Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Inleiding

Het project Cliënt Vinder beoogt cliënten met verward gedrag tijdig te vinden middels een cliënt smartwatch met GPS, en op passende wijze te vervoeren naar de GGZ instelling. Het project draagt bij aan meer kwaliteit van bestaan van cliënten door meer vrijheden en meer zorg en veiligheid op maat.

 

Daarmee draagt het resultaat van dit project bij aan de volgende bouwstenen van het actieprogramma: bouwsteen 2 (preventie en levensstructuur), bouwsteen 3 (vroegtijdige signalering) en bouwsteen 7 (passend vervoer) in de regio Den Haag.

 

Wat is de aanleiding?

Het komt regelmatig voor dat het een cliënt met verward gedrag niet lukt om zelfstandig terug te keren op de afdeling waar deze verblijft. In deze situaties is er een verhoogd risico op ernstig nadelige gevolgen voor de gezondheid en de persoonlijke veiligheid van de cliënt.

 

Parnassia kan niet de nodige zorg verlenen aan de cliënt en medewerkers van Parnassia moeten allerlei acties uitvoeren om de vermissing te melden. De naaste familie maakt zich ernstig zorgen en de politie voert handelingen uit om de cliënt op te sporen.

 

In voorkomend geval komt de openbare orde in het gedrang. Daarnaast ontstaat er negatieve beeldvorming in de maatschappij over de zelfstandige bewegingsvrijheden die aan cliënten worden gegeven.

 

Al deze gevolgen kunnen worden voorkomen wanneer de cliënt snel vindbaar is en kan worden teruggebracht naar de afdeling. Het project voorziet in een oplossing waarmee dat mogelijk is.

 

Waar bestaat de geboden oplossing uit?

De oplossing bestaat uit een cliënt smartwatch met GPS, afspraken met vervoersdiensten, juridische en ethische uitgangspunten, procesbeschrijving, instructie voor gebruik en onderhoud en voorlichting aan cliënten, hun naaste familie en hun wettelijke vertegenwoordigers.

 

Met de cliënt smartwatch kan de actuele locatie van de cliënt worden achterhaald. Ook wordt een signaal geven, wanneer de cliënt zich begeeft buiten een afgesproken gebied.

 

De afspraken met vervoersdiensten zorgen ervoor dat de cliënt kan worden opgehaald en terug gebracht naar de afdeling wanneer dat nodig is. Daarbij wordt naar de meest passende vervoersoplossing gezocht.

 

Ook wordt voor cliënten met ernstig verward gedrag bekeken of de cliënt smartwatch kan worden uitgebreid met functies waarmee gesignaleerd wordt of er direct gevaar dreigt voor hun gezondheid.

 

Wat zijn de voordelen?

De GPS oplossing, vervoersoplossing en uitbreidingen op de GPS oplossing verbeteren de mogelijkheden van Parnassia om vroegtijdig te signaleren wanneer het niet goed gaat met een cliënt en kan hierdoor adequaat en preventief ingrijpen. Parnassia kan daardoor:

• cliënten, bij ongeoorloofde afwezigheid, op een passende manier vervoeren naar de instelling

• cliënten vaker zelfstandige bewegingsvrijheid geven

• cliënten die net in een te hoge risicogroep vallen om onbegeleid naar buiten te mogen gaan, de vrijheid geven om zich onbegeleid te begeven op het terrein van de instelling

• cliënten sneller verplaatsen van een gesloten afdeling naar een afdeling met een lager regime (besloten of open)

• cliënten minder vaak tot niet separeren in de Extra Beveiligde Kamer

• cliënten sneller verplaatsen van een acuut bed naar een passende afdeling

 

Waar wordt deze oplossing ingevoerd?

Deze oplossing wordt als pilot ingevoerd voor een aantal cliënten van Parnassia die verblijven in de afdelingen aan de Monsterseweg 89 en in de afdelingen aan de Nicolaas van Akenstraat 15.

 

Afhankelijk van het resultaat van de pilot worden een advies gegeven over het breder invoeren van de GPS oplossing en vervoersoplossing. Ook wordt een advies gegeven over het ontwikkelen en realiseren van uitbreidingen op de GPS oplossing.

 

Wie zijn bij het project betrokken?

Het project wordt door de Stichting Bestaanskracht (hiervoor opgericht door familie van een cliënt), in nauwe samenwerking met Parnassia, cliënten van Parnassia, hun naaste familie en wettelijk vertegenwoordigers, de cliëntenraad en de familieraad opgezet en uitgevoerd. Het project start, afhankelijk van de financiering door ZonMw, op 1 februari 2019 en eindigt 24 maanden later. Tijdens het project wordt afgestemd met gerelateerde projecten binnen en buiten Parnassia.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website