Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Een tbs-er die na vijftien jaar plotseling terugkeert in de wijk. Een dementerende oudere die uren voor haar ouderlijk huis dwaalt. Een jongeman van Marokkaanse afkomst die alle hulp en psychische behandeling afwijst. Professionals en bewoners in de wijk worden geconfronteerd met een diversiteit aan personen met verward gedrag. Om tot een inclusieve en veilige wijk te komen is samenhangende en persoonsgerichte zorg nodig die over de domeinen van zorg, welzijn en veiligheid heen reikt.

Hoogleraar OGGZ Mulder spreekt van een nieuwe vorm van integrale bemoeizorg (2017).

Sinds 2015 worden vanuit de landelijke overheid en de VNG gemeenten en regio’s geactiveerd en gefaciliteerd om een goed werkende aanpak voor de ondersteuning van mensen met verward gedrag te ontwikkelen. Het regionale Schakelteam

Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid heeft in september 2017 een actieprogramma ontworpen. De samenwerking met

het hbo om aankomende professionals hierop voor te bereiden is nog niet geagendeerd. Ook in de huidige (ggz) minoren van

o.a. de opleidingen Sociaal Werk van de Hogeschool Rotterdam en InHolland ontbreekt een gewenste domeinoverstijgende

aanpak.

 

Minor CONNECT

CONNECT is een voorstel voor het ontwikkelen van een hbo-minor gericht op de verbindende en integrale bemoeizorg voor

mensen met verward gedrag.

De opzet van de minor vertrekt vanuit de volgende uitgangspunten:

- Denken en werken vanuit de leefwereld van de persoon met verward gedrag én de samenleving.

- Betrokkenheid van de persoon met verward gedrag, zijn familie, naasten en omgeving; betrokkenheid van

ervaringsdeskundigen.

- Oog voor (de gevolgen) van stigmatisering.

- Aandacht voor diversiteit en interculturele aspecten van zorg en hulpverlening in de Rotterdamse context.

- Een verbindende aanpak over de domeinen van zorg, welzijn, dienstverlening, onderwijs, sociale en wijkveiligheid heen.

- Verbinden onderzoekskennis, vakkennis en ervaringskennis.

- Interprofessioneel samen leren van opleidingen, praktijk, beleid en ervaringsdeskundigen door: gastlessen, werkbezoek,

praktijkopdrachten, afsluitende werkconferentie.

- Activerende werk- en toetsvormen vanuit kritische beroepssituaties

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Hogeschool Rotterdam heeft in samenwerking met Stichting De Verbinding en Hogeschool Inholland de minor CONNECT ontwikkeld. We zijn bij de ontwikkeling van de minor CONNECT uitgegaan van het volgende uitgangspunt: verbindende zorg voor en ondersteuning van mensen met verward gedrag vanuit de interprofessionele samenwerking tussen verschillende domeinen zorg, welzijn, dienstverlening, veiligheid en onderwijs. De leefwereld van de persoon met verward gedrag én de samenleving staan daarbij centraal, evenals betrokkenheid van de persoon met verward gedrag en zijn naasten. Het doel was een minor te ontwikkelen waarbij studenten door het samenwerken over de disciplines heen, met ervaringsdeskundigen en professionals in de praktijk, kennis, vaardigheden en attitude kunnen ontwikkelen om verbindend te handelen vanuit het perspectief van inclusie en veiligheid in de wijk.

In de aanvraag staat het volgende beschreven over de opzet van de minor: De minor bestaat uit drie modules: een module kennis en vaardigheden, een praktijkgerichte module en een specialisatie module gericht op migranten met verward gedrag en hun familie. De rode draad door de minor wordt gevormd door een drietal kritische beroepssituaties waar de studenten gedurende de hele minor in interdisciplinair samengestelde teams aan werken. Ter afsluiting van de minor organiseren de studenten een werkconferentie waarbij ze de kritische beroepssituaties en oplossingen analyseren met professionals en ervaringsdeskundigen uit de praktijk.

We zijn voor de ontwikkeling gestart met een expertmeeting. Gedurende het ontwikkelproces hebben we vervolgens nog twee expertmeetings georganiseerd. Voor deze meetings werden veel verschillende mensen uit het werkveld uitgenodigd. Er waren veel partijen, zoals politie, handhaving, wijkteam, opleidingen, GGZ, welzijnspartijen, ervaringsdeskundigen, gemeente, Movisie, zorg- en veiligheidshuis, het OM die vanuit hun specifieke expertise bijdragen leverden. Doel van de bijeenkomsten was ervaringen en kennis uitwisselen en input (voor de minor) verzamelen. Vanuit verschillende perspectieven werd naar het thema gekeken, wat leidde tot levendige discussies en veel inzicht. Daarna is de projectgroep aan de slag gegaan, waarbij de belangrijke vraag was welke competenties er in de minor moesten worden ingebouwd. De belangrijkste input hiervoor is opgehaald in de expertmeetings en vanuit de kennis/literatuur die er al was over de negen bouwstenen.

Er is een raamwerk gemaakt voor de minor (3 blokken van 6 weken), waarbij kennis, vaardigheden, praktijk en diversiteit centraal staan. Elk blok wordt opgebouwd uit de onderdelen kennis, vaardigheid en praktijk. Het derde blok gaat specifiek over diversiteit. Stichting “de Verbinding” heeft veel meegedacht bij de ontwikkeling van dit blok. Elk blok is goed voor 10 EC. In januari werd het ontwikkelde onderwijs (minor) weer aan een grote expertgroep voorgelegd. In februari is een pilot van de minor gestart voor twaalf studie-vertragers die de minor volgden, waaronder studenten van Social Work van de Hogeschool Rotterdam, studenten van Inholland van de opleidingen Integrale Veiligheidskunde en Sociaal Juridische Dienstverlening en opvallend genoeg deden er ook twee studenten Orthopedagogiek van de Hogeschool Gent uit België mee met de minor. Bij deze trial-minor zijn diverse professionals betrokken. Zo werden casemanagers van Laurens betrokken en was er een les met een Officier van Justitie, een les van iemand van het zorg- en veiligheidshuis en ook lessen waarbij ervaringsdeskundigen kwamen vertellen en lesgeven.

Daarnaast werd gebruik gemaakt van de kennisbundel die is ontwikkeld voor het project ‘Verward in de wijk’. De minor is afgesloten met een werkconferentie, waarbij studenten deelden wat ze geleerd hadden, waarbij samen met de praktijk een casus werd uitgediept en de werkconferentie werd afgesloten met een evaluatie.

Met alle feedback van studenten en vanuit het werkveld is de minor herschreven. In september is de minor definitief gestart met een groep van 25 studenten. Terugkijkend naar de doelen die er lagen bij aanvang van het project kan geconcludeerd worden dat alle doelen zoals ze in de aanvraag stonden geformuleerd, bereikt zijn.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Aanleiding

Een tbs-er die na vijftien jaar plotseling terugkeert in de wijk. Een dementerende oudere die uren voor haar ouderlijk huis dwaalt. Een jongeman van Marokkaanse afkomst die alle hulp en psychische behandeling afwijst. Professionals en bewoners in de wijk worden geconfronteerd met een diversiteit aan personen met verward gedrag. Om tot een inclusieve en veilige wijk te komen is samenhangende en persoonsgerichte zorg nodig die over de domeinen van zorg, welzijn en veiligheid heen reikt. Hoogleraar OGGZ Mulder spreekt van een nieuwe vorm van integrale bemoeizorg (2017).

Sinds 2015 worden vanuit de landelijke overheid en de VNG gemeenten en regio’s geactiveerd en gefaciliteerd om een goed werkende aanpak voor de ondersteuning van mensen met verward gedrag te ontwikkelen. Het regionale Schakelteam Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid heeft in september 2017 een actieprogramma ontworpen. De samenwerking met het hbo om aankomende professionals hierop voor te bereiden is nog niet geagendeerd. Ook in de huidige (ggz) minoren van o.a. de opleidingen Sociaal Werk van de Hogeschool Rotterdam en InHolland ontbreekt een gewenste domeinoverstijgende aanpak.

 

Minor CONNECT

CONNECT is een voorstel voor het ontwikkelen van een hbo-minor gericht op de verbindende en integrale bemoeizorg voor mensen met verward gedrag.

De opzet van de minor vertrekt vanuit de volgende uitgangspunten:

- Denken en werken vanuit de leefwereld van de persoon met verward gedrag én de samenleving.

- Betrokkenheid van de persoon met verward gedrag, zijn familie, naasten en omgeving; betrokkenheid van ervaringsdeskundigen.

- Oog voor (de gevolgen) van stigmatisering.

- Aandacht voor diversiteit en interculturele aspecten van zorg en hulpverlening in de Rotterdamse context.

- Een verbindende aanpak over de domeinen van zorg, welzijn, dienstverlening, onderwijs, sociale en wijkveiligheid heen.

- Verbinden onderzoekskennis, vakkennis en ervaringskennis.

- Interprofessioneel samen leren van opleidingen, praktijk, beleid en ervaringsdeskundigen door: gastlessen, werkbezoek, praktijkopdrachten, afsluitende werkconferentie.

- Activerende werk- en toetsvormen vanuit kritische beroepssituaties

 

Opzet

De minor bestaat uit drie modules: een module kennis en vaardigheden, een praktijkgerichte module en een specialisatie module gericht op migranten met verward gedrag en hun familie. De rode draad door de minor wordt gevormd door een drietal kritische beroepssituaties (casussen) waar de studenten gedurende de hele minor in interdisciplinair samengestelde teams aan werken. Ter afsluiting van de minor organiseren de studenten een werkconferentie waarbij ze de kritische beroepssituaties en oplossingen analyseren met professionals en ervaringsdeskundigen uit de praktijk. Zo wordt vormgegeven aan domeinoverstijgende kenniscirculatie en -ontwikkeling binnen en met de lokale praktijk.

 

Doelgroep, doel en resultaat

Aan de minor nemen derde en vierdejaars studenten deel van de opleidingen Social Work, Verpleegkunde, Sociaal Juridische Dienstverlening, hbo-Recht en Integrale Veiligheid van Hogeschool Rotterdam en Hogeschool InHolland.

Het doel van de minor is om studenten van verschillende opleidingen te leren interprofessioneel samen te werken aan het oplossen van vraagstukken rond personen met verward gedrag.

Het beoogde resultaat is dat studenten door het samenwerken en samenleren over de disciplines heen, met ervaringsdeskundigen en professionals in de praktijk, kennis, vaardigheden en attitude ontwikkelen om verbindend te handelen vanuit het perspectief van inclusie en veiligheid in de wijk. Door kenniscirculatie en –ontwikkeling wordt de deskundigheid van docenten en praktijk versterkt.

 

Partners

De minor wordt ontwikkeld door Hogeschool Rotterdam i.s.m. met Hogeschool InHolland, en De Verbinding (een stichting voor ontwikkeling en ondersteuning van de multiculturele samenleving). Ervaringsdeskundigen zijn via De Verbinding, Ypsilon en Koplopers (ZonMW project gericht op jongeren met psychische kwetsbaarheid), betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van de minor. In de uitvoering worden professionals betrokken uit de praktijk en het beleid van de domeinen zorg, welzijn, veiligheid, dienstverlening en onderwijs. Zij geven gastlessen, begeleiden werkbezoek en geven opdracht tot praktijkonderzoek. Intentie tot samenwerking is reeds toegezegd door de heer Jelle Zeilstra coördinator van het Regionaal Schakelteam ‘personen met verward gedrag’ Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid.

 

Evaluatie

De Minor wordt in het eerste jaar van uitvoering door middel geëvalueerd op proces en doelbereiking en aansluitend aangepast.

 

Borging

De Minor CONNECT wordt ingebed in het reguliere bacheloronderwijs van Hogeschool Rotterdam.

 

Planning

Ontwikkeling juni 2018 - januari 2019. Eerste uitvoering minor: februari 2019 - juni 2019. Evaluatie en aanpassing: mei-juli 2019. De tweede reeks van de minor:september 2019 -februari 2020.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website