Projectomschrijving

Doel

In Amsterdam Nieuw-West wordt een de-escalerende crisisaanpak geïntroduceerd. Uitgangspunten zijn het organiseren van tijd, rust en ruimte. Rust en ruimte ontstaan door aan te sluiten bij de situatie van de hoofdpersoon:

  • het serieus nemen van de mens in kwestie
  • contact maken
  • in relatie gaan
  • presentie

Hierdoor zullen agressie, angst en schaamte bij de hoofdpersoon afnemen. En dan ontstaat de ruimte voor een (herstelondersteunend) vervolg.

Werkwijze

De crisisaanpak wordt uitgevoerd door ervaringswerkers en Eigen Kracht-coördinatoren. Deze betrokken burgers doorlopen eerst een gezamenlijke werkplaats. Deze wordt begeleid door senior- ervaringswerkers en trainers van de Eigen Kracht Centrale. Door een goede werkrelatie op te bouwen met de GGz-crisisdienst, GGD, politie, ketenpartners in de wijk, kan er in geval van een acute crisis gezamenlijk worden opgetrokken en naar de persoon in kwestie worden uitgereikt. De crisiskaart maakt integraal deel uit van het project (i.s.m. Cliëntenbelang).

Opbrengsten

In dit project is het gelukt om een totaal andere crisisaanpak te ontwikkelen, uitgevoerd door burgers. Deze aanpak is in 27 situaties ingezet. De aanpak is laagdrempelig, werkt normaliserend, kan even een situatie tot rust brengen en leidt regelmatig tot een constructief vervolg. In sommige gevallen gebeurt er niets (maar escaleert ook niet) in sommige gevallen is er alsnog iets anders nodig. De kern van de aanpak is dat je als buurtbewoner je medeburgerschap invult.

Via het project is met buurtbewoners verkend wat dat inhoudt en welke mogelijkheden je daarin voor jezelf ziet. Iedereen maakt daarin zijn eigen afweging, maar door het project voelen meer mensen zich geroepen om vanuit mede-burgerschap te handelen en niet om lastige situaties heen te lopen. Daarmee draagt het project direct bij aan het komen tot een inclusieve samenleving.

Bij het ontwikkelen van de crisisaanpak waren ervaringswerkers, naasten, Eigen Kracht-coördinatoren en buurtbewoners betrokken. Voor bekendheid geven aan de crisiskaart was Cliëntenbelang Amsterdam betrokken. Daarnaast ook ketenpartners zoals GGD, GGZ, politie, stadsdeel en buurtorganisaties. Het bekendheid geven bij de relevante partijen in de wijk aan deze aanpak vroeg het nodige geduld en het aantal meldingen kwam daardoor traag op gang. De casusbeschrijvingen geven goed inzicht in het bereik en opbrengst. Ketenpartners raakten daarmee overtuigd van de meerwaarde en er is daardoor kans op het structureel inbedden van de aanpak in Amsterdam.

 

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website