Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Een samenwerkingsproject tussen partners in de zorg rondom vervoer van personen met verward gedrag na beoordeling. Betrokken partners politie, GGZ-instelling en Ambulancehulpverlening hebben zich tot doel gesteld om het vervoer van genoemde patiëntengroep na beoordeling te organiseren en de aanvraag te centraliseren bij de meldkamer ambulancezorg. Door het ontwikkelen van een stroomschema wordt men in staat gesteld de best passende begeleiding en bijbehorend voertuig te leveren bij personen met verward gedrag. Dit project richt zich op de inzet van een zorgambulance bij patiënten waarbij er geen sprake is van complex verward gedrag en/of agressie. Er is veel aandacht besteed aan scholing waardoor medewerkers in staat zijn op een professionele wijze uitvoering te geven aan de vervoersvraag, hierbij staat vooral de patiëntbeleving voorop.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Een 2 daagse scholing is gerealiseerd waarbij het mogelijk is gebleken professionals te trainen in de omgang met deze doelgroep

 

Door intensieve begeleiding is registratie en monitoring op een eenduidige wijze mogelijk

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid werken Pro Persona (organisatie voor geestelijke gezondheidszorg), Regionale Ambulancevoorziening Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, Regionale Ambulancevoorziening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en Acute Zorgregio Oost samen aan een project voor het ontwikkelen van nieuwe vormen van passend vervoer. Het project bestaat uit twee deelprojecten. Dit plan richt zich op het deelproject rond de bredere inzet van ambulancezorg met een B-urgentie voor het vervoer van personen met verward gedrag als veiligheidsmaatregelen en specialistische GGz-begeleiding niet nodig zijn. Het andere deelproject gaat over de inzet van begeleid vervoer in een onveilige situatie waarbij er sprake is van gedragsproblematiek en de situatie niet door de hulpverlening te hanteren is. Voor dit tweede deelproject wordt tegelijkertijd een subsidieaanvraag ingediend. Het uitgangspunt is dat er 24 uur per dag passend vervoer voor personen met verward gedrag beschikbaar is. De deelprojecten worden in samenhang ontwikkeld om nieuwe vormen van passend vervoer aanvullend op elkaar en het bestaande vervoer te laten zijn.

In dit deelproject gaan we uit van de ambitie van de regionale ambulancevoorzieningen om het B-vervoer breder in te zetten om op een efficiëntere wijze gebruik te kunnen maken van de zorgambulance in een 24 uurs-setting. In de huidige situatie wordt voor vervoer van personen met verward gedrag geen gebruik gemaakt van Basic Life Support ambulances met B-urgentie, maar van Advancend Life Support ambulances met A-urgentie. Dit A-vervoer is tussen 7:00 uur en 22:00 uur beschikbaar. Dit geeft een druk op de paraatheid. Hierdoor is het niet altijd mogelijk om vervoer te garanderen binnen de gestelde tijdskaders. En er wordt buiten genoemde tijden geen buitenregionaal vervoer uitgevoerd. Er is wel behoefte aan 24 uurs-beschikbaarheid van passend vervoer voor personen met verward gedrag. En een verschuiving van ritten van de A-ambulance naar de zorgambulance met B-urgentie is gewenst.

Het verkennen van de mogelijkheid tot het inzetten van de zorgambulance met B-urgentie voor het vervoer van personen met verward gedrag past bij deze ontwikkelingen. De inzet van een zorgambulance met B-urgentie kan zorgen dat de inzet van politievervoer of vervoer in een Advancend Life Support ambulance met A-urgentie achterwege kan blijven. De zorgambulances met B-urgentie bieden de mogelijkheid voor zowel zittend als liggend vervoer. En de zorgambulances met B-urgentie zijn meer prikkelarm dan de A-ambulances door het ontbreken van apparatuur.

Onderdeel van het project is de vraag hoe de inzet van de zorgambulance met B-urgentie voor het vervoer van personen met verward gedrag gegarandeerd kan worden. Onderzocht wordt of een verdere uitbreiding van taken van het personeel op de zorgambulance nodig is om de inzet rendabel en de voertuigen voldoende bezet te houden. Denk daarbij aan het terugvervoeren van personen naar andere regio’s en laagdrempelig bewaakt A2-vervoer (bewaking vitale functies).

 

Het doel van dit deelproject is daarmee om te bepalen of de inzet van ambulancezorg met B-urgentie voor personen met verward gedrag passend vervoer oplevert dat efficiënt en haalbaar is. Daarbij richten we ons op situaties ná eerste opvang en beoordeling waarin somatische zorg, veiligheidsmaatregelen en specialistische GGz-begeleiding niet op de voorgrond staan. En op situaties waarin duidelijk is dat eigen vervoer, openbaar vervoer of de inzet van een (zorg)taxi niet mogelijk is. Dat doen we voor alle personen met verward gedrag. Dit deelproject wordt uitgevoerd binnen de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden en de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Om te bepalen of het inzetten van ambulancezorg met B-urgentie een aanvulling vormt op het bestaande vervoersaanbod worden binnen dit deelproject kwantitatieve gegevens inzichtelijk gemaakt en wordt monitoring en registratie ingericht. Om een efficiëntere 24 uurs-bezetting van de zorgambulances met B-urgentie te realiseren worden de indicaties voor zorgvervoer uitgebreid en wordt de bovenregionale samenwerking verstrekt. Als de inzet van ambulancevervoer met B-urgentie haalbaar blijkt, wordt vervolgens bepaald aan welke criteria het personeel en het vervoersmiddel moeten voldoen.

Dit resulteert in een besluit over de inzet van ambulancezorg met B-urgentie voor het vervoer van personen met verward gedrag ná eerste opvang en beoordeling en zonder specifieke voertuig- of begeleidingseisen in de regio’s Gelderland Midden en Gelderland Zuid. Als dit besluit positief uitvalt, resulteert dit in een bovenregionale, integrale en vernieuwende oplossing voor het vervoer van personen met verward gedrag, dat een aanvulling is op het bestaande aanbod en dat meetbare resultaten oplevert voor de evaluatie van het voorlopig model vervoer.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website