Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De Verbinding 2 is het gezamenlijke uitvoeringsplan voor de sluitende aanpak personen met verward gedrag voor Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel. Vanaf maart 2018 zijn gedurende een periode van 2 jaar diverse pilots en acties uitgevoerd waarbij alle bouwstenen, maar in het bijzonder Preventie en vroegsignalering en leefstructuur (bouwstenen 1,2,3) centraal stonden. Door de samenwerking aan de voorkant te versterken en daarnaast de verbinding te leggen met de andere schakels in de keten zijn bestaande activiteiten en nieuwe initiatieven met elkaar verbonden. Knelpunten en hiaten in het aanbod zijn in kaart gebracht en voortvarend aangepakt. Innovaties als Schakel-GGD’er, 7x24 uurs bereikbaarheid, MHFA, Crisiskaart, inzet ervaringsdeskundigen zijn getest en/of geImplementeerd. Als direct gevolg van de resultaten en ervaringen in het samenwerkingsproces is ook een aantal extra projecten/acties uitgevoerd, zoals het Maatwerkproject complexe casuïstiek, Buurtcirkels en de regionale werkconferentie Naar de voorkant. Deze aanvullende projecten/acties zijn gefinancierd door de gemeenten.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Opbrengst De Verbinding 2

 

Het project De Verbinding 2 heeft concreet het volgende opgeleverd:

• De samenwerking is op alle niveaus (bestuurlijk, beleidsmatig en in de uitvoering) enorm versterkt, in de regio, de gemeente(n) en de wijk(en). Het project De Verbinding is uitgegroeid tot een heel breed project, waarin heel veel partners samenwerken/afstemmen om de keten sluitend te maken. Zij kunnen zich namelijk allemaal vinden in de preventieve doelstellingen. Deze samenwerking wordt ook na de projectperiode voortgezet.

De doelgroep is al in een heel vroeg stadium verbreed van personen met verward gedrag naar: psychisch kwetsbare mensen in de wijk.

• Het Vangnet en adviesteam is veel meer zichtbaar. Door de Schakel-GGD’er is het signaleringsnetwerk versterkt en het vangnet rondom kwetsbare mensen verbreed.

Organisaties weten elkaar te vinden en (er)kennen elkaars expertise beter. Het vertrouwen in elkaar is versterkt; dit zorgt ervoor dat er meer mogelijkheid is om zaken open te bespreken.

• Knelpunten zijn beter in beeld en worden continu gemonitord. Knelpunten worden zo snel als mogelijk is bespreekbaar gemaakt met de juiste partners, zodat naar een oplossing kan worden gezocht.

• Er wordt meer doorgepakt bij de (vaak complexe) problematiek van psychisch kwetsbare personen in de wijk doordat beleid en uitvoering op één lijn liggen, knelpunten en personen duidelijk in beeld zijn en er korte trajecten en heldere plannen zijn.

• Afspraken over verdere verbreding en verdieping van de samenwerking tussen gemeenten en diverse partners in de regio, zoals woningcorporaties, ketenpartners OGGZ, aanbieders Maatschappelijke Opvang en Beschermd wonen, Jeugdzorg en Wmo. Hierbij ligt de focus op preventie. Dit is ook door de regionale conferentie Naar de voorkant versterkt (waar veel partners in samenwerkten).

• Afspraken over een vervolgtraject met betrekking tot kennisdeling en privacy.

• Goed zich op de rol en mogelijkheden van inzet ervaringsdeskundigen in de wijk . Afspraken hierover tussen RCO de Hoofdzaak , Vangnet en advies , wijkteams en andere partners in de wijk.

• Standaard inzet ervaringsdeskundigen in projectgroep, bij beleidsontwikkeling.

• Crisiskaart is heel actief aangeboden aan meer dan 50 mensen, getekend door 20. standaard bij Herstelwerkplaats.

• Duidelijkheid over rollen en verwachtingen en (on)mogelijkheden bij de inzet van 7x24-uurs bereikbaarheid en beschikbaarheid van het Vangnet en adviesteam (in regio Kop, vervolgd door project op niveau NHN).

 

De opbrengsten van dit brede project zijn niet gemakkelijk samen te vatten. Voor meer informatie is de Eindrapportage De Verbinding 2 beschikbaar.

 

 

 

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De gemeenten in de Kop van Noord-Holland (Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel) hebben het afgelopen half jaar (vanaf mei 2017) met zorg- en welzijnsaanbieders, politie, cliënten(organisaties) en ervaringsdeskundigen het voorliggende plan ‘Sluitende aanpak personen met verward gedrag’ ontwikkeld. De gemeenten verwachten met dit plan een sterke impuls te geven aan een sluitende aanpak rondom personen met verward gedrag. Om de uitvoering mogelijk te maken wordt bij het fonds ZonMw een subsidieaanvraag ingediend.

 

Het proces om te komen tot dit plan is, mede dankzij een eerdere subsidie van ZonMw (voor het project De Verbinding/Naar de Voorkant, gehonoreerd in mei 2017), mogelijk geworden. Dit proces heeft niet alleen de samenwerking geïntensiveerd en het draagvlak voor het plan versterkt, maar het heeft ook een aantal concrete ideeën opgeleverd waarmee de aanpak rondom personen met verward gedrag kan worden verbeterd, met name waar het preventie en vroegtijdige signalering betreft. Een aantal van deze ideeën zijn als actiepunten opgenomen in dit plan, andere maken onderdeel uit van de beleids- en uitvoeringsplannen van andere beleidsterreinen (onder andere Beschermd wonen, Maatschappelijke opvang, Wmo en Participatie).

 

De uitgangspunten en speerpunten sluiten nauw aan bij de uitgangspunten van de andere subregio’s in NHN. De pilotprojecten die in het plan worden genoemd, worden dan ook met aandacht door de andere subregio’s gevolgd. Tegelijkertijd volgt de regio Kop van Noord-Holland de pilot Humane opvang die in Alkmaar in voorbereiding is, en projecten die elders lopen. Het idee is de opgedane kennis te delen en de voorbeelden uit te rollen over de gehele regio.

 

Speerpunten voor de komende 2 jaar voor de Kop van Noord-Holland zijn:

 

1. Voortzetting en verdieping van het project 'De Verbinding'. Het proces dat is gestart om de domein- overstijgende samenwerking (zowel tussen Veiligheid en Sociaal Domein, als andere domeinen, zoals Wonen) wordt gecontinueerd.

 

2. Voortzetting innovatieproject “Naar de voorkant” gericht op versterking van vroegsignalering en ondersteuningssysteem rondom cliënten. Psychisch kwetsbare mensen redden het niet met alleen een paar uur ondersteuning van een professional. Een stevig steunsysteem rondom de persoon, met vriendschappelijke contacten, zinvolle arbeid/bezigheden, een vast aanspreekpunt in de buurt, ondersteuning bij administratie en financiën of hulp bij het indelen van de dag zijn nodig om de persoon de kans te geven zelfstandig te wonen.

 

Een wijknetwerk waar niet alleen hulpverleners maar ook naasten en/of actieve inwoners/ervaringsdeskundigen deel van uit maken zorgt ervoor dat problemen of verwardheid in een vroeg stadium kunnen worden gesignaleerd, zodat ondersteuning tijdig kan worden ingezet.

 

3. Onderzoek naar passende begeleiding (en ontbrekende schakels in de begeleiding) van zelfstandig wonende cliënten met GGZ-problematiek.

 

4. Verbeteren bereikbaarheid en beschikbaarheid Meldpunt Vangnet en Adviesfunctie (7 x 24 uur) gekoppeld aan een verbetering van de vroegtijdige triage van de meldingen binnen de politie.

Een halfjaarlijkse pilot rondom de 24-uursbereikbaarheid en de inzet van een wijk/schakel-GGD'er (gedurende een jaar)om de samenwerking in de wijk met politie, wijkverpleging, thuiszorg en wijkteam flink te versterken, maken hier deel vanuit.

 

5. Bevorderen inclusie en tegengaan stigma, o.a. door de uitrol van de Cursus Mental Health First Aid door de GGD HN en GGZ NHN in NHN, beginnend in de Kop van NH, en door voorlichting in de wijk, o.a. door ervaringsdeskundigen.

 

6. Versterken eigen regie en inbreng cliënt. Een pilot waarbij 50 cliënten die niet in zorg (willen)zijn, ondersteund worden door ervaringsdeskundigen bij het invullen/opstellen van een Crisiskaart.

Daarnaast wordt onderzocht hoe de inzet van cliënten/familieleden/ervaringsdeskundigen geborgd kan worden in beleids- en bestuursoverleggen.

 

7. Versterken en verbeteren van de afspraken over het delen van kennis onder de privacywet. In 2018 wordt in Den Helder de Leertuin Zorg en Veiligheid uitgevoerd, waaraan niet alleen ambtenaren, maar ook een groot aantal partijen binnen het sociaal (en veiligheidsdomein) zal deelnemen.

 

Bovenstaande speerpunten zijn/worden uitgewerkt in concrete en meetbare acties/projecten die de komende twee jaar worden gerealiseerd/uitgevoerd.

 

Projectorganisatie

Een projectgroep waar zowel gemeenten, politie, zorg- en welzijnsaanbieders als ervaringsdeskundigen in vertegenwoordigd zijn, is verantwoordelijk voor de uitvoering en voortgang.

 

De GGD HN zorgt, als projectleider, voor afstemming van en communicatie over de verschillende projecten en pilots die over/rondom personen met verward gerag in de regio NHN lopen. Dit gebeurt op verschillende niveaus (directie, beleid- en uitvoerend niveau) en partners uit veel verschillende sectoren.

 

De totale lasten van het plan zijn: € 371.838

De cofinanciering bedraagt: € 121.924

Aan te vragen subsidie bij ZonMw is € 249.914

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website