Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Niemand verzandt in Zandvoort

 

Signalen die betrekking hebben op Zandvoorters met verward gedrag zo snel mogelijk herkennen en zo laagdrempelig mogelijk oppakken. Daartoe zal de nulde lijn verbonden worden met de formele structuren. Inwoners, vrijwilligers, organisaties, ondernemers, eerste lijn hulpverleners krijgen voorlichting over wat men kan doen als men ziet dat het niet goed gaat met iemand. Wat kan men zelf doen, met wie kan men contact opnemen. Als er op een vroeg(er) moment wordt gesignaleerd en gemeld, kan er ook eerder actie worden ondernomen.

 

Ervaringswerkers krijgen een belangrijke rol in de voorlichting en kunnen steun bieden aan verwarde personen, dit in samenspraak met het sociaal wijkteam.

 

Samen met ervaringswerkers en kwetsbare Zandvoorters met verward gedrag komen tot een passend aanbod op het gebied van vrije tijd, dagbesteding en werk(ervaringsplekken). Een ontwikkeling vanuit het perspectief en de behoefte van kwetsbare Zandvoorters.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Resultaten 2019

D.m.v. 10 voorlichtingsbijeenkomsten zijn ruim 400 mensen bereikt waaronder naasten van mensen met autisme, vrijwilligers van welzijnsorganisaties, medewerkers van de sociale dienst, en inwoners van Zandvoort. Dit heeft geleid tot meer kennis en begrip over psychische kwetsbaarheid en meer handvatten hoe hiermee om te gaan. Mensen herkennen signalen van psychische kwetsbaarheid eerder en kunnen naasten informeren over mogelijkheden voor ondersteuning. Ook alle organisaties die zich inzetten voor deze doelgroep in Zandvoort weten elkaar beter te vinden en zijn op de hoogte van elkaars werkwijze dankzij de Familie Middag waar zij allen aanwezig waren. De activiteiten van het project zijn allemaal opgezet vanuit de behoefde van kwetsbare Zandvoorters en dankzij deze opzet worden ook de vier steungroepen goed bezocht. Ervaring uitwisselen en herkenning vinden bij elkaar wordt als zeer waardevol ervaren. De ervaringswerkers die deze steungroepen begeleiden signaleren regelmatig dat er ook op andere levensgebieden problemen spelen bij deelnemers en motiveren hen om (eventueel samen)een afspraak te maken met het wijkteam. Het bespreken en verkennen van zinvolle activiteiten voor mensen met een psychische kwetsbaarheid heeft ook in 2019 weer mooie resultaten opgeleverd van mensen die weer het gevoel hebben dat zij mee doen! 2 Ervaringswerkers hebben in 2019 een betaalde baan gevonden. Het project wordt in Zandvoort als succesvol ervaren en is structureel opgenomen in de subsidie van de gemeente Haarlem / Zandvoort.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Niemand verzandt in Zandvoort vervolg

 

December 2017 is in project ‘Niemand verzandt in Zandvoort’ van start gegaan.

Inmiddels vinden de samenwerkingspartners in de projectgroep de resultaten zo positief dat men het project structureel wil voorzetten. Gemeente Zandvoort heeft het project opgenomen in ‘Actieprogramma verbetering aanpak rond mensen met verward gedrag’ en in de gemeentelijke opinie nota sociale basis. Vanaf 2020 wordt het project structureel onderdeel van het werk en volgens afspraak met de gemeente opgenomen in de meerjaren begroting van Pluspunt en de Herstel Academie.

Deze aanvraag bij betreft de voortgang van het project in 2019.

 

Het project is succesvol

De nauwe samenwerking binnen dit project maakt dat samenwerkingspartners elkaar gemakkelijker vinden en elkaars werkwijze beter begrijpen.

Er zijn ruim 150 mensen naar een voorlichting of cursus gekomen die vanuit het project georganiseerd werd. Eén van de resultaten hiervan is dat er bij het sociaal wijkteam regelmatig nieuwe meldingen binnenkomen van bezorgde burgers over mensen met verward gedrag. (Tussen januari en juni 20 meldingen.)

Er zijn 5 ervaringswerkers betrokken bij het project. Het project biedt de hen de ruimte om hun persoonlijke kwaliteiten in te zetten. Iedere ervaringswerker is gekoppeld aan een of twee klanten van het sociaal wijkteam. De ervaringswerkers bieden extra ondersteuning aan inwoners die de grip op hun leven dreigen te verliezen.

Mensen met een psychische- en of verslavingskwetsbaarheid worden zoveel mogelijk toe geleid naar cursussen van de herstelacademie. Inmiddels is er een 3e cursus gestart.

Er is voor zeker 5 mensen passende dag invulling gecreëerd.

Er zijn vanuit de praktijk vragen ontstaan naar ondersteuningsgroepen zoals een Herstelgroep of groep voor mensen met depressieve klachten. Deze worden ontwikkeld.

Het project is een aanvulling op het bestaande Actieprogramma en draagt bij aan het bestrijden van stigma’s en het bevorderen van acceptatie en inclusie in Zandvoort.

 

Niemand Verzandt in Zandvoort moet worden voortgezet omdat het belangrijk is om de voorlichting te blijven aanbieden en de bestaande kennis uit te breiden. We bereiken steeds meer Zandvoorters en merken ook dat de mensen die een voorlichting hebben gevolgd meer sympathie en begrip voelen en opener staan tegenover de mensen in hun buurt die verward gedrag vertonen. Een verandering in de samenleving heeft tijd nodig. En nog lang niet iedereen heeft (kunnen) deel nemen aan de voorlichtingen. Er is vraag naar voorlichting op maat binnen organisaties.

Er zijn nieuwe vormen van samenwerking ontstaan die uitgewerkt moeten worden: Prezens zal samenwerken met GGD en de cursus FAMH uitbreiden met een dagdeel ‘gatekeepertraining suicidepreventie’.

De inzet van ervaringwerkers aan een koffietafel in een winkel is recent gestart om zo de drempel laag te maken en een luisterend oor te bieden voor iedereen die er zelf even niet uit komt of zich zorgen maakt om iemand.

Het sociaal wijkteam koppelt ervaringwerkers aan kwetsbare inwoners. Deze nieuwe manier van werken voor het sociaal wijkteam en het RIBW vraagt een kanteling van visie. Het is medewerkers nog niet altijd duidelijk wat ze kunnen verwachten van ervaringswerkers en wat de meerwaarde van de inzet van een ervaringswerker is. Daartoe zullen we, naast goede voorlichting kansen moeten bieden om goede ervaringen op te doen. De projectleider zal in 2019 investeren in het zichtbaar maken van goede voorbeelden om zo de kanteling te bevorderen. In de uitgave van het sociaal wijkteam: “In beeld, negen verhalen” is één praktijksituatie van Niemand Verzandt in Zandvoort opgenomen. Het streven is om bij nog meer organisaties het project in hun werkwijze te integreren.

De samenwerking met de Herstel Academie wordt in 2019 voorgezet met het cursusaanbod en met de start van de Herstelgroep die ontstaan is uit het project, Tevens is een steungroep voor verslaafden in ontwikkeling en start er een depressiegroep (in samenwerking met de Herstelacademie en de Depressievereniging).

De ervaringswerkers doen binnen het project hun 1e ervaringen op. Dit maakt dat de ondersteuning en intervisie zeer intensief is. Om deze kwaliteit binnen het project te kunnen waarborgen zet de projectleider hier veel uren op in. Er zijn veel kwetsbare mensen in Zandvoort, op dit moment zijn er niet voldoende ervaringswerkers om iedereen te kunnen koppelen. Het doel is om de komende jaren te groeien in aantal én te groeien in expertise en boven alles goede begeleiding te borgen.

Enkele ervaringswerkers hebben de wens te kennen gegeven om in de toekomst een betaalde baan te hebben als ervaringsdeskundige.

 

Gezien de bereikte resultaten willen wij komend jaar weer werken met bouwstenen: toeleiding, vroeg signalering, preventie en levensstructuur en melding.

 

Door deze in de praktijk toe te spitsen op de lokale en actuele situatie draagt Niemand verzandt in Zandvoort bij aan de sluitende aanpak van kwetsbare burgers met verward gedrag.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website