Deze projecten zijn gericht op het versterken van bestaande regionale samenwerkingsverbanden waarin partners uit het zorg- en veiligheidsdomein samenwerken in de praktijk, ten behoeve van een betere zorg en ondersteuning voor mensen met onbegrepen gedrag met (zeer) complexe problematiek.

Binnen deze projecten worden 6 inhoudelijke thema’s op het gebied van zorg en veiligheid in de praktijk gebracht. Dit wordt gedaan door het inrichten van een gezamenlijk leer- en verbeterproces. De thema’s zijn:

 1. Regio in beeld
 2. Efficiënter inrichten van bestuurlijke en uitvoerende overlegtafels
 3. Versterken verbinding met het sociaal domein
 4. Heldere en concrete afspraken over op- en afschalen
 5. Heldere en concrete afspraken over casus- en procesregie
 6. Toepassing van privacy- en gegevensdeling

Per veiligheidsregio is budget gereserveerd. Deze subsidiemogelijkheid wordt herhaald in 2022 en 2023. Hieronder een overzicht van de eerste projecten die begin 2022 gestart zijn.

Verbeteren aanpak 'Vaak Verward' regio Flevoland

Projectnummer 10610202110002
Matthijs Veldt
GGD Flevoland

De bemoeizorgketen in Flevoland heeft tussen 2017 - 2019 een verbeterslag gemaakt waarbij het Plan van Aanpak “Personen met verward gedrag” centraal stond. Het doel van dat plan was om het aantal politiemeldingen te verminderen en mensen eerder toe te leiden naar de juiste zorg. Voor een deel is dit gelukt en zijn de meldingen E33 (verward gedrag) gedaald, maar het blijft een hardnekkig probleem en de laatste tijd stijgt het aantal meldingen weer.

Uit het onderzoek ‘Verward in Flevoland’ bleek dat ruim een derde van de E33 meldingen bij de politie op naam staan van een klein aantal unieke personen (7% van het totaal). De aanpak voor deze groep ‘vaak verward’ is met alle partners in de zorg & veiligheidsketen onder de loep genomen in een actieonderzoek en hieruit is de pilot Regionaal Overleg Bemoeizorg voortgekomen.

Deze pilot wordt in 2022 gestart onder leiding van de GGD Flevoland en het doel is om bestaande overlegtafels door te ontwikkelen waardoor er nog beter met elkaar kan worden samengewerkt en gegevens kunnen worden gedeeld. Aan de overlegtafel komen personen met zeggenschap over behandeling én er worden instrumenten ontwikkeld om bejegeningsinstructies 24/7 beschikbaar te kunnen maken. Daarnaast wordt er meer expertise ontwikkeld over deze complexe problematiek en wordt een procesregisseur aangesteld om de aanpak door te ontwikkelen.

Het uiteindelijke doel van dit project is dat de personen uit de groep ‘vaak verward’ met een plan van aanpak worden geholpen om de eigen situatie en die van de omgeving te verbeteren.

Een goede inrichting van gegevensverwerking als randvoorwaarde voor de verbetering van de sturing en samenwerking binnen het netwerk van Zorg en Veiligheid in Zaanstreek-Waterland

Projectnummer 10610202110003
Paula Jong-Torn
Gemeente Zaanstad

Binnen het regionale samenwerkingsverband ‘Allen voor Een’ van de regio Zaanstreek-Waterland, bundelen alle 8 gemeenten en partners uit het Sociaal Domein en de domeinen Zorg en Veiligheid, de krachten.

De doelstelling is om met een integrale, domein overstijgende aanpak de veiligheid (structureel) te herstellen en tijdige(r) en passende(r) zorg te verlenen aan kwetsbare inwoners.
Met de aanpak wordt er gestreefd naar een merkbaar verschil voor kwetsbare inwoners en een werkbaar verschil voor professionals uit de regio Zaanstreek-Waterland. Door de gezamenlijke inzet krijgen personen weer grip op hun leven en het risico van terugval/onveiligheid wordt verkleind.

Om het doel te kunnen bereiken  is een vloeiende, domein overstijgende samenwerking tussen de relevante professionals, met heldere en eenduidige afspraken over onder andere gegevensdeling, casus- en procesregie, risicotaxatie en integrale sturing. Het leren, ontwikkelen en verbeteren op deze 4 thema's staat centraal in deze aanvraag.

Lerend netwerk governance zorg en veiligheid Zuid-Limburg

Projectnummer 10610202110005
Mark Aanraad
Gemeente Stein

In de regio Zuid-Limburg is in 2021 de commissie Zorg en Veiligheid ingericht om te komen tot afstemming en advies rond thema’s zoals huiselijk geweld en onbegrepen gedrag. De partijen die zich hiertoe hebben gecommitteerd zijn: gemeenten, OM, politie, GGZ en de directeur publieke gezondheid (DPG).

Vanaf 2022 wil ze komen tot een inrichting waarin de regio is toegerust om te handelen bij nieuwe complexe domeinoverstijgende vraagstukken. De focus ligt hierbij op versterking van het sociaal domein, efficiënt inrichten van bestuurlijke tafels en het komen tot heldere afspraken over regievoering en opschaling.

Het uiteindelijke doel is borging van het geleerde waarbij toekomstige domeinoverstijgende kwesties effectief kunnen worden opgevolgd.

Zorg en Veiligheid Haaglanden: Naar perspectief op 2024

Projectnummer 10610202110006
Anneke Aanstoot
Gemeente Den Haag

In de regio Haaglanden kampt een aanzienlijke groep kwetsbare inwoners met multiproblematiek en vormt een (hoog) veiligheidsrisico. De afgelopen jaren hebben de partners geïnvesteerd in samenwerking tussen het zorg- en het veiligheidsdomein om deze complexe problemen aan te pakken. Het fundament is gelegd, maar er is meer nodig om de 2 werelden van zorg en veiligheid met elkaar te verbinden en samen maatwerk te leveren waardoor minder mensen tussen wal en schip vallen.

Gedurende dit project wordt er ingezet op actiegericht onderzoek met een continu leer- en verbeterproces. Dit wordt gedaan vanuit het perspectief van de cliënt. Er wordt prioriteit gegeven aan de ontwikkeling van de samenwerkingstafels, het ontwikkelen van een gezamenlijk leersystematiek en het op- en afschalen van casuïstiek.

Het uiteindelijke doel is dat zorg- en veiligheidsprofessionals elkaars taal gaan spreken en met kennis van beide werelden, en vanuit het cliëntperspectief, complexe casussen samen helpen oplossen.

Ontwikkeling lokale aanpak overlastveelplegers Amsterdam

Projectnummer 10610202110009
Menno Segeren
GGD Amsterdam

In Amsterdam bestaat in sommige stadsdelen een veelplegersaanpak. Onder de veelplegers bevinden zich veel mensen met een mengeling van sociale-, justitiële- en zorgproblematiek.

Dit project heeft als doel om de aanpak die in sommige stadsdelen is ingezet te professionaliseren en uit te rollen naar alle stadsdelen. In de aanpak wordt nauw samengewerkt tussen politie, handhaving, stadsdelen, centrale stad, en alle relevante zorg- en opvang/begeleidingsinstellingen. Ook zijn cliënten nauw betrokken bij de aanpak.

In een periode van 2 jaar wordt onder operationele aansturing van een breed samengesteld projectteam gewerkt aan:

 • Programmastructuur opzetten met als doel uniforme werkwijze in alle stadsdelen van Amsterdam te implementeren
 • Lokale project coördinatie en overleg en regiestructuur opzetten
 • Convenant met regeling gegevensdeling
 • Aanpassen van een registratiesysteem
 • Monitoring, verdiepend onderzoek en actieonderzoek

Nieuwe netwerken rondom Zorg en Veiligheid Noord-en Midden-Limburg

Projectnummer 10610202210002
Evelien Meijerink
Gemeente Horst aan de Maas

In deze ingewikkelde maatschappij en door onze individuele verschillen gaan we allemaal anders om met problemen. Onze situatie en individuele kenmerken bepalen sterk hoe gezond en in balans we door het leven kunnen gaan. Er zijn inwoners die te maken hebben met een opeenstapeling van
persoonlijke problemen: psychische klachten, verstandelijk beperkt, verslaafd etc. Deze inwoners zijn vaak het slachtoffer van misbruik en criminaliteit, of veroorzaken zelf overlast en veiligheidsproblemen.

De Noord- en Midden-Limburgse gemeenten binnen Veiligheidsregio Limburg-Noord willen zich
inzetten voor deze groep mensen en hun omgeving, o.a. door samenwerking tussen Zorg en Veiligheid. In de afgelopen jaren heeft de regio gezien dat deze samenwerking weliswaar op veel fronten al goed loopt, denk daarbij aan Zorg- en Veiligheidshuizen, maar dat die samenwerking op punten nog verbeterd kan worden. Met name als het gaat om stabiliteit die mensen nodig hebben en om de afstemming tussen organisaties.

De doelstelling van dit project is om met een integrale, domein overstijgende aanpak de veiligheid (structureel) te herstellen en tijdige(re) en (meer) passende zorg te verlenen aan kwetsbare mensen met complexe problematiek. Door de samenwerking regionaal te verbeteren en de regionale overlegstructuren te herschikken en efficiënter te maken kan er als regio meer integraal beleid ontwikkeld en uitgevoerd worden met als doel dat kwetsbare inwoners met een veiligheidsrisico weer (meer) grip op hun leven krijgen waardoor veiligheid voor henzelf en hun omgeving beter geborgd wordt.

Voor deze regio ligt de prioriteit bij het thema efficiënter inrichten van bestuurlijke en uitvoerende overlegtafels en bij het thema versterken verbinding met het sociaal domein. De regio wil de inhoud – in de vorm van casuïstiek uit de praktijk én een aantal maatschappelijke opgaven – leidend laten zijn en in de praktijk al lerende de aanpak verbeteren en zo gericht komen tot afspraken.

Regionale samenwerkingsagenda Zorg, Veiligheid en Sociaal domein – IJsselland

Projectnummer10610202210005
Carlien Osinga
Gemeente Deventer

Het versterken van de totale keten van zorg, veiligheid en sociaal domein, zowel lokaal als regionaal, is behoorlijk complex en omvangrijk. Vandaar dat in de regio IJsselland vooral het snijvlak tussen deze domeinen aandacht krijgt. Dat wordt gedaan middels een samenwerkingsagenda voor en door gemeenten en belangrijke partners als de GGZ, politie en woningcorporaties. De inwoners in IJsselland moeten hiervan de vruchten plukken en meer veiligheid en betere zorg en ondersteuning ervaren. De missie van regio IJsselland is dan ook om samen te werken aan een veerkrachtige samenleving.

De samenwerkingsagenda heeft als doel om de complexiteit te reduceren en meer synergie, samenhang en overzicht te creëren. Hierbij zijn een aantal gezamenlijke uitgangspunten geformuleerd:

 • Belang en perspectief van de inwoner is leidend.
 • Lokaal waar het kan, regionaal waar het moet. Regionale inzet moet ondersteunend aan het lokale zijn. Wees complementair en straal eenheid uit.
 • Gezamenlijke verantwoordelijkheid. Iedere partner heeft zijn eigen verantwoordelijkheid, maar we zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het totaal.

Met betrekking tot de gezamenlijke verantwoordelijkheid ligt de uitdaging in het blijven aangaan van het gesprek, het blijven zoeken van de verbinding en het lef om maatwerk te kunnen en willen bieden vanuit het gedachtengoed van positieve gezondheid. Hiertoe zijn 4 inhoudelijke thema’s onderscheden:

 • Vroegtijdige signalering van zorgwekkende situaties
 • Versterken van een integrale wijkaanpak
 • Toerusten van omgeving in omgang met betrokkene
 • Realiseren van passende en meer flexibele woonconcepten voor doelgroepen zorg en veiligheid

 

PGA-Lab, de learning community Zorg en Veiligheid Midden-Nederland

Projectnummer10610202210006
Myriam Kooij
Gemeente Utrecht

Gemeenten en Zorg- en Veiligheidshuizen in Midden-Nederland willen als lerende netwerkorganisaties de persoonsgerichte aanpak en ondersteuning van inwoners met complexe problemen versterken. Dit samen met de ketenpartners, ervaringsdeskundigen, bureau RVS en Hogeschool Utrecht.

Een effectieve, efficiënte en lerende samenwerking op het snijvlak van zorg en veiligheid is nodig om onnodig leed en recidive van deze inwoners te voorkomen. Dit wordt gedaan in het PGA-Lab. Dé (virtuele) plek waar het vakmanschap van professionals en de domeinoverstijgende samenwerking gestructureerd versterkt gaat worden. Van, voor en door PGA-experts van gemeenten, procesregisseurs van Zorg- en veiligheidshuizen en professionals van ketenpartners aan de casustafels. Goed en hands on gefaciliteerd, georganiseerd en gecoördineerd volgens een methodische aanpak. Zowel lokaal als regionaal. De ambitie is om het PGA-Lab in de komende 3 jaar stevig op te bouwen, door te ontwikkelen en te borgen.

Concreet zijn de doelstellingen als volgt:
I. Het versterken van de vakmanschap in de PGA, zodat professionals de vraagstukken in de complexe casuïstiek beter aankunnen en inwoners beter kunnen helpen. De lokale PGA-teams en de Zorg- en Veiligheidshuizen ontwikkelen daartoe met ondersteuning een eigen leer- en verbeterprogramma door periodiek gestructureerd evalueren en gezamenlijk te komen tot een ontwikkelplanning per jaar.
II. Het implementeren van ervaringsdeskundigheid als vaste kennisbron om de leefwereld van de mens in de uitvoering van de PGA steeds meer centraal te zetten.  
III. Vanuit het gezamenlijk PGA-Lab wordt een lokaal en/of regionaal aanbod ontwikkeld om doelstelling I en II met denk- én doekracht te ondersteunen, aansluitend op de lokale ontwikkelpunten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website