Projectomschrijving

Om verder te komen dan alleen praktische oplossingen voor de problematiek rondom verward gedrag is het noodzakelijk om de problematiek beter te begrijpen – in een bredere context dan alleen die van de huidige commotie rond mensen met verwarde gedrag.

Vraagstelling

Op dit moment zijn enkele cruciale vragen nog onbeantwoord:

 1. In welke mate wijst de toename van het aantal meldingen bij de politie op meer ‘verwarde’ mensen in de samenleving? Of van aantal, aard en ernst van het aantal situaties waarin mensen ’verward’ raken?
 2. Uitgaande van een werkelijke toename van ‘verwarde mensen’ of ‘verwarde situaties’: wat is daarvan dan de oorzaak?
 3. Uitgaande van aanwijsbare oorzaken voor een toename: op welk niveau van beïnvloedbaarheid liggen die dan (gaat het bijvoorbeeld om de competenties van professionals, organisatie van zorg- of politiewerk, sociaaleconomische ontwikkelingen, financieringskwesties of andere zaken)?
 4. Uitgaande van door interventies beïnvloedbare oorzaken: wanneer zijn deze dan ‘succesvol’ of ‘niet succesvol’, en op welke manier kunnen we dat meten?

Doelstelling

Via deze verkenning wil projectleder Bauke Koekkoek tot een concept model komen voor een informatie- en kennisinfrastructuur voor de lokale aanpak voor mensen met verward gedrag. Daarbij worden de volgende elementen in ieder geval betrokken:

 • informatie over aard en omvang van het probleem
 • kennisbehoefte en infrastructuur, ondersteuning, training en opleiding
 • informatie over de passendheid, duurzame uitvoerbaarheid en effectiviteit van interventies

Invalshoeken

Om een volgende stap in de analyse en richting de oplossing te kunnen maken, zijn in ieder geval de volgende invalshoeken noodzakelijk:

 • ervaringskennis:
  • die beschrijft en analyseert hoe professionals en systemen kunnen leren wat werkelijk nodig is in situaties van mensen die in die situatie(s) leven
  • die beschrijft en analyseert hoe individuen en groepen die niet profiteren van de huidige systeemorganisatie, daar wel meer aan kunnen hebben
 • professionele kennis:
  • die beschrijft en analyseert waarom handelen in concrete situaties vaak niet lukt en welke belemmeringen daarvan de oorzaak zijn
  • die beschrijft en analyseert wat maakt dat professionals moeite hebben met het nemen van verantwoordelijkheid en regie en het betrokken blijven bij lastige situaties
  • die beschrijft en analyseert hoe kennis en informatie van buiten de kring van bekende ‘professionals’ daadwerkelijk gevraagd en gebruikt wordt
 • wetenschappelijke kennis:
  • die sociale fenomenen verklaart, vanuit een breder perspectief dan alleen dat van gezondheid of veiligheid
  • die richting geeft aan dataverzameling in de samenleving, via inclusievere methoden dan alleen enquêtes en bestaande databases
  • die handvatten biedt voor samenwerking in complexe systemen

Meer informatie

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website