Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

We gaan in Drenthe drie (ambulante) Optimaal Leven teams in de wijk starten. De werkwijze van deze teams gaan we met elkaar vergelijken en het lerende effect versterken. Zo is de kans groter dat de regionale doelstellingen bereikt worden. Op de lange termijn wordt wat werkt/van toegevoegde waarde is verder uitgebouwd in heel Drenthe. We borgen de ontwikkelingen door stevige monitoring en projectstructuur. Iedere afspraak wordt op provinciaal, bestuurlijk niveau gemaakt en op uitvoerend niveau krijgt men ruimte om te ‘experimenteren’ en andere werkwijzen te ontdekken.

Deze aanvraag betreft het Optimaal Leven team in Hoogeveen en is gericht op Hoogeveen en de Wolden.

 

Het doel van het team in Hoogeveen is om andere zorg te verlenen aan mensen met een langdurige psychische kwetsbaarheid (mensen met een EPA). We richten ons op welbevinden, herstel en burgerschap. Hiervoor werken we samen over de grenzen van bestaande instellingen en over de grenzen van het zorg en sociaal domein heen. Zodat we tegen maatschappelijk lagere kosten meer tevredenheid bij mensen kunnen realiseren. Het streven van het programma is om de zorg te vernieuwen met de volgende doelstellingen:

 

• Eén persoonlijk plan voor elke cliënt dat door het team in Hoogeveen wordt ondersteund

• Eén budget/op elkaar aansluitende financiering waaruit alle zorg en ondersteuning wordt betaald

• Werkelijk integrale zorg leveren die werksoort- en discipline overstijgend is

• Integrale registratie en verantwoording gericht op de behoeften van de cliënt

• Snelle zorg, waarbij veel aandacht is voor op- en afschalen

• Stijging kwaliteit en dalen kosten

 

Op Hoogeveens niveau worden in Q1 van de opstartperiode realistische KPI’s aan de doelstellingen gekoppeld voor het 1e jaar.

 

In het uitvoerende, ambulante team nemen medewerkers (ook ervaringsdeskundigen) uit verschillende zorgorganisaties en het sociaal domein plaats. Naasten en omgeving worden nauw betrokken bij de zorg en ondersteuning. Er wordt een 1e schil gevormd door regionale partners zoals: Sociaal team, OGGZ, werk en inkomen, MO en BW, politie, gemeente, welzijn, thuisondersteuning, huisartsen, et cetera.

 

Men krijgt in de opstartperiode ruimte om zich te ontwikkelen en zich de mogelijkheden van andere bejegening, en samenwerking eigen te maken. Dat wat nodig is, wordt gedaan. Hierin wordt de cliënt nadrukkelijk gekend. We maken gebruik van een modulereeks (ontwikkeld voor het team en de eerste schil) en een actieve uitwisseling met elkaar.

 

De medewerkers die in dit team zullen plaatsnemen worden voor de duur van het eerste jaar door een regionale projectleider aangestuurd. Deze projectleider legt verantwoordelijkheid af aan de provinciale stuurgroep. Op regionaal niveau is een supportgroep met managers van betrokken organisaties uit Hoogeveen en een betrokken ambtenaar van de gemeente Hoogeveen. Zij hebben doorzettingsmacht ten aanzien van uitvoeringskwesties in de teams. In de overkoepelende stuurgroep nemen regiomanagers/directie van drie zorginstellingen, een huisarts, wethouders en inkopers van zorgverzekeraars plaats. De stuurgroep neemt beslissingen, is verantwoordelijk voor de voortgang en het behalen van de gewenste doelstellingen. De programmamanager ondersteunt de regionale projectleiders bij het ontwikkelproces en fungeert als eerste aanspreekpunt namens de stuurgroep bij escalatie. De regionale projectgroep trekt bij kinderziekten samen met projectleider en programmamanager op om tot oplossingen te komen.

 

Relatie tot/verschil met Drentse Aanpak Personen Verward Gedrag

Bij penvoering van gemeente Emmen, hebben dezelfde organisaties een aanvraag ingediend bij de subsidie ‘personen met verward gedrag’. Er zijn verschillen in de focus. Bij PVG is meestal een acuut/zorgmijdend aspect in het gedrag. Bij de brede EPA-doelgroep niet. Daar waar wij nu een gerichte aanvraag doen om een Optimaal Leven team in Hoogeveen is gericht op horizontale samenwerking voor een bredere doelgroep dan verwarde personen namelijk inwoners met psychiatrische problematiek. Horizontale samenwerking in de zin dat de cliënt ondersteund wordt op alle levensdomeinen gericht op medisch en maatschappelijk herstel. De Drentse Aanpak streeft naar verticale samenwerking ten aanzien van sec verwarde personen. Verticale samenwerking in de zin van tijdig op- en afschalen van wijkteams, via Optimaal-leven-teams, naar oggz-teams, psycholance en spoedpoli. Daar waar de realisatie van het Optimaal Leven team in Hoogeveen gericht is op het versterken van de ambulante zorg en ondersteuning aan mensen met langdurige psychische kwetsbaarheid, is de Drentse Aanpak erop gericht de samenwerking in de gehele keten te verbeteren, waarbij ook acute (niet ggz) zorg een plek inneemt. Daar waar het Optimaal Leven Team lokaal in drie gemeenten opstart, is de Drentse Aanpak gericht op de ontwikkelingen binnen alle 12 gemeenten en de provinciale samenhang. Beide programma’s versterken elkaar vanwege de overeenkomsten en de elkaar aanvullende verschillen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website