Mad Bad Sad; de Masterclass

 • Het eerste dagdeel richt zich op het uiteenzetten van verschillende vormen van probleemgedrag en de invloed die de DSM heeft op het stigmatiseren van deze doelgroep. We zullen dan ook eerst dieper ingaan op de “diagnostische“ kant van het gedrag om uiteindelijk deze los te laten en het gedrag als objectief te gaan bekijken. Via de acteur wordt de praktijk direct geïmplementeerd (regiespel) om zo tot een overzicht te komen van alle diverse gedragingen.
 • De deelnemers worden uitgenodigd om ervaringen te delen en elkaar te versterken in het oprecht contact maken met de persoon achter de diagnose. Een collectieve zoektocht naar wat een professionele aanpak is in de omgang met probleemgedrag van de client (levensecht uitgebeeld door de acteur). Zo komen we gezamenlijk tot verschillende vaardigheden die je kan inzetten zonder dat het een “trucje” wordt. Aan bod komt: herkennen, aansluiten, de kracht van non verbale communicatie, eigen veiligheid inventariseren, emotie regulatie, inzetten van gemeentelijk protocol en begrenzen met relatie behoud (preventief).
 • Na alles te hebben uitgewerkt gaat de groep uiteen in 2 subgroepen met elk een eigen begeleider om individuele casuïstiek in een kleine veilige groep te kunnen oefenen. Aan de hand van eigen inbreng zal er dicht op de huid van de medewerkers worden gewerkt om zo tot een doeltreffende ervaring te komen in het omgaan met verward/psychiatrisch gedrag.

 

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

SPAN Organisatie-advies & Opleidingen
0412-627112 / 06-52000553
i.mosterd@span-info.nl
2 dagdelen aansluitend (ochtend + middag)
www.span-info.nl

Werken met het familiegroepsplan: handvatten voor wijkteams

Ook mensen uit kwetsbare groepen beschikken vaak over een netwerk van waaruit gestut en gesteund kan worden. Op basis van de 'Eigen kracht' gedachte biedt deze training de aanpak om te starten bij het aanboren van de eigen kracht van mensen en hun netwerk. Hiermee kan de 'juiste zorg vanuit de juiste plek' gegeven worden.
In de training wordt medewerkers van gemeenten handvatten aangereikt om vragen te stellen die zorgen dat de burger actief in zijn/haar netwerk gaat kijken en hen vraagt mee te denken. Ook bij kwetsbare burgers: mensen die zeggen geen netwerk te hebben, hun netwerk niet te kunnen inzetten of hun problemen niet willen delen.

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

Jb Lorenz / Academie Sociaal Domein
06 51 33 35 24
rob@jblorenz.nl
1 dag
www.eigen-kracht.nl

Training inrichting escalatiemodel voor verbinden zorg en veiligheid, onderdeel van Aanpak ter Voorkoming van Escalatie (AVE)

De training inrichting escalatiemodel bestaat uit vijf stappen:

 • In stap 1 gaan we met de deelnemers (medewerkers beleid en uitvoering Wmo, Jeugd en Veiligheid) aan de slag over het eigenaarschap van het escalatiemodel binnen de gemeente en een uitlijning van de processtappen.
 • In stap 2 brengen we samen met de deelnemers alle werkafspraken en de rol en positionering van de gebieds- cq wijkteams in kaart.
 • Vervolgens gaan we in stap 3 aan de slag met het definiëren van casus- en procesregie. Het resultaat van deze stap is helderheid over de definities van casus- en procesregie. Doel van het oefenen hiermee is om de definities te toetsen aan de praktijk. Deze definitie wordt vastgesteld in een werkdocument.
 • In de 4e bijeenkomst concretiseren we de uitgangssituatie van de verschillende AVE-fasen en de momenten van op- en afschalen. Ook wijzen we de rollen toe aan functionarissen binnen of buiten de gemeentelijke organisatie.
 • Stap 5 is de implementatie van de lokale AVE-aanpak. Er vinden drie implementatie trainingen plaats voor:
  • Professionals van gebieds-/wijkteam
  • Ketenpartners (zorgaanbieders, woningcorporaties, politie etc.)
  • Bestuurders (Burgemeester en Wethouders)

Deze trainingen zijn bedoeld om het model en de gemaakte afspraken bij iedereen duidelijk te maken. In aanvulling hierop kunnen casus- en procesregisseurs getraind worden in de vaardigheden en competenties die horen bij hun rol. Zie hiervoor onze training Casus- en procesregie.

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Website:
Duur training:

Bureau HHM
06 21 17 00 78
m.looman@hhm.nl
www.hhm.nl/themas/aanpak-ter-voorkoming-van-escalatie-ave
De eerste vier stappen vraagt een inzet van de gemeente van zes tot acht dagdelen. De vijfde stap (de implematie) is afhankelijk van het aantal professionals van de gebieds- of wijkteams (max. 20 per groep). Voor ketenpartners en bestuurders vraagt het ieder twee dagdelen.

De Wvggz in de context van een veranderende samenleving

De training slaat een brug tussen de thematiek rondom ‘personen met verward gedrag’ en de invoering van de Wvggz. Het eerste dagdeel van de training is gericht op kennisdelen en het gesprek daarover. Als eerste worden de uitkomsten besproken van een onderzoek naar het gebruik van het begrip ‘verwarde personen’ in de media in de afgelopen twee decennia. Volgens wordt ingegaan op het verloop in de definitie en duiding van het begrip ‘verward persoon’. Als laatste blok wordt een overzicht gegeven van de manier waarop de Wvgzz zich sinds 2008 ontwikkeld heeft.

Het tweede dagdeel is gericht op reflectie en de verbinding naar de manier waarop de Wvggz en de thematiek ‘verwarde personen’ zijn ingebed in de dagelijkse praktijk. Aan de hand van een aantal stellingen die betrekking hebben op de manier waarop Wvggz en de thematiek ‘verwarde personen’ in de gemeente zijn ingebed, wordt aan de deelnemers gevraagd dit te bespreken aan de hand van de theorie die in het eerste dagdeel is gepresenteerd.

Naam organisatie: 
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:

Jb Lorenz / Academie Sociaal Domein
06 51 33 35 24
rob@jblorenz.nl
2 dagdelen (1 dag)

Cultuursensitief werken voor wijkteams en gemeentelijke organisaties

 • Kennisoverdracht oorzaken van psychische problemen/verward gedrag binnen een niet westers gezin.
 • Het bespreekbaar maken van een andere stijl van kleden tussen hulpverlener en betrokkene om tot een vertrouwensrelatie te komen.
 • Hoe maatschappelijke isolatie bijdraagt aan spanning binnen het gezin/bij de cliënt.
 • De verborgen status tussen man en vrouw in de niet westerse cultuur.
 • De interne druk binnen het niet westerse gezin.
 • Hoe maak je contact als hulpverlener met een niet westers(e) gezin/cliënt?
 • Geen hulpvraag, wel verward gedrag? Hoe maak je dat bespreekbaar?
 • Hoe bouw je een professionele werkrelatie op als hulpverlener met een niet westers(e) cliënt/gezin.

Naam organisatie: 
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

Agressietraining.nl
06 41 78 28 16
dejong@agressietraining.nl
2 dagdelen (1 dag)
www.agressietraining.nl

Ervaringsdeskundige in de B-GGZ en het Sociaal Domein

Ben je werkzaam als ervaringsdeskundige binnen het sociaal domein of de Basis ggz? Deze module wordt in samenwerking met Markieza aangeboden om jou te ondersteunen in je werkzaamheden. We kijken namelijk naar de rol van ervaringsdeskundigen en de samenwerking met hulpverleners uit het veld. Fameus en Indigo hebben samen met Markieza en RINO Zuid het initiatief genomen om de rol en inzet van ervaringsdeskundigen verder te professionaliseren, Specifieke thema's waarmee we mee aan de slag gaan zijn de transitie, herstelgericht werken en kaders binnen het sociaal domein en de Basis ggz. Het theoretisch model onderliggend aan deze opleiding is Positieve Gezondheid van Machteld Huber, De Herstel visie (Antony, 1993) en HELI Herstel in de Eerste Lijn van Indigo. Het beroepsprofiel van de ervaringsdeskundige is uitgangspunt bij de competenties, rollen en kritische beroepssituaties.
Reflectie loopt als een rode draad door de opleiding heen waarbij kennis, ervaring en vaardigheden omtrent de kritische beroepssituaties onderwerp zijn. 

Wat verder aanbod komt:

 • De transitie in het sociaal domein.
 • De beperkingen en mogelijkheden die de zorgpaden binnen de Basis ggz bieden.
 • Er wordt inzicht geboden in leefstijl, de fasen van regie, herstelgebieden, eigen kracht en motivatie.
 • De verschillende rollen die de ervaringsdeskundige kan aannemen.
 • De samenwerking tussen ervaringsdeskundige en overige professional, met speciale aandacht voor de POH-GGZ.

Naam organisatie: 
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website: 

RINO Zuid
085 890 22 75 
gorrycleven@rinozuid.nl
5 dagen van 6 uur
www.rinozuid.nl

Omgaan met verward gedrag en agressie bij gemeenten

De medewerker leert non-verbale communicatie van (verwarde) agressieve personen in kaart brengen en zichzelf rustig krijgen onder druk door primaire reacties te controleren. Hij leert welke ziektebeelden aanleiding kunnen zijn voor agressief gedrag en hoe dit te voorkomen dan wel te begrenzen. Hij leert voorzorgsmaatregelen voordat hij in risicovolle situaties komt, leert omgaan met escalerende incidenten en kan controle houden over verminderd beïnvloedbare verwarde personen. Hij herkent overmacht-situaties en kan zichzelf en anderen in veiligheid brengen, weet na een strafbaar incident hoe zij aangifte kunnen doen, kan collega’s opvangen na een incident. Het belang van incidentregistratie wordt besproken. Medewerkers leren een trauma herkennen en wanneer en waar ze hulp kunnen ontvangen. Hij leert signaleren en hulp vragen en samenwerken met de ketenpartners om oplossingen te zoeken voor de gedragsproblemen van de cliënt. Hij stelt tijdens de evaluatie een persoonlijk doel. De schriftelijke en mondeling evaluatieresultaten worden besproken met de opdrachtgever.
 

Naam organisatie: 
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website: 

agressietraining.nl
06 41 78 28 16
dejong@agressietraining.nl 
2 dagdelen (1 dag)
www.agressietraining.nl 

Samen naar een gedegen invoering Wvggz

We maken aan de hand van de verschillende stappen in het verlenen van verplichte zorg inzichtelijk waar afhankelijkheden tussen betrokken organisaties ontstaan. Hierdoor hebben deelnemers inzicht in de complexiteit van de Wvggz en zijn zij doordrongen van de consequenties wanneer zij de implementatie en uitvoering enkel vanuit hun eigen organisatie bezien. Vervolgens besteden we het middagdeel aan hoe we dan met elkaar samenwerken middels de Harvard methode van onderhandelen.

Naam organisatie: 
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:

Jb Lorenz/Academie Sociaal Domein
06 51 33 35 24
​​​​​​​rob@jblorenz.nl
2 dagdelen

Omgaan met verward gedrag

Inhoud van de training:

 • Inleiding in psychiatrische ziektebeelden zoals: psychotische en schizoïde stoornissen, persoonlijkheidsproblematiek (borderline, anti sociale persoonlijkheid), licht verstandelijke beperking, depressie, niet aangeboren hersenletsel, angststoornissen en dementie
 • Oefenen met herkennen van verward gedrag
 • Oefenen met het toeleiden naar hulpverlening
 • Theorie vroeg-signalering en oefening
 • Oefenen met open communicatie, zonder veroordelend te zijn
 • Inzicht in hoe de hulpvraag te plaatsen in het professionele netwerk en samen te werken met ketenpartners.

Naam organisatie: 
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website: 

Agressietraining.nl
06 41 78 28 16
dejong@agressietraining.nl
2 dagdelen
www.agressietraining.nl​​​​​​​

LVB Xperience

Doel: ‘Bewustwording van deelnemers van mensen met een LVB is toegenomen en ze zijn beter toegerust in omgang met deze doelgroep’.


Wat doe je in een onbekende omgeving, waar je niet goed begrijpt wat mensen van je willen? Je wordt lacherig. Voelt je opgelaten, gefrustreerd, boos. Of zegt niets meer, trekt je terug en loopt weg. Welkom in de wereld van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). In de LVB Xperience van Humanitas DMH kunnen deelnemers nu een dag(deel) lang de leefwereld van LVB’ers ervaren. En dat is best confronterend.

Naam organisatie: 
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website: 

Humanitas DMH
06 51 10 46 78
tobias.nieveld@humanitas-dmh.nl
2,5 à 3 uur
www.humanitas-dmh.nl​​​​​​​

Zorg en Psychiatrie Samen in de Praktijk

In deze workshop leren medewerkers met woord, film en syllabus het herkennen van gedrag van mensen waarmee zij worden geconfronteerd. De workshop duurt 3 uur en naast het herkennen wordt geleerd hoe zij zich moeten opstellen tegenover deze mensen. Daarnaast is er tijd ingeruimd voor het behandelen van door de deelnemers ingebrachte praktijkcasussen. De training wordt door de deelnemers, tot nu toe vooral thuiszorgmedewerkers en verleners van huishoudelijke verzorging hoog gewaardeerd. Gemiddeld nooit minder dan een 8.

Naam organisatie: 
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website: 

Ogen en Oren in de Wijk

Het eerste dagdeel staat in het teken van wat verward gedrag is; wanneer spreekt men over verward gedrag, hoe herkent men verward gedrag, wat zijn de signalen? Hoe te handelen als er een zorgwekkende situatie wordt gesignaleerd? Er wordt uitgelegd hoe voor eigen veiligheid en gezondheid te zorgen. De signalenkaart van de GGD wordt besproken en uitgereikt. Tijdens het eerste dagdeel deelt een ervaringsdeskundige zijn verhaal; de groep mag dan vragen stellen hierover.

Tijdens het tweede dagdeel worden met een acteur, op basis van aangeleverde casussen, verschillende situaties geoefend en de geleerde tools en vaardigheden van het eerste dagdeel zich eigen gemaakt. De gesprekken in de praktijk, klantvriendelijkheid, contact leggen met personen waarbij verwardheid wordt vermoed. Maar ook wat te doen als de taal of cultuur een barrière is, reageren op verward en agressief gedrag, wat is acceptabel, wat niet? Wat is je eigen rol en wat neemt de zorg over? De procesbegeleider geeft advies en feedback.

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

Wet verplichte GGZ

Met ingang van 1 januari 2020 gaat de nieuwe Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg, (WvGGZ) de oude wet BOPZ  vervangen. De nieuwe wet beoogt de behandeling en de zorg voor cliënten meer centraal te stellen terwijl bij de BOPZ vooral de focus lag op gedwongen opname. 
De rechtspositie van cliënten zal versterkt worden en er zullen meer partijen betrokken gaan worden bij de aanvraag en uitvoering van de nieuwe wet. Voor iedereen die werkzaam is in het gemeentelijk, sociale, veiligheids-, of gezondheidszorg domein, is het goed kennis te nemen van deze nieuwe wet en te weten wat dit kan gaan betekenen in het dagelijks werk.  

Naam organisatie: 
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website: 

Onbegrepen gedrag begrijpen: Omgaan met verward gedrag en middelengebruik.

De relatie tussen middelengebruik, stress, trauma, psychische problemen en cognitieve beperkingen in relatie tot verwarring komt in deze training uitgebreid aan bod. In deze training krijg je nieuwe perspectieven die je helpen beter contact te leggen met en praktische hulp te bieden aan personen met complexe klachten of verward gedrag.

 • Het eerste dagdeel gaat dieper in op middelen, stress en trauma in relatie tot verwarring.
 • Het tweede dagdeel gaat dieper in op psychische klachten. Hier is inzet van een Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPVer) optioneel.
 • In het derde dagdeel kijken we naar de beleving van ‘de verwarde persoon’ en richten we ons op casuïstiek uit de praktijk. Hier is de inzet van een ervaringsdeskundige optioneel.
 • In het laatste dagdeel oefenen de deelnemers hun vaardigheden in de omgang met ‘verward gedrag’. Hier is de inzet van een trainingsacteur optioneel.

Vooraf aan de training zullen specifieke leerwensen en aandachtpunten besproken worden, zodat deze meegenomen kunnen worden in de interactieve training. De training maakt gebruikt van verschillende werkvormen, eigen casuïstiek en eventueel een SPV-er, trainingsacteur en/of een ervaringsdeskundige.

Naam organisatie: 
Contact:Duur training:
Website: 

Stichting Mainline
020 682 26 60 (vraag naar Ferry Barendregt of Sara Woods)
trainingen@mainline.nl
4 dagdelen/2 dagen
mainline.nl/page/trainingen

Omgaan met verward, grensoverschrijdend en onbegrepen gedrag

Het leertraject ‘Omgaan met mensen met een psychische kwetsbaarheid’ is specifiek voor het sociale wijkteam en gemeenteambtenaren WMO/ WMO consulenten ontwikkeld. De cursus richt zich op verruiming en verdieping van theoretische kennis en vaardigheden t.a.v. complex gedrag en de communicatie met mensen met (chronische) psychische kwetsbaarheid en verward gedrag. De context waarin gedrag ontstaat en in stand wordt gehouden en het functioneren van een persoon op 4 levensgebieden wordt daarbij steeds betrokken. Leren van de ervaringen van de doelgroep zelf is van cruciaal belang in deze cursus. 

Ervaringsdeskundige acteurs zijn bij uitstek geschikt feedback te geven op het handelen van de professional. De hulpverlening gaat verder dan de gevolgen van ziekte voor het individu. Het aangrijpingspunt voor de zorg, aanpak en ondersteuning is de beleving en het gedrag van een mens en haar/zijn netwerk en de relatie met het professionele netwerk. Maar ook altijd bezien vanuit de sociale en maatschappelijke context en de mogelijkheden en belemmeringen die daaruit voortkomen; ‘wat is nog acceptabel’, ‘wie is nu verantwoordelijk’, ‘wat kun je nog als de ander alle contact afhoudt?’etc..

Naam organisatie: 
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website: 

ONDERBOVEN
06 22 08 79 86
sjaak@onderboven.nl
6 dagdelen van 3 uur
https://www.onderboven.nl/1763-2/ 

Beleef Autisme

Hoe kunnen we autisme beter begrijpen als we het zelf niet eerst voelen?
Hoe zou het zijn om vast te lopen omdat concrete communicatie ontbreekt?
Hoe zou mislukken voelen omdat teveel prikkels in een keer binnenkomen?
Hoeveel frustraties zouden opwellen als je telkens met je hoofd tegen een muur botst omdat je geen overzicht ziet?


Het Autisme Belevings Circuit wil je die unieke ervaring laten beleven. Via 10 korte opdrachten brengt dit ABCircuit je in de gevoelswereld van autisme. Het AutismeBelevingsCircuit is voor iedereen die autisme wil ervaren en leren kennen. Laat je misleiden door je zintuigen, ontdek wat kan en niet kan, voel nu zelf waar anderen enkel over schrijven! Elke opdracht in dit parcours probeert je een autistische ervaring te laten opdoen, steeds gekoppeld aan een tip voor autismevriendelijkheid.
 

Naam organisatie: 
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:

MEE 
06 11 72 10 04
l.kooistra@meesamen.nl
1 dagdeel, 3,5 uur

Mensen met verward gedrag in hun context

In de module wordt gewerkt met vraagstukken uit de praktijk. Deelnemers leren integraal te denken en te handelen in de context van personen met verward gedrag. Aan de hand van casuïstiek, interactieve presentaties, discussie en oefeningen leren deelnemers vraagstukken te analyseren en breder te kijken dan het eigen vakgebied. Dit vraagt een actieve verkenning van de relevante context, zowel de oorzakelijke context als de context die een rol speelt in het al dan niet realiseren van een oplossing.    

Naam organisatie: 
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

NSPOH
06 20 61 24 53 (Manja Coppens)
m.coppens@nspoh.nl
2 dagdelen van 3 uur
www.nspoh.nl

Basistraining ggz in het sociale domein

De training is gericht op het verstrekken van de basiskennis over psychische ziektebeelden en persoonlijkheidsproblemen. Daarnaast wordt ingezoomd op problematiek specifiek in het sociaal domein. Professionals wordt geleerd om de ernst te duiden en eventueel de juiste professionals in te schakelen. Middels casuïstiek wordt de theorie toegepast, gekoppeld aan de top 6 van de meest voorkomende problematieken:

 • De psychotische cliënt
 • De cliënt met een verstandelijke beperking
 • De depressieve cliënt
 • De verslaafde cliënt
 • De cliënt in crisis
 • De antisociale cliënt en/of de cliënt met borderline

Naam organisatie:

Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

Hanzehogeschool Groningen Professionals en Bedrijven
06 53 88 12 51
j.j.van.der.feen@pl.hanze.nl
10 uur (waarvan 6,5 uur zelfstudie)
www.professionals.hanze.nl

Actuele ontwikkelingen: wat speelt er in de ggz tot 2021?

De training bestaat uit een kennissessie. Dat betekent dat wij de deelnemers meenemen in de ontwikkelingen tot 2021. We bespreken achtereenvolgens de ontwikkelingen, maken feitelijk wat deze inhouden en verkennen met elkaar de consequenties voor rol en taakopvatting van gemeente en/of wijkteam. We ronden de training af met concrete tools om direct aan de slag te gaan: wat moeten we nu gaan organiseren zodat we straks in staat zijn om onze verantwoordelijkheden aan te kunnen? Bijvoorbeeld voor de melding die inwoners kunnen doen in het kader van de wet verplichte ggz of de verplichte zorg die straks ook ambulant kan worden geleverd.

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

jb Lorenz - academie sociaal domein
06 51 33 53 24
rob@jblorenz.nl
1 dagdeel
www.academiesociaaldomein.nl 

Grip op onbegrepen gedrag

De training focust op de achtergronden van onbegrepen, verward gedrag en draagt basiskennis over als het gaat om diverse niet-zichtbare beperkingen die ten grondslag kunnen liggen aan verward gedrag: niet-aangeboren hersenletsel (waaronder ook dementie), licht-verstandelijke beperking en autisme. 
Er zijn belevingsoefeningen, waardoor deelnemers ervaren hoe het is om met deze beperkingen te leven en hoe dat je gedrag kan beïnvloeden. Deelnemers krijgen inzicht in hun eigen communicatievaardigheden en krijgen handvatten om effectief te communiceren met mensen met niet-zichtbare beperkingen. Er wordt hiermee geoefend met door deelnemers ingebrachte casuïstiek. Deelnemers gaan in gesprek met een ervaringsdeskundige, die aangeeft hoe de beperking tot onbegrepen gedrag kan leiden en wat helpend kan zijn om dit niet te laten escaleren. 

Naam organisatie:
Contact:
Duur training:
Website:

MEE
06 11 72 10 04 - (Lobke Kooistra)
l.kooistra@meesamen.nl / gripopverwardheid@meeijsseloevers.nl
06 10 01 03 07 - (Gijs de Waal)
g.dwaal@meegeldersepoort.nl
6 dagdelen en 4 uur e-learning
www.meevoormij.nl 

Zicht op de wijk: van merkbaar naar meetbaar.

De training bestaat uit een kennis- en een werkdeel. In het kennisdeel bespreken we de wijkscan. Daarbij wordt een toelichting gegeven op data-gestuurd werken en nemen we de deelnemers mee in de cijfers van de wijk. In het werkdeel oefenen we met het werken met cijfers en geven we hier gezamenlijk duiding aan. Daarnaast vertalen we de wijkscan naar de rol van het wijkteam. Dus wat is gezien de situatie in de wijk – met haar specifieke opbouw, samenstelling van de bevolking en dynamiek en veerkracht – de rol van het wijkteam? Welke vraagstukken en samenwerkingsverbanden vragen om prioriteit en wat mag de gemeente van het wijkteam verwachten? We kijken daarbij naar de sociale situatie in het algemeen, en de ggz-gerelateerde problematiek in het bijzonder. Deze vertaling wordt voorzien van thema’s en concrete werkafspraken die verder kunnen worden uitgewerkt binnen het team.

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

jb Lorenz - academie sociaal domein
06 51 33 53 24
rob@jblorenz.nl
1 dag
www.academiesociaaldomein.nl

Moreel beraad – beslissen met de menselijke maat

Deze training ‘Moreel beraad’ reikt de deelnemers kennis en vaardigheden aan om eigen en andermans keuzes / beslissingen vanuit een moreel perspectief op een methodische manier tegen het licht te kunnen houden. Daarbij komen de volgende perspectieven aan de orde:

 • De verantwoordelijkheid van professionals sociaal domein binnen de lokale samenleving;
 • Algemene inleiding op moraal, waarden en normen;
 • Basiswaarden van de eigen organisatie;
 • Integriteit van de ambtenaar en de zorg-professional;
 • Oefenen met de methode ‘Moreel beraad’ aan de hand van meegebrachte situaties uit de praktijk.

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

jb Lorenz - academie sociaal domein
06 51 33 53 24
rob@jblorenz.nl
1 dagdeel
www.academiesociaaldomein.nl

Inclusieve samenleving: geloof in de kracht van kwetsbare mensen!

De training bestaat uit een kennisdeel en een werkdeel. Dat betekent dat wij de deelnemers meenemen in de trends en ontwikkelingen op het gebied van herstel en sociale inclusie. Samen met onze samenwerkingspartner laten we deelnemers kennismaken met bewezen interventies, werkwijzen en methodieken die kwetsbare mensen laten meedoen in de samenleving. Deelnemers leren hoe zij dit in hun dagelijkse werk kunnen toepassen.
Daarbij worden ook ervaringsdeskundigen ingezet. We vertalen in het werkdeel de opgedane inzichten en methodieken naar de situatie van het wijkteam: in welke vorm zou dit jullie helpen om de ondersteuning van kwetsbare mensen te verbeteren? 

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

jb Lorenz - academie sociaal domein
06 51 33 53 24
rob@jblorenz.nl
1 dagdeel
www.academiesociaaldomein.nl

Licht verstandelijke beperking en GGZ - problematiek

Voorafgaand aan de training wordt aan de deelnemer gevraagd om een casus uit de eigen praktijk uit te werken en mee te nemen. De opbouw van de training ziet er als volgt uit:

 • Kennismaking
 • Opfrissen van de theorie en kennis over LVB
 • Inleiding GGZ-problematiek
 • Theorie GGZ
 • Herkennen problematiek aan de hand van eigen casuïstiek en sociale kaart
 • Theorie omgang LVB
 • Toepassen van de theorie omgang van LVB en GGZ problematiek
 • Hoe gebruik je sociale kaart

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

MEE NL
06 30 42 45 12 (Dominique van Toorn)
d.v.toorn@mee.nl
1 dagdeel (3,5 uur)
www.mee.nl
 

Ervaren, herkennen en omgaan met mensen met Autisme

Module ASS 1 – Het Autisme Belevings Circuit:

Middels 10 korte en praktische opdrachten geeft de workshop ‘ Het Autisme Belevings Circuit’ antwoord op de volgende leervragen:
Hoe kunnen we autisme beter begrijpen als we het zelf niet eerst voelen? Hoe zou het zijn om vast te lopen omdat concrete communicatie ontbreekt? Hoe zou mislukken voelen omdat teveel prikkels in een keer binnenkomen?
Hoeveel frustraties zouden opwellen als je telkens met je hoofd tegen een muur botst omdat je geen overzicht ziet? Praktische tips op concrete vragen uit de dagelijkse praktijk van de deelnemers.
Alle opdrachten worden nabesproken waarbij de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk van de deelnemers centraal staat.

Module ASS 2 – Het herkennen van en optimaal weten omgaan met autisme:

Aan de hand van verdiepende theorie en interactieve werkvormen, geeft de workshop ‘Herkennen van en optimaal weten omgaan met autisme’ antwoord op de volgende leervragen:
Wat is autisme?
Hoe herken ik autisme en welke kenmerken zijn er allemaal?
Mogelijke gevolgen van het niet herkennen of overschatten van mensen met autisme. Hoe kan ik zo goed mogelijk omgaan en communiceren met iemand met een autisme? Praktische tips op concrete vragen uit de dagelijkse praktijk van de deelnemers

Naam organisatie:
Contact:
Duur training:
Website:

MEE
06 43 36 65 32 (De Meentgroep)
i.op.de.laak@demeentgroep.nl
06 10 01 03 07 (Gelderse Poort: Expertisecentrum)
g.dwaal@meegeldersepoort.nl
06 41 41 08 68 (West Brabant / ZW Nederland)
s.elsendoorn@meewestbrabant.nl
06 32 27 30 17 (Groningen en Friesland)
j.wiersma@meefriesland.nl
088 633 06 33 (Samen: Oost, Drenthe, IJssel oevers)
m.schoonderwoerd@meeijsseloevers.nl
06 21 20 44 12 (Plusgroep)
ans.dehaas@meeplus.nl
2 dagdelen
www.meedemeentgroep.nl

Herkennen van en omgaan met mensen met niet aangeboren hersenletsel

Het oplopen van niet aangeboren hersenletsel betekent een breuk in iemands levenslijn, de wereld is niet meer zoals hij was. Zowel voor de persoon met niet aangeboren hersenletsel als voor de omgeving leveren de gevolgen op cognitief, emotioneel en gedragsmatig gebied vaak problemen op. 
Herkennen van en omgaan met mensen met niet aangeboren hersenletsel staat in deze training centraal. De training bestaat uit twee bijeenkomsten gericht op: kennis opdoen over niet aangeboren hersenletsel en toepassing in de praktijk.

Naam organisatie:
Contact:

Duur training:
Website:

MEE
088 633 06 33 (Samen: Oost, Drenthe, Veluwe, IJssel oevers)
m.schoonderwoerd@meeijsseloevers.nl
06 32 27 30 17 (Noord: Groningen, Friesland)
j.wiersma@meefriesland.nl
06 43 36 65 32 (De Meentgroep)
i.op.de.laak@demeentgroep.nl
06 10 01 03 07 (Gelderse Poort: Expertisecentrum)
g.dwaal@meegeldersepoort.nl
06 41 41 08 68 (West Brabant / ZW Nederland)
s.elsendoorn@meewestbrabant.nl
06 21 20 44 12 (Plusgroep)
ans.dehaas@meeplus.nl
0611302730 (Drenthe)
p.revenboer@meedrenthe.nl
088 633 06 33 (Veluwe)
m.schoonderwoerd@meesamen.nl
088 633 06 33 (IJsseloevers)
m.schoonderwoerd@meesamen.nl
06 32 27 30 17 (Noord)
j.wiersma@meefriesland.nl
06 10 69 67 76 (Zuid-Holland Noord)
m.kunz@meezhn.nl
06 31 66 43 17 (Zuid Limburg)
b.deguelle@meezuidlimburg.nl
2 dagdelen
www.meedemeentgroep.nl

 

Moreel beraad – beslissen met de menselijke maat

Deze training ‘Moreel beraad’ reikt de deelnemers kennis en vaardigheden aan om eigen en andermans keuzes / beslissingen vanuit een moreel perspectief op een methodische manier tegen het licht te kunnen houden. Daarbij komen de volgende perspectieven aan de orde:

 • De verantwoordelijkheid van professionals sociaal domein binnen de lokale samenleving;
 • Algemene inleiding op moraal, waarden en normen;
 • Basiswaarden van de eigen organisatie;
 • Integriteit van de ambtenaar en de zorg-professional;
 • Oefenen met de methode ‘Moreel beraad’ aan de hand van meegebrachte situaties uit de praktijk.

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

jb Lorenz - academie sociaal domein
06 51 33 53 24
rob@jblorenz.nl
1 dagdeel
www.academiesociaaldomein.nl

Inclusieve samenleving: geloof in de kracht van kwetsbare mensen!

De training bestaat uit een kennisdeel en een werkdeel. Dat betekent dat wij de deelnemers meenemen in de trends en ontwikkelingen op het gebied van herstel en sociale inclusie. Samen met onze samenwerkingspartner laten we deelnemers kennismaken met bewezen interventies, werkwijzen en methodieken die kwetsbare mensen laten meedoen in de samenleving. Deelnemers leren hoe zij dit in hun dagelijkse werk kunnen toepassen.
Daarbij worden ook ervaringsdeskundigen ingezet. We vertalen in het werkdeel de opgedane inzichten en methodieken naar de situatie van het wijkteam: in welke vorm zou dit jullie helpen om de ondersteuning van kwetsbare mensen te verbeteren?

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

jb Lorenz - academie sociaal domein
06 51 33 53 24
rob@jblorenz.nl
1 dagdeel
www.academiesociaaldomein.nl
www.plusvijf.nl​​​​​​​

Zicht op de wijk: van merkbaar naar meetbaar.

De training bestaat uit een kennis- en een werkdeel. In het kennisdeel bespreken we de wijkscan. Daarbij wordt een toelichting gegeven op data-gestuurd werken en nemen we de deelnemers mee in de cijfers van de wijk. 
In het werkdeel oefenen we met het werken met cijfers en geven we hier gezamenlijk duiding aan. Daarnaast vertalen we de wijkscan naar de rol van het wijkteam. Dus wat is gezien de situatie in de wijk – met haar specifieke opbouw, samenstelling van de bevolking en dynamiek en veerkracht – de rol van het wijkteam? Welke vraagstukken en samenwerkingsverbanden vragen om prioriteit en wat mag de gemeente van het wijkteam verwachten? We kijken daarbij naar de sociale situatie in het algemeen, en de ggz-gerelateerde problematiek in het bijzonder. Deze vertaling wordt voorzien van thema’s en concrete werkafspraken die verder kunnen worden uitgewerkt binnen het team.

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

jb Lorenz  - academie sociaal domein samen met Phrenos
06 51 33 53 24
rob@jblorenz.nl
1 dag
www.academiesociaaldomein.nl

Stigma, ervaringsdeskundigheid en betrokkenheid

In deze training staan we stil bij stigma, de eigen gedachten, visie en mening over kwetsbare mensen. We onderzoeken hoe het staat met de eigen beeldvorming, meningen en overtuiging over kwetsbare mensen met verward gedrag.  We gebruiken verschillende werkvormen om met elkaar in dialoog te gaan over stigma en betrokkenheid. Deze training wordt mede gegeven door een ervaringsdeskundige die zijn verhaal deelt en helpt nadenken over de eigen rol, houding en verantwoordelijkheid van de deelnemers.

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:

Website:

Academie Sociaal Domein - jb Lorenz
06 51 33 53 24
rob@jblorenz.nl
1 dagdeel excl. voorbereidingsopdracht
en reflectieverslag
www.academiesociaaldomein.nl

Pluis- niet pluis gevoel

De training bestaat uit een kennis- en een werkdeel. In het kennisdeel wordt besproken hoe de zorginfrastructuur van de regio met alle GGZ-functies eruitziet (zie huiswerkopdracht). Daarnaast wordt op basis van een wijkscan met data uit Vektis en de Monitor Maatschappelijk Resultaat van jb Lorenz inzichtelijk gemaakt welke psychische problematiek er speelt. Tot slot bespreken we de impact van actuele en aanstaande ontwikkelingen.
In het werkdeel werken we aan een actieplan. Dus wat gaan we concreet doen en wat heeft het wijkteam daarvoor nodig? We reiken tools aan en formuleren gezamenlijk een antwoord op de volgende vragen:

 • Wat doen wij in ons wijkteam met GGZ?
 • Hoe ga ik om met signalen, wat is mijn rol en wat heb ik nodig als professional om met GGZ-problematiek om te gaan?
 • Wat hebben wij als wijkteam nodig als we kijken naar alle ontwikkelingen binnen de GGZ en de GGZ-problematiek in onze wijk?

Naam organisatie:

Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

jb Lorenz - academie sociaal domein samen met Phrenos
06 51 33 53 24
rob@jblorenz.nl
1 dag
www.academiesociaaldomein.nl

Acute ggz en gemeente / GGD meldfuncties: belangrijkste ontwikkelingen en oefenen met inzet

De training start met een presentatie van de belangrijkste landelijke ontwikkelingen in de psychiatrische en psychosociale zorg voor mensen met verward gedrag. We gaan hierbij in ieder geval in op de ontwikkelingen om de behandeling van meldingen van personen met verward gedrag te verbeteren. De onderwerpen waar we daarnaast op ingaan, laten we afhangen van de behoeften van de aanvrager van de training. Vervolgens oefenen we met de deelnemers met behulp van een ‘stem-app’ met concrete casussen. Deelnemers kunnen steeds stemmen of zij de acute ggz of de gemeente / GGD meldfunctie in zouden schakelen. De stemresultaten worden na iedere stemming direct zichtbaar, waardoor tussen de deelnemers gesprek kan plaatsvinden op basis van welke signalen zij de inschatting maakten. Dit maakt voor deelnemers het onderscheid tussen de acute ggz en de gemeente / GGD meldfunctie helder en biedt ze handvatten om in de praktijk de juiste meldfunctie in te schakelen.

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

SiRM, Strategies in Regulated Markets
06 34 94 44 78
Geraline.Boonzaaijer@sirm.nl
3 tot 4 uur (1 dagdeel)
N.v.t.

Licht verstandelijke beperking en GGZ - problematiek

Voorafgaand aan de training wordt aan de deelnemer gevraagd om een casus uit de eigen praktijk uit te werken en mee te nemen. De opbouw van de training ziet er als volgt uit:

 • Kennismaking
 • Opfrissen van de theorie en kennis over LVB
 • Inleiding GGZ-problematiek
 • Theorie GGZ
 • Herkennen problematiek aan de hand van eigen casuïstiek en sociale kaart
 • Theorie omgang LVB
 • Toepassen van de theorie omgang van LVB en GGZ problematiek
 • Hoe gebruik je sociale kaart

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

MEE NL
06 30 42 45 12 (Dominique van Toorn)
​​​​​​​d.v.toorn@mee.nl
1 dagdeel (3.5 uur)
www.mee.nl​​​​​​​

E-learning - Licht verstandelijke beperking LVB en GGZ - problematiek

Module 1: opfrissen basiskennis LVB
Module 2: GGZ-problematiek
Module 3: Adviezen voor communicatie en omgang
Module 4: Signaleren en hulp inschakelen

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

MEE NL
06 30 42 45 12 (Dominique van Toorn)
d.v.toorn@mee.nl
5 uur
www.mee.nl​​​​​​​​​​​​​​

Werken met Multi Problem gezinnen

Deze Live Online Leren training beslaat twee uur. Ter voorbereiding dient de richtlijn Multi Problem Gezinnen, het screeningsinstrument EARL-PC, een artikel over shared decision making en de Meldcode Kindermishandeling te worden doorgenomen. Tijdens de training wordt de EARL PC -aan de hand van een casus, voorafgaand ingevuld door de deelnemers- besproken; wanneer SAVE en Veilig Thuis inschakelen aan de hand van triage (ernst en urgentie) en taxatie; domeinen richtlijn MPG langsgelopen met voorbeelden van risicovolle situaties. En besproken wat afwijkend en wat normaal is (aan de hand van stellingen), zorg mijden en wantrouwen bij migranten multi problem gezinnen en hoe deze wel effectief te bereiken (hoe kom je binnen en hoe sluit je aan, aan hand van filmfragment en interview met ervaringsdeskundige) en wat doet het met jou als professional (uitwisseling ervaringen).

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

Study2Go
06 23 75 34 71
kristel@study2go.nl
1 x 2 uur Live Online Leren sessie
www.study2go.nl
Cursus multi problem gezinnen

Actiegericht samen leren

Aan de hand van casuistiek gaan we aan de slag. De eerste trainingsdag staat in het teken van het selecteren van een casus waar jij buikpijn van hebt (gehad), waarvan je het gevoel dat het beter had gekund / kan. Voor deze casus ga je samen met mede cursisten aan de slag om (kleine) oplossingsrichtingen te formuleren. Hoe zou je graag willen dat het zou gaan in de casus? Dit idee toets je vervolgens bij anderen. Op de tweede trainingsdag ga je de oplossingsrichting weer een slag concreter maken, op een manier dat je het volgens in de praktijk kan gaan toepassen. Tijdens de derde trainingsdag sta je stil bij wat je hebt geleerd (jijzelf en jouw organisatie) én deel je je ervaringen met anderen. Tussen de trainingen ga je aan de slag met de acties zoals geformuleerd, de trainingsdagen staan in het teken van reflectie. 

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
 
E-mailadres contactpersoon:
 
Duur training:
Website:

Significant B.V.
06 33 62 08 29 (Vicky Drost) en 06 51 25 74 64 (Wouter Jongebreur)
vicky.drost@significant.nl en wouter.jongebreur@significant.nl
3 dagdelen (3/4 maanden)
N.v.t.

Afwijken van regels (ook voor managers)

Als professional begeef je je in de leefwereld van burgers, cliënten. Zeker als je met - preventie van – verward gedrag te maken krijgt. Je geeft zorg en hulp dichtbij, sluit aan en stemt af. Je werkt en kijkt met een relationele bril. Protocollen en regels zitten daarbij soms in de weg. Je wijkt er soms vanaf en hebt dan wat uit te leggen. Hoe doe je dat en, met name voor managers van deze professionals, hoe geef je ze de benodigde discretionaire ruimte om relationele zorg te geven in een context die gedomineerd wordt door protocollen en zoektochten naar nabije zorg?

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:


E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

RINO Zuid
085 890 22 75 (Gorry Cleven)
085 890 22 35 (Jaimy Houtzager)
085 890 22 48 (Lilly Bakermans)
nascholing@rinozuid.nl
3 dagen (verdeeld over 3 maanden)
www.rinozuid.nl

EPA in de wijk

In deze twee dagen gaat het over het herkennen van psychiatrische symptomen en herstel. We staan stil bij de vraag wanneer we iets een psychiatrisch symptoom noemen, welke in ons werk belangrijk zijn en we oefenen in het herkennen en bespreken ervan. Extra aandacht is er voor de manieren waarop cliënten leren omgaan met symptomen en hoe dit proces soms vlot, maar soms ook heel problematisch verlopen kan.  
Ook voor kinderen van cliënten geldt dat zij een weg zoeken om met ziekte en herstel van hun ouder om te gaan. We bespreken wat hierbij beschermende en wat risicofactoren zijn. Op de tweede dag besteden we extra aandacht aan de relatie met herstel samen met een ervaringsdeskundige.

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:


E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

RINO Zuid
085 890 22 75 (Gorry Cleven)
085 890 22 35 (Jaimy Houtzager)
085 890 22 48 (Lilly Bakermans)
nascholing@rinozuid.nl
2 dagen
www.rinozuid.nl

Verward gedrag en diversiteit

Professionals hebben te maken met een brede diversiteit aan burgers/cliënten/patiënten. Ook in culturele zin. Alleen globale kennis van verschillende culturen en van de verschillen binnen de diverse culturen voldoet niet meer. Het ontwikkelen van vaardigheden waarmee je als professional kan aansluiten bij wie je van welke cultuur ook tegenover je hebt is van groot belang. Het beschikken over diversiteitscompetenties is bijvoorbeeld onderdeel van de richtlijnen voor jeugdhulp. In de training staat naast bewustwording van eigen waarden, normen en attitude het ontwikkelen van die vaardigheden centraal. Vanuit welke cultuur je zelf als professional ook komt. Inzichten in culturele achtergronden en strategieën, context en het krachtenveld van betrokken komen ook aan de orde. Evenals de-stigmatisering en concrete handvatten. Hoe maak en behoud je als professional betrokken contact met burgers uit een andere cultuur dan die van mijzelf?

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:


E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

RINO Zuid
085 890 22 75 (Gorry Cleven)
085 890 22 35 (Jaimy Houtzager)
085 890 22 48 (Lilly Bakermans)
nascholing@rinozuid.nl
2 dagen
www.rinozuid.nl

Ouderen in verwarring: verward gedrag en oudere burgers

In het algemeen kan cognitieve achteruitgang tijdelijk (delier of pseudo-dementie) of permanent (dementie) van aard zijn. Cognitieve functies zoals geheugen, concentratie, planning en organisatie, en taal kunnen door normale verouderingsproces of hersenaandoeningen achteruitgaan. Als er sprake is van een beschadiging van onze hersencellen kan dit direct invloed hebben op ons gedrag, het denken en voelen
Er zijn verschillende vormen van dementie, die allen een behoorlijke impact kunnen hebben op de levenskwaliteit van de steeds ouder wordende populatie. Factoren als cultuur, taalbarrière, analfabetisme en opleidingsniveau kunnen de diagnostiek en behandeling bemoeilijken. Dit vraagt om een cultuur sensitieve werkwijze.
Welke cognitieve stoornissen zijn er bij ouderen? Hoe maken we onderscheid tussen psychiatrische stoornis en dementie? Welke factoren spelen een rol bij het ontstaan en ernst van de neuropsychologische problemen bij ouderen? Al deze en vele andere vragen zullen aan bod komen tijdens dit module.

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:


E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

RINO Zuid
085 890 22 75 (Gorry Cleven)
085 890 22 35 (Jaimy Houtzager)
085 890 22 48 (Lilly Bakermans)
nascholing@rinozuid.nl
2 dagdelen, 1 dag
www.rinozuid.nl

Psychische aandoeningen

In deze twee dagen gaat het over het herkennen van een verstandelijke beperking, NAH, ASS. Welke mogelijkheden en kwetsbaarheden zijn van belang. We staan stil bij de gedragsproblemen en de attitude die belangrijk is in contact.  
Wat er toe kan bijdragen dit proces vlot, maar soms ook heel problematisch verlopen kan.  We bespreken wat hierbij beschermende en wat risicofactoren zijn. Op de tweede dag besteden we extra aandacht aan de relatie met herstel samen met een ervaringsdeskundige.

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:


E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

RINO Zuid
085 890 22 75 (Gorry Cleven)
085 890 22 35 (Jaimy Houtzager)
085 890 22 48 (Lilly Bakermans)
nascholing@rinozuid.nl
4 dagdelen (3 uur)
www.rinozuid.nl

Ervaringsdeskundigheid: het hoe en wat

Mensen met langdurige psychische kwetsbaarheid (EPA) hebben sterk wisselende zorg nodig. Zij zullen nooit vrij zijn van hun psychiatrische problematiek. Daarom is het essentieel om de ondersteuningsstructuur voor mensen die tot deze doelgroep behoren stevig en passend te organiseren, zodat voorkomen kan worden dat iemand terugvalt of opeens in een acute fase belandt (verward raakt). Ervaringsdeskundigheid, herstelinitiatieven en inbreng van familie en naasten vormen een onmisbare schakel om de keten van bouwstenen echt goed werkend te maken en de mensen waarop het gaat centraal te stellen. 
We gaan na de theorie aan de slag met de navolgende vragen: 

 • Op welke manier gaan we de omgeving van mensen met EPA betrekken bij de beleidsontwikkeling, in de uitvoering en bij de evaluatie van de aanpak voor mensen met verward gedrag?
 • Zijn er cliënt- en familieorganisaties betrokken bij ontwikkelingen in onze organisatie, bij het formuleren van beleid? Hoe is ervaringsdeskundigheid geborgd? 
 • En tot slot: wat betekent dit nu allemaal voor mijn eigen uitvoeringspraktijk? Waar moet ik beginnen en wat kan ik morgen al doen om een start te maken? 

Samen maken we een format actieplan op basis waarvan de deelnemers morgen aan de slag kunnen!

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

Academie Sociaal Domein - jb Lorenz
06 51 33 53 24
rob@jblorenz.nl
2 dagdelen
www.academiesociaaldomein.nl

Preventie: de basis op orde

We nemen de deelnemers mee in de theorieën van Machteld Huber en Joris Slaets en maken hun principes praktisch toepasbaar aan de hand van verschillende methodieken. We gaan aan de slag met een bewezen methodiek als IPS (individuele plaatsing en steun), maar schenken ook aandacht in het organiseren van multidisciplinaire samenwerkingsverbanden. Door bijvoorbeeld vanuit de eigen praktijk te kijken welke eigen partijen in de regio potentieel hebben om mensen met zaken als werk en inkomen, wonen en sociale contacten te ondersteunen. Hiertoe maken we een scan op maat die deelnemers in staat stelt om een start te maken met het integraler kijken naar behoeften van mensen met psychische problematiek.

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

Academie Sociaal Domein - jb Lorenz
06 51 33 53 24
rob@jblorenz.nl
1 dag (09.00 - 16.30 uur)
www.academiesociaaldomein.nl

Aan de slag met het organiseren van GGZ in de wijk!

Dag 1
Hoe organiseer je en onderhoud je een fijnmazig netwerk in wijken en buurten? Waar en hoe begin je? Op basis van de navolgende vragen gaan we tijdens dag 1 van de 2 dagen een inventarisatie maken: 

 • Kunnen mensen die zich zorgen maken over iemand of die overlast ervaren dit melden? Is dat bij hen ook bekend? Zo nee, hoe richt je dat proces dan in en wie heb je nodig? Hoe betrekken we inwoners van de wijk hierbij? En hoe geven we ervaringsdeskundigheid een plek?
 • Worden meldingen integraal, dus vanuit diverse invalshoeken ingebracht en bekeken? Is er voldoende kennis om de signalen op hun waarde in te schatten? 
 • Is de opvolging van een melding goed geregeld? 
 • Wie zorgt ervoor dat de persoon niet uit het oog verloren wordt en dat de melder een terugkoppeling krijgt? 
 • Welke mogelijkheden voor uitbreiding van het netwerk binnen de wijk zijn er? 

Dag 2 
Een fijnmazig netwerk organiseren is 1 maar dat netwerk bereikbaar en beschikbaar houden is geen sinecure. In dag 2 van het werkatelier gaan we aan de slag met het concept-model meldingen en het concept-model vervoer en formuleren de randvoorwaarden die nodig zijn om een netwerk te organiseren dat (24 uur per dag) bereikbaar is voor het ontvangen van en acteren op signalen. Dit dagdeel is net als dagdeel 1 volledig maatwerk. In iedere regio is de zorginfrastructuur immers anders en daardoor kunnen de randvoorwaarden variëren. We gaan ook aan de slag met de onderwerpen die samenhangen met een (24-uurs)netwerk zoals: zelf signaleren in de wijk, signalen ontvangen en bij elkaar brengen, risicoanalyse uitvoeren, handelen, opschalen –wanneer nodig– om de benodigde ondersteuning of zorg te regelen. Daarbij is helder wie ‘eigenaar’ is.

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

Academie Sociaal Domein - jb Lorenz
06 51 33 53 24
rob@jblorenz.nl
2 dagen
www.academiesociaaldomein.nl

Psychopathologie voor professionals

Deze (blended) training bestaat uit twee delen. De basiskennis en theorie wordt opgedaan tijdens een online training. Zo kun je op het moment dat het jou uitkomt de basiskenmerken leren van de verschillende psychiatrische aandoeningen (ingedeeld volgens de nieuwste classificatie: DSM-5). Hierna volgt een bijeenkomst met alle deelnemers waarin het accent ligt op het omgaan met verwarde persoon met een (ggz-)beeld. Daarbij bespreken we wat je in de omgang met mensen met een psychische kwetsbaarheid beter wel en niet kan doen. Na afronding van deze training ontvang je een certificaat.

Waarschijnlijk merk je in jouw dagelijkse praktijk dat er een aantal typen cliënten/klanten zijn waar je graag wat extra aandacht voor zou willen hebben. Wij bieden dan ook de mogelijkheid om de training met een dagdeel uit te breiden om (vooraf ingediende) casuïstiek te bespreken en handvatten te bieden in de omgang met deze specifieke cliënt/klant.

Let op: deze training is regionaal (Ghor, regio's Twente, Noord-oost Gelderland, Drenthe en IJsselland)

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

Impluz
06 83 24 33 84
m.grootwesseldijk@impluz.nl
E-learning + 3 uur
www.ggzecademy.nl​​​​​​​

Integraal samenwerken

Integraal en interprofessioneel werken. Dat is de uitdaging waar het sociaal domein voor staat. Movisie heeft de afge-lopen jaren op allerlei manieren het integraal werken versterkt en verschillende tools ontwikkeld om de samenwerking te ondersteunen. Samen met gemeenten en professionals. We sluiten zo veel mogelijk aan bij de praktijksituaties van de deelnemers en dagelijkse werksituatie van professionals. De training is opgebouwd aan de hand van de gouden cirkel van Simon Sinek: why, what en how.

 • Integraal werken: waarom is het belangrijk?
 • Integraal werken: wat is het precies en wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden?
 • Integraal werken: maar hoe? Wat vereist het? Wat moet je doen of juist laten? 

In de training gaan we aan de slag met het maken van netwerkanalyses, formuleren van een gedeelde visie, bespre-ken van successen en knelpunten, maken van een concreet actieplan. Het geleerde is direct toepasbaar in de dage-lijkse praktijk.

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

Movisie
06 55 44 09 80
c.kuiper@movisie.nl
Varieert
www.movisie.nl

Samenwerken met mantelzorgers

Organisaties binnen zorg en welzijn zijn door vermaatschappelijking van de zorg en decentralisaties, steeds meer genoodzaakt met mantelzorgers samen te werken. Een goede samenwerking is essentieel, maar brengt ook de nodi-ge vraagstukken en dilemma’s met zich mee. Hoe dragen we zorg voor een constructieve samenwerking tussen betaalde en informele zorg? Welke begeleiding is nodig en hoe maken we daar afspraken over? Hoe borgen we kwa-liteit? Hoe gaan we om met overbelasting van mantelzorgers? 
Aan de hand van onderzoek zijn vier aspecten gedestilleerd als het gaat om samenwerking tussen mantelzorgers en beroepskrachten/vrijwilligers, te weten het SOFA model. De letters staan voor: Samenwerken, Ondersteunen, Facili-teren en Afstemmen. In deze training leer je alles over dit model en hoe je het kunt toepassen. Met uiteindelijk als resultaat een impuls voor een positieve samenwerking tussen beroepskrachten/vrijwilligers en mantelzorgers binnen de dagelijkse praktijk.

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

Movisie
06 55 44 09 80
c.kuiper@movisie.nl
Varieert
www.movisie.nl

Samenwerken met vrijwilligers

Organisaties binnen zorg en welzijn zijn door vermaatschappelijking van de zorg en decentralisaties, steeds meer genoodzaakt met vrijwilligers samen te werken. Een goede samenwerking is essentieel, maar brengt ook de nodige vraagstukken en dilemma’s met zich mee. Hoe dragen we zorg voor een constructieve samenwerking tussen betaalde en onbetaalde krachten? Welke begeleiding is nodig en hoe maken we daar afspraken over? Hoe borgen we kwaliteit? 
Aan de hand van onderzoek zijn vier aspecten gedestilleerd als het gaat om samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten, te weten Waarderen, Informeren, Faciliteren en Afstemmen. Tezamen vormen zij het WIFA-model.
In deze training leer je alles over dit model en hoe je het kunt toepassen. Met uiteindelijk als resultaat een impuls voor een positieve samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten binnen de dagelijkse praktijk.

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

Movisie
06 55 44 09 80
c.kuiper@movisie.nl
Varieert
www.movisie.nl

Training Casus- en procesregie, onderdeel van Aanpak ter Voorkoming van Escalatie (AVE)

Tijdens de trainingen leren professionals vaardigheden op het gebied van:

 • situationeel leiderschap
 • procesmatig werken
 • tijidg signaleren en opschalen
 • omgaan met confilcterende belangen 
 • taakverbondenheid
 • meerzijdige partijdigheid
 • werken aan herstel van eigen regie
 • principes vanuit de systeemtheorie en contextuele aanpak
 • onderscheid tussen casus-en procesregie
 • integrale aanpak ( 1g-1p-1r) en samenwerken

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

Bureau HHM
06 21 17 00 78
m.looman@hhm.nl
4 dagdelen
www.hhm.nl

Training stressvermindering bij kwetsbare personen (met verward gedrag)

We weten steeds beter dat stress van grote invloed is op iemands IQ en algemeen functioneren. Bij kwetsbare inwoners kan stress ervoor zorgen dat iemand onvoldoende greep op het leven heeft. Op de korte termijn stress verminderen en eventueel het overnemen van bepaalde problemen creëert rust en ruimte om stabiliteit voor de langere termijn te realiseren en iemand zo veel als mogelijk in staat te stellen om zelf een goed leven te leiden. Dit werkt alleen als alle partijen om een kwetsbare inwoner heen deze visie in de praktijk brengen, samenwerken en zo daadwerkelijk verschil maken.

Deze training koppelt kennis van stress en de multiproblematiek van kwetsbare inwoners (o.a. LVB/GGZ/schulden -problematiek)aan oefenen in de praktijk. Dit doen we door met simulaties en acteurs te werken.  

Naam organisatie: 
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website: 

K2
06-43468124
anne.czyzewski@k2.nl
5 dagdelen (aanpassing is mogelijk)
www.k2.nl

Training privacy escape room

De training start met theorie en kennis van de AVG en lokale privacy afspraken (visueel aantrekkelijk, met behulp van diverse media en een jurist). Vervolgens voeren de deelnemers de privacy escape room uit. Een acteur verhoogt het realiteitsgehalte en stimuleert het onderlinge gesprek over de afwegingen om wel of geen informatie uit te wisselen. Na afloop van de escape room gaan de deelnemers met een jurist in gesprek over hun ervaringen en eventuele vragen.

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:

K2
06-43468124
anne.czyzewski@k2.nl
1 dag

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website