Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Vluchtelingenkinderen hebben een verhoogd risico op psychosociale problemen, omdat zij doorgaans veel ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt. Hoewel zij om deze reden vermoedelijk een grotere behoefte hebben aan zorg, is het daadwerkelijke gebruik van jeugdzorg onder vluchtelingenkinderen beperkt. Als psychosociale problemen niet op tijd worden gesignaleerd, dan kan dit de gezonde ontwikkeling van kinderen in de weg staan.

 

De JGZ speelt een belangrijke rol in de preventieve zorg voor vluchtelingenkinderen, maar in de praktijk hebben JGZ-professionals veelal niet de beschikking over praktische instrumenten die nodig zijn om psychosociale problemen tijdig te signaleren bij deze doelgroep.

In dit project ontwikkelen we daarom een wetenschappelijk onderbouwde toolbox die JGZ-professionals helpt psychosociale problemen bij vluchtelingen kinderen sneller op te sporen en vervolgstappen te nemen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De toolbox bestaat onder meer uit signaleringsvragenlijsten voor psychosociale problemen met voor- en nadelen ten aanzien van het gebruik bij deze doelgroep en adviezen voor doorverwijzing. Met de toolbox willen we bijdragen aan een meer uniforme aanpak, waarin ook plaats is voor maatwerk.

De toolbox zal in de volgende fase van het project in de praktijk worden getest en zo nodig aangepast.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

VLUCHTELINGENKINDEREN

Vluchtelingenkinderen tussen de 0 en 18 jaar die een status hebben gekregen, vormen een doelgroep voor wie specifieke aandacht nodig is: ten eerste is er een brug te slaan om de kinderen op hetzelfde niveau van publieke gezondheidszorg te brengen als leeftijdsgenoten die in Nederland zijn opgegroeid, en ten tweede is het een groep met risicofactoren voor psychosociale problemen die de gezonde ontwikkeling in de weg kunnen staan. De kans dat vluchtelingenkinderen heftige ervaringen hebben meegemaakt is verhoogd ten opzichte van in Nederland opgegroeide kinderen. Onderzoek lijkt erop te wijzen dat bij meer dan 25% van de kinderen sprake is van een posttraumatische stressstoornis. Daar boven op is de context waarin zij zich bevinden instabieler, vanwege de vlucht, verlieservaringen, verhuizingen, een nieuwe cultuur en taal, ontbreken van een sociaal netwerk en mogelijke problemen in het gezin.

 

JGZ

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) heeft de taak om vluchtelingenkinderen zo snel mogelijk na aankomst in Nederland in beeld te hebben. Hoewel er een JGZ basispakket is en een handreiking voor de intake van vluchtelingenkinderen, hebben JGZ professionals in de praktijk nog niet de beschikking over kennis en praktische instrumenten die nodig zijn om tijdig en juist te signaleren en interveniëren op het gebied van de specifieke psychosociale problemen bij deze doelgroep. Een recente enquête onder jeugdartsen liet zien dat zij een duidelijke behoefte hebben aan werkinstructies, onder meer waar het gaat om gebruik van vragenlijsten naar psychisch welbevinden, signaleren van verwaarlozing, en doorverwijsmogelijkheden. Diverse instanties benadrukken dat vluchtelingenkinderen een kwetsbare groep vormen bij wie het van urgent belang is om problematiek vroeg te signaleren binnen de publieke gezondheidszorg.

 

DOELSTELLING / RESULTATEN

In het huidige project willen we een wetenschappelijk onderbouwde toolbox ontwikkelen, ter ondersteuning van de psychische gezondheid van kinderen met een vluchtelingenachtergrond.

Het doel is vroege signalering van psychosociale problemen waaronder psychotrauma bij vluchtelingenkinderen (en hun gezinnen). Daarmee wordt het mogelijk om vroeg te interveniëren, en daarmee verdere problemen in de ontwikkeling en integratie te verminderen.

In de toolbox doen we o.a. aanbevelingen voor gebruik van evidence based signaleringsvragenlijsten. Alle relevante betrokkenen uit praktijk en beleid participeren in dit project (beroeps- en brancheorganisaties, JGZ professionals, vertegenwoordigers van de doelgroep) om de toepasbaarheid te borgen.

We voeren een pilot onderzoek uit met de concept toolbox, waarbij we met tenminste twee JGZ organisaties in 6 maanden data verzamelen van ruim 100 statushouderkinderen.

Na het pilot onderzoek zal de toolbox worden geëvalueerd en bijgesteld, waarna deze beschikbaar zal komen voor JGZ professionals. De beoogde toolbox bevat dan de volgende kennis en aanbevelingen:

- gegevens nodig voor een JGZ anamnese en registratie in het DD JGZ;

- beschikbare signaleringsvragenlijsten met voor- en nadelen ten aanzien van het gebruik bij vluchtelingenkinderen;

- handelingsopties voor de JGZ-professional na signalering van (potentiële) psychische ontwikkelingsproblemen of gezinsproblemen;

- werkzame elementen voor een goede ketensamenwerking;

- handelingsopties in de JGZ voor collectieve maatregelen.

 

EXPERTISE

In de projectgroep is expertise vertegenwoordigd op het gebied van onderzoek in de kinder- en jeugdpsychiatrie en de JGZ, valideren van vragenlijsten, ervaring met werken met vluchtelingenkinderen en -gezinnen, ontwikkelen van handreikingen en richtlijnen, implementatie, en zijn relevante organisaties uit praktijk en beleid vertegenwoordigd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website