Werken met het familiegroepsplan: handvatten voor wijkteams

Ook mensen uit kwetsbare groepen beschikken vaak over een netwerk van waaruit gestut en gesteund kan worden. Op basis van de 'Eigen kracht' gedachte biedt deze training de aanpak om te starten bij het aanboren van de eigen kracht van mensen en hun netwerk. Hiermee kan de 'juiste zorg vanuit de juiste plek' gegeven worden.
In de training wordt medewerkers van gemeenten handvatten aangereikt om vragen te stellen die zorgen dat de burger actief in zijn/haar netwerk gaat kijken en hen vraagt mee te denken. Ook bij kwetsbare burgers: mensen die zeggen geen netwerk te hebben, hun netwerk niet te kunnen inzetten of hun problemen niet willen delen.

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

Jb Lorenz / Academie Sociaal Domein
06 51 33 35 24
rob@jblorenz.nl
1 dag
www.eigen-kracht.nl

Training inrichting escalatiemodel voor verbinden zorg en veiligheid, onderdeel van Aanpak ter Voorkoming van Escalatie (AVE)

De training inrichting escalatiemodel bestaat uit vijf stappen:

 • In stap 1 gaan we met de deelnemers (medewerkers beleid en uitvoering Wmo, Jeugd en Veiligheid) aan de slag over het eigenaarschap van het escalatiemodel binnen de gemeente en een uitlijning van de processtappen.
 • In stap 2 brengen we samen met de deelnemers alle werkafspraken en de rol en positionering van de gebieds- cq wijkteams in kaart.
 • Vervolgens gaan we in stap 3 aan de slag met het definiëren van casus- en procesregie. Het resultaat van deze stap is helderheid over de definities van casus- en procesregie. Doel van het oefenen hiermee is om de definities te toetsen aan de praktijk. Deze definitie wordt vastgesteld in een werkdocument.
 • In de 4e bijeenkomst concretiseren we de uitgangssituatie van de verschillende AVE-fasen en de momenten van op- en afschalen. Ook wijzen we de rollen toe aan functionarissen binnen of buiten de gemeentelijke organisatie.
 • Stap 5 is de implementatie van de lokale AVE-aanpak. Er vinden drie implementatie trainingen plaats voor:
  • Professionals van gebieds-/wijkteam
  • Ketenpartners (zorgaanbieders, woningcorporaties, politie etc.)
  • Bestuurders (Burgemeester en Wethouders)

Deze trainingen zijn bedoeld om het model en de gemaakte afspraken bij iedereen duidelijk te maken. In aanvulling hierop kunnen casus- en procesregisseurs getraind worden in de vaardigheden en competenties die horen bij hun rol. Zie hiervoor onze training Casus- en procesregie.

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Website:
Duur training:

Bureau HHM
06 21 17 00 78
m.looman@hhm.nl
www.hhm.nl/themas/aanpak-ter-voorkoming-van-escalatie-ave
De eerste vier stappen vraagt een inzet van de gemeente van zes tot acht dagdelen. De vijfde stap (de implematie) is afhankelijk van het aantal professionals van de gebieds- of wijkteams (max. 20 per groep). Voor ketenpartners en bestuurders vraagt het ieder twee dagdelen.

Omgaan met verward gedrag en agressie bij gemeenten

De medewerker leert non-verbale communicatie van (verwarde) agressieve personen in kaart brengen en zichzelf rustig krijgen onder druk door primaire reacties te controleren. Hij leert welke ziektebeelden aanleiding kunnen zijn voor agressief gedrag en hoe dit te voorkomen dan wel te begrenzen. Hij leert voorzorgsmaatregelen voordat hij in risicovolle situaties komt, leert omgaan met escalerende incidenten en kan controle houden over verminderd beïnvloedbare verwarde personen. Hij herkent overmacht-situaties en kan zichzelf en anderen in veiligheid brengen, weet na een strafbaar incident hoe zij aangifte kunnen doen, kan collega’s opvangen na een incident. Het belang van incidentregistratie wordt besproken. Medewerkers leren een trauma herkennen en wanneer en waar ze hulp kunnen ontvangen. Hij leert signaleren en hulp vragen en samenwerken met de ketenpartners om oplossingen te zoeken voor de gedragsproblemen van de cliënt. Hij stelt tijdens de evaluatie een persoonlijk doel. De schriftelijke en mondeling evaluatieresultaten worden besproken met de opdrachtgever.
 

Naam organisatie: 
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website: 

agressietraining.nl
06 41 78 28 16
dejong@agressietraining.nl 
2 dagdelen (1 dag)
www.agressietraining.nl 

Omgaan met verward gedrag

Inhoud van de training:

 • Inleiding in psychiatrische ziektebeelden zoals: psychotische en schizoïde stoornissen, persoonlijkheidsproblematiek (borderline, anti sociale persoonlijkheid), licht verstandelijke beperking, depressie, niet aangeboren hersenletsel, angststoornissen en dementie
 • Oefenen met herkennen van verward gedrag
 • Oefenen met het toeleiden naar hulpverlening
 • Theorie vroeg-signalering en oefening
 • Oefenen met open communicatie, zonder veroordelend te zijn
 • Inzicht in hoe de hulpvraag te plaatsen in het professionele netwerk en samen te werken met ketenpartners.

Naam organisatie: 
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website: 

Agressietraining.nl
06 41 78 28 16
dejong@agressietraining.nl
2 dagdelen
www.agressietraining.nl​​​​​​​

LVB Xperience

Doel: ‘Bewustwording van deelnemers van mensen met een LVB is toegenomen en ze zijn beter toegerust in omgang met deze doelgroep’.


Wat doe je in een onbekende omgeving, waar je niet goed begrijpt wat mensen van je willen? Je wordt lacherig. Voelt je opgelaten, gefrustreerd, boos. Of zegt niets meer, trekt je terug en loopt weg. Welkom in de wereld van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). In de LVB Xperience van Humanitas DMH kunnen deelnemers nu een dag(deel) lang de leefwereld van LVB’ers ervaren. En dat is best confronterend.

Naam organisatie: 
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website: 

Humanitas DMH
06 51 10 46 78
tobias.nieveld@humanitas-dmh.nl
2,5 à 3 uur
www.humanitas-dmh.nl​​​​​​​

Eerste Hulp bij Psychische Problemen

Wat leer je? 
Passend omgaan met mensen met 

 • Angst en psychose
 • Depressie en suïcidaliteit
 • Persoonlijkheidsstoornissen 
 • Crisisgevoeligheid

Ook leer je over

 • De rol van verwanten
 • Het belang van professioneel gedrag en samenwerking met collega’s
 • Tijdens de cursus zal je ook merken, dat je anders tegen mensen met psychische problemen en hun omgeving gaat aankijken
 • Je leert ook je grenzen te bewaken in het omgaan met mensen met psychische problemen

 Er is veel ruimte voor het bespreken van eigen ervaringen en eigen leervragen.

Naam organisatie: 
Contact:Duur training:

GGZ Drenthe
06 12 61 94 21 (Gerdien)
06 46 74 11 59 (Klaas)
gerdien.dijkstra@ggzdrenthe.nl
klaas.greidanus@ggzdrenthe.nl
3 dagdelen van 3,5 uur

Onbegrepen gedrag begrijpen: Omgaan met verward gedrag en middelengebruik.

De relatie tussen middelengebruik, stress, trauma, psychische problemen en cognitieve beperkingen in relatie tot verwarring komt in deze training uitgebreid aan bod. In deze training krijg je nieuwe perspectieven die je helpen beter contact te leggen met en praktische hulp te bieden aan personen met complexe klachten of verward gedrag.

 • Het eerste dagdeel gaat dieper in op middelen, stress en trauma in relatie tot verwarring.
 • Het tweede dagdeel gaat dieper in op psychische klachten. Hier is inzet van een Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPVer) optioneel.
 • In het derde dagdeel kijken we naar de beleving van ‘de verwarde persoon’ en richten we ons op casuïstiek uit de praktijk. Hier is de inzet van een ervaringsdeskundige optioneel.
 • In het laatste dagdeel oefenen de deelnemers hun vaardigheden in de omgang met ‘verward gedrag’. Hier is de inzet van een trainingsacteur optioneel.

Vooraf aan de training zullen specifieke leerwensen en aandachtpunten besproken worden, zodat deze meegenomen kunnen worden in de interactieve training. De training maakt gebruikt van verschillende werkvormen, eigen casuïstiek en eventueel een SPV-er, trainingsacteur en/of een ervaringsdeskundige.

Naam organisatie: 
Contact:Duur training:
Website: 

Stichting Mainline
020 682 26 60 (vraag naar Ferry Barendregt of Sara Woods)
trainingen@mainline.nl
4 dagdelen/2 dagen
mainline.nl/page/trainingen

Omgaan met verward, grensoverschrijdend en onbegrepen gedrag

Het leertraject ‘Omgaan met mensen met een psychische kwetsbaarheid’ is specifiek voor het sociale wijkteam en gemeenteambtenaren WMO/ WMO consulenten ontwikkeld. De cursus richt zich op verruiming en verdieping van theoretische kennis en vaardigheden t.a.v. complex gedrag en de communicatie met mensen met (chronische) psychische kwetsbaarheid en verward gedrag. De context waarin gedrag ontstaat en in stand wordt gehouden en het functioneren van een persoon op 4 levensgebieden wordt daarbij steeds betrokken. Leren van de ervaringen van de doelgroep zelf is van cruciaal belang in deze cursus. 

Ervaringsdeskundige acteurs zijn bij uitstek geschikt feedback te geven op het handelen van de professional. De hulpverlening gaat verder dan de gevolgen van ziekte voor het individu. Het aangrijpingspunt voor de zorg, aanpak en ondersteuning is de beleving en het gedrag van een mens en haar/zijn netwerk en de relatie met het professionele netwerk. Maar ook altijd bezien vanuit de sociale en maatschappelijke context en de mogelijkheden en belemmeringen die daaruit voortkomen; ‘wat is nog acceptabel’, ‘wie is nu verantwoordelijk’, ‘wat kun je nog als de ander alle contact afhoudt?’etc..

Naam organisatie: 
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website: 

ONDERBOVEN
06 22 08 79 86
sjaak@onderboven.nl
6 dagdelen van 3 uur
https://www.onderboven.nl/1763-2/ 

Actuele ontwikkelingen: wat speelt er in de ggz tot 2021?

De training bestaat uit een kennissessie. Dat betekent dat wij de deelnemers meenemen in de ontwikkelingen tot 2021. We bespreken achtereenvolgens de ontwikkelingen, maken feitelijk wat deze inhouden en verkennen met elkaar de consequenties voor rol en taakopvatting van gemeente en/of wijkteam. We ronden de training af met concrete tools om direct aan de slag te gaan: wat moeten we nu gaan organiseren zodat we straks in staat zijn om onze verantwoordelijkheden aan te kunnen? Bijvoorbeeld voor de melding die inwoners kunnen doen in het kader van de wet verplichte ggz of de verplichte zorg die straks ook ambulant kan worden geleverd.

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

jb Lorenz - academie sociaal domein
06 51 33 53 24
rob@jblorenz.nl
1 dagdeel
www.academiesociaaldomein.nl 

Pluis- niet pluis gevoel

De training bestaat uit een kennis- en een werkdeel. In het kennisdeel wordt besproken hoe de zorginfrastructuur van de regio met alle GGZ-functies eruitziet (zie huiswerkopdracht). Daarnaast wordt op basis van een wijkscan met data uit Vektis en de Monitor Maatschappelijk Resultaat van jb Lorenz inzichtelijk gemaakt welke psychische problematiek er speelt. Tot slot bespreken we de impact van actuele en aanstaande ontwikkelingen.
In het werkdeel werken we aan een actieplan. Dus wat gaan we concreet doen en wat heeft het wijkteam daarvoor nodig? We reiken tools aan en formuleren gezamenlijk een antwoord op de volgende vragen:

 • Wat doen wij in ons wijkteam met GGZ?
 • Hoe ga ik om met signalen, wat is mijn rol en wat heb ik nodig als professional om met GGZ-problematiek om te gaan?
 • Wat hebben wij als wijkteam nodig als we kijken naar alle ontwikkelingen binnen de GGZ en de GGZ-problematiek in onze wijk?

Naam organisatie:

Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

jb Lorenz - academie sociaal domein samen met Phrenos
06 51 33 53 24
rob@jblorenz.nl
1 dag
www.academiesociaaldomein.nl

Acute ggz en gemeente / GGD meldfuncties: belangrijkste ontwikkelingen en oefenen met inzet

De training start met een presentatie van de belangrijkste landelijke ontwikkelingen in de psychiatrische en psychosociale zorg voor mensen met verward gedrag. We gaan hierbij in ieder geval in op de ontwikkelingen om de behandeling van meldingen van personen met verward gedrag te verbeteren. De onderwerpen waar we daarnaast op ingaan, laten we afhangen van de behoeften van de aanvrager van de training. Vervolgens oefenen we met de deelnemers met behulp van een ‘stem-app’ met concrete casussen. Deelnemers kunnen steeds stemmen of zij de acute ggz of de gemeente / GGD meldfunctie in zouden schakelen. De stemresultaten worden na iedere stemming direct zichtbaar, waardoor tussen de deelnemers gesprek kan plaatsvinden op basis van welke signalen zij de inschatting maakten. Dit maakt voor deelnemers het onderscheid tussen de acute ggz en de gemeente / GGD meldfunctie helder en biedt ze handvatten om in de praktijk de juiste meldfunctie in te schakelen.

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

SiRM, Strategies in Regulated Markets
06 34 94 44 78
Geraline.Boonzaaijer@sirm.nl
3 tot 4 uur (1 dagdeel)
N.v.t.

EPA in de wijk

In deze twee dagen gaat het over het herkennen van psychiatrische symptomen en herstel. We staan stil bij de vraag wanneer we iets een psychiatrisch symptoom noemen, welke in ons werk belangrijk zijn en we oefenen in het herkennen en bespreken ervan. Extra aandacht is er voor de manieren waarop cliënten leren omgaan met symptomen en hoe dit proces soms vlot, maar soms ook heel problematisch verlopen kan.  
Ook voor kinderen van cliënten geldt dat zij een weg zoeken om met ziekte en herstel van hun ouder om te gaan. We bespreken wat hierbij beschermende en wat risicofactoren zijn. Op de tweede dag besteden we extra aandacht aan de relatie met herstel samen met een ervaringsdeskundige.

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:


E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

RINO Zuid
085 890 22 75 (Gorry Cleven)
085 890 22 35 (Jaimy Houtzager)
085 890 22 48 (Lilly Bakermans)
nascholing@rinozuid.nl
2 dagen
www.rinozuid.nl

Ervaringsdeskundigheid: het hoe en wat

Mensen met langdurige psychische kwetsbaarheid (EPA) hebben sterk wisselende zorg nodig. Zij zullen nooit vrij zijn van hun psychiatrische problematiek. Daarom is het essentieel om de ondersteuningsstructuur voor mensen die tot deze doelgroep behoren stevig en passend te organiseren, zodat voorkomen kan worden dat iemand terugvalt of opeens in een acute fase belandt (verward raakt). Ervaringsdeskundigheid, herstelinitiatieven en inbreng van familie en naasten vormen een onmisbare schakel om de keten van bouwstenen echt goed werkend te maken en de mensen waarop het gaat centraal te stellen. 
We gaan na de theorie aan de slag met de navolgende vragen: 

 • Op welke manier gaan we de omgeving van mensen met EPA betrekken bij de beleidsontwikkeling, in de uitvoering en bij de evaluatie van de aanpak voor mensen met verward gedrag?
 • Zijn er cliënt- en familieorganisaties betrokken bij ontwikkelingen in onze organisatie, bij het formuleren van beleid? Hoe is ervaringsdeskundigheid geborgd? 
 • En tot slot: wat betekent dit nu allemaal voor mijn eigen uitvoeringspraktijk? Waar moet ik beginnen en wat kan ik morgen al doen om een start te maken? 

Samen maken we een format actieplan op basis waarvan de deelnemers morgen aan de slag kunnen!

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

Academie Sociaal Domein - jb Lorenz
06 51 33 53 24
rob@jblorenz.nl
2 dagdelen
www.academiesociaaldomein.nl

Aan de slag met het organiseren van GGZ in de wijk!

Dag 1
Hoe organiseer je en onderhoud je een fijnmazig netwerk in wijken en buurten? Waar en hoe begin je? Op basis van de navolgende vragen gaan we tijdens dag 1 van de 2 dagen een inventarisatie maken: 

 • Kunnen mensen die zich zorgen maken over iemand of die overlast ervaren dit melden? Is dat bij hen ook bekend? Zo nee, hoe richt je dat proces dan in en wie heb je nodig? Hoe betrekken we inwoners van de wijk hierbij? En hoe geven we ervaringsdeskundigheid een plek?
 • Worden meldingen integraal, dus vanuit diverse invalshoeken ingebracht en bekeken? Is er voldoende kennis om de signalen op hun waarde in te schatten? 
 • Is de opvolging van een melding goed geregeld? 
 • Wie zorgt ervoor dat de persoon niet uit het oog verloren wordt en dat de melder een terugkoppeling krijgt? 
 • Welke mogelijkheden voor uitbreiding van het netwerk binnen de wijk zijn er? 

Dag 2 
Een fijnmazig netwerk organiseren is 1 maar dat netwerk bereikbaar en beschikbaar houden is geen sinecure. In dag 2 van het werkatelier gaan we aan de slag met het concept-model meldingen en het concept-model vervoer en formuleren de randvoorwaarden die nodig zijn om een netwerk te organiseren dat (24 uur per dag) bereikbaar is voor het ontvangen van en acteren op signalen. Dit dagdeel is net als dagdeel 1 volledig maatwerk. In iedere regio is de zorginfrastructuur immers anders en daardoor kunnen de randvoorwaarden variëren. We gaan ook aan de slag met de onderwerpen die samenhangen met een (24-uurs)netwerk zoals: zelf signaleren in de wijk, signalen ontvangen en bij elkaar brengen, risicoanalyse uitvoeren, handelen, opschalen –wanneer nodig– om de benodigde ondersteuning of zorg te regelen. Daarbij is helder wie ‘eigenaar’ is.

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

Academie Sociaal Domein - jb Lorenz
06 51 33 53 24
rob@jblorenz.nl
2 dagen
www.academiesociaaldomein.nl

Training stressvermindering bij kwetsbare personen (met verward gedrag)

We weten steeds beter dat stress van grote invloed is op iemands IQ en algemeen functioneren. Bij kwetsbare inwoners kan stress ervoor zorgen dat iemand onvoldoende greep op het leven heeft. Op de korte termijn stress verminderen en eventueel het overnemen van bepaalde problemen creëert rust en ruimte om stabiliteit voor de langere termijn te realiseren en iemand zo veel als mogelijk in staat te stellen om zelf een goed leven te leiden. Dit werkt alleen als alle partijen om een kwetsbare inwoner heen deze visie in de praktijk brengen, samenwerken en zo daadwerkelijk verschil maken.

Deze training koppelt kennis van stress en de multiproblematiek van kwetsbare inwoners (o.a. LVB/GGZ/schulden -problematiek)aan oefenen in de praktijk. Dit doen we door met simulaties en acteurs te werken.  

Naam organisatie: 
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website: 

K2
06-43468124
anne.czyzewski@k2.nl
5 dagdelen (aanpassing is mogelijk)
www.k2.nl

Training privacy escape room

De training start met theorie en kennis van de AVG en lokale privacy afspraken (visueel aantrekkelijk, met behulp van diverse media en een jurist). Vervolgens voeren de deelnemers de privacy escape room uit. Een acteur verhoogt het realiteitsgehalte en stimuleert het onderlinge gesprek over de afwegingen om wel of geen informatie uit te wisselen. Na afloop van de escape room gaan de deelnemers met een jurist in gesprek over hun ervaringen en eventuele vragen.

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:

K2
06-43468124
anne.czyzewski@k2.nl
1 dag

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website