Mad Bad Sad; de Masterclass

 • Het eerste dagdeel richt zich op het uiteenzetten van verschillende vormen van probleemgedrag en de invloed die de DSM heeft op het stigmatiseren van deze doelgroep. We zullen dan ook eerst dieper ingaan op de “diagnostische“ kant van het gedrag om uiteindelijk deze los te laten en het gedrag als objectief te gaan bekijken. Via de acteur wordt de praktijk direct geïmplementeerd (regiespel) om zo tot een overzicht te komen van alle diverse gedragingen.
 • De deelnemers worden uitgenodigd om ervaringen te delen en elkaar te versterken in het oprecht contact maken met de persoon achter de diagnose. Een collectieve zoektocht naar wat een professionele aanpak is in de omgang met probleemgedrag van de client (levensecht uitgebeeld door de acteur). Zo komen we gezamenlijk tot verschillende vaardigheden die je kan inzetten zonder dat het een “trucje” wordt. Aan bod komt: herkennen, aansluiten, de kracht van non verbale communicatie, eigen veiligheid inventariseren, emotie regulatie, inzetten van gemeentelijk protocol en begrenzen met relatie behoud (preventief).
 • Na alles te hebben uitgewerkt gaat de groep uiteen in 2 subgroepen met elk een eigen begeleider om individuele casuïstiek in een kleine veilige groep te kunnen oefenen. Aan de hand van eigen inbreng zal er dicht op de huid van de medewerkers worden gewerkt om zo tot een doeltreffende ervaring te komen in het omgaan met verward/psychiatrisch gedrag.

 

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

SPAN Organisatie-advies & Opleidingen
0412-627112 / 06-52000553
i.mosterd@span-info.nl
2 dagdelen aansluitend (ochtend + middag)
www.span-info.nl

Werken met het familiegroepsplan: handvatten voor wijkteams

Ook mensen uit kwetsbare groepen beschikken vaak over een netwerk van waaruit gestut en gesteund kan worden. Op basis van de 'Eigen kracht' gedachte biedt deze training de aanpak om te starten bij het aanboren van de eigen kracht van mensen en hun netwerk. Hiermee kan de 'juiste zorg vanuit de juiste plek' gegeven worden.
In de training wordt medewerkers van gemeenten handvatten aangereikt om vragen te stellen die zorgen dat de burger actief in zijn/haar netwerk gaat kijken en hen vraagt mee te denken. Ook bij kwetsbare burgers: mensen die zeggen geen netwerk te hebben, hun netwerk niet te kunnen inzetten of hun problemen niet willen delen.

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

Jb Lorenz / Academie Sociaal Domein
06 51 33 35 24
rob@jblorenz.nl
1 dag
www.eigen-kracht.nl

De Wvggz in de context van een veranderende samenleving

De training slaat een brug tussen de thematiek rondom ‘personen met verward gedrag’ en de invoering van de Wvggz. Het eerste dagdeel van de training is gericht op kennisdelen en het gesprek daarover. Als eerste worden de uitkomsten besproken van een onderzoek naar het gebruik van het begrip ‘verwarde personen’ in de media in de afgelopen twee decennia. Volgens wordt ingegaan op het verloop in de definitie en duiding van het begrip ‘verward persoon’. Als laatste blok wordt een overzicht gegeven van de manier waarop de Wvgzz zich sinds 2008 ontwikkeld heeft.

Het tweede dagdeel is gericht op reflectie en de verbinding naar de manier waarop de Wvggz en de thematiek ‘verwarde personen’ zijn ingebed in de dagelijkse praktijk. Aan de hand van een aantal stellingen die betrekking hebben op de manier waarop Wvggz en de thematiek ‘verwarde personen’ in de gemeente zijn ingebed, wordt aan de deelnemers gevraagd dit te bespreken aan de hand van de theorie die in het eerste dagdeel is gepresenteerd.

Naam organisatie: 
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:

Jb Lorenz / Academie Sociaal Domein
06 51 33 35 24
rob@jblorenz.nl
2 dagdelen (1 dag)

Cultuursensitief werken voor wijkteams en gemeentelijke organisaties

 • Kennisoverdracht oorzaken van psychische problemen/verward gedrag binnen een niet westers gezin.
 • Het bespreekbaar maken van een andere stijl van kleden tussen hulpverlener en betrokkene om tot een vertrouwensrelatie te komen.
 • Hoe maatschappelijke isolatie bijdraagt aan spanning binnen het gezin/bij de cliënt.
 • De verborgen status tussen man en vrouw in de niet westerse cultuur.
 • De interne druk binnen het niet westerse gezin.
 • Hoe maak je contact als hulpverlener met een niet westers(e) gezin/cliënt?
 • Geen hulpvraag, wel verward gedrag? Hoe maak je dat bespreekbaar?
 • Hoe bouw je een professionele werkrelatie op als hulpverlener met een niet westers(e) cliënt/gezin.

Naam organisatie: 
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

Agressietraining.nl
06 41 78 28 16
dejong@agressietraining.nl
2 dagdelen (1 dag)
www.agressietraining.nl

Samen naar een gedegen invoering Wvggz

We maken aan de hand van de verschillende stappen in het verlenen van verplichte zorg inzichtelijk waar afhankelijkheden tussen betrokken organisaties ontstaan. Hierdoor hebben deelnemers inzicht in de complexiteit van de Wvggz en zijn zij doordrongen van de consequenties wanneer zij de implementatie en uitvoering enkel vanuit hun eigen organisatie bezien. Vervolgens besteden we het middagdeel aan hoe we dan met elkaar samenwerken middels de Harvard methode van onderhandelen.

Naam organisatie: 
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:

Jb Lorenz/Academie Sociaal Domein
06 51 33 35 24
​​​​​​​rob@jblorenz.nl
2 dagdelen

Cultuursensitief werken in de praktijk

In een interactieve training gaan deelnemers actief aan de slag met het thema cultuursensitief werken. Door middel van verschillende werkvormen staan deelnemers stil bij vragen als:

 • Op welke wijze kan etnische herkomst van invloed zijn op de wijze waarop klachten zich manifesteren?
 • Welke verschillen en overeenkomsten zijn er te zien tussen culturen als het gaat om de beleving van ziekte en gezondheid?
 • Wat zijn aandachtspunten voor interculturele gespreksvoering?

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

NSPOH
06 20 61 82 50 (Sanne Rengelink)
s.rengelink@nspoh.nl
3 of 6 uur
www.nspoh.nl​​​​​​​

Cultuursensitief werken en vroegsignalering LVB- en GGZ-problematiek bij migrantenjeugd

Deze (basis)training bestaat uit onderstaande modules/thema’s:

 • Cultuursensitief werken: wat is dat?
 • Cultuursensitief werken: communicatieve vaardigheden
 • GGZ-problematiek bij migrantenjeugd
 • LVB-problematiek bij migrantenjeugd
 • Samenvatten en eigen casuïstiek bespreken

Bij ieder thema zit een deel zelfstudie (e-learning modules, theorie, huiswerk- en praktijkopdrachten) gevolgd door een live online les van 1.5 uur. Deze wordt gegeven in een vaste groep van 4 tot 8 medecursisten met een vaste trainer.
De zelfstudie is gericht op het leren van de theorie en de verwerking hiervan. De 5 live online sessies zijn met name gericht op het vertalen van het geleerde naar de praktijk, het bespreken en oefenen aan de hand van (eigen) casuïstiek, rollenspel of andere interactieve werkvormen. Hierbij vindt vertaling naar de eigen beroepspraktijk plaats en hoe de professional zich kan verbeteren in het handelen en omgaan met de jeugdige, ouders en de beroepspraktijk.

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

Study2Go
06 23 75 34 71
kristel@study2go.nl
5 x 1.5 uur Live Online Leren sessie
www.study2go.nl
CSW

Werken met Multi Problem gezinnen

Deze Live Online Leren training beslaat twee uur. Ter voorbereiding dient de richtlijn Multi Problem Gezinnen, het screeningsinstrument EARL-PC, een artikel over shared decision making en de Meldcode Kindermishandeling te worden doorgenomen. Tijdens de training wordt de EARL PC -aan de hand van een casus, voorafgaand ingevuld door de deelnemers- besproken; wanneer SAVE en Veilig Thuis inschakelen aan de hand van triage (ernst en urgentie) en taxatie; domeinen richtlijn MPG langsgelopen met voorbeelden van risicovolle situaties. En besproken wat afwijkend en wat normaal is (aan de hand van stellingen), zorg mijden en wantrouwen bij migranten multi problem gezinnen en hoe deze wel effectief te bereiken (hoe kom je binnen en hoe sluit je aan, aan hand van filmfragment en interview met ervaringsdeskundige) en wat doet het met jou als professional (uitwisseling ervaringen).

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

Study2Go
06 23 75 34 71
kristel@study2go.nl
1 x 2 uur Live Online Leren sessie
www.study2go.nl
Cursus multi problem gezinnen

Verward gedrag en diversiteit

Professionals hebben te maken met een brede diversiteit aan burgers/cliënten/patiënten. Ook in culturele zin. Alleen globale kennis van verschillende culturen en van de verschillen binnen de diverse culturen voldoet niet meer. Het ontwikkelen van vaardigheden waarmee je als professional kan aansluiten bij wie je van welke cultuur ook tegenover je hebt is van groot belang. Het beschikken over diversiteitscompetenties is bijvoorbeeld onderdeel van de richtlijnen voor jeugdhulp. In de training staat naast bewustwording van eigen waarden, normen en attitude het ontwikkelen van die vaardigheden centraal. Vanuit welke cultuur je zelf als professional ook komt. Inzichten in culturele achtergronden en strategieën, context en het krachtenveld van betrokken komen ook aan de orde. Evenals de-stigmatisering en concrete handvatten. Hoe maak en behoud je als professional betrokken contact met burgers uit een andere cultuur dan die van mijzelf?

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:


E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

RINO Zuid
085 890 22 75 (Gorry Cleven)
085 890 22 35 (Jaimy Houtzager)
085 890 22 48 (Lilly Bakermans)
nascholing@rinozuid.nl
2 dagen
www.rinozuid.nl

Vluchteling onder druk: vroegsignalering en aanpak psychische problematiek

In deze interactieve trainingen wordt aan de hand van korte inleidingen, filmbeelden en groepsopdrachten rond een casuïstiek ingegaan op de volgende onderwerpen:

 • de gevolgen van vlucht en migratie
 • inzicht in kwetsbaarheid en veerkracht van de vluchteling/statushouder, omgaan met schokkende gebeurtenissen
 • inzicht in de beleving van (psychische) ziekte en het hulpzoekgedrag van vluchtelingen/statushouders
 • inzicht in diverse stressfactoren (bijvoorbeeld rond opvoeding, gezinshereniging, asielprocedure) 
 • signaleren van psychische problemen of er sprake is van trauma
 • aanbod en hulpverlening rond psychische gezondheid van vluchtelingen/statushouders
 • cultuursensitief werken, welke vragen stel je?
 • lokale samenwerking

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen
030 23 49 800 (Marian Moons)
training@pharos.nl
1 dag
www.pharos.nl

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website