Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De ‘sluitende aanpak personen met verward gedrag regio Westfriesland’ heeft als doel de juiste zorg en ondersteuning te organiseren voor inwoners met verward gedrag. Het Westfriese plan aanpak is gebaseerd de negen bouwstenen die zijn opgesteld door het landelijk 'Schakelteam personen met verward gedrag’.

Een goedwerkende aanpak voor personen met verward gedrag vergt inzet op zowel lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau. Met het regionale plan van aanpak is zo veel als mogelijk aangesloten bij de ontwikkelingen op de verschillende niveaus. Een van de eerste actiepunten was het in beeld krijgen welke instellingen en initiatieven er actief zijn voor personen die verward gedrag laten zien.

Op het niveau van Noord-Holland Noord (bovenregionaal) zijn de GGD en GGZ een nauwe samenwerking aangegaan op het gebied van melding, beoordeling en risicotaxatie bij acuut verward gedrag. In de regio Westfriesland is er een bestaande overlegstructuur met als doel de persoon achter de politiemeldingen van verward gedrag in verbinding te brengen met partijen in het zorgveld. Eén van de deelnemende partijen aan dit overleg is de bemoeizorg. De bemoeizorg is regionaal georganiseerd en ondersteunt mensen die hulp nodig hebben maar daar niet zelf om vragen.

Op het lokale niveau zijn er in verschillende Westfriese gemeenten projecten gestart die betrekking hebben op ondersteuning van personen met verward gedrag. De projecten richten zich op voornamelijk op vroegtijdige signalering en vergroting van participatie in de wijk.

Na een analyse van het bestaande aanbod van voorzieningen was de conclusie dat de focus van het Westfriese plan van aanpak zich voornamelijk moest richten op de bouwstenen: 1. inbreng personen met verward gedrag, 2. preventie en levensstructuur en 3. vroegtijdige signalering. Om invulling te geven aan deze bouwstenen én de bestaande ideeën te toetsen is een bijeenkomst met ervaringsdeskundigen georganiseerd. Deze is goed ontvangen door de ervaringsdeskundigen.

 

Naast de invulling van het plan in bestuurlijke borging een belangrijk aspect om het plan te laten slagen. Om het plan van aanpak (bestuurlijk) goed te kunnen borgen is de aanpak voor personen met verward gedrag in de regio Westfriesland is ondergebracht bij de Westfriese stuurgroep die uitvoering geeft aan nota ‘Herstel en participatie: toekomstvisie kwetsbare inwoners regio Westfriesland 2018-2023’. In deze nota staat de vraag centraal hoe de Westfriese gemeenten en samenwerkingspartners om willen gaan met de zorg en begeleiding aan deze groep kwetsbare inwoners. In de jaarlijkse uitvoeringsplannen is de aanpak voor personen met verward gedrag een vast onderdeel geworden en vult hiermee de andere (preventieve) onderdelen aan.

 

Bovenstaande stappen hebben geleid tot de ‘sluitende aanpak personen met verward gedrag regio Westfriesland’. In dit plan van aanpak staan verschillende regionale preventieve interventies beschreven als de crisiskaart, voorlichting en inzet van ervaringsdeskundigheid. Ook het realiseren van (onderzoek naar) de realisatie van de multidisciplinaire beoordelings- en/of opvanglocatie en time-outvoorziening zijn meegenomen. Inmiddels zijn diverse onderdelen van het plan van aanpak gestart. Naar verwachting is het plan van aanpak in 2022 afgerond. Verschillende projecten zijn dan onderdeel geworden van het reguliere aanbod in Westfriesland.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De (sub)doelstelling zoals genoemd in de ‘sluitende aanpak personen met verward gedrag regio Westfriesland’ luid als volgt; December 2019 is er een Westfriese aanpak gericht op personen met verward gedrag waardoor inwoners die hulp nodig hebben passende ondersteuning ontvangen. Deze aanpak bestaat uit verschillende activiteiten die zijn gerealiseerd of in gang zijn gezet. Door deze activiteiten kunnen inwoners zo snel als mogelijk weer de regie over het eigen leven oppakken, en kunnen zij naar vermogen participeren in een inclusieve samenleving.

Subdoelstellingen;

• De Westfriese aanpak is gebaseerd op de negen bouwstenen zoals deze zijn opgesteld door het landelijk Schakelteam Personen met verward gedrag:

• De Westfriese aanpak sluit aan bij de diverse ontwikkelingen op het niveau van Noord-Holland Noord en Noord-Holland:

• In de Westfriese aanpak is specifiek aandacht voor participatie van ervaringsdeskundigen, preventie, vroegsignalering en samenwerking tussen zorg en veiligheid:

• De Westfriese aanpak is ontwikkeld met de ketenpartners vanuit een gedeeld perspectief. In de aanpak is er aandacht voor de verschillende wijzen van financiering van de zorg die de partners leveren.

 

De ‘sluitende aanpak personen met verward gedrag regio Westfriesland’ heeft als doel de juiste zorg en ondersteuning te organiseren voor inwoners met verward gedrag. De aanpak is gebaseerd op de negen bouwsten, sluit aan bij de ontwikkelingen op de diverse niveaus waarop organisaties en initiatieven actief zijn. Naar verwachting zijn de activiteiten zoals beschreven in het van het plan van aanpak in december 2019 gerealiseerd of in gang gezet. De activiteiten sluiten aan bij de (sub)doelstelling(en). In de regio Westfriesland is onder andere onderstaande gerealiseerd:

• Bijeenkomst met ervaringsdeskundigen om het plan van aanpak personen met verward gedrag concreet vorm te geven (participatie van ervaringsdeskundigen, gedeeld perspectief)

• Informatieve buurtbijeenkomsten in Westfriesland door ervaringsdeskundigen (participatie van ervaringsdeskundigen, preventie)

• Onderzoek naar de haalbaarheid van een (multidisciplinaire) beoordelings- en/of opvanglocatie voor personen met verward gedrag (preventie, gedeeld perspectief)

• Onderzoek naar de mogelijkheden van een (preventieve) time-out voorziening

• Drie regionale projecten waarin ervaringsdeskundigen een prominente rol hebben waaronder de crisiskaart (participatie van ervaringsdeskundigen)

• Deelname aan bovenregionale aanpak voor personen met verward gedrag met een hoog veiligheidsrisico (samenwerking tussen zorg en veiligheid, gedeeld perspectief)

 

Inzichten

De grootste uitdagingen zijn de termen ‘personen met verward gedrag’ en een ‘sluitende aanpak’. Doordat verward gedrag breed is gedefinieerd en verwardheid verschillende stadia kent kan er veel diverse problematiek onder deze groep geschaard worden. Door de brede definitie kun je ook niet spreken van een sluitende aanpak, dit is niet realistisch. Om het hanteerbaar te houden is er met name gefocust op de problematieken/ structuren die samenhangen met (psychisch) kwetsbare inwoners. Uitzondering hierop is het vergroten van kennis onder leden van de wijk- en gebiedsteams over bijv. het herkennen van LVB.

 

Dit wordt versterkt door de Wet verplichte GGZ die in de praktijk wordt gekoppeld aan het thema ‘personen met verward gedrag. Hoeveel de Wet verplichte GGZ wel is benoemd in het plan van aanpak is deze niet meegenomen in de fasering. Door voortschrijdend inzicht wordt duidelijk dat bijvoorbeeld het meldpunt waar inwoners hun zorgen kunnen uiten over een andere inwoner bijdraagt aan de ondersteuning voor personen met verward gedrag. Bij de implementatie van de wet wordt met dezelfde partijen (boven)regionaal opgetrokken om tot een eenduidige implematie te komen waar de inwoners die verward gedrag laten zien (en hun naasten) de juiste ondersteuning krijgen.

 

 

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Gemeente Hoorn heeft in de regio West-Friesland de regierol m.b.t. de uitvoering van de Maatschappelijke Opvang en de openbare GGZ. Om deze taken goed uit kunnen voeren is er een regionale toekomstvisie voor kwetsbare inwoners opgesteld. De ontwikkeling van een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag is in dit plan opgenomen. Om deze sluitende aanpak te kunnen realiseren wordt er samengewerkt met partners als politie NHN, GGD NHN, GGZ NHN en RCO de Hoofdzaak. Om de samenwerking te bevorderen wordt er onder andere een leertafel georganiseerd waarin met de partners knelpunten uit de praktijk worden vertaald naar (aanpassingen in) beleid. De partners worden ook uitgenodigd om gezamenlijk na te denken over de realisatie van passende ondersteuning en een maatschappelijk steunsysteem op wijkniveau oftewel de ‘GGZ in de wijk’. De uitkomsten van beide bijeenkomsten met als basis de negen bouwstenen van het landelijk Schakelteam dienen als input voor het uiteindelijke projectplan ‘Sluitende aanpak personen met verward gedrag in de regio West-Friesland’

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website