Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Binnen de pilot Meldpunt Niet Acute hulpbehoefte verward gedrag Hart van Brabant is het Crisis Interventie Team 0-100 tevens bereikbaar voor burgers én professionals in niet acute situaties. Het integrale samenwerkingsverband CIT bestaat uit Jeugdbescherming Brabant, Veilig Thuis, GGz Breburg, Amarant Groep en Sterk Huis. Het meldpunt fungeert als een advies - en triage punt voor mensen die (tijdelijk) de grip op hun leven kwijt zijn, hun naasten en professionals.

 

Onder personen met verward gedrag verstaan wij mensen die de grip op hun leven (dreigen) te verliezen, waardoor het risico aanwezig is dat zij zichzelf of anderen schade berokkenen.

 

Politie en andere diensten in de acute keten schakelen het CIT in, wanneer overdracht moet plaatsvinden naar het gemeentelijk domein.

 

Professionals wijzen inwoners op de mogelijkheid om het CIT te raadplegen buiten kantoortijden, zodat politiediensten niet onnodig worden belast.

 

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De resultaten van het project vatten we als volgt samen:

Door de inwerkingtreding van het meldpunt zien we dat de toename van het aantal meldingen bij de politie minder fors is. De meldroute voor crisissituaties en niet acute meldingen is ingericht waardoor burgers en professionals 24/7 het meldpunt kunnen bereiken voor alle vragen.

 

De bekendheid van het meldpunt wordt via professionals gecommuniceerd naar inwoners. Er wordt gestimuleerd gebruik te maken van reguliere zorgpaden zoals huisartsen, wijkteam en het kennisknooppunt van het Zorg-en veiligheidshuis.

 

De samenwerking tussen het CIT en de GGZ crisisdienst verloopt goed. Men weet elkaar te vinden en beiden diensten verwijzen naar elkaar en consulteren elkaar. Ervaringsdeskundigheid is onderdeel van de werkwijze, waarbij in acute situaties en zeker bij casuïstiek bespreking inzet van ervaringsdeskundigheid is ingebouwd.

Oneigenlijke meldingen bij de politie kunnen worden voorkomen of worden doorgeleid naar CIT. Doordat het CIT ook kan worden ingeschakeld bij acute meldingen, waarbij geen sprake is van een acute psychiatrische crisis vallen mensen niet langer tussen wal en schip.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het Crisisinterventie Team bestaat uit medewerkers van Jeugdbescherming Brabant, Veilig Thuis, GGz Breburg, Amarant Groep en Sterk Huis. Het telefoonnummer 0800-8013 is nu nog enkel bedoeld voor professionals die te maken krijgen met een spoedeisende crisissituatie en advies en ondersteuning nodig hebben. Professionals die het nummer kunnen bellen zijn huisartsen, leraren, maatschappelijk werkers, politieagenten, medewerkers van de toegang en andere hulpverleners. Het Crisisinterventieteam (CIT) bestaat uit medewerkers met expertise op álle terreinen die voor een crisis nodig zijn, er is expertise over onderwerpen als huiselijk geweld, jeugd- en opvoedproblemen, licht verstandelijke beperking en psychiatrische en psychosociale problematiek.

Het CIT werkt nauw samen met de crisisdienst van GGz Breburg. Medewerkers van het CIT kunnen rechtstreeks een beroep doen op de crisisdienst van GGz Breburg om er zorg voor te dragen dat er 24/7 direct hulp geboden kan worden in het geval van een acute psychiatrische crisis. Met deze pilot Meldpunt Niet Acute hulpbehoefte verward gedrag Hart van Brabant willen we het CIT 0-100 tevens bereikbaar maken voor burgers in acute en niet acute situaties én voor professionals in niet acute situaties. Dit meldpunt gaat daardoor fungeren als een advies - en triage punt voor mensen die (tijdelijk) de grip op hun leven kwijt zijn, hun naasten en professionals.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website