Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Via de bestuurlijke lijn van het zorgdomein zijn sinds 2018 alle gemeenten in Twente aangesloten bij het beleid en keuzes rondom de regionale/lokale aanpak in het project ‘Aanpak personen met verward gedrag’. De start van het project heeft vanuit de Veiligheidsregio plaatsgevonden, en vanaf begin 2018 is de bestuurlijke besluitvorming onderdeel van de Bestuurscommissie Publieke Gezondheid.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de afgelopen periode is er binnen Twente een enorme stap voorwaarts gezet om een sluitende aanpak te realiseren. Inmiddels is er zowel ambtelijk als bestuurlijk een gezamenlijk urgentiebesef op gang gekomen, waardoor men zich bewust is dat de aanpak alleen kan slagen, wanneer deze zowel vanuit zorg als vanuit veiligheid wordt aangepakt. De De resultaten hebben zich vertaald in de voortgang op de bouwstenen. Lokaal is er verbinding tussen zorg, publieke gezondheid en veiligheid gelegd, en (ondersteund door het Procesmodel) is - of wordt - de aanpak in de context van het Sociaal Domein beschreven.

 

Regionaal zijn de eerste initiatieven van start gegaan, voor het organiseren van passend Vervoer (Streettriage) en de start van verkenning, hoe een Meldpunt (regionaal en/of lokaal) te realiseren.

 

Ook zijn er een aantal belangrijke procesmatige resultaten bereikt. Wij hebben informatie uitgewisseld en kennis met elkaar gedeeld. Dit heeft geresulteerd in meer onderling begrip bij gemeenten en hun zorg- en veiligheidspartners. Ook heeft dit een cultuuromslag gestart, waarbij niet alleen wordt uitgegaan van de taakopvatting van bestuurders van de diverse organisaties maar waarin de behoefte van de cliënt centraal wordt gesteld. En er vroegtijdig aandacht is voor veiligheid.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Regio Twente is al enige jaren actief in de aanpak van overlast door mensen met verward gedrag. Sinds 2014 hebben de Twentse bestuurders dit thema geprioriteerd in de regionale veiligheidsstrategie. Dit betekent dat een brede expertgroep van professionals, maar ook ervaringsdeskundigen (inmiddels medewerkers GGZ), onder leiding van burgemeester A. Raven (gemeente Hellendoorn), werkt aan verschillende oplossingsrichtingen.

 

Eén daarvan is de pilot '10 in Twente' welke beoogt de regie informatie-uitwisseling te verbeteren in de persoonsgerichte aanpak van de zwaarste casuïstiek van mensen met verward gedrag.

 

Daarnaast zijn projecten in uitvoering welke toezien op een crisisopvangplek bij de GGZ-instelling, de gedragsaanwijzing (huursector), het Regionaal Forensisch Psychiatrisch Netwerk (RFPN) en privacy-wetgeving.

 

Het project loopt door tot en met 2018. De Twentse gemeenten hebben uitgesproken zich de komende periode vooral te willen richten op het stimuleren van de lokale aanpak ('blauwdruk') van mensen met verward gedrag. Hoe pakken gemeenten deze casussen lokaal op? Wie voert de regie? Met welke doorzettingsmacht? In welke samenstelling? Volgens welke afspraken? Etc. Het ontwikkelen van een zogenaamde 'blauwdruk' voor de lokale aanpak is één van de doelstellingen. Voor de uitvoering van dit laatste wordt gezocht naar een regionaal inzetbare projectregisseur.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website