Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De Crisiskaart is een kaart die mensen met een kwetsbaarheid voor psychische crises bij zich kunnen dragen en waarop zij kunnen aangeven wat zij willen dat er wel of niet gebeurt als zij in een crisis raken. De Crisiskaart heeft een in de praktijk aangetoonde belangrijke preventieve werking. Zowel cliënten als hun omgeving zijn, door het feit dat ze samen het plan hebben gemaakt, zich eerder bewust van signalen die wijzen op een dreigende crisis. Onderzoek in binnen en buitenland laat zien dat de crisiskaart een mogelijk gunstig effect heeft op het aantal gedwongen opnamen met een rechterlijke machtiging en er zijn goede aanwijzingen dat het leidt tot lagere gemiddelde zorgkosten. Echter, ondanks de vele goede ervaringen en resultaten blijft de landelijke en grootschalige implementatie achter bij de verwachting. Als oorzaken zijn hiervoor aan te wijzen het ontbreken van structurele financiering, onvoldoende samenwerking in de keten, onbekendheid van de crisiskaart bij de doelgroep, hun naasten en vaak ook de professionele instellingen en instanties die betrokken zijn bij crises. Ook wordt de reeds bewezen noodzakelijke inzet van ervaringsdeskundigheid voor het maken van de crisiskaart soms ter discussie gesteld.

Met de huidige projectaanvraag wil GGzE via haar cliënten organisatie Groeirijk en samen met het samenwerkingsverband Verwarde Personen regio Zuidoost Brabant een bijdrage leveren aan de doelstellingen van het landelijke project Crisiskaart om de Crisiskaart structureel toegankelijk te maken voor iedereen die er een behoefte aan heeft. We willen ons daarbij richten op twee belangrijke uitdagingen die met elkaar verbonden zijn: (1) het vinden van een duurzame oplossing voor structurele financiering van de Crisiskaart, waarbij we vooral de haalbaarheid van Sociale Impact Financiering willen onderzoeken en (2) het duurzaam neerzetten van een proces in de regio Zuidoost Brabant samen met alle ketenpartners waarmee geborgd wordt dat iedereen voor wie een Crisiskaart belangrijk kan zijn er op termijn ook daadwerkelijk een krijgt.

We doen dit door (1) de haalbaarheid van sociale impact financiering aan de hand van een regionale pilot in kaart te brengen en (2) door zowel intern binnen GGzE als extern met de regionale ketenpartners in te zetten op de regionale implementatie van de Crisiskaart en deze duurzaam in te bedden in de pprocessen van alle belangrijke regionale partijen. Tijdens het implementatie proces zal gedurende het hele project een onderzoeker meelopen die alle ondernomen stappen in kaart brengt, evalueert en terugkoppelt aan de betrokken afdelingen en externe ketenpartners. Het resultaat is (1) een rapport over de haalbaarheid van sociale impact financiering en bij positieve bevindingen een kader voor de inrichting ervan en (2) een draaiboek voor de implementatie van de Crisiskaart zowel intern binnen de GGZ instelling als extern in de regionale keten. Dit draaiboek komt ter beschikking van het landelijke project Crisiskaart en draagt bij aan de grootschalige implementatie van Crisiskaarten in Nederland. Wij werken in dit project samen met het landelijke project Crisiskaart en met de onafhankelijke cliëntenorganisatie Door en Voor. Het project wordt getrokken vanuit Groeirijk de cliëntenorganisatie van GGzE. Ervaringsdeskundigen die tot Crisiskaart consulent zijn opgeleid spelen een cruciale rol in het implementatieproces zowel intern als binnen de keten. Dit project draagt derhalve ook bij aan de betere positionering van ervaringsdeskundigen binnen de keten rond Verwarde Personen en hun structurele inzet bij deze preventieve interventie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website