Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ook in de regio Noord-Holland Noord is er sprake van een toenemend aantal politieregistraties waarbij mensen met verward gedrag overlast geven en er geen sprake is van een strafbaar feit. Daarom is de ambitie om de meld- en triagefunctie voor mensen met niet-acuut verward gedrag te verbeteren, waarbij nauw samengewerkt wordt met het meldpunt Acute GGZ. Bij een melding is immers vooraf niet altijd duidelijk of het primair om een psychosociale of psychiatrische (crisis)situatie gaat.

 

Deze projectaanvraag richt zich op het verruimen van de bereikbaarheid van het team Vangnet & Advies van de GGD Hollands Noorden naar 24/7. Deze teams zijn momenteel alleen tijdens kantoortijden actief binnen de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ). Het team Vangnet & Advies draagt zorg voor mensen die daar meestal zelf niet om vragen maar deze zorg wel nodig hebben en leidt de cliënt toe naar passende hulpverlening of adviseert hierover.

 

Buiten kantoortijden is er in de regio Noord-Holland Noord (nog) geen meldpunt voor niet-acute hulpbehoefte. Door versterking van de teams V&A met een 24-uursblok bereikbaarheid, kan ingezet worden op verbetering van hulp en zorg aan personen met verward gedrag én hun omgeving. Het gaat om het vroeg mogelijk bieden van de juiste zorg en ondersteuning aan mensen met verward gedrag. Om te voorkomen dat problemen escaleren en onveilige situaties kunnen ontstaan.

 

De doelstelling van het project luidt: Verkennen of 24/7 bereikbaarheid van de teams Vangnet & Advies van de GGD HN bijdraagt aan de ondersteuning van personen met verward gedrag door het bieden van zelfhulpadvies en/of toeleiding naar passende ambulante hulpverlening, in nauwe samenwerking met het meldpunt Acute GGZ.

 

Het gaat om 24/7 bereikbaarheid van de teams V&A voor de niet-acute hulpbehoefte voor de regio Noord-Holland Noord. Het meldpunt V&A is bereikbaar voor iedereen die zich zorgen maakt over mensen in zijn of haar omgeving: buren, familie, vrienden of bekenden. De medewerker bepaalt na triage wat de hulpbehoefte is. Daarnaast komen bij het meldpunt ook meldingen binnen van politie of zorgprofessionals voor overleg of advies over OGGZ-situaties. Dit laatste gebeurt nadat triage vanuit het meldpunt Acute GGZ heeft uitgewezen dat gaat om een niet-acute OGGZ-situaties.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website