Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de regio Utrecht is onder de vlag van het Veiligheidshuis Regio Utrecht (VHRU)

vanaf 01-01-2018 gestart met een casusoverleg personen met verward gedrag en politie en justitie-contacten. Het overleg blijkt te voorzien in een behoefte. Aanmelding van casuïstiek komt vanuit de GGZ, OM (BOPZ-bureau), politie en gemeenten. In het overleg worden interventies t.a.v. zorg voor de patiënt afgestemd op interventies t.a.v. veiligheid voor de omgeving. Face tot face contact tussen medewerkers GGZ en medewerkers veiligheid biedt meerwaarde in afstemming van zorgvuldige zorg en veiligheid. In het overleg zijn ook ervaringsdeskundigen betrokken en in enkele gevallen ook familieleden en cliënten zelf. Resultaat is beter afgestemde interventies. Inzet van een psychiater van het NIFP zorgde voor verbinding tussen reguliere GGZ en Forensische zorg binnen DJI.Ook is er vanuit het VHRU ondersteuning geweest bij het ontwikkelen van een lokale persoonsgerichte aanpak in de wijk.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de periode van 01-01-2018 t/m 30-06-2018 zijn totaal 20 casussen besproken in het casusoverleg Zorg- en Veiligheid. Zes casussen werden overgedragen vanuit het bestaande Top X overleg en 14 casussen werden aangemeld door GGZ (crisisdienst Altrecht), BOPZ bureau OM, politie en gemeenten. Het betrof in alle gevallen complexe casuïstiek waarin ook strafrechtelijke aspecten een rol speelden.Alle 20 casussen zijn meerdere keren besproken in het casusoverleg zorg- en Veiligheid waarbij vertegenwoordigers van GGZ, OM, politie en gemeenten onder (onafhankelijk) voorzitterschap gezamenlijk een plan van aanpak maakten en de interventies hebben afgestemd. Dit leidde tot een integrale en afgestemde aanpak en betere zorg. Procesregie en monitoring werden uitgevoerd door de voorzitter van het casusoverleg. Uit evaluatie met direct betrokkenen kwam naar voren dat het feit dat stevig regie werd gevoerd vanuit het Veiligheidshuis werd gewaardeerd. Door het casusoverleg zorg- en Veiligheid kwamen partijen met elkaar om tafel en in gesprek die elkaar van nature minder snel vinden (GGZ- OM, politie en gemeente).

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samenvatting subsidieaanvraag:

- Binnen het Veiligheidshuis Regio Utrecht (VHRU) worden steeds vaker personen aangemeld met ernstig verward gedrag en politie en justitiecontacten. De aanpak binnen het VHRU was tot nu toe vooral gericht op plegers van HIC-feiten (woninginbraak, straatroof en overvallen). Gezien de toegenomen ernst en complexiteit van casuïstiek rond verwarde personen met justitiecontacten wordt ook voor deze groep steeds vaker een beroep gedaan op het VHRU. Meerwaarde van bespreking van deze casuïstiek in het VHRU is dat het Veiligheidshuis een infrastructuur biedt waar zorg- , justitiepartijen en gemeenten al aan tafel zitten en informatie met elkaar delen conform het privacyconvenant van het Veiligheidshuis. Naast de reguliere GGZ-instellingen (Altrecht / GGZ centraal, Forensische Zorgspecialisten) heeft ook één van de psychiaters van het NIFP aangegeven via het casusoverleg in het VHRU nauwer te willen samenwerken aan een zorgvuldige aanpak van deze doelgroep. Juist bij een complexe doelgroep die wisselend in de reguliere GGZ, in het forensisch circuit (met name PPC’s) en in de wijk binnen gemeenten verblijft, is een zorgvuldige afstemming en monitoring van de verschillende interventies van belang. Eén van de psychiaters van het NIFP die tevens ervaring heeft in de reguliere GGZ en in de PPC’s heeft aangegeven graag in elk geval voor een half jaar in samenwerking met een procesmanager van het VHRU te willen investeren in een betere verbinding tussen de verschillende circuits. Het opzetten van een casusoverleg voor de bespreking van personen met ernstig verward gedrag en politie en justitie contacten vormt daarbij het natuurlijke middel om te komen tot een betere afstemming van zorg en strafrechtelijke interventies. Daarbij wil het VHRU ook een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de lokale aanpak in de wijk (basiszorg en GGZ in de wijk)., deels door een adviserende rol bij de lokale zorgnetwerken en deels door lokale wijkgerichte partners te betrekken bij de casus-overleggen in het VHRU. Om die reden wordt subsidie aangevraagd voor:

 

• Deeltijd Procesmanager / voorzitten casusoverleg en monitoring uitgezette zorgtrajecten en strafrechtelijke interventies personen met verward gedrag en politie en justitiecontacten

• Deeltijd ondersteuner casusoverleg

• Inzet psychiater NIFP voor ontwikkeling structurele verbinding zorg en strafcircuits voor vier uur per maand. Doordat de betreffende psychiater van het NIFP ervaring, kennis en een netwerk heeft binnen zowel het civiele alsook het forensisch veld kan worden volstaan met een beperkt aantal uren inzet. Dit is echter de verwachte minimale benodigde inzet. In de praktijk zal dit ertoe nopen dat de NIFP-psychiater slechts op indicatie kan worden geconsulteerd voor specifieke casus-overleggen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website