Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) is voornemens om, samen met het Regionaal Opleidingscentrum van Amsterdam (RocvA), werkveldpartners én vertegenwoordigers van cliënten en naastbetrokkenen, een keuzemodule ‘Ondersteunen personen met verward gedrag’ te ontwikkelen. Bedoeling is om de inhoud van de module zo vorm te geven dat zij opleidt tot drie eindniveaus, te weten basis-, verdiepend en overstijgend niveau. Hierdoor is de module toegankelijk voor zowel studenten uit de reguliere mbo en (post)hbo opleidingen gezondheidzorg en sociaal werk als voor niet-professioneel geïnteresseerden (bijv. ervaringsdeskundigen, naastbetrokkenen, vrijwilligers) als voor professionals uit andere beroepsgroepen (politie, reclassering, brandweer etc.).

Bij de ontwikkeling van deze module zijn naast docenten/medewerkers van (post)HBO opleidingen Sociaal Psychiatrische Verpleegkunde (faculteit Gezondheid), Sociaal Pedagogische Hulpverlening eh Sociaal Juridische Dienstverlening (faculteit Maatschappij en Recht) en docenten/medewerkers van de MBO opleidingen binnen het domein Zorg en Welzijn ook functionarissen van GGD Amsterdam, Leger des Heils, Cliëntenbelang en het bureau Ervaringsdeskundigheid van Cordaan betrokken. Deze zijn ook alle betrokken bij de uitvoering van de Amsterdams Aanpak Personen met verward gedrag. In aanvulling hierop zal bij de inhoudelijke ontwikkeling consult worden aangevraagd bij vertegenwoordigers van politie, reclassering, woningcorporaties en 1e en 2e lijnsgezondheidszorgorganisaties in Amsterdam. De projectleiding van het geheel ligt in handen van de lector Community Care van de Hogeschool van Amsterdam (FMR/AKMI), die in dezen ook optreedt als penvoerder. Net als de overige bij deze aanvraag betrokken HvA en Roc medewerkers beschikt zij over langjarige ervaring in de ondersteuning en begeleiding van mensen met een langdurige zorgvraag als gevolg van psychische problemen en/of cognitieve beperkingen.

De te ontwikkelen module zal bestaan uit vier afzonderlijk te volgen onderwijseenheden, die elk 7,5 EC gaan omvatten. Twee eenheden zijn gewijd aan de diverse verschijningsvormen én achtergronden van verward gedrag (psychische problematiek, verstandelijke beperking, dementie etc.). De derde eenheid richt zich op gewenste houding/attitude van de hulpverlener en in de vierde komt de maatschappelijke context (vigerende opvattingen over (on)gezondheid, wet- en regelgeving, opkomst sociale media etc.) aan de orde.

Om recht te kunnen doen aan de verschillen tussen deelnemers wordt gedifferentieerd ten aanzien van het te realiseren eindniveau, het onderwijsaanbod en de didactiek. Het te realiseren eindniveau wordt geoperationaliseerd in drie niveaus: basisniveau, verdiepend niveau en overstijgend. De vorm van de toetsing is afhankelijk van het niveau waarop de deelnemer het onderdeel wil afronden.

De te ontwikkelen module zal als keuzemodule onderdeel gaan uitmaken van de reguliere curriculae van, in ieder geval, de HBO Bachelor opleiding Sociaal Werk van de HvA en de MBO opleidingen binnen het domein Zorg en Welzijn van het RocvA. Daarnaast zal de module onderdeel gaan uitmaken van de door de HvA tevens te ontwikkelen Associate Degree Ervaringsdeskundigheid én van de SJD pilot ‘Inzicht in leefwereld doelgroepen’.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website