Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In dit project werken we aan een integrale en sluitende aanpak voor iedereen: (kwetsbare) burgers, hun familie, netwerk, buurt en dorp.

 

De initiatiefgroep -bestaande uit vertegenwoordigers van het RIBW K/AM, Ons Tweede Thuis, GGZ inGeest en Participe/Vita-Amstelland, gesteund door de gemeente Amstelveen- ziet mede op basis van de bereikte resultaten en opgedane inzichten in de pilotfase, noodzaak, kansen en mogelijkheden om tot een sluitende aanpak te komen ( zie ook de tussentijdse evaluatie). Een aanpak waarbij de meest kwetsbare bewoners, hun naasten en de wijk worden bereikt en betrokken. Om onze ambitie te kunnen waarmaken, bouwen we voort op bestaande contacten van de deelnemende organisaties en projecten die zij in de wijk hebben opgestart.

 

In de pilot en het voorliggende project wordt geluisterd naar wat mensen zelf willen. Op basis van wat bewoners naar voren brengen, worden zorg en welzijn in de wijk ingericht. De inrichting is zodanig dat bewoners kunnen bijdragen en meedoen in de wijk én een beroep kunnen doen op de kennis en vaardigheden uit de zorg.

 

Doelstelling: werken aan een inclusieve gemeenschap waarin iedereen naar eigen vermogen kan meedoen. Een steunstructuur faciliteren van actieve bewoners, familie, vrijwilligers en professionals, zodat iedereen inclusief mensen met verward gedrag (psychiatrisch, lVG en dementie) grip heeft op zijn situatie.

 

Doelgroep: inwoners van het Amstelveen, in het bijzonder de huidige en potentiële bewoners van de wijken Bankras/Kostverloren.

 

Beoogde resultaten

- Er is een inclusieve wijk aan het ontstaan

- Resultaten en inzichten worden overdraagbaar gemaakt en gedeeld in heel Amstelveen, en er is een stevige start gemaakt met de borging van deze aanpak zowel in de wijken als in de organisaties

- Actieve bewoners en medewerkers weten hoe te handelen in crisissituaties

- Professionals en vrijwilligers werken volgens de methodiek Anders Kijken, Anders Doen

- Ervaringsdeskundigen spelen een belangrijke rol in de wijkontwikkeling

- Er zijn meer en veilige ontmoetingsplekken gecreëerd

- Er zijn drie buurtkringen opgezet

 

 

Onze aanpak: werken vanuit het perspectief van de bewoner, vanuit diens kwaliteiten en onder diens regie.

 

Hierbij volgen we drie programmalijnen:

• Het ontwikkelen van een persoonsgerichte en wijkgerichte aanpak waarbij (kwetsbare) bewoners zelf in de lead zijn en oplossingen voor vragen in de wijk zelf worden gezocht. Resultaat: persoonlijke gesprekken over een rijker leven met passende, vooral praktische begeleiding, bijvoorbeeld bij het leggen van sociale contacten, het realiseren van de dromen voor een rijker leven.

 

• Het vergroten van het verbindend vermogen en versterken van de samenwerking tussen formele en informele partijen: het verbinden van professionals, vrijwilligers en anderen in het bijzonder betrokken bij de (kwetsbare) bewoners van Bankras/Kostverloren, maar algemeen gericht op individuele bewoners en wijk.

Resultaat: eigentijdse, professionele competenties, leerkringen om kennis en ervaringen te delen en complementaire samenwerking die tot een win-win situatie voor iedereen leidt.

 

• In Bijspringen & Versterken staan preventie en vroegsignalering centraal. Dat doen we door het opbouwen van buurtkringen en een zodanige structurele vervlechting dat er adequaat gehandeld kan worden in crisissituaties.

Resultaat: De basiszorg is sterker waardoor meervoudige problemen tijdig en integraal worden aangepakt, zodat bewoners met verward gedrag beter hun plek vinden in de buurt, terwijl de buurt daarvoor beter is toegerust.

 

 

Bijspringen & Versterken willen we borgen, oftewel we willen ervoor zorgen dat de aanpak – persoons- en wijkgericht, in samenwerking met bewoners, hun netwerk en professionals – straks niet meer bijzonder, maar gangbaar is. Dat willen we door verbindingen te leggen, zodat meer mensen elkaar helpen en ondersteunen, en door de rol van de professional anders in te kleden; professionals met een ruimere taakopvatting.

 

Essentieel is dat de ervaringen met Bijspringen & Versterken worden verspreid, door ambassadeurs - de deelnemende bewoners, ervaringsdeskundigen en professionals – die vertellen over het nieuwe, verrassende en verrijkende van de aanpak en haar resultaten. En ten slotte is er een rol voor de bestuurders: wil de kanteling een kans van slagen maken dan is het van eminent belang dat zij daarop daadwerkelijk en van harte sturen.

 

We zoeken samen met bewoners (cliënten) naar manieren om de stem van kwetsbare groepen beter te horen. Er zijn zoveel verschillende mensen betrokken bij Bijspringen en Versterken - professionals, vrijwilligers en buurtbewoners - dat het mogelijk moet zijn in die gezamenlijkheid stappen te zetten naar een meer inclusieve samenleving.

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website