Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

"

Aandacht voor de mens achter de statushouder leidt niet vanzelfsprekend naar eigen regie en zelfredzaamheid. Statushouders worden door klantmanagers met een persoonlijk ondersteuningsplan goed op weg naar inburgering en werk geholpen. De ondersteuning is daarbij vooral nog instrumenteel van aard. Klantmanagers balanceren vaak op de rand van het begeleiden van inburgeringstrajecten of toeleiding naar werk en het verlenen van maatschappelijke hulp. Niet alle statushouders kunnen de stap naar werk namelijk zetten. Ook is er een spanningsveld tussen intrinsieke motivatie en verplichte medewerking van statushouders. Statushouders hebben een beperkt beeld wat van henzelf wordt verwacht. Ze tekenen weliswaar voor het ondersteuningsplan maar voelen zich mentaal nog geen eigenaar. Om statushouders vanuit zelfredzaamheid een nieuwe werkidentiteit in Nederland te laten vinden moeten hun emancipatorische houding en eigen regie verder versterkt worden. "

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

"

Maak beter duidelijk wat van klantmanagers en statushouders in het inburgeringsproces verwacht wordt. Geef duidelijk aan waar de grenzen liggen. Ontwikkel een uniforme taal en communicatieaanpak die nodig zijn vanaf kennismaking tot het moment waarop een maatregel noodzakelijk mocht zijn. Betrek ook verwijs- en ketenpartners om zo eenduidig mogelijk te communiceren. Controleer in gesprekken of de rol van klantmanagers en wederzijdse verwachtingen duidelijk zijn.

Doe een marktverkenning van interventiemethoden die bij een holistische manier van werken horen en waarbij het ontwikkelen van een emancipatorische houding en eigen regie van klanten centraal staan. Ontwikkel een uniforme interventiemethodiek die het conceptmodel ondersteunt.

Ontwikkel teamvorming door regelmatig ervaringen te delen en met elkaar te duiden. Focus op het balanceren tussen het begeleiden naar werk en het verlenen van maatschappelijke hulp. Betrek ook sleutelpersonen in de teamvorming. Geef hun een verbindende rol in de behoefte van statushouders om meer in contact te komen met mensen in de Nederlandse samenleving.

Werk bewust met statushouders aan het kunnen uiten van hun mening en zienswijze. Houd er hierbij rekening mee dat statushouders zich nog niet voluit in de Nederlandse taal kunnen uitspreken. Houd ook rekening met aspecten van het intercultureel werken.

Organiseer een ronde tafel bijeenkomst met ervaringsdeskundigen met als vraagstelling in hoeverre het benadrukken van aanpassing aan de Nederlandse cultuur inburgering daadwerkelijk bevordert. Hoe ziet inburgering eruit wanneer we onze eigen westerse culturele bril eens afzetten? Hebben we voldoende kennis in huis om culturele verschillen goed te begrijpen? Hoe werken we aan wederzijds begrip van culturele verschillen?

Doe een marktverkenning van programma’s die handvatten bieden voor het vergroten van interculturele vaardigheden en sensitiviteit van klantmanagers. Zet een dergelijk programma op. Leg de nadruk op het verdiepen van de eigen culturele bril en eigen functioneren en welke invloed dit heeft op de relatie en communicatie met statushouders. Ontwikkel verbindende communicatie en betrek hierbij ook sleutelpersonen.

Monitor de voortgang op intrinsieke motivatie en eigen regie van statushouders. Gebruik hiervoor de voortgangsindicatoren uit het onderzoek.

"

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Bij Meerinzicht werken we aan het in breed (holistisch)beeld krijgen en begeleiden van statushouders op een metodische wijze: de methodiek van de klantreis. Een doel van onze werkwijze is om samen meten voor alle statushouders een ondersteuningsplan te maken waarin de doelen van de betreffende statushouder in worden geformuleerd. Ook worden de maatwerktrajeten die de doelrealisatie ondersteunen benoemd in het ondersteuningsplan.

Het onderzoek dat we doen geeft inzicht in de werkzame factoren van deze methodische werkwijze. We onderzoeken hierbij het gedrag van de klantmanagers: welk gedrag draagt het meeste bij aan doelrealisatie? En we onderzoeken de werkzame factoren in de maatwerktrajecten: welke factoren dragen het meeste bij aan doelrealisatie?

 

Het onderzoek gefinancieerd vanuit ZONMW richt zich op de eerste onderzoeksvraag, de vraag naar het gedrag van de klantmanager in de methodiek van de klantreis.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

We hebben een uitgebreide onderzoeksbeschrijving gemaakt waarin de deelvragen van het onderzoek en de aanpak om tot beantwoording van de vragen te komen zijn beschreven.

 

 

Project aftrap: opzet projectorganisatie, projectopzet, verdieping onderzoeksvraag en theoretisch kader klantreismethodiek

Projectontwerp: deskresearch theoretisch kader klantreismethodiek en workshop met klantmanagers op 15 juli jl. Doel van de workshop was het verzamelen van informatie voor het ontwerp van het onderzoek. Tijdens de workshop delen en duiden klantmanagers verhalen over ervaringen met statushouders. Op een interactieve manier komen thema’s naar boven die voor het projectontwerp relevant zijn. Klantmanagers zijn bovendien enthousiast om deel te nemen aan een twee-wekelijkse reflectie waarbij zij via een digitale portal hun ervaringen vertellen en deze zelf ook van duiding voorzien

Werving van verhalenbegeleiders: werven van sleutelpersonen waarmee statushouders vertrouwd zijn of snel vertrouwd mee kunnen raken. Doel is 4 verhalenbegeleiders te vinden

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

 

 

Sinds 2015 merken we ook in Harderwijk, Ermelo en Zeewolde een verhoogde instroom van statushouders. In de laatste anderhalf jaar is deze instroom het grootst geweest. Om deze ontwikkeling als gemeenten in goede banen te leiden zijn wij in 2016 gestart met de parallelle aanpak statushouders. Uit deze parallelle aanpak blijkt dat het investeren in taalontwikkeling een belangrijke succesfactor is in het integreren en de toeleiding naar arbeid. Er is een forse investering nodig in het leren van de taal en het opdoen van arbeidsvaardigheden om de (economische) zelfredzaamheid van deze doelgroep te verhogen. Dit gaan we doen door het taalonderwijs te intensiveren en ondersteuning op maat te gaan bieden. Dit start bij het uitvoeren van een goede diagnose.

Meerinzicht heeft sinds 1 januari de opdracht om ook voor statushouders te werken vanuit de volgende uitgangspunten:

integraal

1 gezin/ 1 plan

maatwerk

regievoering

Om de statushouders vanuit deze uitgangspunten goed in beeld te krijgen en ze vervolgens kunnen toeleiden naar passende (voltijd) maatwerk trajecten zal Meerinzicht een beleidsinterventie uitvoeren. Dit is niet enkel een momentopname maar het inrichten van een geheel nieuwe werkwijze die de volgende fases kent:

outreachend werken naar het COA

holitische intake en diagnose

ondersteuningsplan gezamenlijk maken

inzetten van maatwerktrajecten

voeren van regie (statushouder en klantmanager) op uitvoering maatwerktrajecten

 

 

intensieve regievoering zodat ook nieuw instromende statushouders in de toekomst vanuit de holistische visie ondersteuning krijgen en daardoor sneller en beter integreren en participeren.

 

Meerinzicht gaat uit van een holistische klantbenadering, waar 4 kernwaarden centraal staan, het lichaam, de geest, sociaal en maatschappelijk. Indien de 4 kernwaarden in balans zijn functioneert een persoon optimaal en leidt hij/zij een gelukkig, gezond bestaan.

 

 

Werk is voor de integratie en participatie van de statushouder groot belang en vanuit de holistische klantbenadering heeft Meerinzicht een integrale innovatieve aanpak ontwikkeld.

 

Het project waarvoor wij bij ZON MW financiering aanvragen richt zich op een onderzoek naar de werkzame factoren bij een implementatie van van een werkwijze die uit gaat van een holistische visie op de statushouders.

De holistische visie bestaat uit het zien van de statushouders als een geheel, de samenhang tussen lichaam, geest, sociaal en maatschappelijk voor het slagen van het meedoen en arbeid verrichten.

De holistische visie wordt vertaald naar een werkwijze waar outreachend naar het COA/AZC wordt gewerkt door MIZ.

MIZ heeft de opracht om de proces regie te voeren voor klanten in de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde.

De klantmanagers van MIZ zijn de eerste professionals in de route naar meedoen en arbeid en dus inburgeren van de statushouders die holistisch ondersteunen. De klantmanager neemt een integrale intake af, waarbij naar geest, lichaam, sociaal en maatschappelijk elementen wordt gekeken. Er worden passende diagnose instrumenten ingezet. Een huisbezoek afgelegd daar waar nodig.

De integrale intake bevat altijd de volgende elementen:

lichaam, geest, maatschappelijk en sociaal.

Vervolgens wordt er een integraal plan van aanpak gemaakt samen met de statushouder. De statushouder is eigenaar van zijn/haar plan. Er wordt aangegeven in het plan welke ondersteuning de statushouder vindt dat hij/zij nodig heeft om zijn/haar doelen te bereiken.

De uitvoering van het plan van aanpak (kan) gebeuren met inzet van maatwerktrajecten.

De maatwerktrajecten zijn een combinatie van tenminste taalversterking met bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, maatschappelijke ondersteuning, zorg, school of arbeid.

MIZ maakt hierover afspraken met de lokale/regionale partners.

Afhankelijk van de diagnose wordt in de maatwerktrajecten aandacht gegeven aan lichaam, geest, maatschappelijke doelen en sociale doelen. Altijd in combinatie met taalversterking.

 

Deze werkwijze is vooruitlopend op het nieuwe beleid vanuit het ministerie een proof.

 

Er is draagvlak bij de lokale en regionale partners voor deze werkwijze (b.v. vluchtelingenwerk, onderwijs, welzijn, taalaanbieders, arbeidsvoorziening). Alle partners zijn betrokken bij de uitvoering van het plan.

 

Wij willen deze werkwijze implementeren en de implementatie laten ondersteunen door een ontwerp gericht onderzoek.

Het onderzoek zal zich richten op:

1.de totale werkwijze van holistisch werken: de verbinding tussen geest, lichaam, maatschappelijk en sociaal en

2. werkzame bestanddelen uit de maatwerktrajecten waar (mogelijk 1 of meerdere van de volgende elementen) geest, lichaam, maatschappelijk, sociaal en taal verbonden zijn.

 

In de bijlagen is het plan voor vertaling van de visie naar werkwijze opgenomen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website