Projectomschrijving

In Gelderland-Zuid loopt sinds augustus 2015 een project dat voorbereidingen treft voor een sluitende aanpak. De uitvoeringsfase van het plan van aanpak, (mede) door ZonMw gefinancierd, loopt van 6 maart 2017 tot 5 maart 2019.

Doel

Centraal in deze aanpak staat het vermogen van de mens om op eigen kracht weer verder te komen. Het versterken van dit eigen vermogen vraagt om een goed sluitend netwerk rondom psychisch kwetsbare mensen. Een netwerk waarin professionals en naasten alert zijn op signalen van een (naderende) psychose en zij snel handelen. Ook wanneer al sprake is van een acute situatie.

Plan van aanpak

Het plan van aanpak bestaat uit 2 programmalijnen:

  • Aandachtig Aansluiten
  • Spoedig Dichtbij

De programmalijn Aandachtig Aansluiten richt zich op het realiseren van een sluitende aanpak in het gemeentelijke ‘voorveld’. De programmalijn Spoedig Dichtbij richt zich op het realiseren van een sluitende aanpak in acute situaties.

Resultaten

Van 2017 tot 2019 hebben vele partners samen gewerkt aan een sluitende aanpak. De volgende concrete resultaten zijn geboekt dankzij de aanjagende, coördinerende rol van dit project en de inzet op aanpalende projecten met specifieke thema’s:

  • Verhoogd bewustzijn en verbeterde handelingsvaardigheden, zowel van professionals als van burgers.
  • Multidisciplinair outreachend interventieteam dat erop af gaat en zorgt voor toeleiding naar de juiste zorg.
  • De aansluiting van dit IV-team op wijkteams, spoedeisende hulp en huisartsen.
  • Een meldpunt niet-acute zorg.
  • Samenwerking van regionale ambulancevoorzieningen en ggz in de realisatie van passend vervoer.

De pilots wijkgerichte ggz hebben lokaal beweging gebracht in een effectieve samenwerking. Er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt tussen wijkteams, huisartsen en de ggz. Een plan voor de multidisciplinaire crisisbeoordelingskamer (m-CBK) is voorbereid en gaat in januari 2020 van start op de High-Intensive-Care van de ggz.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Meer informatie

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale, sluitende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp aan mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website