In de programmalijn kennisontwikkeling van het actieprogramma over verward gedrag wordt kennis ontwikkeld over de ondersteuning, opvang en zorg voor mensen met verward gedrag en hun omgeving. Daarnaast werken we aan een infrastructuur voor het delen van kennis over interventies: Wat werkt wel en niet en waarom? Wat zijn succesfactoren? Hoe kunnen we onze aanpak en interventies verbeteren?

Onderzoek

In ieder onderzoek binnen het actieprogramma dient een vraag of kwestie uit de zorgpraktijk centraal te staan. Alle onderzoeken moeten directe waarde hebben voor de zorgpraktijk. Nadrukkelijk worden de kansen van actieonderzoek ingezet, omdat in deze onderzoeksbenadering praktijkverbetering, kennisontwikkeling en kennisdeling hand in hand gaan.

Themagerichte oproepen

De eerste subsidieoproep binnen de onderzoekslijn betrof de evaluatie van de Hulpkaart/Crisiskaart. De tweede subsidieoproep betrof de evaluatie van de cursus Mental Health First Aid. Middels een actieonderzoek worden beide interventies doorontwikkeld én geëvalueerd.

Later volgen subsidieoproepen tot onderzoek naar sociale netwerken, de geïntegreerde wijk en ervaringsdeskundigheid.

Centrale evaluatie

Binnen en buiten het actieprogramma doen honderden praktijkprojecten en initiatieven waardevolle ervaringen op bij het werken aan een goede aanpak voor personen met verward gedrag. Succesvolle interventies, goede voorbeelden op het gebied van samenwerking en borging en andere ‘best practices’ zullen worden geanalyseerd en verzameld door middel van een breed, centraal opgezet evaluatieonderzoek. Na een uitnodiging aan verschillende universiteiten heeft de Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) subsidie ontvangen om het plan van aanpak.centrale evaluatie verder uit te werken en een eerste analyse te maken. 

Leergang actieonderzoek

Naast deze centrale evaluatie, wordt er ook decentraal door de praktijkprojecten onderzoek gedaan. Mensen binnen deze projecten volgen een leergang en worden opgeleid tot actieonderzoeker. Zij leren verander-, leer- en onderzoeksmethodieken toe te passen om de impact van hun praktijkproject te vergroten en zullen de opgedane kennis delen met anderen.

In juli 2019 is de eerste tranche gestart van de training actieonderzoek, in december de tweede en rond maart 2020 start de derde tranche. Vind hier meer informatie over de leergang en de projecten.

Monitors

Significant heeft een kwalitatieve monitor uitgevoerd waarvan in september 2018 de eindrapportage is verschenen. De monitor geeft inzicht in hoeverre de bouwstenen van de sluitende aanpak zijn geïmplementeerd.
Daarnaast zijn er regionale monitors die de aard en omvang van verward gedrag in kaart brengen. Hiervoor lopen meerdere pilots en worden er nieuwe projecten gefaciliteerd.

Overzicht projecten

Overzicht monitor projecten

Overzicht projecten kennisontwikkeling

Kennisdeling

Movisie heeft de opdracht gekregen een kennisnetwerk verward gedrag op te richten, wat bestaat uit relevante kennisinstellingen en beroepsverenigingen.

Daarnaast voert Bauke Koekkoek een verkenning uit om de behoeftes van aanbieders van zorg en begeleiding in kaart te brengen. Vanuit deze behoefte bepaalt hij welke infrastructuur nodig is voor de lokale aanpak van mensen met verward gedrag.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Contact

Portretfoto Merel Keizer

Merel Keizer

Programmamanager

+31 70 349 54 10
avg@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website