Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In 2017 en 2018 heeft de regio Hollands Midden met behulp van ZonMw subsidie in het programma ‘zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag’ gewerkt aan een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag. In de regio Hollands Midden werken 19 gemeenten samen met betrokken partners zoals clientorganisaties, aanbieders van (gezondheid)zorg, opvang en ondersteuning, GGD, Veiligheidshuis, Politie en de zorgverzekeraar aan het realiseren van passende zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag in onze regio.

Vanaf 2015 zijn gemeenten en ketenpartners gestart met het nadenken over een goed werkende aanpak voor de regio Hollands Midden, waarbij de prioriteit werd gelegd bij het bedenken en het vinden van draagvlak voor een goed alternatief voor de opvang van de doelgroep in de politiecel. Vervolgens is het realiseren van een integrale en goed werkende aanpak programmatisch opgepakt door de gezamenlijke partijen. Het programma is eind 2016 gestart en bestaat uit twee fasen.

- Fase 1 (oktober 2016 tot juni 2017) was gericht op het realiseren van een zogenaamde ‘acute basisketen’ en het opstellen van een plan van aanpak voor realisatie van alle bouwstenen. Onder de ‘acute basisketen’ verstaan wij:

o Een nieuwe triagevoorziening voor beoordeling en risicotaxatie van mensen met verward gedrag bij GGZ Rivierduinen (bouwsteen 5: beoordeling en risicotaxatie);

o De toeleiding naar zorg vanaf die voorziening (bouwsteen 6: toeleiding);

o Zo normaal mogelijk vervoer voor mensen met verward gedrag (bouwsteen 7: vervoer).

 

- Het realiseren van de acute basis keten was een belangrijke mijlpaal maar betekende niet dat de opdracht klaar was. In fase 2 van het programma hebben de we focus van het programma gelegd op de voorkant van de keten, denk hierbij aan de bouwstenen ‘preventie en levensstructuur, bouwsteen 2’ en ‘vroegtijdige signalering, bouwsteen 3’.

Het programmateam constateert dat het bereiken van de mijlpaal van een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag in onze regio nabij is. In de afgelopen periode hebben we in Hollands Midden grote stappen gezet in de (door)ontwikkeling van de negen bouwstenen. Op alle bouwstenen zijn projecten en initiatieven gestart; in de regio zijn de Psychiatrische Eerste Hulp en de beoordelingslocatie/uitvalsbasis voor het crisisdienst GGZ in het Groene Hartziekenhuis gerealiseerd, er zijn diverse pilots gedraaid ter verbetering van ongevraagde zorg, preventie en vroegtijdige signalering en in de regio zijn circa 250 professionals getraind in hoe zij mensen met verward gedrag moeten herkennen en bejegenen.

Het programmateam constateert ook dat we nog niet klaar zijn. Het vraagstuk rond mensen met verward gedrag is een structureel vraagstuk, dat structureel aandacht vraagt. De problematiek vraagt van de partners in het sociaal-, - zorg, - en veiligheidsdomein een gezamenlijke aanpak en een gedeeld proces. Om er voor te zorgen dat deze thema’s ook na afloop van het programma onder de aandacht blijven zijn per bouwsteen afspraken gemaakt over borging en doorontwikkeling.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

- De inbreng van cliënten is in het programma en in alle projecten vanuit het programma verankerd;

- De samenwerking tussen zorg, sociaal domein en veiligheid is verbeterd;

- Drie regionale conferenties hebben gezorgd voor kennis uitwisseling en leren

- Op alle bouwstenen zijn projecten en initiatieven gestart en afgerond;

- In de regio is de Psychiatrische Eerste Hulp en de beoordelingslocatie/uitvalsbasis voor het crisisdienst GGZ in het Groene Hartziekenhuis gerealiseerd

- Er zijn diverse pilots gedraaid ter verbetering van ongevraagde zorg, preventie en vroegtijdige signalering

- In de regio zijn circa 250 professionals getraind in hoe zij mensen met verward gedrag moeten herkennen en bejegenen.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het doel van dit programma is het starten en begeleiden van een ontwikkelpilot met als belangrijkste doel het realiseren van een sluitende keten voor personen met verward gedrag. Zodat personen die verward gedrag vertonen:

• grip houden op hun leven;

• op een passende manier bejegend worden en de juiste zorg en / of ondersteuning krijgen;

• niet (meer) tussen wal en schip vallen

 

Hiervoor is het noodzakelijk dat betrokken partijen goed en effectief met elkaar samenwerken. Uit de ervaringen in de eerste fase hebben we geleerd dat deze samenwerking er vaak nog onvoldoende is en/of niet vanzelfsprekend tot stand komt. Partijen, zowel bestuurders als professionals op de werkvloer, kennen elkaar en elkaars werkprocessen niet of onvoldoende. Ook hebben niet alle partijen een duidelijk beeld van de wijze waarop zij zelf een bijdrage kunnen leveren aan de sluitende aanpak. De geografische afstanden in de regio Hollands Midden zijn groot. Ook hierdoor is een extra impuls voor de integrale samenwerking noodzakelijk.

De ambitie van dit programma is dan ook: ‘Afstanden verkleinen en relaties versterken.’

 

De aanpak van de ontwikkelpilot bestaat op hoofdlijnen uit onderstaande elementen:

- Het inrichten van een panel van ervaringsdeskundigen om de inbreng van personen met verward gedrag en hun naasten structureel te verankeren.

- Werkenderwijs ontwikkelen: In een ontwikkelpilot gaan wij werkenderwijs en resultaatgericht de sluitende aanpak voor personen met verward gedrag in onze regio (door)ontwikkelen. Hiervoor baseren wij ons op de principes van actieleren: leren door doen en ervaren, gecombineerd met systematisch reflecteren daarop. We maken daarbij gebruik van diverse leerinterventies (o.a. reflectiebijeenkomsten en casuïstiekbesprekingen) die wij zowel op programmaniveau (strategisch/tactisch) als op projectniveau (operationeel) inzetten.

- Een programmatische aanpak: in deze fase ligt de grootste uitdaging op het verbinden en in samenhang (door)ontwikkelen van de bouwstenen én het realiseren van een effectieve samenwerking tussen betrokken netwerkpartners. Hiervoor hebben wij een programmatische aanpak. In fase 1 lag de focus op de acute basisketen (en de bijbehorende bouwstenen). Fase 2 vraagt extra aandacht voor de ontwikkeling van de overige bouwstenen en de samenhang tussen de bouwstenen. We willen als regio meer dan in de vorige fase de beweging naar de voorkant van de keten maken. Samen met betrokken partijen stimuleren we dat personen met (vermoedens van) verward gedrag tijdig gezien worden en de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Hiertoe hebben wij een aantal projecten gedefinieerd (zie onder). Gedurende de looptijd van het programma kunnen op basis van nieuwe inzichten of praktijkervaringen projecten veranderen, verdwijnen of kunnen nieuwe projecten ontstaan.

1. Het heft in eigen hand: invoering van de crisiskaart

2. De Quick responder: een alternatief vervoersconcept

3. Doorontwikkelen van de acute basisketen

4. Kennen en herkennen

5. Personen met verward gedrag die in aanraking komen met justitie

6. Niet acute zorg

7. Verbinding: de nieuwe GGZ in de wijk

- Meten is weten: om inzicht te krijgen in de voortgang, resultaten en effecten van de aanpak maken wij gebruik van kwantitatieve en kwalitatieve informatie. Monitoring zien wij echter breder dan alleen het verzamelen van (kwantitatieve) informatie. Om het succes van de aanpak en de ontwikkelpilot te bepalen zijn cliëntervaringen van cruciaal belang.

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website