ZonMw tijdlijn Verward gedrag https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Verward gedrag nl-nl Sun, 13 Jun 2021 07:31:45 +0200 Sun, 13 Jun 2021 07:31:45 +0200 TYPO3 news-7335 Tue, 01 Jun 2021 13:11:48 +0200 Structurele financiering opgezet voor Respijthuis Frits https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/structurele-financiering-opgezet-voor-respijthuis-frits/ Voor het Respijthuis Frits is succesvol structurele financiering opgezet, nadat de financiering van ZonMw afloopt. Het project Respijthuis Frits werd sinds 2018 door ZonMw gefinancierd. Vanaf nu dragen de gemeente Tilburg en gemeente Breda samen met zorgverzekeraars CZ en VGZ hier structureel zorg voor vanuit reguliere middelen. Laagdrempelige voorziening

Respijthuis Frits is een laagdrempelige voorziening waar mensen tijdelijk kunnen verblijven om te werken aan herstel en ontwikkeling op het vlak van maatschappelijke integratie, participatie, sociale inclusie en overbelasting om daarna zelf weer de draad op te pakken. Dit initiatief is beschikbaar voor het werkgebied Midden-Brabant en West-Brabant.

Tijdelijk andere omgeving

Mensen die gebruik willen maken van deze voorziening zijn gemotiveerd zijn om hun eigen situatie te verbeteren waarbij het helpend is als zij tijdelijk in een andere omgeving verblijven waar zij kunnen investeren in herstel, ontwikkeling en ontplooiing op het vlak van gezond leven, mentaal gezond, gezond bewegen en gezond meedoen.

Fasen project

De eerste fase van het project stond in het teken van het opzetten van de laagdrempelige voorziening. Waarna in fase 2 vooral aandacht was voor de borging van het respijthuis. Voor de borging van de financiering is een businesscase opgezet. Deze kwam uit op een rendement van 57%, redelijk gelijk verdeeld over de gemeenten en zorgverzekeraars.

Structurele financiering

Bij het opzetten van een businesscase voor reguliere financiering waren de belangrijke stakeholders vanaf het begin betrokken. Hun behoeften werden serieus genomen. De businesscase is daarnaast opgesteld samen met de partijen die een besluit moesten nemen aan de hand van deze businesscase. Partijen hebben zo medeverantwoordelijkheid gehad voor het opstellen en het resultaat, waardoor de definitieve businesscase door iedereen ondersteund werd, en er geen discussie was over de validiteit en betrouwbaarheid. Op basis daarvan is besloten om respijthuis Frits vanuit reguliere middelen voort te zetten door gezamenlijke financiering van Tilburg, Breda, CZ en VGZ.

Toekomstplannen

De samenwerking met alle partners verloopt goed. Bij het verblijf zijn extra dieren en is een kas geplaatst die mogelijkheid bieden voor nieuwe daginvulling. Momenteel worden de opties voor het plaatsen van tiny houses verkend. Er blijft doorlopend veel vraag naar deze logeerfunctie.

Meer informatie

]]>
news-7300 Mon, 24 May 2021 17:29:00 +0200 Meer acceptatie in de buurt: Van ‘afgekeurd’ naar buurtgenoot https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/meer-acceptatie-in-de-buurt-van-afgekeurd-naar-buurtgenoot/ Mensen die in een kwetsbare situatie zitten, worden vaak niet begrepen of geaccepteerd door mensen die een dergelijke situatie niet kennen. Zo kan er in een wijk weerstand zijn tegen een dak- en thuislozenopvang. Maar ook mensen met wie het inmiddels beter gaat, kampen vaak met onbegrip en stigmatisering rondom hun situatie. Nieuwe, kleinschalige initiatieven door het hele land gaan daar wat aan doen. Van bewustwordingsbijeenkomsten tot een documentaire met bijbehorende talkshows. Een buurt voor iedereen

Van oogcontact ontwijken tot met een boog om je heen lopen. Het overkomt dak- en thuislozen maar al te vaak. Het is dan lastig – zo niet onmogelijk – om je onderdeel van een wijk te voelen en te werken aan je herstel. Stigma, onbegrip en onwetendheid zijn vaak de boosdoener. In het kader van de aanpak van dak- en thuisloosheid heeft het kabinet 200 miljoen beschikbaar gesteld. Hieruit konden onder andere initiatieven starten voor het tegengaan van stigmatisering van dak- en thuisloze mensen en acceptatie in de wijk. Door heel Nederland starten verschillende kleinschalige initiatieven die de brug zijn tussen dak- en thuislozen en de buurt. Dat gebeurt op verschillende manieren.

Samen met buurtbewoners

Veel initiatieven ontplooien activiteiten in samenwerking met de wijk. Door samen wat te ondernemen, kun je op een positieve manier van meer van elkaars situatie leren. Zo hoopt Samen Verder in Deventer de relatie tussen buurtbewoners en bewoners van De Opvang te verbeteren. SMO Breda zet een ervaringsdeskundige in om de brug te slaan tussen bewoners en ex dak- en thuislozen. Het Leger des Heils in Assen betrekt bewoners bij ‘ontmoetingen in de wijk’: “We ontdekken met elkaar hoe zij, samen met professionals en cliënten en hun netwerk, kunnen meedenken over een goede landing in de wijk van deze nieuwe bewoners. Zodat iedereen zich welkom voelt in de wijk en het voor alle buurtbewoners prettig wonen is.”

Doorbreek het stigma

De projecten zijn erop gericht om onwetendheid en stigma over dak- en thuislozen weg te nemen. Ook bij gemeenten en (zorg)professionals kan er nog veel onwetendheid zijn over mensen in een kwetsbare situatie. Daar heeft Stiching Nimma Media het idee ‘Nijmegen door de ogen van dak- en thuislozen’ op gevonden. Met een documentaire-reeks en bijbehorende talkshow vertellen ze de verhalen van daklozen. “Zij worden in hun kracht gezet doordat ze hun verhaal kunnen vertellen, er naar ze geluisterd wordt en ze kunnen bijdragen aan het doorbreken van het stigma rondom dak- en thuisloosheid. Ze zorgen ervoor dat (toekomstige) hulpverleners een beter beeld en gevoel hebben bij het onderwerp.”

Je eigen kracht

Bij het TINO traject ‘jouw bagage als springplank' ontdekken 4-8 voormalig dak-of thuisloze jongvolwassenen uit Den Haag en Utrecht dat zij juist door hun ervaringen extra kennis en skills hebben ontwikkeld en hoe zij die in kunnen zetten voor hun eigen toekomst. Ook bij het project ‘Present’ wordt het verhaal van de doelgroep getoond aan de buitenwereld. “Wij gaan voorbij dat stigma en verbeelden en beschrijven hun dromen. Met aandacht, gesprekken, koffie en verhalen en met schitterende fotografie. Daarmee laten we zien hoe mooi en waardig deze mensen zijn, en hoeveel levenskracht zij bezitten.”

Kortlopende projecten

De projecten kunnen hun initiatief maximaal 9 maanden ontplooien. Daarna laten ze weten wat de resultaten zijn en hoe andere gemeenten, wijken en organisaties hun project als inspiratie kunnen gebruiken.  

Meer informatie

]]>
news-7274 Tue, 18 May 2021 06:55:18 +0200 Zorgstandaarden optimaal laten aansluiten bij de ggz-praktijk https://akwaggz.nl/zorgstandaarden-optimaal-aan-laten-sluiten-bij-de-praktijk/ Akwa GGZ en de Nederlandse ggz onderzoeken binnen teams van ggz-professionals hoe zorgstandaarden deel uitmaken van hun dagelijkse praktijk. Het rapport met alle uitkomsten wordt ingezet om het veld beter te ondersteunen bij de implementatie van zorgstandaarden. Teams die deelnemen aan het onderzoek ontvangen inzicht in hoe het team zorgstandaarden toepast én ontvangen kosteloos deskundigheidsbevordering. news-7213 Mon, 03 May 2021 06:00:00 +0200 Zorg voor mensen met een lage sociaaleconomische status tijdens de coronapandemie https://publicaties.zonmw.nl/dag-van-de-verpleging-2021/interview-met-marjon-van-aalten/ ‘Mijn functie, op huisbezoek gaan bij mensen met een vervuild huis, kwam tijdens de eerste lockdown stil te liggen’, vertelt sociaal verpleegkundige Marjon van Aalten. ‘Toen hebben we de noodlocatie voor dak- en thuislozen met corona uit de grond gestampt. Als iets is duidelijk geworden tijdens de crisis, is het dat mensen met een lage sociaaleconomische status het grootste slachtoffer zijn. Zij lopen het hoogste risico om corona te krijgen.’ news-7167 Mon, 19 Apr 2021 09:29:41 +0200 ZonMw financiert projecten op de Caribische eilanden https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/zonmw-financiert-projecten-op-de-caribische-eilanden/ Op de Caribische eilanden Curaçao, Aruba en Sint Maarten eist de corona-pandemie ook haar tol. ZonMw faciliteert twee lokale projecten om het hoofd te bieden aan de effecten van de corona-pandemie. In een vijftal andere projecten is speciale aandacht voor mensen met psychische kwetsbaarheden. In dit bericht worden de projecten toegelicht. Sociale impact van corona

Om de uitbraak van het coronavirus in te dammen, proberen de lokale overheden onder andere het gewenste gedrag van de bevolking te stimuleren. Onderzoek moet uitwijzen welke aanpak hiervoor de beste is. Het onderzoek zal ook de resultaten van coronamaatregelen evalueren en er zullen aanbevelingen worden gedaan voor toekomstige uitbraken en epidemieën.

Voedselzekerheid en economische diversiteit

De sociaaleconomische impact van de corona-pandemie op Curaçao, Aruba en Sint Maarten heeft de behoefte vergroot aan zowel economische diversificatie als versterking van de voedselzekerheid. Er wordt onderzocht hoe de pandemie lokale voedselsystemen heeft beïnvloed en hoe duurzame landbouwproductie kan bijdragen aan diversificatiestrategieën die de eilanden kan helpen veerkrachtig te worden voor pandemieën.

MHFA op Curaçao

Ggz-professionals op Curaçao hadden een aantal jaar geleden behoefte aan common knowledge, een gemeenschappelijke basis waar iedereen iets aan heeft en wat iedereen kan leren toepassen of gebruiken, maar dat tegelijkertijd uitdagend is en meerdere doeleinden dient. In dit kader werd Mental Health First Aid (MHFA) geïntroduceerd op Curaçao. Door de introductie van MHFA is een breed netwerk ontstaan van medewerkers vanuit instituten, stichtingen en organisaties.

Stigma’s reduceren

In een vervolgproject wordt op wijkniveau een gerichte impuls gegeven aan destigmatisering ten aanzien van de geestelijke gezondheid. Hierbij wordt gebruik gemaakt van tools en modules die in de afgelopen jaren in Nederland bewezen effectief zijn geweest. De aanpak bestaat ook uit een voorlichtingscampagne en het organiseren van laagdrempelige informatiebijeenkomsten in verschillende buurten. Daaraan gekoppeld is een actieonderzoek over de inzet van ggz-ervaringsdeskundigheid bij deze aanpak.

Psychische kwetsbaarheid op Curaçao in beeld

Het in beeld krijgen van psychische kwetsbaarheid is een belangrijk aandachts- en verbeterpunt voor Curaçao. In een proeftuin worden aanbevelingen geformuleerd die op langere termijn de zorg en de ondersteuning van de doelgroep van mensen met verward gedrag regionaal verbeteren, door meer inzicht te krijgen in de doelgroep. Hiermee wordt beoogd een brede doelgroep van belanghebbenden verder te kunnen ondersteunen.

Aanpak personen met verward gedrag Aruba

De problematiek rondom personen met verward gedrag is op Aruba de afgelopen jaren fors toegenomen. Het is gebleken dat de deskundigheid en een samenwerkingsstructuur bij de relevante partners in het zorg-, veiligheids- en sociaal domein in meer of mindere mate ontbreken. Hierdoor worden kansen gemist. Met de subsidie van ZonMw kan Aruba een professionaliseringsslag maken, waardoor de aanpak van verwarde personen op langere termijn beter kan worden geborgd.

Meer informatie

]]>
news-7155 Thu, 15 Apr 2021 13:51:35 +0200 Mental Health First Aid (MHFA) zorgt voor betere herkenning psychische problemen https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/mental-health-first-aid-mhfa-zorgt-voor-betere-herkenning-psychische-problemen Trimbos en GGg-Eindhoven onderzochten het effect van de cursus MHFS. "Je hebt dingen aangedragen gekregen over waar je op kunt letten en hoe je mensen kunt benaderen. Je benadert iemand met een psychose anders dan iemand met een depressie, dat leer je wel. Omdat je ervoor open staat, is het ook gemakkelijker om op iemand af te stappen." news-7047 Tue, 16 Mar 2021 14:00:00 +0100 Start proeftuinen ‘Zicht op de groep mensen met een (psychische) kwetsbaarheid’ https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/start-proeftuinen-zicht-op-de-groep-mensen-met-een-psychische-kwetsbaarheid/ Onlangs ontvingen 9 gemeenten en GGD’en subsidie om een proeftuin op te zetten. Met deze proeftuinen wordt getracht beter zicht te krijgen op de groep mensen met een (psychische) kwetsbaarheid. 4 maart was de startbijeenkomst voor deze proeftuinen. Meer zicht op de zorg- en ondersteuningsbehoeften van de groep mensen met een (psychische) kwetsbaarheid biedt handelingsperspectief voor gemeenten. Het ondersteunt het realiseren van een individueel goedwerkende aanpak. Daarnaast draagt zicht op de aard en omvang van deze groep mensen bij aan het verbeteren van het (zorg)beleid.

Verzamelen en verbinden data

De gemeenten en GGD’en gaan aan de slag met het verzamelen en verbinden van bestaande of nieuwe data uit verschillende bronnen. Dit kunnen cijfermatige gegevens zijn, van zorginstellingen of meldpunten, maar ook verhalende ervaringskennis en duiding van experts in de praktijk. Door deze data bijeen te brengen, goed te benutten en begrijpen, wordt beoogd om beter de zorg-, en ondersteuningsbehoefte van deze groep in beeld te krijgen.

Conceptueel kader

Bauke Koekkoek (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) ontving subsidie om een conceptueel kader op te stellen voor het verzamelen en interpreteren van data over mensen met een (psychische) kwetsbaarheid. De verschillende werkwijzen van de proeftuinen leveren hier input voor. Ook gaat de projectgroep verbindingen bouwen met burgers, professionals, beleidsmakers en onderzoekers. Het conceptueel kader kan eind 2021 als leidraad worden gebruikt door gemeenten.

Uitdagingen en leerpunten

De proeftuinen worden bij de uitvoering ondersteund door het bureau PBLQ. PBLQ zorgt ook voor uitwisseling van kennis en ervaringen tussen de proeftuinen. 4 maart organiseerde PBLQ een startbijeenkomst. Er werd een aantal overkoepelende uitdagingen benoemd door de proeftuinen:

 • De verschillende definities van de doelgroep.
 • De kwaliteit van verschillende databronnen.
 • Privacy en vraagstukken over gegevensdeling.
 • Hoe data van verschillende partijen aan elkaar kunnen worden gekoppeld.

De mensen die deelnemen met een proeftuin, gaven aan van elkaar te kunnen leren op het gebied van informatiegestuurd werken en hoe draagvlak en inzet te verkrijgen van de benodigde partners. Daarnaast zijn er proeftuin-specifieke uitdagingen en lessen voor anderen. Middels verschillende leerkringen gaat PBLQ deze kennisuitwisseling begeleiden.

Opgeleverde kennis

Alle opgedane kennis van de proeftuinen en het conceptueel kader wordt door PBLQ gebundeld. Halverwege 2021 zal de voortgang van het traject breed beschikbaar worden gesteld en eind 2021 zullen de uitkomsten bekend zijn.

Geïnteresseerd?

Bent u in uw regio bezig met, of geïnteresseerd in het verzamelen en interpreteren van data over de groep mensen met een (psychische) kwetsbaarheid? Dan kunt u op de hoogte gehouden worden van de voortgang en uitkomsten van dit traject. Dit kunt u aangeven via een mail naar avg@zonmw.nl.

Proeftuinen

Meer informatie

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van projectresultaten en andere ontwikkelingen? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief Geestelijke gezondheid en/of volg ons op LinkedIn.

]]>
news-7007 Mon, 08 Mar 2021 08:46:12 +0100 Hoe houd je verwarde mensen op het pad? Een noodstop om de pols biedt uitkomst https://www.trouw.nl/zorg/hoe-houd-je-verwarde-mensen-op-het-pad-een-noodstop-om-de-pols-biedt-uitkomst~b21a7a59/ Hoe zorg je ervoor dat verwarde personen niet verdwalen als ze een stukje gaan wandelen? De familie Van der Weg bedacht een oplossing: een horloge met gps-tracker zodat psychiatrische patiënten makkelijk terug te vinden zijn. news-6792 Thu, 18 Feb 2021 00:00:00 +0100 Boek ‘Binnen de buitenkant’ over herstel in de ggz https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/boek-binnen-de-buitenkant-over-herstel-in-de-ggz/ Binnen de buitenkant laat je onder de huid kruipen van mensen die psychisch (zeer) kwetsbaar zijn. Dankzij herstelondersteunende zorg hebben zij hun eigen balans in het leven gevonden. Het boek beschrijft ook de methodieken die hebben geholpen. Met de uitgave wil ZonMw een lans helpen breken voor deze relatief nieuwe aanpak. In deze relatief nieuwe aanpak staat niet genezing van de psychische aandoeningen voorop. Maar het persoonlijke proces om met je kwetsbaarheden een gezond en betekenisvol leven te kunnen leiden. ‘Binnen de buitenkant’ is kosteloos te bestellen en vanaf nu te pre-orderen. Het boek wordt uitgereikt tijdens de talkshow 'Leefwereld centraal' op 2 maart van de reeks Beweging in kwetsbaarheid.

Inhoud boek

‘7 verhalen laten de lezer ervaren hoe waardevol het is als je bij psychische problemen zelf invloed kunt uitoefenen op je zoektocht naar herstel,’ aldus Maroun Nader, programmamanager ZonMw. ‘Daarom gunt dit boek je een kijkje in het hoofd en hart van mensen die vastliepen in zichzelf. Wat gebeurde er in hun leven? Wat gaat er nu beter en is dat mede toe te schrijven aan de herstelbevorderende aanpak?’ Hun verhalen worden gelardeerd met persoonlijke tips, ervaringen van professionals en recente inzichten uit enkele, door ZonMw gefinancierde, projecten. Daarnaast is een apart hoofdstuk te lezen over het ontstaan en de visie van de herstelbenadering.

Voor wie

Het boek is er voor alle professionals en beleidsmakers met een ggz-taak. In toenemende mate kampen zij met wachtlijsten, draaideurpatiënten, verward gedrag op straat en verwijzingen naar elkaar. Door die druk groeit het risico om te snel beslissingen over de situatie van deze mensen te nemen. Terwijl juist in het persoonlijke proces het vertrekpunt ligt voor herstel. Het boek is bovendien bedoeld voor mensen met psychische kwetsbaarheden zelf en hun naasten. Aan de hand van de verhalen kunnen zij hulpverleners laten zien hoe krachtig het werkt om mensen te ondersteunen in hun herstel.

Achtergrond

ZonMw financierde de afgelopen jaren diverse projecten die de herstelaanpak in de ggz verder helpen ontwikkelen. De persoonlijke verhalen in dit boek zijn bedoeld als geschenk voor iedereen die deze aanpak verder wil brengen.

Het boek is een initiatief van ZonMw in het kader van het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag en het Onderzoeksprogramma ggz. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis – om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Meer informatie

]]>
news-6929 Wed, 17 Feb 2021 11:06:01 +0100 Tweet Nivel over knelpuntenanalyse vervuilde huishoudens https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-nivel-over-knelpuntenanalyse-vervuilde-huishoudens/ news-6850 Mon, 01 Feb 2021 10:00:00 +0100 Subsidie voor lokale initiatieven dak- en thuisloosheid https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidie-voor-lokale-initiatieven-dak-en-thuisloosheid/ Lokale organisaties kunnen subsidie aanvragen voor projecten die bijdragen aan het welzijn van dak- en thuislozen en de destigmatisering van deze doelgroep. Het gaat om lokale initiatieven die zich richten op het verhogen van het welzijn van dak- en thuislozen, op het tegengaan van stigmatisering en het bevorderen van acceptatie in de wijk. Doel subsidieoproep

Het kabinet maakte op 23 april 2020 bekend dat het 200 miljoen beschikbaar stelt voor de aanpak van dak- en thuisloosheid. Een deel van deze middelen zijn gereserveerd voor het tegengaan van stigmatisering van dak- en thuisloze mensen en acceptatie in de wijk.

‘Met deze subsidie kunnen we lokale organisaties ondersteunen die zich inzetten voor verhogen van het welzijn van dak- en thuisloze mensen,’ legt Eline Evelo uit, programmasecretaris bij het ZonMw-programma Beschermd Thuis. ‘We willen initiatieven stimuleren die het stigma op deze doelgroep weg nemen en die voor acceptatie in de wijk kunnen zorgen.’ Daarbij dragen de initiatieven bij aan het verhogen van het persoonlijk, lichamelijk, psychisch en/of sociale welzijn van dak- en thuisloze mensen. 'Het perspectief van dak- en thuisloze mensen en wijkbewoners is daarin verbindend en richtinggevend,’ aldus Evelo.

Vele mogelijke projecten

Binnen de projecten is het mogelijk om (lokaal) te experimenteren met initiatieven op wijk- of gemeenteniveau. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan:

 • Een buurtinitiatief waarbij een buddysysteem wordt opgezet.
 • Het organiseren van ontmoetingen tussen mensen in de wijk en (ex-)dak- en thuisloze mensen die in de wijk gaan/zijn komen wonen.
 • Een lokale campagne die duidelijk maakt dat dakloosheid iedereen kan overkomen en dat het belangrijk is elkaar in dit soort situaties goed te ondersteunen en begrip te hebben voor elkaars situatie.
 • Communicatie gekoppeld aan een traject dat mensen stimuleert iemand in huis op te vangen.
 • Projecten die er aan bijdragen dat mensen eerder een woonplek toegewezen krijgen en/of meer kansen krijgen op het vinden of behouden van een baan.

Subsidie aanvragen

Aan de hand van een gedegen onderbouwing van de huidige situatie licht u uw keuze toe voor het type project en de omvang van het project. Ook dient er in het voorstel aangegeven te worden hoe het project bijdraagt aan oplossing van lokale problematiek, en hoe resultaten geborgd kunnen worden.

De subsidie die aangevraagd kan worden bij ZonMw bedraagt maximaal € 35.000,- en heeft een looptijd van maximaal 10 maanden. Dat betekent dat uw project dan ook klaar moet zijn, of verder gaat zonder subsidie. De deadline van deze subsidieoproep is donderdag 11 maart 2021 om 14.00 uur. Heeft u een vraag over hoe u moet indienen? We helpen u graag verder, mail naar beschermdthuis@zonmw.nl.

Meer informatie

]]>
news-6752 Wed, 06 Jan 2021 10:26:12 +0100 Training Positief bekeken! wint Planetree Project Award https://www.ggze.nl/nieuws/2020-12-project-ggze-centrum-autisme-wint-award De training Positief bekeken! heeft de Planetree Project Award gewonnen. Deze award wordt jaarlijks uitgereikt voor merkbaar betere, mensgerichte zorg. In nauwe samenwerking met cliënten van GGzE Centrum autisme ontwikkelde GGzE, gesubsidieerd door ZonMw, de training 'Positief bekeken!'. news-6699 Thu, 17 Dec 2020 15:36:00 +0100 Met maandelijkse online talkshows aandacht voor inclusie in samenleving https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/met-maandelijkse-online-talkshows-aandacht-voor-inclusie-in-samenleving/ Onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid besteden ZonMw, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Impuls Werkplaats van januari tot en met juni aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor mensen met een (psychische) kwetsbaarheid. Dat doen ze door middel van een maandelijkse online talkshow, podcasts en publicaties. Beweging in kwetsbaarheid

Onze samenleving heeft moeite met het omgaan met mensen die (tijdelijk) kwetsbaar zijn. Door een combinatie van (psychische) aandoeningen, levensproblemen en een te beperkt steunsysteem kunnen zij de grip op hun leven verliezen. Dan is goede ondersteuning en sociale inclusie nodig om de kracht van deze mensen te herstellen. ‘Er is al veel werk verricht om dat te organiseren’, legt Ico Kloppenburg, beleidsadviseur bij VNG, uit. ‘Maar er zijn nog steeds veel uitdagingen in de maatschappelijke beweging naar meer sociale inclusie.’

Experts aan het woord

Van wat we weten tot hoe we slim kunnen organiseren dat de leefwereld centraal staat; tijdens een maandelijkse talkshow nemen experts uit het werkveld een thema onder de loep. Onder meer ervaringsdeskundigen, onderzoekers, zorgprofessionals en bestuurders vertellen over hun bevindingen. Hoe gaat het nu en wat kan er beter? Kijkers kunnen de talkshow van achter hun laptop bijwonen en vragen stellen aan de gasten. Daarnaast kunnen ze van zich laten horen via sociale media met  #BewegingInKwetsbaarheid.

Geleerde lessen delen

‘De afgelopen 4 jaar hebben we in alle Nederlandse gemeenten praktijkprojecten gefinancierd gericht op de realisatie van  een meer persoonsgerichte manier van werken,’ vertelt Maroun Nader, programmamanager van het Actieprogramma Verward Gedrag van ZonMw. ‘Tijdens Beweging in kwetsbaarheid wordt via zes thema’s gesproken over hoe we beter kunnen omgaan met deze ingewikkelde en diep menselijke problematiek.’

Aftrap op 28 januari 2021

Op 28 januari 2021 0m 16.00 uur vindt de eerste talkshow plaats met als thema Kennis en inzicht – Dit weten we. De daaropvolgende talkshows zijn 2 maart, 25 maart, 22 april, 27 mei en 24 juni. Iedere talkshow wordt gevolgd door een verdiepende podcast. Daarnaast verschijnen publicaties over de onderwerpen die in de talkshows aan bod komen van organisaties uit het werkveld. Die worden gepubliceerd op de website beweginginkwetsbaarheid.nl.

Meer informatie

]]>
news-6566 Wed, 25 Nov 2020 09:00:21 +0100 3 Friese gemeenten aan de slag met de Hulpkaart https://vng.nl/nieuws/drie-friese-gemeenten-gaan-aan-de-slag-met-de-hulpkaart Even de weg kwijt zijn, letterlijk of figuurlijk. Bijvoorbeeld door dementie, verslaving, een verstandelijke beperking of een psychische kwetsbaarheid. Of gewoon omdat je even geen woorden meer hebt. Om in dit soort gevallen snel hulp of zorg te kunnen bieden, is er de Hulpkaart. Er zijn 3 Friese gemeenten waar de Hulpkaart nu binnen hun gebiedsteams aangevraagd kan worden. Mogelijk gemaakt door ZonMw. news-6516 Tue, 17 Nov 2020 10:23:00 +0100 Succesvolle bijeenkomst over verward gedrag https://www.molenkruier.nl/reader/65381#p=16 'Help, ik begrijp mijn buurvrouw niet!' is de titel van een Inspiratiebijeenkomst die op 28 september j.l. in Nieuwegein plaatsvond, over mensen met verward/onbegrepen gedrag in de wijk. Initiatiefnemers van deze middag waren de gemeente Nieuwegein en stichting Kringwijs en de uitkomsten worden meegenomen met de plannen Nieuwegein 2021. news-6426 Mon, 02 Nov 2020 08:45:23 +0100 Ontwikkeling competentieprofiel en trainingsmodule voor ggz-triage https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/ontwikkeling-competentieprofiel-en-trainingsmodule-voor-ggz-triage/ Hogeschool Utrecht en van Campen Consultancy hebben een competentieprofiel en bijbehorende trainingsmodule ontwikkeld ter bevordering van eenduidige triage door ggz-triagisten. Ook hebben zij een voorstel gedaan voor de implementatie. Hiermee is weer een stap gezet in het verder inbedden van de Generieke Module Acte Psychiatrie (GMAP). Totstandkoming profiel en module

Het competentieprofiel en de bijbehorende trainingsmodule zijn tot stand gekomen op basis van literatuuronderzoek, kwalitatieve interviews in de praktijk en toetsing door een uitgebreide klankbordgroep. Daarin waren diverse stakeholders vertegenwoordigd, zoals ervaringsdeskundigen, familie en naasten, de brancheorganisatie de Nederlandse GGZ, beroepsvereniging V&VN, politie, huisartsen, vervoer en verpleegkundigen die reeds werkzaam zijn als ggz-triagist. De trainingsmodule berust voor een belangrijk deel op de GGZ triagewijzer.

Belang landelijk competentieprofiel

Triage binnen de acute psychiatrie heeft in zijn algemeenheid als doel om tijdig proportionele acuut psychiatrische hulpverlening te bepalen. Dit is in het belang van de patiënt, zijn naasten en hulpverleners. Eenduidige triage op basis van uniformiteit en consensus over de vereiste competenties van triagisten is wenselijk mede omdat het de transparantie in besluitvorming vergroot. Uit onderzoek blijkt dat zowel landelijk als internationaal er decennialang zeer uiteenlopende triage-methodieken werden gehanteerd, bovendien is er ook grote variatie in het type triagesettingen. Daarom was een landelijk competentieprofiel en passende trainingsmodule die aansluit bij de ggz-zorgstandaarden en de Generieke Module Acute Psychiatrie zeer welkom.

Klinisch redeneren

Klinisch redeneren van de ggz-triagist is een onmisbaar onderdeel van het triage proces in de context van spoedeisende en onvoorspelbare zorg aangaande psychische kwetsbaarheid. Daarom wordt er in de ontworpen trainingsmodule (3 dagen) naast het methodisch werken ook veel aandacht besteed aan het oefenen met diverse klinisch redeneer en de-escalatie vaardigheden bij uiteenlopende en complexe casuïstiek. 

Implementatie

Een volgende stap is om de verdere implementatie van de trainingsmodule en competentieprofiel van de ggz-triagist in de landelijke praktijk een plaats te geven.

Meer informatie

]]>
news-6274 Fri, 02 Oct 2020 10:33:41 +0200 Subsidie voor proeftuinen: zicht op de groep mensen met een (psychische) kwetsbaarheid https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidie-voor-proeftuinen-zicht-op-de-groep-mensen-met-een-psychische-kwetsbaarheid/ Wilt u beter zicht op de groep mensen met een (psychische) kwetsbaarheid? U kunt nu subsidie aanvragen om op gemeentelijk niveau een proeftuin hiervoor op te zetten. Meer zicht op de groep mensen met een (psychische) kwetsbaarheid met extra zorg- en ondersteuningsbehoefte biedt handelingsperspectief voor gemeenten. Het ondersteunt ook het realiseren van een individueel goedwerkende aanpak. Daarnaast draagt zicht op de aard en omvang van de doelgroep bij aan het verbeteren van het (zorg)beleid.
 
Om het zicht op de doelgroep op gemeentelijk en landelijk niveau te verbeteren wordt er daarom een overkoepelend traject opgezet. Dit traject kent 3 fasen:

 • Het opstellen van een conceptueel kader (fase 1).
 • Het opzetten van proeftuinen op gemeentelijk niveau (fase 2).
 • Bekijken wat de mogelijkheden zijn om een beter beeld te krijgen van de doelgroep op landelijk niveau (fase 3).

Opzetten proeftuin

De huidige subsidieoproep biedt de gelegenheid om binnen één of meerdere gemeenten een proeftuin op te zetten om de groep mensen met een (psychische) kwetsbaarheid met extra zorg- en ondersteuningsbehoefte beter in beeld te krijgen. Als proeftuin wordt de huidige werkwijze doorontwikkeld en/of geëxperimenteerd met een nieuwe werkwijze. Er kan gebruik gemaakt worden van bestaande databronnen en de eigen kennisbehoefte staat centraal. De proeftuinen worden ondersteund met het conceptueel kader. Hierin staat een overzicht van bronnen en indicatoren die wenselijk kunnen zijn om te verzamelen en/of met elkaar te verbinden. Ook is er een ondersteunende partij die kennisuitwisseling tussen proeftuinen faciliteert.

Nieuwe subsidiemogelijkheid

Wilt u aan de slag met beter zicht verkrijgen op de groep mensen met een (psychische) kwetsbaarheid? Bekijk de nieuwe subsidiemogelijkheid onder ‘meer informatie’.

Informatiebijeenkomst

Op dinsdag 20 oktober organiseert ZonMw van 15.00 tot 16.00 uur een online informatiebijeenkomst. Tijdens dit overleg wordt de subsidieoproep nader toegelicht en heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen. Als u aanwezig wilt zijn vragen we u een bevestigingsmail met uw contactgegevens (emailadres en telefoonnummer van de deelnemer) te sturen naar avg@zonmw.nl.

Meer informatie

 

]]>
news-6242 Mon, 28 Sep 2020 13:30:21 +0200 Sluiten Trainingen gemeentelijke teams https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/sluiten-trainingen-gemeentelijke-teams/ Sinds september 2018 bestond er bij ZonMw voor gemeenten de mogelijkheid om financiering aan te vragen voor een op maat gemaakt trainingsplan voor de gemeentelijke medewerkers. Het doel hiervan was het versterken van de vaardigheden van gemeentelijke medewerkers bij de signalering en ondersteuning van mensen met psychische en/of psychiatrische problemen, licht verstandelijke beperking en/of multi-problematiek. De sluitingsdatum van deze financieringsmogelijkheid was 1 oktober 2020 (zolang er budget beschikbaar was). Aanvragen niet meer mogelijk

De afgelopen dagen zijn er overweldigend veel aanvragen binnengekomen. Daardoor is het beschikbare budget sneller op geraakt dan verwacht en zijn we genoodzaakt om de Trainingen gemeentelijke teams eerder te sluiten. Het is daarom vanaf vandaag (28-09-2020) niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen. De reeds binnengekomen aanvragen zullen daarbij op volgorde van binnenkomst worden beoordeeld totdat het budget volledig uitgeput is.

Heeft u reeds een aanvraag ingediend? Dan kunt u binnen 3 weken van ons reactie verwachten op uw aanvraag.

Meer informatie

 

]]>
news-6151 Wed, 09 Sep 2020 08:46:03 +0200 Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid maakt ervaringskennis en -deskundigheid beschikbaar https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/vliegende-brigade-ervaringsdeskundigheid-maakt-ervaringskennis-en-deskundigheid-beschikbaar/ Vanuit het programma Beschermd Thuis is de Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid van start gegaan. Het doel is om gemeenten, cliënten- en naastenorganisaties en andere relevante organisaties te ondersteunen als het gaat om de inzet van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid. Baat bij ervaringskennis

Via de nieuwe website ervaringsinzet.nu kan de ervaringskennis en -deskundigheid van de Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid worden ingezet op alle vraagstukken die raken aan beschermd wonen en maatschappelijke opvang (BWMO). Dit kunnen vraagstukken zijn rond inzet van ervaringskennis en -deskundigheid vanuit cliënten- en naastenorganisaties.

Maar ook andere organisaties kunnen er baat bij hebben zoals gemeenten en andere lokale instanties die zich bezighouden met beleid op het gebied van BWMO. Zij kennen het cliënten- en naastenperspectief vaak niet of weten niet hoe ze dit effectief in hun beleid kunnen integreren. Vanaf nu kunnen ze een beroep doen op de Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid voor praktische input en ondersteuning op de thema’s waarmee ze worstelen.

Kennis en inspiratie

Er zijn ook heel veel plekken waar het juist wel goed gaat. Informatie over die voorbeelden is binnenkort te vinden op de website ervaringsinzet.nu. Daarnaast zal zowel de al bestaande kennis en ervaring als de binnen een adviestraject nieuw opgedane kennis en ervaring bij elkaar gebracht en ontsloten worden.

Samenwerking

Het project Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid is een samenwerkingsproject van

 • Stichting Werkplaats COMO
 • Valente branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang
 • MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid.

Lees op de website ervaringsinzet.nu alles over de samenstelling van het kernteam en hun expertises.

Meer informatie

]]>
news-5968 Mon, 27 Jul 2020 08:09:00 +0200 Nieuwe tool geeft inzicht in projecten Actieprogramma Verward Gedrag https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-tool-geeft-inzicht-in-projecten-actieprogramma-verward-gedrag/ ZonMw lanceert een nieuwe overzichtstool waarmee in één oogopslag de ruim 500 projecten van het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag zichtbaar zijn op de landkaart van Nederland. Daarnaast is het mogelijk om projecten te filteren, bijvoorbeeld op startdatum en type project. De digitale, interactieve landkaart is sinds kort te vinden op de website van ZonMw. Overzicht van veel projecten

Het doel van het Actieprogramma is om gezamenlijk te werken aan een regionale goedwerkende zorgaanpak voor mensen met onbegrepen gedrag en hun omgeving. Om deze aanpak te realiseren, financierde het Actieprogramma de afgelopen 4 jaar meer dan 500 grote en kleinschalige projecten en initiatieven in alle Nederlandse gemeenten. Met de nieuwe tool is het voor iedereen die werkt aan de aanpak voor mensen met onbegrepen gedrag mogelijk om overzicht te krijgen van de projecten die worden uitgevoerd binnen het programma.

Initiatieven in de regio

Met de interactieve landkaart kunnen aanvragers van subsidie zich goed oriënteren op de initiatieven die reeds in hun regio lopen of zijn afgerond. 'Ook is het voor projectleiders die al bezig zijn met een project handig hulpmiddel om te zien welke projecten er nog meer in hun regio worden uitgevoerd. Omdat je kunt inzoomen per regio ook erg handig voor de regioadviseurs van VLOT', aldus Carijn Tulp, coördinator regioadviseurs VLOT.

Verschillende typen projecten

De 9 bouwstenen van het Aanjaagteam Verwarde Personen vormden de basis voor belangrijke thema’s die gedurende de 4 jaar van het Actieprogramma werden uitgewerkt. Denk hierbij aan vroegtijdige signalering of passend vervoer. Alle projecten dragen bij aan minimaal één van die bouwstenen en focussen ook op een ander gebied, zoals onderwijs, ervaringsdeskundigheid of Wet verplichte ggz (Wvggz). Op beide categorieën is het mogelijk te filteren, waarna pinnen op de landkaart aangeven waar welke projecten plaatsvinden.

Blik op de toekomst

Het overzicht van de projecten maakt duidelijk waar in Nederland er wordt gewerkt aan een goedwerkende aanpak. Tegelijkertijd brengt deze tool in kaart op welke manier er wordt gewerkt aan de aanpak voor mensen met onbegrepen gedrag.

Tulp legt uit: 'Op veel plekken wordt er ook gewerkt aan de borging van de werkwijze uit de verschillende pilotprojecten. De regionale maatwerkronde voor borging staat nog open tot 15 september 2020. Deze kaart helpt om ook te zien hoe andere regio’s te werk gaan en werkwijze inbedden.'

Meer informatie

]]>
news-5965 Wed, 22 Jul 2020 15:05:19 +0200 Aanpak voor personen met verward gedrag: 5 prioriteiten https://vng.nl/nieuws/aanpak-voor-personen-met-verward-gedrag-5-prioriteiten Het Verbindend Landelijk OndersteuningsTeam (VLOT) bracht het afgelopen jaar een aantal ‘landelijke’ knelpunten naar voren. Dit leidde ertoe dat de rijksoverheid 5 prioriteiten voor de aanpak voor personen met verward gedrag benoemde voor in 2020. news-5939 Tue, 14 Jul 2020 10:57:59 +0200 (Digitale) projectleidersbijeenkomst passend vervoer voor mensen met verward gedrag https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/digitale-projectleidersbijeenkomst-passend-vervoer-voor-mensen-met-verward-gedrag/ In juni kwamen projectleiders van vervoerspilots digitaal bijeen. Deze bijeenkomst stond in het teken van de (beleids)ontwikkelingen omtrent passend vervoer en het bespreken van de voortgang van de pilots. Daarbij lag de focus op hoe regionaal invulling wordt gegeven aan het voortzetten, overdragen en toekomstbestendig maken van de pilots. Beleidskaders vervoer per 2021

Frank Hoogendijk van het ministerie van VWS, trapte af met een toelichting op de beleidskaders voor vervoer met psychiatrische hulpverlening, die na afloop van de pilotperiode van toepassing zijn. Een belangrijke overweging bij de vormgeving van de beleidskaders waren de succesfactoren van de pilots. Hoogendijk noemde met name het belang van een goede samenwerking in de keten als belangrijke succesfactor voor het organiseren van passend vervoer.

Vervoer na psychiatrische beoordeling

De Tweede Kamer is op 4 juni 2020 geïnformeerd over de beleidskaders (zie Kamerbrief d.d. 4 juni 2020). Belangrijke uitkomst is dat – in navolging van het vervoer vóór psychiatrische beoordeling – ook het vervoer ná psychiatrische beoordeling voorbehouden blijft aan de regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s). De RAV’s hebben de ruimte om regionaal invulling te geven aan de opzet van passend vervoer en kunnen zowel voor het vervoer vóór als ná psychiatrische beoordeling onderaannemers inschakelen. Daarbij moet vanzelfsprekend voldaan worden aan de van toepassing zijn de wet- en regelgeving en het in ontwikkeling zijnde kwaliteitskader.

Kwaliteitskader

Het kwaliteitskader voor het vervoer vóór psychiatrische beoordeling wordt zeer binnenkort door Ambulanezorg Nederland (AZN) gepubliceerd. VWS heeft AZN verzocht het kwaliteitskader door te ontwikkelen naar een kwaliteitskader voor het vervoer vóór en ná psychiatrische beoordeling. Dit doet AZN samen met V&VN Ambulancezorg en de Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg (NVMMA) en met nadrukkelijke betrokkenheid van De Nederlandse GGZ (voorheen GGZ Nederland), MIND en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Wat betekent dit voor de huidige vervoerspilots?

De lopende pilots hebben tot eind 2020 om toe te werken naar de nieuwe beleidskaders en wetgeving. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn:

 • Integreer het vervoer in de reguliere (zorg)keten.
 • Zorg voor een goede triage zowel vóór als ná psychiatrische beoordeling.
 • Organiseer een goede aansluiting tussen de acute en niet-acute keten.
 • Maak duidelijke samenwerkingsafspraken met relevante partijen in de regio.

Presentaties van projectleiders

Projectleider Harry Kwast van Altrecht GGZ gaf een presentatie over zijn pilot Triage en introductie vervoersalternatieven. Kwast vertelde onder andere over het monitoringssysteem waarmee Altrecht werkt. Binnen dit digitale monitoringssysteem worden triagisten aan de hand van een aantal simpele vragen door het triageproces geleid. Dankzij dit systeem is het mogelijk om interventies met de politie op casusniveau na te bespreken. In het kader van de borging van deze pilot heeft de RAVU aangegeven de pilot in onderaannemerschap te willen inzetten.

Smit en Nijman vertelden over de voorlopige resultaten van hun pilot Samen aan de slag met passend vervoer voor personen met verward gedrag in de regio’s Midden-IJssel/Oost-Veluwe en de Achterhoek en gingen in op de knelpunten. In hun pilot wordt het vervoer naar de beoordelingskamer uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de RAV (onderaannemer Witte Kruis). Daarbij is het onder andere belangrijk dat personeel van de reguliere ambulancedienst en meldkamer deskundig en bekwaam zijn in het omgaan met personen met verward gedrag.

Kosten-batenanalyse en een business case

Vivian Hemmelder en Isis Hommema van Andersson Elffers Felix (AEF) lieten zien hoe zij voor Streettriage Twente een maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) hebben gemaakt. In een MKBA worden de financiële en maatschappelijke kosten en baten van een interventie inzichtelijk gemaakt. Vervolgens gaf AEF een presentatie over het opstellen van een business case, waarmee systematisch in kaart gebracht kan worden wat de financiële consequenties van een verandering zijn. Dit kan bijdragen aan het maken van regionale afspraken omtrent passend vervoer voor mensen met verward gedrag.

Meer informatie

Download hier de presentaties

Presentatie Altrecht GGZ
Presentatie pilot Midden-IJssel/Oost-Veluwe en de Achterhoek
Presentatie AEF

]]>
news-5931 Mon, 13 Jul 2020 10:13:52 +0200 Het CCV begeleidt wederom 9 nieuwe gemeenten naar een wijk-GGD’er https://hetccv.nl/nieuws/het-ccv-begeleidt-wederom-9-nieuwe-gemeenten-naar-een-wijk-ggder Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) begeleidt de 9 nieuwe gemeenten die subsidie hebben gekregen om een wijk-GGD’er in te zetten. Projectleider Leonie Aarsen vertelt: “Het is vaak dankzij hun bijzondere positie dat ze een goed zicht krijgen op de samenwerkingsstructuur binnen een gemeente.” news-5925 Thu, 09 Jul 2020 12:16:00 +0200 Laatste subsidiemogelijkheden Actieprogramma Verward Gedrag https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/laatste-subsidiemogelijkheden-actieprogramma-verward-gedrag/ Het einde van het Actieprogramma ‘lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag’ (AVG) nadert. De volgende subsidiemogelijkheden zijn in de laatste maanden nog beschikbaar:
 • Subsidieronde Inbedding, borging en verbinding. Deze subsidieronde is op uitnodiging, de betreffende regio’s ontvangen een uitnodiging per mail. De deadline van deze ronde is op 15 september 2020 om 14.00 uur.
 • Subsidieronde Integraal aanbod zorg en begeleiding. De deadline van deze ronde is op 6 oktober 2020 om 14.00 uur. De subsidieoproep is uiterlijk 14 juli 2020 te vinden op onze website.
 • Subsidieronde Onderwijs. Deze subsidieronde is momenteel nog in ontwikkeling. Deze wordt in de zomer opengesteld en de deadline is in het najaar. Houd voor nadere berichtgeving onze website of nieuwsbrief in de gaten.
 • Subsidieronde Zicht op de doelgroep (psychisch) kwetsbare mensen. Deze subsidieronde is momenteel nog in ontwikkeling. Deze wordt aan het einde van de zomer opengesteld en de deadline is in het najaar. Houd voor nadere berichtgeving onze website of nieuwsbrief in de gaten. 
 • Trainingen gemeentelijke teams. U kunt nog tot 1 oktober 2020 een trainingsplan aanvragen voor uw gemeente.
 • Vliegende brigade +. U kunt nog tot 1 oktober 2020 een voucher aanvragen voor de Vliegende Brigade+
 • Hieronder vindt u een korte beschrijving van deze subsidiemogelijkheden.

  Inbedding, borging en verbinding

  Het doel van deze subsidieronde is om de 23 regio’s zoals ingericht door het Schakelteam Personen met Verward Gedrag (hierna: Schakelteam) verder te ondersteunen bij de inbedding en borging van de goedwerkende aanpak voor mensen met verward gedrag én om aansluiting te zoeken bij de landelijke programma’s die raken aan het thema verward gedrag. Daarbij kan subsidie worden aangevraagd voor projecten die gericht zijn op het inbedden en borgen van de goedwerkende aanpak voor mensen met verward gedrag op praktisch en bestuurlijk niveau. Het maximum aan te vragen bedrag is €150.000 en de looptijd van het project bedraagt maximaal 18 maanden.

  Deze subsidieronde is op uitnodiging en alle regio’s hebben reeds een uitnodiging ontvangen om een subsidieaanvraag in te dienen. Dit is tevens de laatste subsidieronde.

  Integraal aanbod zorg en begeleiding

  De ondersteuning en zorg voor mensen met verward gedrag wordt zowel door gemeenten als zorgverzekeraars gefinancierd. Samenwerking tussen beide partijen is dus van cruciaal belang. Gemeenten en hun uitvoeringspartners kunnen nu subsidie aanvragen om een gezamenlijk aanbod van zorg en begeleiding te organiseren. De subsidie bedraagt maximaal € 20.000,- voor een startsubsidie en € 100.000,- voor een uitvoeringssubsidie en heeft een looptijd van maximaal 4 respectievelijk 16 maanden. Ook dit is de laatste kans om gebruik te maken van deze subsidie.

  Trainingen gemeentelijke teams

  U kunt als gemeente bij ZonMw een trainingsplan aanvragen om uw gemeentelijke medewerkers te trainen in de signalering en ondersteuning van mensen met psychische/psychiatrische problemen, een licht verstandelijke beperking en/of multi problematiek. Via een eenvoudige aanvraagprocedure kunt u financiering aanvragen voor dit trainingsplan op maat. U kunt nog tot uiterlijk 1 oktober 2020 een trainingsplan aanvragen. Daarbij worden trainingsplannen beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Dit geldt zolang er budget beschikbaar is. Momenteel is er nog €600.000 binnen deze regeling beschikbaar. In dit overzicht vindt u of er nog budget beschikbaar is voor uw gemeente.

  Vouchers Vliegende brigade+

  De Vliegende Brigade + bestaat uit een team van experts (en organisaties) met inhoudelijke kennis van onderdelen of bouwstenen van de aanpak voor mensen met verward gedrag. U kunt eenvoudig een voucher van maximaal € 10.000,- aanvragen waarmee u een expert van de Vliegende Brigade + kunt bekostigen. Tot uiterlijk 1 oktober 2020 is het nog mogelijk om een voucher aan te vragen.

  Meer informatie

  Wilt u niets missen van het laatse nieuws over subsidieoproepen, projectresultaten en meer? Volg ons dan via LinkedIn en lees onze nieuwsbrief.

   

  ]]>
  news-5921 Wed, 08 Jul 2020 15:03:37 +0200 Tussen persoonlijke ervaringen en professionele eisen https://depsychiater.nl/jaargangen/2020/4-jun/tussen-persoonlijke-ervaringen-en-professionele-eisen.html Kinder- en jeugdpsychiater prof. dr. Robert Vermeiren interviewt Marjo Boer, bestuurslid van de Vereniging van Ervaringsdeskundigen (VvEd) over het ZonMw-project Ontwikkelen kwaliteitssysteem voor ervaringsdeskundigen binnen de GGZ. Zo vraagt Vermeiren of beroepseisen en protocollen niet met de unieke ervaringskennis wringen. news-5902 Mon, 06 Jul 2020 13:01:54 +0200 Zelfmoordpreventie bereikbaar via nummer 113 en gratis 0800-0113 https://www.ggznieuws.nl/zelfmoordpreventie-bereikbaar-via-nummer-113-en-gratis-0800-0113/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=zelfmoordpreventie_bereikbaar_via_nummer_113_en_gratis_0800_0113_ggzp&utm_term=2020-07-06 Vorig jaar werd duidelijk dat er veel verwarring bestond over wat het juiste nummer is van 113Zelfmoordpreventie. Er werden op initiatief van staatssecretaris Blokhuis voorbereidingen getroffen en eind te maken aan deze verwarring. Zelfmoordpreventie 113 is vanaf nu ook bereikbaar via nummer 113 en het gratis nummer 0800-0113. news-5801 Mon, 15 Jun 2020 09:49:15 +0200 Zesde versie richtlijnene GGZ en corona https://www.ggzstandaarden.nl/richtlijnen/ggz-en-corona-richtlijn/inleiding De geestelijke gezondheidszorg heeft de zesde versie van de specifieke richtlijn GGZ en corona gepubliceerd op GGZ Standaarden. news-5769 Fri, 05 Jun 2020 09:56:24 +0200 App voor jongeren met depressieve klachten https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/app-voor-jongeren-met-depressieve-klachten/ Veel depressieve jongeren krijgen niet de zorg die zij nodig hebben. Zij weten vaak niet dat ze depressief zijn of schamen zich voor hun klachten. Het Trimbos-instituut en GGZ Oost Brabant ontwikkelde samen met jongeren en hulpverleners de app Boost My Mood voor jongeren met depressieve klachten. Doorontwikkeling BoostMe

  Voor volwassenen met depressieve klachten bestond al de app BoostMe, wat het vertrekpunt is geweest voor de ontwikkeling van de Boost My Mood app. De app bestaat uit 4 thema’s waarmee jongeren zelf aan de slag kunnen. De thema’s komen overeen met de belangrijkste klachten die depressieve jongeren ervaren, namelijk stemming, slaap, piekeren en stress. Per thema bevat de app tips, zelftesten, oefeningen en ervaringsverhalen. Alle oefeningen zijn afgeleid van effectieve werkvormen uit andere interventies of therapieën voor slaapproblemen.

  Jongeren rapporteerden minder depressieve gevoelens

  Na het uitwerken van een implementatiestrategie voor verschillende fasen in de zorgketen, is de app door jongeren in verschillende zorgtrajecten uitgeprobeerd. Het betrof hier jongeren met beginnende depressieve klachten en jongeren die op de wachtlijst staan voor een behandeling. Zij rapporteerden na afloop minder depressieve gevoelens dan vóór de periode dat zij met de app aan de slag gingen. De app zou ook uitgeprobeerd worden door jongeren die een behandeling voor depressie hadden afgerond, maar bij deze groep bleek minder belangstelling voor de app te bestaan. Voor jongeren met beginnende depressieve klachten bleek de Boost My Mood app het meest geschikt. De komende periode wordt een pilotstudie gecontinueerd waarin de bruikbaarheid en werkzaamheid van de app als vroege interventie verder wordt onderzocht.

  Meer informatie

  ]]>
  news-5747 Tue, 02 Jun 2020 09:02:00 +0200 De impact van COVID-19 op kwetsbare mensen is groot https://www.parool.nl/amsterdam/uva-onderzoekers-zorg-krijgen-tijdens-lockdown-lastig-voor-nieuwe-gevallen~b21eca46/ Kwetsbaren zoals daklozen, eenzame ouderen en slachtoffers van huiselijk geweld, hebben meer hulp nodig om de sociale impact van de coronamaatregelen te boven te komen. Dat blijkt uit de tussentijdse resultaten van onderzoek 'Coronatijden in Nederland' dat gefinancierd wordt door ZonMw. ‘Vooral nieuwe zorg is problematisch.’ Het onderzoek wordt uitgevoerd door Universiteit van Amsterdam, Trimbos-instituut, Hogeschool van Amsterdam, Pharos, Vrije Universiteit Amsterdam en Ben Sajetcentrum. news-5703 Fri, 15 May 2020 12:10:01 +0200 Onderwijsproducten over verward gedrag: een evaluatie van de ontwikkeling en opbrengsten https://www.platform31.nl/nieuws/onderwijsproducten-over-verward-gedrag-een-evaluatie-van-de-ontwikkeling-en-opbrengsten Hoe ga je om met mensen die verward gedrag vertonen? Hoe werk je goed samen met collega’s van andere organisaties? Praktijk- en onderwijsinstellingen ontwikkelden samen onderwijsproducten voor mbo, hbo en nascholing. Platform31 en onderzoeksinstituut IVO brachten voor ZonMw de opbrengsten van de verschillende onderwijsproducten in kaart.