Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met deze pilot is het gelukt om complexe en risicovolle casussen vroegtijdig en gezamenlijk in beeld te krijgen. Drie wekelijks de E33 en E14 meldingen bespreken waarbij sprake is van verward gedrag is een goede manier gebleken om in een vroeg stadium complexe en risicovolle casussen richting te geven en waar nodig toe te leiden naar passende zorg en hulp. Naast het inhoudelijke aspect draagt het structureel, drie wekelijkse overleg bij aan de ontwikkeling van een goede samenwerking en zogenaamde korte lijnen die ervoor zorgen dat (nieuwe/onbekende) informatie wordt gedeeld.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doelstelling is binnen de gehele regionale aanpak voor mensen met verward gedrag, om begin 2019 in het samenspel tussen politie, gemeenten, zorgpartners en Veiligheidshuis Twente:

1. via analyse van meldingen voor enkele proefwijken, triage en vervolg meer inzicht te krijgen in de huidige problematiek en werkwijze van Veiligheidshuis Twente en partners;

2. en met deze kennis de werkwijze en samenwerking te verbeteren tot een goed werkende ‘veiligheidskamer’, waar de meest zorgelijke casuistiek van de gemeente in beeld is.

 

 

Resultaten

-Besparing kosten op lange termijn

-Afname van zorgconsumptie

-Betere grip op meldingen en registratie door samenwerking

-Meer zicht op E33 meldingen

-In een vroeg stadium richting geven aan casuïstiek

-Verkrijgen van nieuwe informatie over patiënt en/of behandelingen waardoor de juiste zorg/hulp kan worden ingezet

-Voorkomen van MDO’s en escalatie

-Voorkomen van nieuwe E33 meldingen

-Alternatieve handelingsperspectieven dankzij inbreng expertise vanuit verschillende werkgebieden

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In toenemende mate wordt er casuistiek (vanuit gemeenten) naar Veiligheidshuis Twente opgeschaald. Daardoor is het aantal cases verdubbeld in afgelopen vijf jaren waarbij 85% personen met enige vorm van verward gedrag betreft.

In de huidige werkwijze bij het Veiligheidshuis Twente worden de E33 meldingen niet gekoppeld aan wat er bij de gemeenten over de betreffende inwoner bekend is. Om tot een snelle en adequate aanpak van de (soms onbekende) personen met verward gedrag te kunnen komen, willen wij de mensen met complexe en risicovolle situatie zo snel en volledig mogelijk in beeld hebben.

Doelstelling is voor mensen met verward gedrag, om eind 2018 bij het Veiligheidshuis Twente:

*via analyse van meldingen in enkele pilotwijken, triage en vervolg meer inzicht te krijgen in de huidige problematiek en werkwijze.

*om met deze kennis de werkwijze en samenwerking te verbeteren tot een goed werkende ‘veiligheidskamer’, waar de meest zorgelijke casuistiek van de gemeente in beeld is.

 

Beoogde resultaten:

1. Ervaring via enkele proeftuinen met de samenwerking tussen gemeente en partners Zorg en Veiligheid, door te analyseren en te rapporteren over afhandeling van de meldingen en personen waar het om gaat. Wie zijn zij, om welke problematiek gaat het, hoe gaan wij hierbij te werk? Ook is dan gekeken naar de aansluiting met de pilot Streettriage (te starten vanaf najaar ’18) en de verkenning naar een regionaal (niet-acuut) meldpunt. Wat zijn de mogelijkheden door samenwerking op Twents niveau? Wat betekent dit voor het efficiënter werken?

* Verkenning van mogelijke samenwerking in verschillende soorten wijken / woonkernen, met inbreng van ervaringsdeskundige / familieperspectief

?* Advies over aanpak van de wijze van voeren van triage overleg en afspraken over passende zorg of vervolgtraject.

2. Voorstel voor de systematiek van informatieverwerking (Bouwsteen 9), waarmee informatie beschikbaar komt vanuit het belang van de partners in dit project: wat is de behoefte vanuit de gemeenten, vanuit de veiligheidsregio, de zorgpartner? Deze indicatoren zijn opgehaald en tot een voorstel verwerkt.

 

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website