In de programmalijn kennisontwikkeling van het actieprogramma over verward gedrag wordt kennis ontwikkeld over de ondersteuning, opvang en zorg voor mensen met verward gedrag en hun omgeving. Daarnaast werken we aan een infrastructuur voor het delen van kennis over interventies: Wat werkt wel en niet en waarom? Wat zijn succesfactoren? Hoe kunnen we onze aanpak en interventies verbeteren?

Korte film over kennisontwikkeling binnen het actieprogramma

Onderzoek

In ieder onderzoek binnen het Actieprogramma Verward Gedrag dient een vraag of kwestie uit de zorgpraktijk centraal te staan. Alle onderzoeken moeten directe waarde hebben voor de zorgpraktijk. In het najaar van 2018 heeft het programma onder begeleiding van Bettine Pluut en Fenna Mossel een strategie voor kennisontwikkeling ontwikkeld. Hierbij zijn nadrukkelijk de kansen van actieonderzoek verkend, omdat in deze onderzoeksbenadering praktijkverbetering, kennisontwikkeling en kennisdeling hand in hand gaan.

Themagerichte oproepen

De eerste subsidieoproep binnen de onderzoekslijn betrof de evaluatie van de Crisiskaart/Hulpkaart. Deze subsidieoproep is inmiddels gesloten en toegewezen. Hierna volgt de evaluatie van de cursus Mental Health First Aid. Middels een actieonderzoek worden beiden interventies doorontwikkeld én geëvalueerd.

Later volgen subsidieoproepen tot onderzoek naar sociale netwerken, de geïntegreerde wijk en ervaringsdeskundigheid. Parallel hieraan wordt gewerkt aan onderzoek naar de tientallen praktijkinitiatieven binnen het actieprogramma.

Onderzoek binnen en naar praktijkprojecten

Binnen het actieprogramma doen honderden praktijkprojecten waardevolle ervaringen op bij het werken aan een goede aanpak voor personen met verward gedrag. Succesvolle interventies, goede voorbeelden op het gebied van samenwerking en borging en andere ‘best practices’ zullen worden geanalyseerd en verzameld door middel van een breed, centraal opgezet evaluatieonderzoek.

Naast deze centrale evaluatie, wordt er ook decentraal (door de praktijkprojecten) onderzoek gedaan. Mensen binnen deze projecten volgen een leergang en worden opgeleid tot actieonderzoeker. Zij leren verander-, leer- en onderzoeksmethodieken toe te passen om de impact van hun praktijkproject te vergroten en zullen de opgedane kennis delen met andere praktijkprojecten.

Zowel de uitnodigingen aan meerdere partijen voor de opdracht voor het opzetten van deze leergang, als voor het kunnen volgen van deze leergang aan lopende praktijkprojecten zijn begin maart van 2019 verstuurd.

Het is nog niet bekend hoe alle subsidieoproepen voor de programmalijn kennisontwikkeling precies vorm krijgen. Het zal een combinatie worden van open subsidierondes en gerichte, top-down subsidierondes. In het laatste geval kan een partij alleen na uitnodiging van ZonMw een subsidieaanvraag indienen.

Overzicht projecten

  

Monitors

Significant heeft een kwalitatieve monitor uitgevoerd waarvan in september 2018 de eindrapportage is verschenen. De monitor geeft inzicht in hoeverre de bouwstenen van de sluitende aanpak zijn geïmplementeerd.
Daarnaast zijn er regionale monitors die de aard en omvang van verward gedrag in kaart brengen. Hiervoor lopen meerdere pilots en worden er nieuwe projecten gefaciliteerd.

Overzicht monitor projecten

  

Kennisdeling

Movisie heeft de opdracht gekregen een kennisnetwerk verward gedrag op te richten, wat bestaat uit relevante kennisinstellingen en beroepsverenigingen.

Daarnaast voert Bauke Koekkoek een verkenning uit om de behoeftes van aanbieders van zorg en begeleiding in kaart te brengen. Vanuit deze behoefte bepaalt hij welke infrastructuur nodig is voor de lokale aanpak van mensen met verward gedrag.

Overzicht projecten kennisontwikkeling

  

Contact

Portretfoto Merel Keizer

Merel Keizer

Programmamanager

Telefoonnummer+31 70 349 54 10
E-mailadresavg@zonmw.nl
Freya Jonkhart

Freya Jonkhart

Programmasecretaris

Telefoonnummer+31 70 349 54 56
E-mailadresavg@zonmw.nl
Portretfoto Martien de Bruyne

Martien de Bruyne

Coördinerend secretaresse

Telefoonnummer+31 70 349 54 32
E-mailadresavg@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website