Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er bestaat onvoldoende duidelijkheid over de omvang van de groep mensen met verward gedrag en de groep mensen die georganiseerd vervoer nodig heeft. Het is daarom van belang om meer inzicht te krijgen in de aantallen per doelgroep die georganiseerd vervoer nodig heeft. Dit leidt tot meer helderheid over de kosteneffectiviteit van verschillende vormen van vervoer met psychiatrische hulpverlening.

 

Het betreft vervoer van en zorg voor mensen met verward gedrag als gevolg van één of een combinatie van de volgende oorzaken:

 

- Een psychiatrische stoornis of ychiatrische klachten.

- Mensen met een (licht) verstandelijke beperking.

- Een somatische aandoening, al dan niet in combinatie met een psychiatrische stoornis zoals bijvoorbeeld dementie, diabetes, delier, etc.

 

 

Met betrekking tot de inzet van ambulancezorg ten aanzien van de acute psychiatrie worden vier vervoersmomenten onderscheiden:

 

1. Vervoer vóór beoordeling, bijvoorbeeld naar een beoordelingslocatie (er heeft nog geen psychiatrische/somatische beoordeling plaatsgevonden).

2. Vervoer ná beoordeling, bijvoorbeeld naar een instelling vanuit huis of vanuit een beoordelingslocatie of van een beoordelingslocatie naar huis.

3. Vervoer terug naar een instelling van een ongeoorloofd afwezige persoon met een rechterlijke machtiging (RM).

4. Vervoer tussen instellingen.

 

Het betreft in alle gevallen uitsluitend vervoer met een ambulance indicatie op basis van de Zorgverzekeringswet.

 

Met het project ‘Monitoring en registratie RAV-ritten acute psychiatrie’ wordt voor de regio Rotterdam-Rijnmond (door AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond) en voor de regio Zuid Holland Zuid (door de RAV Zuid Holland Zuid) invulling aan het helder in kaart brengen van vervoersstromen en behoefte binnen het domein van de ambulancezorg in relatie tot de bovenstaande doelgroep.

Op basis van deze inzichten kan op adequate wijze een antwoord worden gegeven op de vraag of differentiatie van vervoer rondom de acute psychiatrie nodig en /of mogelijk is, of dat deze met de huidige mensen en middelen kan worden gerealiseerd.

 

Zo kan afhankelijk van de situatie bijvoorbeeld een ALS-ambulance (Advanced Life Support) worden ingezet, maar ook een rapid responder of een zorgambulance zijn mogelijkheden. Deze zorgambulance wordt bemenst door een zorgbegeleider, maar dit zou ook een Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige kunnen zijn (ook wel psycholance genoemd). De inzet van een voertuig is afhankelijk van onder andere de situatie maar bijvoorbeeld ook van de intensiteit van de benodigde inzet.

 

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website