ZonMw tijdlijn Verward gedrag https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Verward gedrag nl-nl Wed, 21 Aug 2019 01:46:02 +0200 Wed, 21 Aug 2019 01:46:02 +0200 TYPO3 news-4413 Mon, 05 Aug 2019 11:10:45 +0200 14 gemeenten gaan aan de slag met de inzet van een Wijk-GGD’er https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/14-gemeenten-gaan-aan-de-slag-met-de-inzet-van-een-wijk-ggder/ Een Wijk-GGD’er blijkt in de praktijk een uitstekende verbindingsofficier tussen zorg en veiligheid. Onlangs ontvingen 14 gemeenten subsidie om aan de slag te gaan met het inzetten van een Wijk-GGD'er. Wijk-GGD’er

Het concept van de wijk-GGD’er is intussen in veel gemeenten succesvol uitgerold. Een wijk-GGD’er – of wijkfunctionaris – werkt op het snijvlak van veiligheid en zorg en verbindt deze domeinen, zodat maatwerk mogelijk wordt. Hij of zij kent de huisarts, heeft contact met de supermarkteigenaar en legt lijntjes met politie en woningbouwcorporatie. In een vroeg stadium bepaalt de wijk-GGD’er samen met (zorg)ketenpartners welke aanpak en zorg iemand nodig heeft.

Nieuwe projecten

Er zijn 14 nieuwe gemeenten die subsidie hebben ontvangen van ZonMw om aan de slag te gaan met de inzet van een Wijk-GGD’er. De volgende gemeenten hebben subsidie ontvangen:

 • ABG-gemeenten
 • Altena
 • Dinkelland-Tubbergen
 • de Fryske marren
 • Drimmelen
 • Geertruidenberg
 • Montfoort
 • Oosterhout
 • Oude IJsselstreek
 • Sliedrecht
 • Veldhoven
 • Waalre
 • Waddinxveen
 • Zoeterwoude

Binnenkort is er meer informatie over deze projecten te vinden op de website. 

Naast de subsidie ontvangen zij ook een ondersteuningstraject van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). De ondersteuning van het CCV richt zich onder meer op het creëren van bestuurlijke betrokkenheid, het maken van werkafspraken met relevante ketenpartners en de daadwerkelijke installatie van de wijk-GGD’er. Daarbij ontvangen de gemeenten handvatten, tips en trics, inspiratie en een netwerk van andere gemeenten met een Wijk-GGD’er. 

Startbijeenkomst

Op 4 juli zijn de 14 gemeenten met veel enthousiasme van start gegaan in een eerste bijeenkomst bij het CCV. Tijdens deze eerste bijeenkomst lag de focus op het opstellen van SMART doelstellingen en resultaten. 

CCV-adviseur Gisèle Bool vertelt: ‘Het was een energieke bijeenkomst waarbij de deelnemers stonden te popelen om aan de slag te gaan. Samen hebben we gekeken hoe een wijk-GGD’er concreet zorg en veiligheid kan verbinden, maar ook bijvoorbeeld hoe hij meer verbinding met wijkbewoners kan zoeken om de sociale cohesie te verbeteren. Een ander belangrijke vraag die de gemeenten bezighield was hoe je de meerwaarde van een wijk-GGD’er goed in beeld kunt brengen. Daar hebben we als CCV concrete handvatten voor kunnen meegeven, en de gemeenten gaan na de zomer over tot de eerste acties om een wijk-GGD’er in te voeren in hun gemeente.’

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van subsidieoproepen, maar ook van projectresultaten en andere ontwikkelingen? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief Geestelijke gezondheid en/of volg ons op Linkedin.

]]>
news-4404 Thu, 01 Aug 2019 07:49:17 +0200 Subsidie voor ‘Regionale aanpak verward gedrag’ en ‘Integraal aanbod zorg en begeleiding’ https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidie-voor-regionale-aanpak-verward-gedrag-en-integraal-aanbod-zorg-en-begeleiding-1/ Werkt u samen met partners uit zorg en veiligheid, het sociaal domein en/of welzijn aan het realiseren van een goed werkende aanpak voor (psychisch) kwetsbare mensen en hun omgeving? Of wilt u een integraal aanbod van begeleiding en behandeling van mensen met verward gedrag in het sociaal domein opzetten? Vraag dan nu subsidie aan. 9de ronde regionale aanpak verward gedrag

In de 9de ronde regionale aanpak verward gedrag kunt u subsidie aanvragen voor het realiseren van een goedwerkende aanpak voor mensen met verward gedrag. In een gedegen contextanalyse laat u zien wat er in uw regio al gebeurt, welke leemten er nog zijn en welke behoeften bestaan. Aan de hand van deze analyse bepaalt u de inhoud, vorm en omvang (budget en looptijd) van uw project. 

De volgende aandachtspunten zijn extra van belang:

 • Verbinding met bestaande aanpak in uw regio
 • Domein overstijgende samenwerking
 • Cliënten en naasten centraal
 • Aandacht voor achterblijvende doelgroepen
 • Inbedding en borging

De subsidie bedraagt maximaal € 100.000,- per project en heeft een looptijd van maximaal 24 maanden. De deadline is op 8 oktober 2019 om 14.00 uur.

Integraal aanbod zorg en begeleiding

De ondersteuning en zorg voor mensen met verward gedrag wordt zowel door gemeenten als zorgverzekeraars gefinancierd. Samenwerking tussen beide partijen is dus van cruciaal belang. Gemeenten en hun uitvoeringspartners kunnen nu subsidie aanvragen om een gezamenlijk aanbod van zorg en begeleiding te organiseren. De subsidie bedraagt maximaal € 20.000,- voor een startsubsidie en € 100.000,- voor een uitvoeringssubsidie en heeft een looptijd van maximaal 4 respectievelijk 16 maanden. Ook de deadline van deze subsidieronde is 26 maart 2019 om 14.00 uur.

U kunt subsidie aanvragen om: 

 • een integraal aanbod van begeleiding en behandeling van mensen met verward gedrag in het sociaal domein op te zetten (startsubsidie) 
 • een bestaande faciliteit voor integraal aanbod van (specialistische) begeleiding en (specialistische) behandeling, waarbij al afspraken zijn gemaakt tussen gemeente(n), zorgverzekeraar(s) en zorgaanbieder(s), specifiek te richten op mensen met verward gedrag
 • een nieuwe pilot te starten voor integraal aanbod van (specialistische) begeleiding en (specialistische) behandeling

Het is binnen deze subsidieoproep ook mogelijk om de taken van de jeugdzorg, die nu ook onder de verantwoordelijkheden van de gemeenten vallen, meer integraal aan te bieden.

Inbedding en borging in de 23 verdiepingsregio’s

Naast bovenstaande oproepen, wordt op dit moment ook een subsidieoproep op uitnodiging uitgewerkt. Voor de 23 verdiepingsregio’s van het Schakelteam wordt éénmalig budget beschikbaar gesteld om de goed werkende aanpak op zowel praktisch als bestuurlijk niveau in te bedden en te borgen. Deze subsidieronde staat in het teken van maatwerk, wat betekent dat het per regio kan verschillen wat er nog nodig is en dat daar in het beoordelingsproces rekening mee wordt gehouden. Iedere regio ontvangt een uitnodiging om hiervoor een passend voorstel in te dienen.

Webinar

Wilt u meer weten over deze subsidieoproepen? Sluit u dan aan bij het webinar op dinsdag 3 september van 10.00-12.00. Beide subsidieoproepen worden tijdens dit webinar toegelicht. Inschrijven voor dit webinar kan hier.  

Meer informatie

]]>
news-4395 Tue, 30 Jul 2019 16:02:48 +0200 Ervaringsdeskundigen ggz aan zet! https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/ervaringsdeskundigen-ggz-aan-zet/ De afgelopen weken startten 39 kleinschalige initiatieven door ervaringsdeskundigen. In de projecten staat de inbreng van ervaringsdeskundigen ten behoeve van (ex-)ggz-patiënten in de gemeente, buurt of instelling centraal. Het gaat bijvoorbeeld om het leiden van een (herstel)groep of het opzetten van een (digitaal) platform. De 39 projecten zijn onderdeel van het Ervaringsdeskundigen Ondersteuningsprogramma van het ggz-cluster van ZonMw. Binnen deze subsidieronde konden ervaringsdeskundigen zelf subsidie aanvragen om bij te dragen aan de behandeling, het herstel of welzijn van (ex-)ggz-patiënten. 

Grote belangstelling 

De belangstelling voor de subsidieronde was groot. Er kwamen 89 subsidieaanvragen binnen. Alleen de aanvragen met eindscore ‘goed’ hebben de subsidie toegekend gekregen. De subsidieronde wordt vooralsnog niet herhaald. 

Inventarisatie

In een nog op te starten verkenning naar de 39 projecten wordt een inventarisatie gedaan naar de verschillende rollen en functies van ervaringsdeskundigen binnen organisaties. Deze verkenning levert een overzicht op van de verschillende manieren waarop ervaringsdeskundigen worden ingezet. 

Hoofdlijnenakkoord ggz

Naast deze 39 praktijkprojecten wordt er ook met behulp van ZonMw-subsidie invulling gegeven aan hetgeen er in het hoofdlijnenakkoord ggz staat over ervaringsdeskundigen. Dit voorstel is op dit moment in behandeling.

Ervaringsdeskundigheid buiten ggz

Ook buiten de ggz zet ZonMw zich in voor ervaringsdeskundigen: ZonMw is begonnen met het opstellen van een signalement over kennisontwikkeling op het gebied van ervaringsdeskundigheid. In dit signalement wordt tevens de behoefte aan een (onderzoeks)programma uiteengezet. Die behoefte leeft onder ervaringsdeskundigen uit verschillende domeinen. Dit signalement wordt na de zomer 2019 aangeboden aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS).

Meer informatie?

]]>
news-4250 Thu, 27 Jun 2019 10:27:08 +0200 Blog Harold Brouwer: een dag van Wijk-GGD'er https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/blog-harold-brouwer-een-dag-van-wijk-ggder/ Harold Brouwer, Wijk-GGD'er, werkt op het snijvlak van veiligheid en zorg en verbindt deze domeinen. Hij kent de huisarts, heeft contact met de supermarkteigenaar en legt lijntjes met politie en woningbouwcorporatie. In een vroeg stadium bepaalt hij samen met (zorg)ketenpartners welke aanpak en zorg iemand nodig heeft. Harold neemt ons mee in zijn dag als Wijk-GGD'er. Een bakje bami is zon is aanleiding voor Harold om poolshoogte te nemen. Inmiddels heb ik de eerste maanden in mijn functie als 'Specialist personen met verward gedrag' bij Zorg-en Veiligheidsteam Gemeente Heerenveen, er op zitten. In andere gemeenten noemen ze de functie; Wijk-GDD'er of Wijkfunctionaris. De grote overeenkomst is, is dat we werken op het (boeiende) snijvlak van zorg en veiligheid. De doelstelling is om deze beide domeinen integraal met elkaar te verbinden zodat maatwerk mogelijk wordt. Na een verdiepingsslag te hebben gemaakt mocht ik eindelijk in april beginnen aan de 'klus'. 

De Gemeente Heerenveen gaf en geeft mij de vrijheid om deze functie op een effectieve en laagdrempelige manier neer te zetten. De eerste periode is vooral een kennismaking met nieuwe ketenpartners als; de bibliotheek, centrummanager, jeugdwerkers etc. Maar ook een (hernieuwde) kennismaking met 'oude' ketenpartners als; de woningcorporaties, politie, Veiligheidshuis, ggz en andere zorginstellingen. Kortom het proactief 'de boer op gaan' en lijntjes leggen past mij wel. Samen met de procesregisseurs van Zorg-en Veiligheidsteam vliegen we een scala van complexe casuïstiek aan. 

Mijn werk ligt 'buiten' en vanuit mijn SPV (sociaal psychiatrisch verpleegkundige) context zie ik regelmatig opmerkelijk dingen. Zo kwam ik op een van mijn routes, bij een woning (na een melding van de woningbouwcorporatie)  eens een bakje bami in de zon tegen. De plausibele uitleg van de bewoner was dat deze bak bami aan het einde van de dag warm zou zijn zonder dat het geld of energie zou kosten. Wat gezien de temperatuur wel zou kunnen kloppen. De verpleegkundige in mij zei dat ei en ham in de warme zon geen ideale combinatie zou zijn. Het was een gesprek waard om eens te onderzoeken of er ook enige andere problematiek schuil ging achter deze opmerkelijke 'groene' gedachte. Bij iets meer doorvragen kwam er mijn inziens toch een behoorlijk  waanachtige (kenmerkend) gedachtengoed naar voren wat bestond uit ‘geldstromingen’ en ‘groeperingen die het op hem hadden voorzien’. Uiteindelijk mocht ik een klein kijkje in zijn woning nemen wat ook weer de nodige vragen opriep. Voor dit moment was het genoeg; het contact was gelegd en daar gaat het in eerste instantie om. 

]]>
news-4233 Mon, 24 Jun 2019 13:42:06 +0200 Blog Gijs Roelofsen: Uniek Flevolands onderzoek naar verward gedrag https://www.zorgwelzijn.nl/uniek-flevolands-onderzoek-naar-verward-gedrag/ Veel vragen rondom verward gedrag zijn nog niet of slechts beperkt beantwoord. GGD Flevoland brengt daar nu verandering in. Door een studie op persoonsniveau met een unieke combinatie van data uit het veiligheids- en sociaal domein. news-4232 Mon, 24 Jun 2019 13:32:24 +0200 Blog Karin Groen: succesvolle implementatie van 24/7 begeleiding thuis op maat Regio Gooi & Vechtstreek https://www.zorgwelzijn.nl/blog/succesvolle-implementatie-van-24-7-begeleiding-thuis-op-maat-regio-gooi-vechtstreek/ In 2017 is in de Regio Gooi & Vechtstreek een succesvolle pilot gestart voor 24/7 bereikbaarheid & beschikbaarheid. Het doel van de pilot was het realiseren van een aanbod voor ongeplande zorg buiten kantoortijden voor mensen die zelfstandig begeleid wonen. news-4119 Wed, 29 May 2019 15:21:57 +0200 Gemeenten en zorgverzekeraars werken samen aan integraal zorg- en ondersteuningsaanbod https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/gemeenten-en-zorgverzekeraars-werken-samen-aan-integraal-zorg-en-ondersteuningsaanbod-1/ Het afgelopen jaar startten er 16 nieuwe projecten die inzetten op een verbeterde samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars voor mensen met verward gedrag. Samenwerking beide partijen

De ondersteuning en zorg voor mensen met onder andere verward gedrag wordt zowel door gemeenten als zorgverzekeraars gefinancierd. Daarom is samenwerking tussen beide partijen van cruciaal belang. Het organiseren van gelijktijdige zorg en ondersteuning is niet altijd eenvoudig. 

Nieuwe projecten

Met behulp van subsidie van ZonMw zijn in april 12 nieuwe projecten van start waarin gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders samen werken aan een integraal zorg- en ondersteuningsaanbod voor mensen met verward gedrag. 

Van de 12 projecten zijn er 5 projecten begonnen met een startsubsidie. De overige 7 projecten gaan aan de slag met een uitvoeringssubsidie. Binnen al deze projecten gaan gemeenten, vanuit hun rol als regisseur, de samenwerking aan met zorgaanbieders en andere partners om integrale zorg en ondersteuning te bieden voor mensen met verward gedrag. 

Ook aan de slag?

Wilt u ook aan de slag met een integraal aanbod van zorg en begeleiding voor mensen met verward gedrag? In de zomer van 2019 wordt een nieuwe subsidiemogelijkheid geopend voor organisatie van integrale zorg en begeleiding voor mensen met verward gedrag. Houd hiervoor onze website in de gaten. 

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van subsidieoproepen, maar ook van projectresultaten en andere ontwikkelingen? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief Geestelijke gezondheid en/of volg ons op LinkedIn.

Meer informatie

]]>
news-4112 Tue, 28 May 2019 11:44:47 +0200 Ervaringsdeskundigheid inzetten in de wijk https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/handreiking-helpt-met-inzet-ervaringsdeskundigheid-in-wijkteams?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=nieuwsflitsen_1908&utm_content=nieuws&utm_term=ervaringsdeskundigheid Deze publicatie laat zien hoe sociale wijkteams, zelfregiecentra en sociaalwerkorganisaties hun krachten bundelen om kwetsbare wijkbewoners te ondersteunen. Bekijk en download (gratis). news-4108 Mon, 27 May 2019 07:49:32 +0200 Uniek: POH-ggz-spoed https://www.de-eerstelijns.nl/2019/05/uniek-poh-ggz-spoed/ Als de POH-ggz een schot in de roos is binnen de huisartsenpraktijk overdag, waarom wordt dan buiten kantooruren niet soortgelijke zorgverlening geboden op de HAP? news-4050 Sat, 18 May 2019 07:03:00 +0200 Tweet gemeente Beuningen (AVG) https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-gemeente-beuningen-avg/ news-4001 Thu, 02 May 2019 13:26:53 +0200 Geweld tegen psychiatrische patiënten https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/04/paul-blokhuis-opent-slotcongres-geweld-tegen-psychiatrische-patienten.html Staatssecretaris Paul Blokhuis opent op donderdag 7 november het door NWO georganiseerde slotcongres 'Geweld tegen psychiatrische patiënten'. Tijdens het congres gaan toonaangevende sprekers in op de kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van victimisatie, met inbreng van ervaringsdeskundigen. news-3994 Wed, 01 May 2019 07:56:51 +0200 Persoonsgerichte aanpak voor kwetsbaren: bestuurlijk overleg https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/nieuws/persoonsgerichte-aanpak-voor-kwetsbaren-bestuurlijk-overleg Op 12 april was er een eerste bestuurlijk overleg over de persoonsgerichte aanpak voor kwetsbare mensen tussen VWS, JenV, BZK en de landelijke portefeuillehouders zorg en veiligheid, burgemeester Liesbeth Spies en wethouder Sven de Langen namens de VNG. Hier lees je een korte terugblik. news-3979 Mon, 29 Apr 2019 07:32:29 +0200 Meldpunt niet-acute zorg voorkomt dat mensen tussen wal en schip vallen https://www.zorgwelzijn.nl/meldpunt-niet-acute-zorg-voorkomt-dat-mensen-tussen-al-en-schip-vallen/?tid=TIDP289280XAD83A8345A6B40528C07A95EB326AE7DYI4 Hoe creëren we een écht sluitende aanpak rondom mensen met verward gedrag? ‘Door een aantal gebeurtenissen die grote maatschappelijke impact hadden, is de aandacht in eerste instantie naar oplossingen voor acute zorg en veiligheid gegaan. Maar er is meer nodig want er is een grote groep die tussen wal en schip dreigt te vallen’, aldus Trudi Peters, projectleider GGD GHOR Nederland. Kijk voor meer informatie op https://www.zonmw.nl/melding. news-3968 Thu, 25 Apr 2019 08:28:32 +0200 Zorg voor mensen met verward gedrag? 'Het glas is half leeg' https://www.zorgwelzijn.nl/zorg-voor-mensen-met-verward-gedrag-het-glas-is-half-leeg/?tid=TIDP289280XAD83A8345A6B40528C07A95EB326AE7DYI4&utm_medium=email&utm_source=20190423%20Z+W%20Special%20Congres%20Mensen%20met%20verward%20gedrag%20-%20Special%20Newsletter%20Congres%20Mensen%20met%20verward%20gedrag%202019&utm_campaign=NB_ZorgenWelzijn Het aantal incidenten met mensen met verward gedrag waarbij de politie wordt ingeschakeld, is in vier jaar tijd ruim vijftig procent gestegen. In 2014 waren er 59.594 meldingen, vorig jaar 90.605. Bij het gros van deze mensen is helemaal geen politie-ingrijpen nodig, zegt Henk van Dijk, landelijk programmaleider Personen met Verward Gedrag bij de Nationale Politie. ‘Zij hebben vooral zorg nodig en daar ontbreekt het aan.’ news-3962 Wed, 24 Apr 2019 08:43:29 +0200 Zelf aan je herstel werken in respijthuis Frits https://publicaties.zonmw.nl/respijthuis-frits/ In Respijthuis Frits is iedereen welkom die aan zijn herstel wil werken. Ook mensen zonder diagnose of indicatie voor zorg. Juist deze groep valt vaak tussen wal en schip. Leden van de projectgroep én een gast delen hun verhaal over de totstandkoming van het respijthuis en de ervaringen tot nu toe. news-3946 Thu, 18 Apr 2019 15:27:57 +0200 Subsidieoproep: Versterken lokale advies- en meldpunten: niet-acute hulpbehoefte verward gedrag https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/versterken-lokale-advies-en-meldpunten-niet-acute-hulpbehoefte-verward-gedrag-3/ Om mensen die de grip op hun leven (dreigen te) verliezen tijdig te kunnen helpen, is het belangrijk dat regionale advies- en meldpunten toegankelijk en bereikbaar zijn voor hulpverleners én burgers. Gemeenten en GGD’en kunnen namens een regionaal samenwerkingsverband subsidie aanvragen om de toegankelijkheid van advies- en meldpunten te verbeteren. De deadline is 6 juni 2019, 14.00 uur. news-3907 Fri, 12 Apr 2019 14:31:42 +0200 Subsidie voor versterken lokale advies- en meldpunten: niet-acute hulpbehoefte verward gedrag https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidie-voor-versterken-lokale-advies-en-meldpunten-niet-acute-hulpbehoefte-verward-gedrag/ Wilt u in uw regio werken aan het doelmatig en efficiënt organiseren van niet-acute lokale en/of regionale advies- en meldpunten voor mensen die de grip op hun leven tijdelijk kwijt zijn? Dan kunt u vanaf donderdag 18 april weer subsidie aanvragen.
Subsidieaanvragen zijn gericht op het uitbreiden van de bereikbaarheid van bestaande lokale en/of regionale meldpunten (24/7 of uitbreiden avond- en weekenduren) én het efficiënter inrichten van bestaande meldpunten. De deadline voor het indienen van subsidieaanvragen is 6 juni om 14.00 uur.

Lokale en/of regionale meld- en adviespunten

Een spoedige implementatie van regionale 24/7 niet-acute advies- en meldpunten én de invoering van een landelijk meldnummer zijn 2 van de aanbevelingen van de eindrapportage ‘Op weg naar een persoonsgerichte aanpak’ van het Schakelteam Personen met Verward Gedrag. Het Schakelteam benadrukt dat het van belang is dat burgers en hulverleners dag en nacht ergens terecht kunnen om advies te vragen of om een melding te doen, zodat goede hulpverlening ingeschakeld kan worden.

In vrijwel alle regio’s bestaan regionale en/of lokale meldpunten waar men met signalen van mensen met verward gedrag terecht kan. Het is de bedoeling dat projecten zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande meldpunten en dat iedereen (hulpverleners én burgers) toegang heeft tot het advies- en meldpunt.

Wie kan aanvragen?

Gemeenten en GGD’en kunnen subsidieaanvragen indienen namens een regionaal samenwerkingsverband, waarbij één partij als hoofdaanvrager fungeert. De subsidie bedraagt maximaal € 125.000,- per project en heeft een looptijd van maximaal 12 maanden. Daarbij bent u verplicht om 25% cofinanciering in te brengen.

Meer informatie

]]>
news-3889 Tue, 09 Apr 2019 10:25:48 +0200 RTV Oost rijdt mee met Streettriage Twente https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/rtv-oost-rijdt-mee-met-streettriage-twente/ news-3868 Tue, 02 Apr 2019 13:24:42 +0200 Vraag nu subsidie aan voor een wijk-GGD’er in uw gemeente https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/vraag-nu-subsidie-aan-voor-een-wijk-ggder-in-uw-gemeente-1/ Wilt u in uw gemeente aan de slag gaan met de inzet van een wijk-GGD’er? Dan kunt u nu subsidie aanvragen. De deadline van deze 3e en tevens laatste subsidieronde is op donderdag 6 juni 2019 om 14.00 uur. Wat doet een GGD’er?

Een wijk-GGD’er is een zorgprofessional die op lokaal niveau de zorg- en veiligheidsketen aan elkaar verbindt. Op deze wijze probeert hij of zij te voorkomen dat een persoon met verward gedrag zichzelf of anderen schade berokkent. De wijk-GGD’er staat dan ook te boek als een verbindingsofficier in dit krachtenveld die in staat is om inzicht en overzicht te creëren. 

Wilt u ook aan de slag met een wijk-GGD’er? 

Vanaf vandaag kunt u subsidie aanvragen om zelf aan de slag te gaan in uw gemeente met de inzet van een wijk-GGD’er. De deadline van deze ronde is donderdag 6 juni 2019 om 14.00 uur. Op 18 april volgt een informatiebijeenkomst van 10.00 tot 13.00. Aanmelden kan via de link onderaan dit nieuwsbericht. 

10 gemeenten al van start

Inmiddels zijn er 10 gemeenten aan de slag gegaan met de implementatie van een wijk-GGD’er vanuit de eerste 2 subsidierondes. Zij krijgen hiervoor financiële middelen van ZonMw en worden begeleid door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). De begeleiding van het CCV is onder meer gericht op het creëren van bestuurlijke betrokkenheid, het maken van werkafspraken met relevante ketenpartners en de daadwerkelijke installatie van de wijk-GGD’er.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van deze subsidieoproep en andere ontwikkelingen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief geestelijke gezondheid en volg ons op Linkedin.

Meer informatie

]]>
news-3890 Thu, 28 Mar 2019 19:25:00 +0100 LinkedIn update over Optimaal Leven teams in Drenthe https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/linkedin-update-over-optimaal-leven-teams-in-drenthe/ news-3754 Wed, 13 Mar 2019 10:37:45 +0100 Subsidie voor ‘Leernetwerken: Duurzame uitwisseling tussen onderwijs en praktijk in het kader van verward gedrag’ https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidie-voor-leernetwerken-duurzame-uitwisseling-tussen-onderwijs-en-praktijk-in-het-kader-van-ve/ Werkt u in een onderwijsinstelling en wilt u zich inzetten voor een duurzame uitwisseling tussen het onderwijs en de praktijk? Vraag dan nu subsidie aan. Innovatie samenwerkingsverbanden

Het doel van deze subsidieoproep is het opzetten van innovatieve samenwerkingsverbanden om regionaal een duurzame uitwisseling tussen onderwijs en praktijk te realiseren. Dit doet u door het opzetten van een nieuw leernetwerk of het uitbreiden van een bestaand leernetwerk. Het leernetwerk is gericht op mensen met verward gedrag, andere (psychisch) kwetsbare mensen en hun omgeving, waarbinnen ‘interprofessioneel samenwerken’ en uitwisseling tussen het zorg-, welzijns- en veiligheidsdomein centraal staat.

Aandachtspunten

Deze subsidieoproep is gericht op het opzetten van innovatief samenwerkingsverband in de vorm van een leernetwerk, om regionaal een duurzame uitwisseling tussen onderwijs en praktijk te realiseren. Onderstaande onderdelen zijn daarbij extra van belang. Deze zijn verwerkt in de beoordelingscriteria: 
1. onderwijs en domein overstijgende samenwerking 
2. cliënten en naasten centraal 
3. borging 
4. monitoring en evaluatie 

Budget en looptijd

De subsidie bedraagt maximaal € 100.000,- per project. De looptijd van het project is maximaal 24 maanden. Voor deze subsidieoproep is in totaal maximaal € 800.000,- gereserveerd. 

Webinar

Wilt u meer weten over de subsidieoproep? Sluit dan aan bij ons webinar op 4 april van 11.00 tot 12.00 uur. U kunt zich aanmelden via de link onderaan dit bericht.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van subsidieoproepen en andere ontwikkelingen? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief geestelijke gezondheid en volg ons op LinkedIn.

Meer informatie

 • Subsidieoproep ‘Leernetwerken: Duurzame uitwisseling tussen onderwijs en praktijk in het kader van verward gedrag’  
 • Overzicht van alle subsidiemogelijkheden
 • Meld u aan voor het webinar
]]>
news-3752 Tue, 12 Mar 2019 17:44:00 +0100 Tweet ZonMw over blog Piet Overduin huisarts als poortwachter voor mensen met verward gedrag https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-zonmw-over-blog-piet-overduin-huisarts-als-poortwachter-voor-mensen-met-verward-gedrag/ news-3751 Tue, 12 Mar 2019 12:05:11 +0100 Rapportage regionale pilots monitor personen met verward gedrag https://www.rivm.nl/nieuws/regionale-pilots-monitor-personen-met-verward-gedrag-in-utrecht-en-west-brabant In Nederland bieden verschillende bronnen informatie over mensen met verward gedrag, bijvoorbeeld bronnen bij de politie, GGD meldpunten, en regionaal ambulancevervoer. Op basis van een aantal van deze bronnen is in pilots in de GGD-regio’s Utrecht en West-Brabant geprobeerd om regionaal de groep personen met verward gedrag en de onderliggende problematiek in beeld te brengen. news-3746 Mon, 11 Mar 2019 10:08:00 +0100 Tweet V&VN over dementievvriendelijke samenleving https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-vvn-over-dementievvriendelijke-samenleving/ news-3699 Fri, 01 Mar 2019 11:39:47 +0100 ZonMw krijgt budget voor ggz-onderzoek tot en met 2025 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/zonmw-krijgt-budget-voor-ggz-onderzoek-tot-en-met-2025/ Het onderzoeksprogramma ggz ontvangt van het ministerie van VWS € 35 miljoen voor de periode 2019 tot en met 2025. Daardoor kan het onderzoeksprogramma beter aansluiten bij de meerjarige plannen en de behoeften van ggz-partijen. Vorige en komende jaren

In 2016 en 2017 zei het ministerie financiering toe van € 10 miljoen. In 2018 is nogmaals € 5 miljoen voor één jaar toegezegd. Nu is het resterende budget van € 35 miljoen voor een langere periode toegezegd. Daarmee kan het onderzoeksprogramma door tot en met 2025.

Subsidierondes

Momenteel loopt de beoordelingsprocedure voor de subsidieoproep ‘Langlopend cohortonderzoek naar vroege herkenning en behandeling in de ggz’. In de komende periode vinden er gesprekken plaats met ggz-partijen die betrokken zijn bij de ‘Agenda ggz voor gepast gebruik en transparantie’. Deze gesprekken vormen de basis voor het uitzetten van andere subsidierondes.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van subsidieoproepen en andere ontwikkelingen? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief geestelijke gezondheid en volg ons op LinkedIn.

Meer informatie

]]>
news-3692 Fri, 01 Mar 2019 10:00:00 +0100 3 miljoen voor onderzoek naar schulden- en armoedeproblematiek https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/3-miljoen-voor-onderzoek-naar-schulden-en-armoedeproblematiek/ Het gaat economisch beter, maar de schulden- en armoedeproblematiek in Nederland groeit. Hoe kunnen we deze armoede bestrijden, het aantal mensen met problematische schulden terugdringen en mensen met schulden effectiever helpen? Het Nationale Wetenschapsagenda (NWA) programma stelt € 3 miljoen beschikbaar om deze vragen te onderzoeken in kennisketenbrede interdisciplinaire consortia. Gemeenten, kennisinstellingen, en andere geïnteresseerde (maatschappelijke) partijen kunnen vanaf 9 maart tot 23 april 2019 bij ZonMw een motivatiebrief indienen.

Onderzoek is nodig om doorbraken te realiseren

Het kabinet heeft in het regeerakkoord aangegeven schulden en armoede te willen bestrijden. Binnen enkele jaren moeten concrete verbeteringen zijn gerealiseerd.
De Brede schuldenaanpak heeft 40 acties in gang gezet om mensen met schulden te helpen. Het kabinet werkt daarbij samen met tientallen partijen. Onderzoek is nodig om bijvoorbeeld gemeenten te helpen hun vraagstukken te beantwoorden. Ook moeten nieuwe werkwijzen ontwikkeld worden om effectief met armoede en schuld om te gaan. Voor de NWA is de aandacht voor kennisoverdracht, kennisbenutting en toepassing van de onderzoeksresultaten gedurende de gehele looptijd van de projecten van groot belang.

Onderzoeksthema’s

Binnen deze call for proposals (subsidieoproep) wordt onderzoek op 3 thema’s gefinancierd.

 1. Leven in armoede en sociale uitsluiting.
  Welke achterliggende mechanismen spelen er bij het leven in armoede en sociale uitsluiting? Wat is het gevolg van opgroeien in armoede en welke oplossingsstrategieën kan nieuw onderzoek opleveren? Hoe kunnen gemeenten hun burgers hierop een passende dienstverlening bieden? De projecten in dit thema moeten leiden tot een vertaling van bestaande en nieuwe inzichten naar het handelen van professionals in de gemeentelijke en maatschappelijke dienstverlening.
 2. Verborgen armoede bij diverse groepen.
  Het signaleren en het benaderen van doelgroepen die leven in armoede is niet altijd makkelijk. Welke dienstverlening is mogelijk en verlicht de bestaande problematiek? De opbrengst van dit onderzoeksthema zijn nieuwe interventies die in gemeenten of bij maatschappelijke organisaties kunnen worden uitgeprobeerd. Specifieke aandacht gaat uit naar werkende armen.
 3. Evaluatie- en effectiviteitsonderzoek naar integrale en samenlopende interventies.
  Verschillende projecten in de lokale uitvoeringspraktijk worden onder dit thema geschaard. In de oproep wordt ruimte gelaten voor de invulling daarvan door de indienende kennisorganisaties en gemeenten. Het onderzoek kan bijvoorbeeld gaan over integrale, domein overstijgende aanpakken bij multiproblematiek (waaronder in ieder geval het domein Werk en Inkomen en gezondheidsproblematiek), de samenloop van interventies op het snijvlak van incasso en schuldhulpverlening  en onderzoek naar het voorkomen van non-respons/hulp niet willen aannemen/zorgvermijding.

Procedure

Belangstellenden (gemeenten, kennisinstellingen en andere geïnteresseerde maatschappelijke partijen) schrijven een motivatiebrief voor het thema waaraan ze willen deelnemen. De motivatiebrief kunt u tot uiterlijk 23 april 2019, 14.00 uur indienen. Een onafhankelijke commissie beoordeelt de motivatiebrieven. De commissie geeft per thema aan welke partijen samen een consortium vormen. Per consortium wordt een gezamenlijke subsidieaanvraag ingediend. Lees ook de subsidieoproep  voor de criteria, procedure en voorwaarden.

Over deze subsidieoproep

Het initiatief voor deze subsidieoproep ligt bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Vakkundig aan het werk
De uitvoering van de subsidieoproep sluit nauw aan bij het kennisprogramma Vakkundig aan het werk van ZonMw. Doel van dit programma is het ontwikkelen van nieuwe wetenschappelijke kennis, waar de gemeentelijke uitvoeringspraktijk van kan profiteren, voor uiteindelijk een effectievere dienstverlening aan de burger. In samenwerking met het ministerie van VWS, de VNG, UWV en Divosa voert ZonMw dit programma uit in opdracht van het ministerie van SZW.

Nationale Wetenschapsagenda programma
Het NWA-programma beoogt bovenal bruggen te slaan. Tussen uiteenlopende wetenschappelijke gebieden, tussen verschillende vormen van onderzoek (fundamenteel, toegepast, praktijkgericht) en tussen diverse nationale en internationale agenda’s. Vergaande multi- en interdisciplinariteit, een kennisketenbrede aanpak en samenwerking met maatschappelijke partners incl. vakdepartementen, bedrijven en NGO’s zijn daarom cruciale kenmerken in de consortia van NWA-projecten en programma’s. De overkoepelende ambitie van het NWA-programma is het leveren van een positieve en structurele bijdrage aan de mondiale kennismaatschappij van morgen, waar nieuwe kennis gemakkelijk doorstroomt van onderzoeker naar gebruiker en waar nieuwe vragen vanuit de praktijk en de samenleving snel en vanzelfsprekend ingang vinden in nieuw onderzoek. Dit kan alleen bereikt worden door vandaag bruggen te bouwen om met elkaar wetenschappelijke en (mondiale) maatschappelijke uitdagingen aan te gaan.

De subsidieoproep Schulden en armoede is tot stand gekomen binnen actielijn 2 van het NWA-programma, waarin thematische programma’s, die zich lenen voor een brede NWA-aanpak, worden ontwikkeld in samenspraak met vakdepartementen.

Meer weten?

]]>
news-3688 Thu, 28 Feb 2019 13:24:29 +0100 Implementatie kennis verward gedrag in het onderwijs https://publicaties.zonmw.nl/ideeen-uitwisselen-over-implementatie-van-verward-gedrag-in-het-onderwijs/ Op 16 januari wisselden projectleiders ideeën en ervaringen uit over de implementatie van kennis over verward gedrag in het onderwijs. Wat ze bespraken is gebundeld in een digitale publicatie. news-3678 Wed, 27 Feb 2019 07:49:52 +0100 Binnenkort nieuwe subsidieoproep ‘Kennis over verward gedrag in het onderwijs’ https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/binnenkort-nieuwe-subsidieoproep-kennis-over-verward-gedrag-in-het-onderwijs/ Dinsdag 12 maart opent de volgende subsidieoproep over kennis over verward gedrag in het onderwijs. In deze subsidieronde staat de samenwerking tussen onderwijs en praktijk binnen leernetwerken centraal. Daarnaast is domeinoverstijgend samenwerken opnieuw een belangrijk thema. Het totaal beschikbare budget binnen deze subsidieronde is € 750.000,-. Het maximaal aan te vragen bedrag per project is € 50.000,-. De deadline voor het indienen van subsidieaanvragen is dinsdag 14 mei 2019 om 14.00 uur.   

Webinar

Op 4 april 2019 van 11.00 tot 12.30 uur vindt een (gratis) webinar plaats over de nieuwe subsidieoproep. Tijdens het webinar krijgt u meer informatie over de subsidieronde en is er gelegenheid om vragen te stellen. In de aankomende subsidieoproep vindt u meer informatie over het webinar en hoe u zich kunt aanmelden. 

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van subsidieoproepen en andere ontwikkelingen? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief geestelijke gezondheid en volg ons op LinkedIn.

Meer informatie

]]>
news-3662 Thu, 21 Feb 2019 19:09:00 +0100 Tweet Hart van Nederland over ervaringsdeskundige Danny Jacksteit https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-hart-van-nederland-over-ervaringsdeskundige-danny-jacksteit/ news-3663 Thu, 21 Feb 2019 16:44:00 +0100 Tweet 1vandaag over verward gedrag: interview met Joke vd Meulen en Henk van Dijk https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-1vandaag-over-verward-gedrag-interview-met-joke-vd-meulen-en-henk-van-dijk/