Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De partners in de regio Gooi en Vechtstreek hebben gewerkt aan een integrale en kwalitatief hoogstaande aanpak voor personen met verward gedrag. Ter voorkoming van escalaties en incidenten hebben zij ingezet op adequate domein overstijgende samenwerking, gegevensuitwisseling en preventieve activiteiten. Ook is ingezet op een herstelnetwerk, de versterking van de (crisis)keten en voorzieningen. Bij de aanpak hiervan werden professionals, cliënten en hun naasten zoveel als mogelijk betrokken en ingezet. Dit geldt ook voor de ontwikkeling en implementatie van beleid. De aanpak blijft onderdeel uitmaken van een regionaal programma, waarbinnen de opgezette samenwerking en een groot aantal (vervolg)projecten worden gecontinueerd.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Binnen het project is gewerkt aan een kwalitatief hoogstaande en zo sluitend mogelijke aanpak van verward gedrag, waarbij is ingezet op de hele keten; van preventie tot melding en van passende zorg tot herstel. Op het gebied van preventie en vroegsignalering heeft dit geleid tot een regionale agenda en de uitvoering van trainingen, campagnes en opzetten van voorzieningen. Voor de (crisis)keten is gewerkt aan de effectiviteit, kwaliteit en sluitendheid ervan middels het onderzoeken van leemtes in het aanbod, het afstemmen, versterken en stroomlijnen ervan. Tenslotte is ingezet op een herstelnetwerk in samenwerking met professioneel ervaringsdeskundigen en partners.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het afgelopen jaar hebben de partners in de regio Gooi en Vechtstreek belangrijke stappen gezet in het sluitend maken van de aanpak voor mensen met verward gedrag en hun naasten. Hierbij is geïnvesteerd in de domeinoverstijgende samenwerking op alle niveaus, wat heeft geresulteerd in de uitwisseling van kennis, meer wederzijds begrip en passendere samenwerkingsafspraken. Daarnaast heeft het project geleid tot meer zicht en aansluiting op de behoeften van de betrokken professionals, doelgroep en hun naasten; van preventie tot herstel, van crisis tot structurele zorg.

 

Meer concreet is een agenda voor preventie & vroegsignalering opgesteld, hebben diverse trainingen, voorlichtingen en campagnes plaats gevonden en wordt er meer ingezet op vroegsignalering in de wijk. Verder krijgt het herstelnetwerk steeds meer vorm en inhoud onder leiding van een herstelteam dat onder andere bestaat uit betaalde ervaringsdeskundigen. Inmiddels staan ook de contouren van het samenwerkingsmodel van alle zorg-, welzijns- en strafpartners als het gaat om complexe, domeinoverstijgende zorgproblematiek, waarbij de cliënt en zijn naasten aan tafel zitten. Daarbij wordt er gewerkt aan afgestemde 24/7 meldpunten en crisiszorg en is er onderzoek gedaan naar de behoefte aan een integraal risicotaxatie-instrument en passend vervoer. Tenslotte zijn de OGGZ meldpunten geëvalueerd en is geïnvesteerd in de veiligheid van de crisisopvang.

 

Diverse succesfactoren en leerpunten zijn te benoemen en ook is er nagedacht over de borging van het project na afloop van de subsidie.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Binnen de diverse subprojecten zijn een agenda voor preventie & vroegsignalering opgesteld, hebben diverse trainingen, voorlichtingen en campagnes plaats gevonden en wordt er meer ingezet op vroegsignalering in de wijk.

 

Verder krijgt het herstelnetwerk steeds meer vorm en inhoud onder leiding van een herstelteam dat onder andere bestaat uit betaalde ervaringsdeskundigen. Inmiddels staan ook de contouren van het samenwerkingsmodel van alle zorg-, welzijns- en strafpartners als het gaat om complexe, domeinoverstijgende zorgproblematiek, waarbij de cliënt en zijn naasten aan tafel zitten.

 

Daarbij wordt er gewerkt aan afgestemde 24/7 meldpunten en crisiszorg en is er onderzoek gedaan naar de behoefte aan een integraal risicotaxatie-instrument en passend vervoer. Tenslotte zijn de OGGZ meldpunten geëvalueerd en is geïnvesteerd in de veiligheid van de crisisopvang.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de regio Gooi en Vechstreek hebben acht gemeenten een samenwerkingsovereenkomst gesloten met GGZ Centraal, Jellinek, Kwintes, Zorgverzekeraar Zilveren Kruis, De Waag, Regionale Ambulancevoorziening, Familie- en naastenvereniging Ypsilon en de Politie. Dit in nauwe afstemming met de partners uit het strafkader,(vertegenwoordigers van) cliënt- en familieorganisaties. De bijeenkomst beoogd een gezamenlijke, sluitende aanpak om personen met verward gedrag adequaat te beschermen en op te vangen in de regio, op basis van de negen bouwstenen van het Aanjaagteam Verwarde Personen.

 

Met de implementatie van het - aan de overeenkomst gekoppelde - plan van aanpak willen de partners in de regio Gooi en Vechtstreek ervoor zorgen dat personen met verward gedrag een zinvol leven kunnen leiden in hun eigen, veilige omgeving. Zij en hun sociale netwerk worden zoveel mogelijk in hun kracht gezet, zodat zij zoveel mogelijk zelf de regie voeren over de inzet van de benodigde hulp en ondersteuning. Deze hulp en ondersteuning wordt zoveel als mogelijk binnen de samenleving en hun eigen leefomgeving ingezet en in samenhang met de aanpalende domeinen van zorg en straf.

 

Om dit te bereiken is de inzet van gemeenten, partners, ervaringsdeskundigen, cliënt- en familieorganisaties cruciaal. Zij gaan zich inzetten om de ((crisis)hulpverlenings)ketens beter op elkaar af te stemmen, een nazorgtraject voor en door ervaringsdeskundigen in te richten, inwoners en professionals te trainen in de herkenning van en omgang met verward gedrag en de cliënt en zijn naasten adequaat te laten betrekken bij zijn hulp-, straf- en ondersteuningstrajecten. Dit alles in samenhang en met oog voor preventie en de veiligheid van cliënten, hun naasten en professionals.

 

De middelen van de ZonMW subsidie zijn nodig om de projecten uit het bijgaande plan van aanpak op tijd uit te voeren, in samenwerking met alle partners en betrokkenen. Daarnaast kunnen projectleider(s) en ervaringskundigen worden aangesteld die de projecten aansturen. Zonder deze subsidie kunnen de activiteiten, specifiek gericht op personen met verward gedrag, waarschijnlijk niet (geheel) uitgevoerd worden en is de inbreng van professionals en (familie van) personen met verward gedrag niet voldoende geborgd.

 

Na afloop van de subsidie wordt de inzet op de sluitende aanpak voor personen met verward gedrag voortgezet binnen het programma Bescherming & Opvang. De verwachting is dat de meeste kosten gemaakt worden bij het opzetten van de projecten uit dit plan. Beoogd wordt dat de kennis die daarmee wordt opgedaan, na afloop van de subsidie een vast onderdeel van de werkwijze van de gemeenten, partners, cliënt- en familieorganisaties is. De (continuïteit van de) samenwerking met de partners is geborgd in het beleidsplan Bescherming & Opvang 2017-2020, die samen met hen tot stand is gekomen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website