Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project ‘verwardheid Voorbij’ streeft naar snellere herkenning van en betere ondersteuning voor de doelgroep verwarde personen met een licht verstandelijke beperking, autisme of niet aangeboren hersenletsel. Het project bestaat uit drie onderdelen. Om te beginnen is de training “Voorkomen van verwardheid” ontwikkeld. In de training wordt aandacht besteed aan verwarring voortkomend uit LVB, NAH en ASS. Kernwoorden van de training zijn; herkennen, signaleren, aansluiten, voorkomen van overvraging, en ervaren. De training wordt gegeven door een trainer, een ervaringsdeskundige en een trainingsacteur. Ook is er gewerkt aan een “Herkenningsrecept”; een recept waarin de signalen en het handelingsperspectief bij dreigende verwardheid staan. Dit recept wordt opgesteld met iemands persoonlijke en lokale netwerk. Met ervaringsdeskundigen en professionals uit het werkveld hebben studenten van de NHL Stenden een explorerend onderzoek uitgevoerd welke heeft geresulteerd in een nader uit te werken concept voor een herkenningsrecept. Tenslotte is de Hulpkaart geïntroduceerd in Friesland. De Hulpkaart is een persoonlijk, opvouwbaar kaartje waarop staat hoe anderen het best kunnen helpen, als iemand de regie even kwijt is. Er zijn Hulpkaartconsulenten opgeleid en er is een Hulpkaartcoördinator aangesteld. De Hulpkaart is laagdrempelig beschikbaar in Friesland en de eerste Hulpkaarten zijn / worden gemaakt.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De resultaten van het project “Verwardheid voorbij” zijn:

Er zijn 15 trainingen ingepland waarmee zo’n 210 professionals zijn/worden getraind in het signaleren, herkennen en communiceren met mensen met verward gedrag en een licht verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel of een autisme spectrum stoornis.

Een tweede resultaat betreft het ontwikkelen van een concept voor een Herkenningsrecept waarmee de client en zijn omgeving handelingsperspectieven ontvangen bij dreigende verwardheid. Er is door studenten van de NHL Stenden input voor het Herkenningsrecept bij relevante partijen en ervaringsdeskundigen opgehaald. Zij hebben presentaties gegeven waarin zij adviezen hebben gegeven. Met deze adviezen zal, in co-creatie met relevante partijen en ervaringsdeskundigen, de projectgroep in de komende periode het herkenningsrecept verder ontwikkelen.

Het derde resultaat is dat de hulpkaart binnen de regio laagdrempelig beschikbaar is gemaakt. Er zijn hulpkaartconsulenten opgeleid, er zijn 5 Hulpkaartvragers en er is een kwaliteitskader geschreven. De ervaring van de eerste Hulpkaarthouder is heel positief en daar zijn de projectleden heel blij mee! Het lijkt een hulpmiddel wat echt verschil kan maken voor de Hulpkaarthouder.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Verwardheid Voorbij

Het project ‘Verwardheid Voorbij’ streeft naar snellere herkenning van én betere ondersteuning rondom de doelgroep verwarde personen met een licht verstandelijke beperking (LVG) en/of autisme (ASS).

Het herkenning van LVG en/of ASS is essentieel in de vroegtijdige signalering van risico’s op verward en overlastgevend gedrag. Daarnaast bevordert een vroege signalering de aansluiting op passende zorg.

Doel en werkwijze

Een vermindering van verward/overlastgevend gedrag bij mensen met LVB/ASS/NAH problematiek; door een bredere deskundigheid, snellere signalering van risicofactoren en daarmee betere aansluiting op passende (informele) zorg en ondersteuning.

De doelstelling krijgt vorm vanuit drie onderdelen:

1. Trainingen voor professionals (zorg/woningbouw/gemeente/mkb/enz)

Het vergroten van kennis en expertise rondom herkennen, signaleren en communiceren

2. Het herkenningsrecept

Het persoonlijke en lokale netwerk betrekken bij voorkomen van dreigende verwardheid bij mensen met LVB, NAH en ASS door het maken van herkenningsrecepten

3. De crisiskaart

De introductie en laagdrempelige beschikbaarheid van crisiskaarten

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website