Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Aanleiding

 

De afgelopen tijd is er veel aandacht voor ‘verwarde personen’, niet alleen binnen de GGZ maar ook meer algemeen in de maatschappij. Het focus verschuift daarbij richting vroegtijdige herkenning en samenwerking tussen de verschillende domeinen. Hiervoor is het van belang dat medewerkers uit de sectoren veiligheid, wonen, zorg en welzijn en onderwijs/ kinderopvang signalen, die kunnen wijzen op verward gedrag, kunnen herkennen. Daarnaast is het voor een goede samenwerking met de zorgsector essentieel dat de diverse medewerkers weten hoe te handelen en hoe verwarde personen toe te leiden naar de juiste zorg.

Om de toekomstige en huidige professionals beter toe te rusten, is het van belang dat onderwijsinstellingen die medewerkers opleiden voor de sectoren veiligheid, wonen/ welzijn en onderwijs samenwerken met zorginstellingen binnen de GGZ. Het onderwijsaanbod moet praktijkgericht zijn, handvatten bieden voor het (h)erkennen van de leefwereld van de cliënt en helderheid over hoe te handelen bij een (dreigende) crisis. Alleen op deze manier durven en kunnen medewerkers hun verantwoordelijkheid nemen in hun bijdrage aan het voorkomen van en tijdig interveniëren bij mogelijk verward gedrag(1).

 

Probleemstelling

 

Verward gedrag is geen eenduidig begrip. Verward gedrag kan duiden op een psychiatrische stoornis, maar kan bijvoorbeeld ook het gevolg zijn van sociale omstandigheden, religieuze opvattingen of andere levensopvattingen (2). Een andere complicerende factor is dat de uiting van verward gedrag varieert over de verschillende levensfasen (kind, puber, volwassene, oudere).

Medewerkers in de sectoren veiligheid, wonen, zorg en welzijn en onderwijs/ kinderopvang kunnen op diverse manieren betrokken raken bij personen met verward gedrag. Soms rechtsreeks, wanneer hun cliënt of leerling verward is. Maar het kan ook zijn dat ze signalen opvangen van verward gedrag bij betrokkenen: ouders, familieleden, naasten of buren.

De vraag is echter of ze in staat zijn deze signalen te herkennen, op juiste wijze te interpreteren en of ze voldoende zijn toegerust om mensen met verward gedrag bij te staan en, indien nodig, te kunnen toe leiden naar zorg. Een persoon die in crisis is, kan bij de betrokken professionals verschillende emoties oproepen, waarbij de taal die ze hebben leren spreken soms niet toereikend is. Echter, wanneer er door onvoldoende vaardigheid, stigma of angst niet wordt gereageerd op vroege signalen van verward gedrag, kan de situatie verder escaleren. Dit is onwenselijk voor de betrokken verwarde cliënt, maar kan ook leiden tot vervelende of zelfs gevaarlijke situaties voor de omstanders. Door het organiseren van de juiste ondersteuning voor de mensen die dat nodig hebben kan veel leed worden voorkomen (1).

 

MHFA

 

In de maatschappij is het inmiddels vanzelfsprekend dat burgers en professionals weten te handelen in geval van een acute fysieke dreiging, zoals een hartstilstand. Op scholen wordt, reeds vanaf het basisonderwijs, aandacht besteed aan EHBO. In het bedrijfsleven is kennis en kunde hierover geborgd middels BHV trainingen. Hoewel ook een dreigende fysieke situaties diverse emoties kan oproepen, is er sprake van een situatie waarin is afgesproken en getraind hoe te handelen.

Het optreden van verwardheid is een situatie, waarmee minder bekendheid bestaat. In Australië is een training ontwikkeld voor het bieden van eerste hulp aan iemand met beginnende psychische problemen. De training bestaat uit educatie omtrent psychische stoornissen, herkenning en praktische vaardigheden omtrent hoe te handelen bij een (dreigende) crisis. De training is gericht op netwerk, familie, maar ook professionals en werkgevers uit diverse sectoren (3). Door uitleg, aanleren van de juiste taal en training kan een domein overstijgende samenwerking vormgegeven worden, die ertoe gaat leiden dat de situatie van de cliënt en zijn systeem verstaan wordt en op adequate wijze wordt gehandeld.

Inmiddels is de training geëvalueerd in diverse settings (studenten geneeskunde, farmacie, verpleegkunde, multiculturele organisaties, burgers) en is gebleken dat de training het herkennen en het vertrouwen in de dienstverlening aan verwarde personen, terwijl het stigma afneemt (3-7).

 

Doelstellingen

 

Doelstelling is het ontwikkelen van een module, gebaseerd op de MHFA methodiek, voor onderwijs aan medewerkers in de sectoren veiligheid, wonen/ welzijn en onderwijs/ kinderopvang.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website