Werken met het familiegroepsplan: handvatten voor wijkteams

Ook mensen uit kwetsbare groepen beschikken vaak over een netwerk van waaruit gestut en gesteund kan worden. Op basis van de 'Eigen kracht' gedachte biedt deze training de aanpak om te starten bij het aanboren van de eigen kracht van mensen en hun netwerk. Hiermee kan de 'juiste zorg vanuit de juiste plek' gegeven worden.
In de training wordt medewerkers van gemeenten handvatten aangereikt om vragen te stellen die zorgen dat de burger actief in zijn/haar netwerk gaat kijken en hen vraagt mee te denken. Ook bij kwetsbare burgers: mensen die zeggen geen netwerk te hebben, hun netwerk niet te kunnen inzetten of hun problemen niet willen delen.

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

Jb Lorenz / Academie Sociaal Domein
06 51 33 35 24
rob@jblorenz.nl
1 dag
www.eigen-kracht.nl

Ervaringsdeskundige in de B-GGZ en het Sociaal Domein

Ben je werkzaam als ervaringsdeskundige binnen het sociaal domein of de Basis ggz? Deze module wordt in samenwerking met Markieza aangeboden om jou te ondersteunen in je werkzaamheden. We kijken namelijk naar de rol van ervaringsdeskundigen en de samenwerking met hulpverleners uit het veld. Fameus en Indigo hebben samen met Markieza en RINO Zuid het initiatief genomen om de rol en inzet van ervaringsdeskundigen verder te professionaliseren, Specifieke thema's waarmee we mee aan de slag gaan zijn de transitie, herstelgericht werken en kaders binnen het sociaal domein en de Basis ggz. Het theoretisch model onderliggend aan deze opleiding is Positieve Gezondheid van Machteld Huber, De Herstel visie (Antony, 1993) en HELI Herstel in de Eerste Lijn van Indigo. Het beroepsprofiel van de ervaringsdeskundige is uitgangspunt bij de competenties, rollen en kritische beroepssituaties.
Reflectie loopt als een rode draad door de opleiding heen waarbij kennis, ervaring en vaardigheden omtrent de kritische beroepssituaties onderwerp zijn. 

Wat verder aanbod komt:

 • De transitie in het sociaal domein.
 • De beperkingen en mogelijkheden die de zorgpaden binnen de Basis ggz bieden.
 • Er wordt inzicht geboden in leefstijl, de fasen van regie, herstelgebieden, eigen kracht en motivatie.
 • De verschillende rollen die de ervaringsdeskundige kan aannemen.
 • De samenwerking tussen ervaringsdeskundige en overige professional, met speciale aandacht voor de POH-GGZ.

Naam organisatie: 
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website: 

RINO Zuid
085 890 22 75 
gorrycleven@rinozuid.nl
5 dagen van 6 uur
www.rinozuid.nl

Eerste Hulp bij Psychische Problemen

Wat leer je? 
Passend omgaan met mensen met 

 • Angst en psychose
 • Depressie en suïcidaliteit
 • Persoonlijkheidsstoornissen 
 • Crisisgevoeligheid

Ook leer je over

 • De rol van verwanten
 • Het belang van professioneel gedrag en samenwerking met collega’s
 • Tijdens de cursus zal je ook merken, dat je anders tegen mensen met psychische problemen en hun omgeving gaat aankijken
 • Je leert ook je grenzen te bewaken in het omgaan met mensen met psychische problemen

 Er is veel ruimte voor het bespreken van eigen ervaringen en eigen leervragen.

Naam organisatie: 
Contact:Duur training:

GGZ Drenthe
06 12 61 94 21 (Gerdien)
06 46 74 11 59 (Klaas)
gerdien.dijkstra@ggzdrenthe.nl
klaas.greidanus@ggzdrenthe.nl
3 dagdelen van 3,5 uur

Omgaan met verward, grensoverschrijdend en onbegrepen gedrag

Het leertraject ‘Omgaan met mensen met een psychische kwetsbaarheid’ is specifiek voor het sociale wijkteam en gemeenteambtenaren WMO/ WMO consulenten ontwikkeld. De cursus richt zich op verruiming en verdieping van theoretische kennis en vaardigheden t.a.v. complex gedrag en de communicatie met mensen met (chronische) psychische kwetsbaarheid en verward gedrag. De context waarin gedrag ontstaat en in stand wordt gehouden en het functioneren van een persoon op 4 levensgebieden wordt daarbij steeds betrokken. Leren van de ervaringen van de doelgroep zelf is van cruciaal belang in deze cursus. 

Ervaringsdeskundige acteurs zijn bij uitstek geschikt feedback te geven op het handelen van de professional. De hulpverlening gaat verder dan de gevolgen van ziekte voor het individu. Het aangrijpingspunt voor de zorg, aanpak en ondersteuning is de beleving en het gedrag van een mens en haar/zijn netwerk en de relatie met het professionele netwerk. Maar ook altijd bezien vanuit de sociale en maatschappelijke context en de mogelijkheden en belemmeringen die daaruit voortkomen; ‘wat is nog acceptabel’, ‘wie is nu verantwoordelijk’, ‘wat kun je nog als de ander alle contact afhoudt?’etc..

Naam organisatie: 
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website: 

ONDERBOVEN
06 22 08 79 86
sjaak@onderboven.nl
6 dagdelen van 3 uur
https://www.onderboven.nl/1763-2/ 

Inclusieve samenleving: geloof in de kracht van kwetsbare mensen!

De training bestaat uit een kennisdeel en een werkdeel. Dat betekent dat wij de deelnemers meenemen in de trends en ontwikkelingen op het gebied van herstel en sociale inclusie. Samen met onze samenwerkingspartner laten we deelnemers kennismaken met bewezen interventies, werkwijzen en methodieken die kwetsbare mensen laten meedoen in de samenleving. Deelnemers leren hoe zij dit in hun dagelijkse werk kunnen toepassen.
Daarbij worden ook ervaringsdeskundigen ingezet. We vertalen in het werkdeel de opgedane inzichten en methodieken naar de situatie van het wijkteam: in welke vorm zou dit jullie helpen om de ondersteuning van kwetsbare mensen te verbeteren? 

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

jb Lorenz - academie sociaal domein
06 51 33 53 24
rob@jblorenz.nl
1 dagdeel
www.academiesociaaldomein.nl

Ervaringsdeskundigheid: het hoe en wat

Mensen met langdurige psychische kwetsbaarheid (EPA) hebben sterk wisselende zorg nodig. Zij zullen nooit vrij zijn van hun psychiatrische problematiek. Daarom is het essentieel om de ondersteuningsstructuur voor mensen die tot deze doelgroep behoren stevig en passend te organiseren, zodat voorkomen kan worden dat iemand terugvalt of opeens in een acute fase belandt (verward raakt). Ervaringsdeskundigheid, herstelinitiatieven en inbreng van familie en naasten vormen een onmisbare schakel om de keten van bouwstenen echt goed werkend te maken en de mensen waarop het gaat centraal te stellen. 
We gaan na de theorie aan de slag met de navolgende vragen: 

 • Op welke manier gaan we de omgeving van mensen met EPA betrekken bij de beleidsontwikkeling, in de uitvoering en bij de evaluatie van de aanpak voor mensen met verward gedrag?
 • Zijn er cliënt- en familieorganisaties betrokken bij ontwikkelingen in onze organisatie, bij het formuleren van beleid? Hoe is ervaringsdeskundigheid geborgd? 
 • En tot slot: wat betekent dit nu allemaal voor mijn eigen uitvoeringspraktijk? Waar moet ik beginnen en wat kan ik morgen al doen om een start te maken? 

Samen maken we een format actieplan op basis waarvan de deelnemers morgen aan de slag kunnen!

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

Academie Sociaal Domein - jb Lorenz
06 51 33 53 24
rob@jblorenz.nl
2 dagen
www.academiesociaaldomein.nl

Preventie: de basis op orde

We nemen de deelnemers mee in de theorieën van Machteld Huber en Joris Slaets en maken hun principes praktisch toepasbaar aan de hand van verschillende methodieken. We gaan aan de slag met een bewezen methodiek als IPS (individuele plaatsing en steun), maar schenken ook aandacht in het organiseren van multidisciplinaire samenwerkingsverbanden. Door bijvoorbeeld vanuit de eigen praktijk te kijken welke eigen partijen in de regio potentieel hebben om mensen met zaken als werk en inkomen, wonen en sociale contacten te ondersteunen. Hiertoe maken we een scan op maat die deelnemers in staat stelt om een start te maken met het integraler kijken naar behoeften van mensen met psychische problematiek.

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

Academie Sociaal Domein - jb Lorenz
06 51 33 53 24
rob@jblorenz.nl
1 dag (09.00 - 16.30 uur)
www.academiesociaaldomein.nl

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website