Projectomschrijving

Doel

Met behulp van een nieuwe werkwijze wilde dit project statushouders beter zien: wie ben jij, wat kan jij en wat heb je nodig? Dit is een holistische manier van kijken. De holistische visie bestaat uit het beschouwen van statushouders als een geheel waarbij de samenhang tussen lichaam, geest, sociaal en maatschappelijk van belang is voor de weg naar integratie en arbeid.

Werkwijze

De uitvoering van dit project gebeurde met inzet van maatwerktrajecten. De maatwerktrajecten bestonden uit een combinatie van taalversterking met bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, maatschappelijke ondersteuning, zorg, school of arbeid. Met dit project werd door onderzocht of deze nieuwe, holistische werkwijze werkt en wat de werkzame bestanddelen/factoren zijn in deze werkwijze.

MeerInzicht

MeerInzicht is de uitvoeringsorganisatie voor de gemeente Ermelo, Harderwijk en Zeewolde en heeft de opdracht om de procesregie te voeren voor klanten in deze gemeenten. De klantmanagers van MeerInzicht zijn de eerste professionals op de route naar inburgering in de woongemeente van de statushouders. De klantmanager neemt een integrale intake af waarbij naar geest, lichaam en sociale en maatschappelijke elementen wordt gekeken. Er worden passende diagnose instrumenten ingezet en een huisbezoek wordt afgelegd waar nodig. Vervolgens wordt er een integraal plan van aanpak opgesteld samen met de statushouder. De statushouder is eigenaar van zijn/haar plan. Er wordt aangegeven in het plan welke ondersteuning de statushouder vindt dat hij/zij nodig heeft om zijn/haar doelen te bereiken.

Resultaten

Hieronder staan de voornaamste uitkomsten van het rapport ‘effectieve gedragscomponenten en competenties in de begeleiding van statushouders naar werk en integratie’ waarin werkzaam gedrag en competenties van dedicated klantmanagers voor statushouders in Ermelo, Harderwijk en Zeewolde zijn onderzocht. Het rapport is gebaseerd op eenmalig narratief onderzoek onder 38 statushouders en op langdurig narratief onderzoek onder 8 klantmanagers. Het onderzoek is het resultaat van een samenhangende analyse van kwantitatieve data, ervarings- en reflectieverhalen.

Uitkomsten

Aandacht voor de mens achter de statushouder leidt niet vanzelfsprekend naar eigen regie en zelfredzaamheid. Statushouders worden door klantmanagers met een persoonlijk ondersteuningsplan goed op weg naar inburgering en werk geholpen. De ondersteuning is daarbij vooral nog instrumenteel van aard. Klantmanagers balanceren vaak op de rand van het begeleiden van inburgeringstrajecten of toeleiding naar werk en het verlenen van maatschappelijke hulp. Niet alle statushouders kunnen de stap naar werk namelijk zetten. Ook is er een spanningsveld tussen intrinsieke motivatie en verplichte medewerking van statushouders. Statushouders hebben een beperkt beeld wat van henzelf wordt verwacht. Ze tekenen weliswaar voor het ondersteuningsplan, maar voelen zich mentaal nog geen eigenaar. Om statushouders vanuit zelfredzaamheid een nieuwe werkidentiteit in Nederland te laten vinden moeten hun emancipatorische houding en eigen regie verder versterkt worden.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website