Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het resultaat van dit project, een uitvoeringsplan, is een herijkte en verscherpte versie van het in 2016 opgestelde Regionaal plan van aanpak personen met verward gedrag. De verscherping was nodig omdat de doelgroep zeer breed is, en daardoor het hele zorgveld betrokken zou moeten worden bij verbetering.

Aanscherping is onder meer aangebracht door het uitgangspunt te hanteren dat voor preventie en nazorg de prioriteit ligt bij complexe multi-problematiek.

 

Met alle partners is een ketenanalyse uitgevoerd om witte vlekken te benoemen en analyseren. Aan de hand van deze analyse is een aangescherpt Uitvoeringsplan aanpak personen met verward gedrag opgesteld, met nadruk op preventie en verbetering van de keten in geval van crises. Uit de met de partners uitgevoerde analyse bleek dat de infrastructuur in principe compleet is, maar dat de aansluiting tussen de onderdelen van de ondersteuningsketen voor verbetering vatbaar is.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het resultaat van dit project, een uitvoeringsplan, is een herijkte en verscherpte versie van het in 2016 opgestelde Regionaal plan van aanpak personen met verward gedrag. De verscherping was nodig omdat de doelgroep zeer breed is, en daardoor het hele zorgveld betrokken zou moeten worden bij verbetering.

Aanscherping is onder meer aangebracht door het uitgangspunt te hanteren dat voor preventie en nazorg de prioriteit ligt bij complexe multi-problematiek.

 

Met alle partners is een ketenanalyse uitgevoerd om witte vlekken te benoemen en analyseren. Aan de hand van deze analyse is een aangescherpt Uitvoeringsplan aanpak personen met verward gedrag opgesteld, met nadruk op preventie en verbetering van de keten in geval van crises. Uit de met de partners uitgevoerde analyse bleek dat de infrastructuur in principe compleet is, maar dat de aansluiting tussen de onderdelen van de ondersteuningsketen voor verbetering vatbaar is.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Inleiding

Voor het actieprogramma lokale initiatieven mensen met verward gedrag-stimuleringssubsidie lokale aanpak- dient de gemeente Almere hierbij samen met de samenwerkingspartners en de regiogemeenten een aanvraag in voor een subsidie om een projectleider te kunnen inzetten op de uitwerking van het huidige plan van aanpak project personen met verward gedrag Flevoland. In Flevoland is in 2016 geïnvesteerd om in samenspraak met de partners en regiogemeenten een aanzet voor een plan van aanpak rondom personen met verward gedrag op te stellen.

 

Plan van aanpak personen met verward gedrag Flevoland

Binnen het plan van aanpak (zie meegestuurde bijlage) wordt een driedeling gemaakt in de volgende thema’s:

1. Preventie.

2. Hulpverlening en nazorg.

3. Crisismeldingen en opvolging.

 

In het thema preventie worden de bouwstenen preventie en levensstructuur en vroegtijdige signalering verder uitgewerkt. In thema hulpverlening en nazorg zijn vooral de bouwstenen toeleiding en passende ondersteuning die uitgewerkt worden. Onder crisismeldingen en opvolging zullen de bouwstenen melding, risicotaxatie, toeleiding en passend vervoer uitgewerkt worden.

Het thema crisismeldingen en opvolging wordt op dit moment onder regie van de GGD Flevoland in een pilot uitgetest.

 

Als voorbereiding op het plan van aanpak zijn twee werkconferenties met maatschappelijke partners, regiogemeenten en cliëntorganisaties georganiseerd. Er is een inventarisatie gemaakt van regionale knelpunten, oplossingsrichtingen en randvoorwaarden. De werkconferenties leverden een groot aantal suggesties op voor verbetering van de aanpak van mensen met verward gedrag. De aanbevelingen uit de werkconferentie zijn opgenomen in het regionale plan van aanpak project ‘personen met verward gedrag’ Flevoland en wordt 8 december 2016 bestuurlijk vastgelegd.

 

Doelstelling plan van aanpak

Het resultaat dat behaald dient te worden is:

-Stabiliseren en terugbrengen van het aantal meldingen van personen met verward gedrag;

-Ontwikkelen preventieve activiteiten ter voorkoming van escalaties en meldingen;

-Integrale en sluitende aanpak en doorlopende zorgketen 24/7 voor personen met verward gedrag in de eigen woonsituatie of op straat en in crisissituaties;

-Eén meldpunt 24/7 als integrale snelle triagevoorziening bij crisissituaties of dreigende escalatie en doorgeleiding naar zorg en participatie op maat;

-Iedere persoon met verward gedrag heeft een integraal zorgplan op alle leefgebieden waarin de casusregie is geregeld;

-Sluitende keten rondom zorg, werk en inkomen, participatie en schulden.

 

Doel subsidieaanvraag ZonMw

De eerste prioriteit van de regionale projectleiding is het verder uitwerken van de thema's 1,2 en 3 waarvoor hier subsidie wordt aangevraagd.

De regionaal projectleiding krijgt tevens de taak om alle thema’s te verbinden en daarmee een sluitend plan van aanpak te maken. Overkoepelende thema’s zoals het delen van informatie en het implementeren van de nieuwe werkwijze rondom het oplossen van onverzekerdheid worden op deze manier integraal opgepakt.

 

De regionale projectleiding zal per 1 januari starten waarbij de financiering van de projectleider vanuit deze ZonMw aanvraag vanaf 1 maart 2017 voor een jaar zal worden ingezet.

 

Projectgroep

De projectgroep bestaat uit de projectleider, 2 beleidsadviseurs lokale gemeenten, cliëntorganisatie, GGD-OGGz en GGD pilot.

Vanuit de projectgroep zullen de 3 thema’s in themagroepen opgepakt worden.

In de themagroepen zitten naast cliëntorganisaties ook de betrokken maatschappelijke partners.

 

Taken van projectleider

•Thema’s verder uitwerken tot deelplannen en vastleggen van ketenafspraken en benodigde kosten;

•projectvoorstel /projectaanvraag opstellen voor ketenaanpak

•Verbinding leggen tussen de thema’s zodat een sluitende aanpak ontstaat;

•Uitwerken van een ketenoverstijgende onderwerpen zoals ketenoverstijgend informatieprotocol en uitwerken proces van toeleiding na melding onverzekerdheid.

•Implementatie van bovenstaande plannen

•Monitoring van voortgang project

 

Planning

1. Start project: Eerste uitwerking maken in samenwerking met cliëntorganisaties, betrokken maatschappelijke partners, GGD en gemeenten. Prioriteiten vaststellen, vaststellen wat nodig is regulier of extra. Resultaat; Plan van aanpak/projectaanvraag op alle onderdelen incl. financiering. Periode:1 januari–1 mei 2017 (vanaf 1 maart 2017 financiering ZonMw)

2. Vormen van themagroepen en start maken met de uitwerking en aanpak in deelplannen. Periode: 1 mei – 1 juli 2017

3.In themagroepen deelplannen vaststellen en afspraken vastleggen. Periode 1 juli 2017 - 1 januari 2018.

4. Implementatiefase: Implementatie en monitoring voortgang , evaluatie en bijstelling. Periode: 1 januari 2018 - 1 juli 2018.

 

 

Aanvraag benodigd budget: 50.000

 

 

 

 

 

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website