Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In dit project is de haalbaarheid en wenselijkheid van een pilot met een meld- en adviespunt voor personen met verward gedrag onderzocht. Daarnaast is de opzet van het meldpunt, de werkwijze en het ICT-systeem ontwikkeld. Dit meldpunt dient bemand te worden door een GGZ-professional, zodat er bij deze meldingen direct ingezet kan worden op de-escalatie en het bieden van handelingsperspectief. Door het positioneren van dit meldpunt op de gemeenschappelijke meldkamer, zijn er zeer korte lijnen met andere hulpverleningsdisciplines en kan er snel op- en afgeschaald worden. Op basis van triage en informatieverzameling, kan het meldpunt de zorgbehoefte inschatten en de follow-up coördineren. Een pilot is zeer wenselijk gebleken en er is zicht op alle belangrijke randvoorwaarden.

 

Voor de uitvoering van een pilot met het meldpunt is in januari 2018 een nieuwe subsidieaanvraag ingediend bij ZonMw. Hierbij ligt extra nadruk op de aansluiting van het sociaal domein, verslavingszorg, zorgverzekeraars en ervaringsdeskundigen.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

- voor uitvoering dient samenwerking uitgebreid te worden met partners uit sociaal domein, verslavingszorg en zorgverzekeraars

- Mogelijkheden en onmogelijkheden voor delen van persoonsinformatie tussen zorgpartijen zijn beschreven

- huidige financiering voorziet (nog) niet in oprichten dergelijk meldpunt

- Ontwikkeling van IT systeem voor registratie

- werkprocessen van diverse zorgpartijen zijn afgestemd op elkaar

- profiel van APH-triagist beschreven

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In intensieve samenwerking met GGZ instelling en HAP in de regio heeft men als doel het verkennen van de mogelijkheden tot oprichting, resulterend in een businesscase op basis waarvan bestuurlijke besluiten genomen kunnen worden tot realisatie van het oprichten van een ketenbreed meld en adviespunt verwarde personen.

 

Door het centraliseren en delen van informatie en kennis in mensen en middelen hoopt men de keten rondom personen met verward gedrag meer sluitend te maken waardoor melden, coördinatie en regie 24/7 mogelijk is. Hierbij is aansluiting met het voorgenomen landelijk nummer voor melden van personen met verward gedrag gewaarborgd.

 

Een bijkomend voordeel van deze centralisatie is het “ontzorgen” van de acute zorgketen, waardoor hulpverlening op een efficiëntere wijze ingezet kan worden en de keten een meer sluitend karakter heeft.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website