Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Stichting Rivierenland Herstelt heeft als doel ontmoetingsplaatsen te creëren voor mensen met een

psychische kwetsbaarheid in hun eigen woonomgeving. Ons motto: herstellen doe je zelf, maar je

hoeft het niet alleen te doen. Wij zijn van, voor en door ervaringsgenoten. Ieder houdt zelf regie

over zijn eigen herstelproces. Omdat iedereen zonder indicatie welkom is (dus laagdrempelig),

onze inloop continu beschikbaar is, en we hoop verlenen, blijken we een waardevolle, ontbrekende

schakel in de zorgketen te zijn. Onze herstelwerkplaatsen worden gedragen en geleid door

ervaringsdeskundigen met herstelgerichte basishoudig en –vaardigheden. Continuïteit is cruciaal,

d.w.z. voldoende kundige ervaringsmenskracht (minimaal 2 personen) en voldoende backup voor

als iemand tijdelijk minder inzetbaar is. Ervaringsgenoten zijn er genoeg maar mensen die zo’n

initiatief kunnen en dragen niet. Hier willen we middels deze subsidie-aanvraag voorwaarden voor

gaan creëren.

Culemborg Herstelt is nu ruim 2 jaar een succesvol herstelinitiatief. We hebben inmiddels zo’n 100

mensen bereikt waarbij gemiddeld 10 mensen onze wekelijkse inloop bezoeken. We zien mensen

echt stappen zetten in herstel, meer zelfvertrouwen krijgen, actiever worden en zelfs weer aan ’t

werk gaan. Het helpt terugval en opnames te voorkomen. Culemborg Herstelt draait op dit

moment nog op tijdelijke subsidies.

In Tiel zijn er 2 ervaringsgenoten die graag aan de slag willen met het opstarten van Tiel Herstelt.

Dit sluit goed aan bij datgene wat nodig is i.r.t. het Tielse project Buurt uit de War. Hierover is

intensief contact met o.a. welzijnsorganisatie Mozaïek, dat zelfs Tiel Herstelt in meerdere wijken

wil uitrollen. Tiel Herstelt kan via Mozaïek een formele brugfunctie gaan vervullen. Dit sluit ook aan

op een andere ontwikkeling in Tiel: de Brug-GGZ (waarin allerlei regionale zorginstanties

samenwerken met ervaringsdeskundigen). Ook de gemeente en andere partijen missen een

initiatief als Tiel Herstelt.

De twee beschikbare ervaringswerkers zijn niet in de gelegenheid om Tiel Herstelt op te starten.

Mede doordat het UWV hiervoor geen ruimte biedt in het Werkfit traject van de beoogde

coördinator. Om Tiel Herstelt toch tot bloei te laten komen, willen we een kwartiermaker inzetten

die opstartfase begeleidt. Met als eindsituatie de inzet van een betaalde coördinerende

ervaringsdeskundige. Daarnaast willen we ook een stabiele basis bieden door het oprichten van

een ervaringspool: een groep van mensen met herstelgerichte competenties om activiteiten in

goede banen te leiden.

Tiel Herstelt wordt pilot voor structurele erkenning en verbinding van herstel en

ervaringsdeskundigheid in de zorg-welzijnsketen. Van daaruit kunnen we ook in andere gemeenten

(waaronder Culemborg) toewerken naar borging.

Streven is om uiterlijk 1 januari 2020 in Tiel te starten met een eigen ervaringswerker in dienst

van Mozaïek. Mozaiek heeft daartoe toestemming gevraagd om in de welzijnsopdracht van 2020

ruimte te maken in de begroting voor een parttime ervaringswerker. Deze moet coördineren en

samenwerken met genoemde partijen en specifiek met de Brug GGZ (behandeling en

zorgtrajecten) en is de drijvende kracht achter Tiel Herstelt. Tevens legt de gemeente contact met

de zorgverzekeraars voor lange termijn bekostiging.

Binnen dit project wil de Stichting samen met welzijnsorganisatie Mozaiek voorwaarden creëren

voor de oprichting van toekomstbestendige herstelinitief in Tiel De activiteiten die we binnen dit

project willen oppakken, zijn:

*kwartiermaken voor het concreet opzetten van het ontmoetingsintiatief Tiel Herstelt. Dit in nauwe

samenwerking met de initiatiefnemers, en voor een van hen gericht op een toekomstige, betaalde

rol als coördinator.

* via eigen netwerken en (social) media op zoek gaan naar ervaringsgenoten in de regio die het

talent en de ambitie hebben om hun ervaring in te zetten als ervaringswerker; hen voldoende

bagage en gereedschap meegeven bieden om herstelactiviteiten te begeleiden.

* De ervaringsgenoten uit de regio onder te brengen in een regionale ervaringsdeskundigenpool.

Deze pool kan ingezet worden bij Tiel Herstelt of elders binnen Rivierenland die daardoor minder

kwetsbaar worden.

*zowel aanstaand coördinator als ervaringspool gaan van start door te inventariseren welke

competenties zij al hebben, en wat nodig is om deze uit te bouwen. We gebruiken daarvoor het

beroepscompetentieprofiel ervaringsdeskundigheid.

*workshops/trainingen/excursies/meelopen/intervisie/aanvullende cursussen aanbieden, die nodig

zijn voor hun competentieontwikkelig.

 

* kwartiermaken bij organisaties binnen het sociaal domein en gemeenten (WMO) voor het

(financieel) waarderen en in dienst nemen van ervaringsdeskundigen. Streven binnen dit project is

om minimaal in Tiel een betaalde ervaringsdeskundige in te kunnen zetten uiterlijk 2020 zodat Tiel

Herstelt kan uitgroeien tot een vitale ontmoetingsplek.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website