Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In dit project willen we bijdragen aan vroege signalering van psychische problematiek en licht verstandelijke beperking bij jeugd met een migratieachtergrond en aan de implementatie van effectieve interventies gericht op herstel en zelfredzaamheid. Reden hiervoor is dat migrantenjongeren ondervertegenwoordigd zijn in de lichte, vrijwillige jeugdhulp en oververtegenwoordigd in de zware, gedwongen jeugd-ggz. We ondersteunen wijkteam en jeugdhulp professionals in de praktijk door middel van training en interactie via de Live Online Leren (LOL)-methode met inzet van experts, daartoe opgeleide LOL-trainers en ervaringsdeskundigen. Daarnaast leiden we migrantenouders (van) en -jeugd met GGz-problematiek op tot ervaringsdeskundigen en ontwikkelen een LOL-training voor deze doelgroep. Deze training bieden we vervolgens aan 30-40 ouders en 15-20 jongeren gericht op bevorderen zelfredzaamheid en herstel.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het eerste jaar van het Stand Up project hebben we ca 50 professionals, werkzaam in de jeugdhulp en wijkteams, geworven om deel te nemen. Aan deze professionals hebben we live online thema- en intervisies aangeboden. Bijvoorbeeld over alternatieve geneeswijzen en migrantenjeugd of bespreking van eigen casuiïstiek, waarbij er sprake is van een confrontatie met jongeren uit de straatcultuur.

Daarnaast hebben we Focus Groep Discussies gevoerd met ouders van en migrantenjongeren zelf met psychische problematiek (en ook met ouders/familie van jongeren met een licht verstandelijke beperking).

De resultaten hiervan zijn verwerkt in een Live Online Leren (LOL) training voor deze doelgroep van ouders gericht op bevorderen zelfredzaamheid en herstel. De komende maanden wordt de LOL-training voor de doelgroep van jongeren ontwikkeld en beide trainingen worden aangeboden in 2019.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit implementatieproject betreft een doorontwikkeling van de Live Online Leren community, waarmee professionals uit de integraal werkende wijkteams in Rotterdam en Nijmegen worden getraind en gecoacht in de praktijk door experts in een sluitende aanpak bij vroege signalering van verward gedrag bij kinderen / jeugd / gezinnen met een migratieachtergrond. Tegelijkertijd krijgen in dezelfde wijken ervaringsdeskundigen en naasten psycho-educatie aangeboden om hun zelfredzaamheid te bevorderen en worden ze getraind om hun ervaringskennis te delen, waarbij ze hun persoonlijke ervaring overstijgen.

 

Professionals uit de wijkteams volgen (voor zover ze dit nog niet hebben gedaan) eerst de basistraining (cultuursensitief werken en vroegsignalering ggz- en lvb-problematiek bij migrantenjeugd) en de verdiepende sessies over risicojeugd en multi problem gezinnen, waarin verschillende interventies (zoals topoi, cultureel venster jeugdhulpverlening, screeningsinstrument earl-PC en landelijke richtlijn multi problem gezinnen) aan bod komen. Vervolgens worden deze teams een jaar lang intensief ondersteund bij de implementatie van de juiste interventies via de online school. Parallel hieraan wordt een gelijklopend programma ontwikkeld met beschikbare ervaringsdeskundigen en naasten gericht op vergroten zelfredzaamheid (middels psycho-educatie), vroegsignalering en samenwerking met professionals.

Onderdelen hiervan zijn:

1. De online school die 24/7 te raadplegen is (kennis/nieuwtjes opdoen, e-learning modules doorlopen, praktische hulpmiddelen en artikelen vinden, filmpjes/casusbesprekingen bekijken, vragen stellen aan experts of collega wijkteam medewerkers.

2. De reeds opgebouwde community van experts: de LOL-trainers en de experts die we via onze huidige ZonMw-samenwerking met 3 Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd en met de Parnassia Groep (opgeleide LOL-trainers van Lucertis en Indigo) kunnen inzetten in een trainer dan wel expertrol.

3. De community van wijkteam medewerkers die we via de LOL-methode ook van elkaar willen laten leren (door kennis te delen en sessies te organiseren waarin ook uitwisseling tussen de teams plaatsvindt). Maar ook met andere professionals die betrokken zijn bij de doelgroep, zoals SPV en POH, F-ACT teams, politie/jeugdhandhavers, medewerkers jongerenloket, UWV en met professionals van Parnassia die wonen met zorg aanbieden aan verwarde mensen.

4. De community van ervaringsdeskundigen (die via de huidige samenwerking met cliëntenorganisaties binnen de 3 AWTJs) worden betrokken; o.a. migrantenouders die hebben deelgenomen aan Foucs Groep Discussie via Stichting Voorlichters Gezondheid. Ook de ervaringen en contacten met cliënten en ouders van Close2Care, de online school van Lucertis waarin psycho-educatie wordt gegeven aan ggz-cliënten en ouders, worden hierin meegenomen. En er wordt samengewerkt met de cliëntenraad van Lucertis. In de wijken, waarin de betrokken wijkteams actief zijn, zal in samenspel tussen professionals en ervaringsdeskundigen en naasten onderzocht worden op welke wijze de ingezette interventies aangepast/gebruikt kunnen worden om zowel de professionals meer te laten profiteren van de ervaringen van ervaringsdeskundigen als de ervaringsdeskundigen meer te laten profiteren van de professionals. Door ervaringskennis en professionele kennis met elkaar te verbinden is de verwachting dat er eerder en adequater gereageerd kan worden op signalen van verward gedrag. Daarnaast worden nieuwe LOL-trainingen ontwikkeld voor zowel migrantenouders met kinderen/jeugd met verward gedrag als voor (risico)jeugd zelf gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en maatschappelijk en persoonlijk herstel.

5. De Live Online Leren sessies, bestaande uit intervisie-sessies (op professioneel handelen, procesproblemen/problemen in de praktijk), spreekuren, casuïstiekbesprekingen, en themasessies. Hierbij vindt a. ondersteuning plaats door experts/LOL-trainers bij de hulpverlening in de praktijk middels inspelen op de behoeften aan kennis/praktische tools van wijkteam medewerkers, b. vindt uitwisseling tussen de wijkteams plaats (onder andere middels intervisie en casuïstiekbespreking) en c. vindt uitwisseling plaats in de driehoek expert/trainer-wijkteam medewerker-ervaringsdeskundigen die een eigen kanaal krijgen binnen de online school.

 

Doel is een werkwijze te ontwikkelen, waarbij de wijkteam medewerkers met zo gering mogelijke inspanning en tijdsinvestering (omdat ze eenvoudig via de online school en app op mobiel 24/7 in contact kunnen zijn met de community van experts/trainers, met collega wijkteam medewerkers en met ervaringsdeskundigen ) kennis kunnen vinden en delen in de online school. Met inzet van de online school voor zowel professionals (die getraind en gecoacht worden) als migrantenouders en jeugd met verward gedrag (via psycho-educatie) wordt toegewerkt naar een sluitende aanpak bij verward gedrag van kinderen/jeugd uit multi problem gezinnen met een migratie achtergrond.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website