Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Net als in andere gemeenten in Nederland zien we in Dongen de laatste jaren een stijging van het aantal incidenten in verband met personen die verward gedrag vertonen. In de programmabegroting 2018-2021 van de gemeente Dongen is de volgende ambitie opgenomen: partners in het sociaal domein werken samen om er voor te zorgen dat problemen in een zo vroeg mogelijk stadium gesignaleerd worden en zo veel mogelijk kunnen worden opgelost door algemeen toegankelijke en laagdrempelige voorzieningen. Verder wordt de doelstelling benoemd om de leefbaarheid en veiligheid te waarborgen en het besef van eigen verantwoordelijkheid bij inwoners en ondernemers voor de fysieke leefomgeving te vergroten. Op verschillende manieren wordt hier al hard aan gewerkt. We merken echter dat er een bepaalde 'groep' bestaat die we niet altijd even goed kunnen bereiken. Het gaat dan om personen met een psychische kwetsbaarheid die in sommige gevallen helemaal niet zitten te wachten op hulp. Zij stappen niet zo snel uit eigen beweging naar een loket om om hulp te vragen. In Dongen willen we daarom graag een aanpak ontwikkelen om deze personen op een laagdrempelige manier te ondersteunen. Een goede aanpak zorgt er niet alleen voor dat de psychisch kwetsbare persoon op een fijnere manier zijn of haar leven kan inrichten, ook waarborgen we hiermee de veiligheid en leefbaarheid voor alle andere inwoners van Dongen. Wij denken dat wij dit kunnen bereiken met de inzet van een wijkondersteuner. Uiteraard weten wij dat we hiermee niet in een klap alle problemen kunnen oplossen, maar we zetten in ieder geval een goede stap in de juiste richting. We denken niet dat we dit als gemeente helemaal alleen kunnen. Immers gaat het veelal om personen die zich niet zelf melden bij de geijkte loketten. We werken daarom samen met partners die die goede voeling hebben met wat er gebeurt en speelt in de wijk. Wij zien hier een belangrijke rol weggelegd voor de woningbouwcorporatie, Casade. Signalen komen vaak als eerste op die plek binnen. De woonconsulenten hebben een goed beeld van het reilen en zeilen in de wijken. Dit geldt natuurlijk ook voor de wijkagent, de oren en ogen van de wijk. Personen met een psychische kwetsbaarheid zijn in Dongen nu al welkom in de inloopvoorziening Eagle Shelter. Hoewel daar ook de nodige laagdrempelige ondersteuning wordt geboden, werken zij doorgaans niet outreachend; de activiteiten vinden met name plaats op het terrein. Een wijkondersteuner zou een mooie aanvulling zijn op deze voorziening.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website