelfstudie)
www.professionals.hanze.nl

Ervaren, herkennen en omgaan met mensen met Autisme

Module ASS 1 – Het Autisme Belevings Circuit:

Middels 10 korte en praktische opdrachten geeft de workshop ‘ Het Autisme Belevings Circuit’ antwoord op de volgende leervragen:
Hoe kunnen we autisme beter begrijpen als we het zelf niet eerst voelen? Hoe zou het zijn om vast te lopen omdat concrete communicatie ontbreekt? Hoe zou mislukken voelen omdat teveel prikkels in een keer binnenkomen?
Hoeveel frustraties zouden opwellen als je telkens met je hoofd tegen een muur botst omdat je geen overzicht ziet? Praktische tips op concrete vragen uit de dagelijkse praktijk van de deelnemers.
Alle opdrachten worden nabesproken waarbij de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk van de deelnemers centraal staat.

Module ASS 2 – Het herkennen van en optimaal weten omgaan met autisme:

Aan de hand van verdiepende theorie en interactieve werkvormen, geeft de workshop ‘Herkennen van en optimaal weten omgaan met autisme’ antwoord op de volgende leervragen:
Wat is autisme?
Hoe herken ik autisme en welke kenmerken zijn er allemaal?
Mogelijke gevolgen van het niet herkennen of overschatten van mensen met autisme. Hoe kan ik zo goed mogelijk omgaan en communiceren met iemand met een autisme? Praktische tips op concrete vragen uit de dagelijkse praktijk van de deelnemers

Naam organisatie:
Contact:
Duur training:
Website:

MEE
06 43 36 65 32 (De Meentgroep)
i.op.de.laak@demeentgroep.nl
06 10 01 03 07 (Gelderse Poort: Expertisecentrum)
g.dwaal@meegeldersepoort.nl
06 41 41 08 68 (West Brabant / ZW Nederland)
s.elsendoorn@meewestbrabant.nl
06 32 27 30 17 (Groningen en Friesland)
j.wiersma@meefriesland.nl
088 633 06 33 (Samen: Oost, Drenthe, IJssel oevers)
m.schoonderwoerd@meeijsseloevers.nl
06 21 20 44 12 (Plusgroep)
ans.dehaas@meeplus.nl
2 dagdelen
www.meedemeentgroep.nl

Herkennen van en omgaan met mensen met niet aangeboren hersenletsel

Het oplopen van niet aangeboren hersenletsel betekent een breuk in iemands levenslijn, de wereld is niet meer zoals hij was. Zowel voor de persoon met niet aangeboren hersenletsel als voor de omgeving leveren de gevolgen op cognitief, emotioneel en gedragsmatig gebied vaak problemen op. 
Herkennen van en omgaan met mensen met niet aangeboren hersenletsel staat in deze training centraal. De training bestaat uit twee bijeenkomsten gericht op: kennis opdoen over niet aangeboren hersenletsel en toepassing in de praktijk.

Naam organisatie:
Contact:

Duur training:
Website:

MEE
088 633 06 33 (Samen: Oost, Drenthe, Veluwe, IJssel oevers)
m.schoonderwoerd@meeijsseloevers.nl
06 32 27 30 17 (Noord: Groningen, Friesland)
j.wiersma@meefriesland.nl
06 43 36 65 32 (De Meentgroep)
i.op.de.laak@demeentgroep.nl
06 10 01 03 07 (Gelderse Poort: Expertisecentrum)
g.dwaal@meegeldersepoort.nl
06 41 41 08 68 (West Brabant / ZW Nederland)
s.elsendoorn@meewestbrabant.nl
06 21 20 44 12 (Plusgroep)
ans.dehaas@meeplus.nl
0611302730 (Drenthe)
p.revenboer@meedrenthe.nl
088 633 06 33 (Veluwe)
m.schoonderwoerd@meesamen.nl
088 633 06 33 (IJsseloevers)
m.schoonderwoerd@meesamen.nl
06 32 27 30 17 (Noord)
j.wiersma@meefriesland.nl
06 10 69 67 76 (Zuid-Holland Noord)
m.kunz@meezhn.nl
06 31 66 43 17 (Zuid Limburg)
b.deguelle@meezuidlimburg.nl
2 dagdelen
www.meedemeentgroep.nl

 

Cursus Mental Health First Aid: 'Eerste hulp bij psychische problemen'

MHFA is een gestandaardiseerd en wetenschappelijk gevalideerd programma, dat ontwikkeld is om mensen beter in staat te stellen psychisch leed bij andere mensen te herkennen en hen op een goede manier te benaderen, te ondersteunen en te verwijzen naar passende hulp. In de cursus MHFA wordt onder andere aandacht besteed aan angst, depressie, trauma, suïcidaal gedrag, zelfbeschadiging, eetstoornissen, (dreigende) psychose, agressief gedrag en verslavingsproblematiek. 

Wat leren cursisten?

Aan de hand van praktijkvoorbeelden krijgen deelnemers uitleg over oorzaken, risicofactoren en symptomen van verschillende psychische problemen. Deelnemers leren op een passende manier te communiceren en ontwikkelen vaardigheden om eerste hulp en steun te bieden bij beginnende of verergerende psychische klachten. Ook leren zij welke (professionele) hulp effectief is en hoe zij die kunnen inschakelen. 

Samengevat leren deelnemers:

 • oorzaken en symptomen van veel voorkomende psychische aandoeningen te herkennen;
 • eerste hulp te bieden aan mensen met psychische problemen;
 • hoe te handelen in een crisissituatie;
 • hoe de juiste hulp kan worden ingeschakeld.

Voor wie is MHFA bedoeld?

De cursus MHFA is laagdrempelig, praktijkgericht en voor iedere volwassene toegankelijk: zowel voor burgers als (semi-)professionals. Er is veel ruimte voor eigen inbreng van de deelnemers.

Is de cursus MHFA alleen gericht op psychische klachten bij volwassenen?
Er zijn twee soorten cursussen: 

 1. eerste hulp bij psychische problemen van volwassenen (MHFA standaard);
 2. eerste hulp bij psychische problemen van jongeren (YMHFA jeugdprogramma). 

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:

Website:

Licentienemers MHFA

MFHA Nederland
06 20 05 49 19
Evelien.wagemakers@ggze.nl
MHFA: 4 dagdelen van 3 uur
YMHFA: 4 dagdelen van 3,5 uur
www.mfha.nl

Inclusieve samenleving: geloof in de kracht van kwetsbare mensen!

De training bestaat uit een kennisdeel en een werkdeel. Dat betekent dat wij de deelnemers meenemen in de trends en ontwikkelingen op het gebied van herstel en sociale inclusie. Samen met onze samenwerkingspartner laten we deelnemers kennismaken met bewezen interventies, werkwijzen en methodieken die kwetsbare mensen laten meedoen in de samenleving. Deelnemers leren hoe zij dit in hun dagelijkse werk kunnen toepassen.
Daarbij worden ook ervaringsdeskundigen ingezet. We vertalen in het werkdeel de opgedane inzichten en methodieken naar de situatie van het wijkteam: in welke vorm zou dit jullie helpen om de ondersteuning van kwetsbare mensen te verbeteren?

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

jb Lorenz - academie sociaal domein
06 51 33 53 24
rob@jblorenz.nl
1 dagdeel
www.academiesociaaldomein.nl
www.plusvijf.nl​​​​​​​

Stigma, ervaringsdeskundigheid en betrokkenheid

In deze training staan we stil bij stigma, de eigen gedachten, visie en mening over kwetsbare mensen. We onderzoeken hoe het staat met de eigen beeldvorming, meningen en overtuiging over kwetsbare mensen met verward gedrag.  We gebruiken verschillende werkvormen om met elkaar in dialoog te gaan over stigma en betrokkenheid. Deze training wordt mede gegeven door een ervaringsdeskundige die zijn verhaal deelt en helpt nadenken over de eigen rol, houding en verantwoordelijkheid van de deelnemers.

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:

Website:

Academie Sociaal Domein - jb Lorenz
06 51 33 53 24
rob@jblorenz.nl
1 dagdeel excl. voorbereidingsopdracht
en reflectieverslag
www.academiesociaaldomein.nl

Ervaringsdeskundigheid: het hoe en wat

Mensen met langdurige psychische kwetsbaarheid (EPA) hebben sterk wisselende zorg nodig. Zij zullen nooit vrij zijn van hun psychiatrische problematiek. Daarom is het essentieel om de ondersteuningsstructuur voor mensen die tot deze doelgroep behoren stevig en passend te organiseren, zodat voorkomen kan worden dat iemand terugvalt of opeens in een acute fase belandt (verward raakt). Ervaringsdeskundigheid, herstelinitiatieven en inbreng van familie en naasten vormen een onmisbare schakel om de keten van bouwstenen echt goed werkend te maken en de mensen waarop het gaat centraal te stellen. 
We gaan na de theorie aan de slag met de navolgende vragen: 

 • Op welke manier gaan we de omgeving van mensen met EPA betrekken bij de beleidsontwikkeling, in de uitvoering en bij de evaluatie van de aanpak voor mensen met verward gedrag?
 • Zijn er cliënt- en familieorganisaties betrokken bij ontwikkelingen in onze organisatie, bij het formuleren van beleid? Hoe is ervaringsdeskundigheid geborgd? 
 • En tot slot: wat betekent dit nu allemaal voor mijn eigen uitvoeringspraktijk? Waar moet ik beginnen en wat kan ik morgen al doen om een start te maken? 

Samen maken we een format actieplan op basis waarvan de deelnemers morgen aan de slag kunnen!

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

Academie Sociaal Domein - jb Lorenz
06 51 33 53 24
rob@jblorenz.nl
2 dagen
www.academiesociaaldomein.nl

EPA in de wijk

In deze twee dagen gaat het over het herkennen van psychiatrische symptomen en herstel. We staan stil bij de vraag wanneer we iets een psychiatrisch symptoom noemen, welke in ons werk belangrijk zijn en we oefenen in het herkennen en bespreken ervan. Extra aandacht is er voor de manieren waarop cliënten leren omgaan met symptomen en hoe dit proces soms vlot, maar soms ook heel problematisch verlopen kan.  
Ook voor kinderen van cliënten geldt dat zij een weg zoeken om met ziekte en herstel van hun ouder om te gaan. We bespreken wat hierbij beschermende en wat risicofactoren zijn. Op de tweede dag besteden we extra aandacht aan de relatie met herstel samen met een ervaringsdeskundige.

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:


E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

RINO Zuid
085 890 22 75 (Gorry Cleven)
085 890 22 35 (Jaimy Houtzager)
085 890 22 48 (Lilly Bakermans)
nascholing@rinozuid.nl
2 dagen
www.rinozuid.nl

Verward gedrag en diversiteit

Professionals hebben te maken met een brede diversiteit aan burgers/cliënten/patiënten. Ook in culturele zin. Alleen globale kennis van verschillende culturen en van de verschillen binnen de diverse culturen voldoet niet meer. Het ontwikkelen van vaardigheden waarmee je als professional kan aansluiten bij wie je van welke cultuur ook tegenover je hebt is van groot belang. Het beschikken over diversiteitscompetenties is bijvoorbeeld onderdeel van de richtlijnen voor jeugdhulp. In de training staat naast bewustwording van eigen waarden, normen en attitude het ontwikkelen van die vaardigheden centraal. Vanuit welke cultuur je zelf als professional ook komt. Inzichten in culturele achtergronden en strategieën, context en het krachtenveld van betrokken komen ook aan de orde. Evenals de-stigmatisering en concrete handvatten. Hoe maak en behoud je als professional betrokken contact met burgers uit een andere cultuur dan die van mijzelf?

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:


E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

RINO Zuid
085 890 22 75 (Gorry Cleven)
085 890 22 35 (Jaimy Houtzager)
085 890 22 48 (Lilly Bakermans)
nascholing@rinozuid.nl
2 dagen
www.rinozuid.nl

Bewustwordingsbijeenkomsten

Onze ambassadeurs delen hun ervaringen. Voor een beter begrip. We gaan met elkaar in gesprek over wat er leeft en speelt in de wijk. En over hoe we sociale acceptatie in de wijk kunnen stimuleren. Met het doel om het welzijn van mensen met een psychische aandoening én hun omgeving te verhogen.

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

Samen Sterk zonder Stigma
033 30 32 104 (Erica van Broeckhuijsen)
e.vanbroeckhuijsen@samensterkzonderstigma.nl
1 dagdeel (2-3 uur)
www.samensterkzonderstigma.nl

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website