Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Amsterdam bouwt al jaren aan een steeds beter sluitende zorginfrastructuur. Doel hiervan is de kwetsbare burger tijdig passende zorg te kunnen bieden op alle leefgebieden (inkomen, dagbesteding, schuldhulpverlening, huisvesting en zorgondersteuning). Dit gebeurt met grote inzet van gedreven professionals en op vele gebieden. De landelijke introductie van de bouwstenen is een kans en een vliegwiel om een aantal urgente verbeterpunten door te voeren. Op langere termijn is er vooral winst te behalen met het aanbrengen van verbeteringen in bestaande netwerken, voorzieningen en samenwerkingen.

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam heeft op 11 oktober 2016 de Amsterdamse aanpak Personen met Verward Gedrag met als doel een sluitende aanpak rond personen met verward gedrag te organiseren vastgesteld. En is daarbij afgesproken te werken met een Amsterdams en op termijn regionaal aanjaagteam bestaande uit de directeur Onderwijs Jeugd en Zorg (voorzitter) en de directeur Openbare Orde en Veiligheid namens de gemeente Amsterdam, de directeur Publieke Gezondheid Amsterdam, Hoofdcommissaris van Politie, Hoofdofficier van Justitie, een bestuurder namens de GGZ en een bestuurder namens maatschappelijke zorg en ondersteuning (de partijen die de Wmo uitvoeren). Ook wordt er een klankbordgroep samengesteld uit cliënten, hun omgeving en cliëntvertegenwoordiging ingesteld.

 

Binnen de Amsterdamse aanpak Personen met Verward Gedrag wordt gewerkt met een actielijst, opgehaald bij de samenwerkende partijen, met als eerste prioriteit de onderwerpen die spelen op het snijvlak van zorg en veiligheid. In voorbereiding op deze besluitvorming is betrokken partijen gevraagd input op het voorstel voor de aanpak te leveren (denk aan cliënten, GGZ, Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen, Gehandicaptenzorg, wijkzorgnetwerken en wijkteams, politie en gemeentelijke partijen).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website