Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Partners in de regio Zuid-Limburg willen het vervoer van mensen met verward gedrag optimaliseren en een opvangvoorziening realiseren. Daartoe zijn binnen dit project twee businesscases geschreven. De eerste businesscase beschrijft een plan van aanpak voor een hernieuwde organisatie van passend vervoer waarbij 2 verschillende vervoersmodellen met elkaar worden vergeleken; één waarbij vervoer wordt gerealiseerd door de GGZ-aanbieder in het verlengde van de crisisdienst in de regio’s Maastricht Heuvelland en Parkstad en één met de inzet van een particulier vervoerder, de GGZ Vervoersdienst, voor de Westelijke Mijnstreek. De tweede businesscase beschrijft een plan van aanpak voor een opvangvoorziening in de vorm van een time-out voorziening. Voor de invulling van deze time-out voorziening is ervoor gekozen om in totaal vier bedden op een tweetal locaties te vestigen. Op basis van deze businesscases worden twee pilots uitgevoerd waarbinnen bovengenoemde in de praktijk wordt ingezet en waarvan de resultaten wordt gemonitord en geëvalueerd.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Binnen dit project zijn de mogelijkheden om passend vervoer en een opvangvoorziening voor mensen met verward gedrag binnen de regio Zuid-Limburg te realiseren in kaart gebracht.

 

Er is een businesscase ‘passend vervoer voor mensen met verward gedrag in Zuid-Limburg’ geschreven. In deze businesscase wordt uitgegaan van een tweetal vervoersmodellen welke het best aansluiten bij de betreffende deelregio’s. Deze businesscase is gedurende het project geformaliseerd en het passend vervoer in de vorm van de twee gekozen vervoersmodellen is met ingang van 3 april 2018 ingezet binnen de regio Zuid-Limburg.

 

Er is een businesscase ‘opvangvoorziening voor mensen met verward gedrag in Zuid-Limburg’ geschreven en geformaliseerd. In deze businesscase wordt uitgegaan van een opvangvoorziening in de vorm van een time-out voorziening. Voor de invulling van deze time-out voorziening is ervoor gekozen om in totaal vier bedden op een tweetal locaties te vestigen.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Binnen de regio Zuid-Limburg zijn diverse samenwerkingsverbanden en organisaties actief die te maken hebben met de groeiende problematiek rondom personen met verward gedrag. Vanuit deze samenwerkingsverbanden zijn twee met elkaar samenhangende knelpunten rondom de aanpak van personen met verward gedrag naar voren gekomen die bijzonder complex zijn en waar acuut een duidelijke planvorming noodzakelijk is.

 

Het doel van deze projectaanvraag is het uitwerken van een plan van aanpak rondom deze twee knelpunten voor de regio Zuid-Limburg, als onderdeel van een integrale en persoonsgerichte aanpak binnen deze regio.

 

Het eerste knelpunt situeert zich rondom bouwsteen 7 (passend vervoer). De inzet van een psycholance wordt door de samenwerkingspartners gezien als een mogelijke oplossing voor dit knelpunt. Binnen dit project wordt bekeken of de inzet van een psycholance voor de regio Zuid-Limburg inderdaad de meest geschikte oplossing is voor passend vervoer van personen met verward gedrag. Daarnaast worden ook andere oplossingsrichtingen ten aanzien van passend vervoer bekeken.

 

Het tweede knelpunt situeert zich rondom bouwsteen 8 (passende ondersteuning, zorg en straf). Het realiseren van een time-out voorziening wordt door de samenwerkingspartners gezien als een mogelijke oplossing voor dit knelpunt. Binnen dit project wordt bekeken of de time-out voorziening in de regio Zuid-Limburg gerealiseerd kan worden en zo ja, op welke wijze dit georganiseerd moet worden. Daarnaast worden ook andere oplossingsrichtingen ten aanzien van passende opvang bekeken.

 

Het plan van aanpak richt zich in eerste instantie op bouwsteen 7 en 8. Omdat de regio streeft naar een sluitende aanpak rondom personen met verward gedrag zullen ook de volgende bouwstenen nadrukkelijk worden meegenomen bij het uitwerken van het plan van aanpak: bouwstenen 4 (melding), 5 (beoordelen en risicotaxatie), 6 (toeleiding) en 9 (informatievoorziening).

 

Binnen de scope van deze subsidieaanvraag zijn de gemeenten Heerlen, Kerkrade, Maastricht en Sittard-Geleen de trekkers voor de Zuid-Limburgse gemeenten en de zorginstellingen Mondriaan en Zuyderland voor de GGZ. Zij zijn samen met de maatschappelijke opvangpartners (Levanto en Leger des Heils), politie en GGD de eerste initiatiefnemers en dragers van deze projectaanvraag.

Naast deze partijen zijn ook cliëntenvertegenwoordigers vanuit de cliëntenraad Mondriaan, Koraalgroep, netwerk acute zorg Limburg, MetGGZ, Virenze, Vincent van Gogh, Openbaar Ministerie en de twee grootste zorgverzekeraars in de regio, CZ en VGZ betrokken. Binnen deze projectaanvraag zijn daarmee zowel het cliëntenperspectief, het zorgperspectief als het veiligheidsperspectief vertegenwoordigd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website