Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De Leertuin Zorg en Veiligheid is in 2018- 2019 uitgevoerd in Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard. Aanleiding voor het project is het verbeteren van de informatievoorziening ten behoeve van een persoonsgericht aanpak van mensen met verward gedrag. In het project is een handelingskader ontwikkeld voor het zorgvuldig delen van persoonsgegevens om zodoende preventief en de-escalerend te werken. De methodiek van de Leertuin vereist een gedragsverandering van de beroepskrachten in het sociaal domein en veiligheid. Op basis van het doel dat zij voor ogen hebben met de begeleiding van de cliënt, zijn de beroepskrachten zelf verantwoordelijk voor het verzamelen van de noodzakelijke informatie. In het gesprek met de cliënt worden de argumenten van de beroepskracht en de cliënt om wel of niet persoonsgegevens te delen, gewogen. In het project zijn alle medewerkers sociaal domein en veiligheid geschoold in deze methodiek om zodoende op een eenduidige wijze persoonsgegevens te delen.

 

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De resultaten zoals beschreven in het plan van aanpak zijn gedeeltelijk gehaald. In dit project zijn alle medewerkers van de sociaal teams en CJG’s geschoold in het hanteren van de methodiek van de Leertuin. De methodiek is praktisch en inhoudelijk geborgd in de (nieuwe) ICT ondersteuning. Met het management is afgesproken dat er twee keer per jaar voor nieuwe medewerkers, het hoorcollege en een training wordt georganiseerd en daarnaast voor geschoolde medewerkers intervisie bijeenkomsten. Er is een convenant ontwikkeld voor aanmelding van en hulpverlening bij complexe problematiek. In het convenant worden ook de rollen en bevoegdheden beschreven voor op- en afschaling. Tegelijkertijd ondervinden de medewerkers regelmatig dat veel organisaties waarmee zij samenwerken nog werken met toestemming van de cliënt. Gevolg is dat het begeleidingsproces stagneert. Met het management van de A2 gemeenten is afgesproken dat in de contracten met zorgorganisaties een paragraaf zal worden opgenomen over de uitwisseling van persoonsgegeven conform de Leertuin en de AVG.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Mensen die grip op hun leven dreigen te verliezen hebben vaak problemen op verschillende levensgebieden. Voor een persoonsgerichte aanpak is het zorgvuldig delen van persoonsgegevens tussen professionals van groot belang. Door het smalle begrip van privacy en de verschillende protocollen ervaren professionals in het domein van zorg en veiligheid verschillende blokkades in het delen van persoonsgegevens waardoor vroegsignalering en preventief optreden wordt belemmerd. De gemeenten Cranendonck en Heeze-Leende gaan in de Leertuin Zorg en Veiligheid een handelingskader ontwikkelen en implementeren voor het delen van persoonsgegevens op basis van de Grondslag Samenwerken aan Zorg en Veiligheid van het ministerie van Veiligheid en Justitie. In een hoorcollege en een training wordt kennis overgedragen en op eigen casuïstiek toegepast. De vraagstukken die in de training op tafel komen, worden in de volgende fase van action learning door medewerkers van de deelnemende organisaties zoveel mogelijk opgelost en op alle niveaus van de organisaties, geïmplementeerd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website