Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Afgelopen twee jaar manifesteren de problemen rond verwarde personen zich steeds meer. Zoals in het actieprogramma is vermeld zijn gemeenten met dit thema aan de slag gegaan en het onderwerp heeft landelijke belangstelling en coördinatie gekregen. Als leidraad worden de bouwstenen gebruikt die het aanjaagteam verwarde personen heeft opgesteld. Daarnaast wordt bij de vormgeving van een sluitende en passende aanpak steeds gekeken naar de regionale context.

 

Het landelijk aanjaagteam verwarde personen heeft in 2016 zes verdiepingsregio’s aangewezen. Het doel van de verdiepingsregio Oost-Nederland is om tot een sluitende aanpak van de ondersteuning en zorg door alle gemeenten in deze regio voor verwarde en overlast gevende personen te komen. De verdiepingsregio heeft subsidie van het aanjaagteam gekregen voor een projectleider. In de afgelopen vier maanden hebben we aan bovenstaand doel gewerkt door:

1. Het organiseren van bestuurlijke en ambtelijke bijeenkomsten op schaalgrootte van de (5) districten.

2. Toewerken naar ‘de sluitende integrale en persoonsgerichte aanpak’ per logisch samenwerkingsverband, en inventariseren welke aanpak gereed is en gedeeld kan worden met anderen. Daarbij zijn verbinding met ‘veiligheid’ en ‘zorg’ en het doorlopen van de negen bouwstenen de uitgangspunten.

3. Participeren in de (landelijke) pilots ‘vervoer’, ‘meldkamer’ en ‘samen tegen stigma’.

4. Vertalen en implementeren van landelijke initiatieven naar regio Oost-Nederland en vice versa.

5. Ondersteunen en samenwerken met het in regio Oost werkende expertteam ‘aanpak overlastgevende personen’.

Wij concluderen na deze termijn hetzelfde als het landelijk aanjaagteam: we hebben het onderwerp en de urgentie bij veel regio’s, gemeenten en ketenpartners op de agenda gezet en we hebben een beeld van de stappen die moeten worden gezet in de aanpak. Maar we staan nog in de startblokken van de uiteindelijke uitvoering van een sluitende aanpak in elke gemeente/regio.

 

Deze aanvraag is voor voortzetting van de werkzaamheden van de projectleider van de verdiepingsregio Oost Nederland van januari 2017 – juli 2017. Om in onze verdiepingsregio tot sluitende integrale aanpakken in alle gemeenten met alle ketenpartners te komen moet er de komende maanden nog veel inzet gepleegd worden op:

- Het onder de aandacht brengen en houden van de aanpak; bestuurlijk, ambtelijk en bij de ketenpartners;

- Zorgen voor regievoerders in elke regio;

- Coachen en begeleiden van de regievoerders in het proces;

- Ondersteunen bij subsidieaanvragen en pilots;

- Verbinding tussen de Verdiepingsregio en het landelijk Schakelteam;

- Kennisdeling met regievoerders en ketenpartners door leertafels en pilots.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website