Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Sinds eind 2015 wordt in Gelderland-Zuid gebouwd aan een solide netwerk. Deze heeft als doel samen te werken aan een sluitende aanpak van zorg en ondersteuning voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid. Met bestuurlijk draagvlak zijn veel partners aan de slag: burgemeesters & wethouders, politie, OM, GGD en zorg- en welzijnsorganisaties. Ervaringsdeskundigen werken mee op operationeel, tactisch en strategisch niveau en ook woningcorporaties en zorgverzekeraars Menzis en VGZ zijn aangesloten. De eerste projectfase is eind 2016 afgesloten met een adviesverbeterplan. In maart 2017 is de tweede fase van de samenwerking met een projectsubsidie van ZonMw doorgegaan. In deze fase (tot maart 2019) brengen we aanbevelingen echt in de praktijk, georganiseerd in twee programmalijnen.

De ene programmalijn (Aandachtig Aansluiten) voert werkzaamheden en pilots uit met oog op het verbeteren van samenwerking en voorzieningen in het sociaal domein. Er wordt geëxperimenteerd met de wijkgerichte GGZ. Thema’s zoals vroegsignalering, de-stigmatisering, preventie en tijdige toeleiding naar zorg staan centraal. De regie op deze programmalijn ligt bij de gemeenten. De programmalijn Spoedig Dichtbij voert pilots uit gericht op het verbeteren van samenwerking en voorzieningen in het domein van de acute zorg- en veiligheid. Dit zijn situaties van (dreigende) acute problematiek. Denk daarbij aan personen met verward gedrag, situaties van ernstige verwaarlozing en vervuiling of overlast in de openbare ruimte, veroorzaakt door verward gedrag. De regie op deze programmalijn ligt bij de GGD. Rond passend vervoer worden, aansluitend op de regionale aanpak, bovenregionale pilots uitgevoerd door ambulancevervoer en GGZ. Zo wordt in het netwerk nauw samengewerkt aan de landelijke negen bouwstenen.

Deze subsidieaanvraag willen we benutten voor het inrichten van een meldpunt-niet acute hulpbehoeftes voor de regio Gelderland-Zuid. De aanvraag valt binnen de programmalijn Spoedig Dichtbij. De stuurgroep Sluitende Aanpak GLZ heeft aan de GGD Gelderland-Zuid gevraagd om deze (regionale) meldpuntfunctie in te richten. De keuze om de GGD hiervoor te vragen, komt voort uit de taak die de GGD van oudsher al vervult met haar (regionale) meldpunt Bijzondere Zorg voor de OGGZ doelgroep. De hulpverleners die in het meldpunt Bijzondere Zorg werken zijn HBO opgeleide professionals met ruime ggz-, verslavings-, LVB- en bemoeizorgexpertise. Een aantal medewerkers is (BIG-geregistreerd) sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Het meldpunt is echter tot nog toe niet ingericht voor burgermeldingen en nu alleen bereikbaar op werkdagen (ma-vr) van 9.00 tot 17.00 uur.

Wat gaan we doen:

In het project richten we het meldpunt in voor zorgen/signalen van burgers en professionals over mensen met verward gedrag. Het zal aanvullend zijn op de acute-keten (van de centrale meldkamer en huisartsenpost) voor meldingen die om spoedig aanpakken vragen, maar niet acuut van aard zijn. Want voor die acute meldingen is er de GGZ-crisisdienst. Het meldpunt wordt bij de start apart (van de voorwacht) van de GGZ-crisisdienst georganiseerd. Inzicht in de effecten van twee separate diensten (acuut/niet-acuut) nemen we mee in de evaluatie. De meldpuntmedewerkers zullen te werk gaan conform de sirm-adviezen van de bouwsteen Melding. Het is aannemelijk dat het Meldpunt Bijzondere Zorg te zijner tijd een rol kan spelen bij de invoering van de Wet verplichte GGZ.

Regio Gelderland-Zuid telt 16 gemeenten en circa 522.000 inwoners en Gemeente Mook en Middelaar (provincie Limburg). De grootste gemeente is Nijmegen met circa 174.000 inwoners. De overige gemeenten hebben een omvang van 42.000 inwoners of lager. De lage bevolkingsdichtheid over een uitgestrekt gebied, is een belangrijke aanleiding om in aanvang van dit project niet direct een bereikbaarheid van 24/7 te organiseren. We kiezen dus voor een projectopbouw met een fasering van meerdere perioden die gepaard gaat met evaluatie en go/no go – momenten in de stuurgroep Sluitende Aanpak.

In fase 0 staan voorbereidingen centraal zoals communicatie, registratie en werkafspraken in het (acute) meldproces met sleutelfiguren en netwerkpartners. In fase 1 voeren we pilot I uit volgens een lichte bereikbaarheidsvariant, in de avond en in het weekend. De fase wordt afgerond met een evaluatie. In fase 2 volgt een pilotopzet met naast bereikbaarheid ook beschikbaarheid van medewerkers in de avond en in het weekend. Ook deze fase sluit af met een evaluatie. Eindadvisering en het definitieve besluit over passende bereikbaarheid en beschikbaarheid van het meldpunt vindt plaats in fase 3. Door nauwkeurige registratie en evaluatie, samen met de partners in het acute meldproces en ervaringsdeskundigen, willen we met dit project bijdragen aan een gefundeerd inzicht in omvang en inhoud/tijdstippen van hulpvragen. Zo kunnen we met elkaar bepalen wat qua bereikbaarheid en beschikbaarheid van het meldpunt in onze regio passend en nodig is.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website