Werken met het familiegroepsplan: handvatten voor wijkteams

Ook mensen uit kwetsbare groepen beschikken vaak over een netwerk van waaruit gestut en gesteund kan worden. Op basis van de 'Eigen kracht' gedachte biedt deze training de aanpak om te starten bij het aanboren van de eigen kracht van mensen en hun netwerk. Hiermee kan de 'juiste zorg vanuit de juiste plek' gegeven worden.
In de training wordt medewerkers van gemeenten handvatten aangereikt om vragen te stellen die zorgen dat de burger actief in zijn/haar netwerk gaat kijken en hen vraagt mee te denken. Ook bij kwetsbare burgers: mensen die zeggen geen netwerk te hebben, hun netwerk niet te kunnen inzetten of hun problemen niet willen delen.

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

Jb Lorenz / Academie Sociaal Domein
06 51 33 35 24
rob@jblorenz.nl
1 dag
www.eigen-kracht.nl

Omgaan met verward gedrag en agressie bij gemeenten

De medewerker leert non-verbale communicatie van (verwarde) agressieve personen in kaart brengen en zichzelf rustig krijgen onder druk door primaire reacties te controleren. Hij leert welke ziektebeelden aanleiding kunnen zijn voor agressief gedrag en hoe dit te voorkomen dan wel te begrenzen. Hij leert voorzorgsmaatregelen voordat hij in risicovolle situaties komt, leert omgaan met escalerende incidenten en kan controle houden over verminderd beïnvloedbare verwarde personen. Hij herkent overmacht-situaties en kan zichzelf en anderen in veiligheid brengen, weet na een strafbaar incident hoe zij aangifte kunnen doen, kan collega’s opvangen na een incident. Het belang van incidentregistratie wordt besproken. Medewerkers leren een trauma herkennen en wanneer en waar ze hulp kunnen ontvangen. Hij leert signaleren en hulp vragen en samenwerken met de ketenpartners om oplossingen te zoeken voor de gedragsproblemen van de cliënt. Hij stelt tijdens de evaluatie een persoonlijk doel. De schriftelijke en mondeling evaluatieresultaten worden besproken met de opdrachtgever.
 

Naam organisatie: 
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website: 

agressietraining.nl
06 41 78 28 16
dejong@agressietraining.nl 
2 dagdelen (1 dag)
www.agressietraining.nl 

Omgaan met verward gedrag

Inhoud van de training:

 • Inleiding in psychiatrische ziektebeelden zoals: psychotische en schizoïde stoornissen, persoonlijkheidsproblematiek (borderline, anti sociale persoonlijkheid), licht verstandelijke beperking, depressie, niet aangeboren hersenletsel, angststoornissen en dementie
 • Oefenen met herkennen van verward gedrag
 • Oefenen met het toeleiden naar hulpverlening
 • Theorie vroeg-signalering en oefening
 • Oefenen met open communicatie, zonder veroordelend te zijn
 • Inzicht in hoe de hulpvraag te plaatsen in het professionele netwerk en samen te werken met ketenpartners.

Naam organisatie: 
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website: 

Agressietraining.nl
06 41 78 28 16
dejong@agressietraining.nl
2 dagdelen
www.agressietraining.nl​​​​​​​

Herkennen en verwijzen van mensen met levenslange beperkingen

Professionals binnen het gemeentelijke domein leren in deze training een goede afweging te maken wanneer een cliёnt een beroep kan doen op de Wlz en wanneer op de Wmo. Hierdoor voorkom je dat mensen onnodig ‘dwalen’ binnen het sociale domein. We gaan met de deelnemers aan de slag om goed aan te sluiten bij mensen met een chronische beperking zodat ze zich beter gehoord voelen.

1e bijeenkomst:

 • Wat is de Wlz? Wie komt er in aanmerking voor de Wlz?
 • Welke informatie is relevant voor de Wlz aanvraag? Hoe doe je een goede aanvraag?
 • Zorgzwaartepakketten en leveringsvormen.

2e bijeenkomst: 

 • Consequenties van aanvraag Wlz.
 • Praktijkvoorbeelden en een bijdrage van een ervaringsdeskundige.
 • Praktische informatie, zoals over de Wlz bereikbaarheidsdienst.

Naam organisatie: 
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website: 

MEE De Meent Groep
06 43 36 65 32
​​​​​​​i.op.de.laak@demeentgroep.nl
2 dagdelen van 3 uur
www.meedemeentgroep.nl​​​​​​​

Ouderen in verwarring: verward gedrag en oudere burgers

In het algemeen kan cognitieve achteruitgang tijdelijk (delier of pseudo-dementie) of permanent (dementie) van aard zijn. Cognitieve functies zoals geheugen, concentratie, planning en organisatie, en taal kunnen door normale verouderingsproces of hersenaandoeningen achteruitgaan. Als er sprake is van een beschadiging van onze hersencellen kan dit direct invloed hebben op ons gedrag, het denken en voelen
Er zijn verschillende vormen van dementie, die allen een behoorlijke impact kunnen hebben op de levenskwaliteit van de steeds ouder wordende populatie. Factoren als cultuur, taalbarrière, analfabetisme en opleidingsniveau kunnen de diagnostiek en behandeling bemoeilijken. Dit vraagt om een cultuur sensitieve werkwijze.
Welke cognitieve stoornissen zijn er bij ouderen? Hoe maken we onderscheid tussen psychiatrische stoornis en dementie? Welke factoren spelen een rol bij het ontstaan en ernst van de neuropsychologische problemen bij ouderen? Al deze en vele andere vragen zullen aan bod komen tijdens dit module.

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:


E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

RINO Zuid
085 890 22 75 (Gorry Cleven)
085 890 22 35 (Jaimy Houtzager)
085 890 22 48 (Lilly Bakermans)
nascholing@rinozuid.nl
2 dagdelen, 1 dag
www.rinozuid.nl

Hulpkaart voor burgers met (vermeend) verward gedrag; training voor professionals

Er zijn situaties waarin een mens soms niet meer helder kan denken, of anderen zijn/haar gedrag niet begrijpen. Dat roept allerlei gevoelens bij die persoon op, wat zich op een ongewenste manier kan uiten. Omstanders en hulpverleners willen wel helpen, maar weten niet altijd hoe, waardoor het niet ondenkbaar is dat de situatie alleen maar erger wordt. De Hulpkaart kan dan een uitkomst zijn. 

Op de kaart zet iemand waar het verward gedrag vandaan komt en hoe je er het beste mee om kunt gaan. Ook staat er een telefoonnummer op van iemand die de persoon vertrouwt en die kan helpen. In deze workshop gaan we in op de vraag voor wie de Hulpkaart geschikt is. Je gaat zelf aan de slag om te zien hoe de kaart tot stand komt en welke bijdrage jij daaraan kunt leveren.

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

MEE NL
06 30 42 45 12
d.v.toorn@mee.nl
1 dagdeel (3,5 uur)
www.mee.nl / www.hulpkaart.nl

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website