Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Scholen krijgen steeds meer te maken met kinderen en jongeren met een vluchtelingverleden. Zij hebben veel meegemaakt, waardoor zij vaak stress, onzekerheid en concentratieproblemen ervaren. Een goede aanpak vraagt om cultuursensitief handelen en het overbruggen van een taalbarrière. Interventies met non-verbale en speelsere werkvormen zoals muziek bieden de mogelijkheid om zonder taal een ontwikkeling bij het kind te realiseren. Zo’n interventie is “Safe & Sound”. Het is een oplossingsgerichte interventie waarbij principes vanuit muziektherapie worden toegepast binnen het basis- en middelbaar onderwijs. In dit praktijkproject werd “Safe & Sound” doorontwikkeld met een procesevaluatie op drie scholen. Het leidde tot:

• een handleiding “Safe & Sound”,

• meer inzicht in de randvoorwaarden, succes- en faalfactoren en waardering ten aanzien van de implementatie en uitvoering van “Safe & Sound” en

• aanbevelingen voor verdere implementatie, verbreding en vervolgonderzoek.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project heeft de volgende resultaten opgeleverd:

* Handleiding met interventiebeschrijving van de muziektherapeutische aanpak “Safe & Sound”, waarbij criteria van het Nederlands Jeugdinstituut werden gevolgd;

* Meer inzicht in de randvoorwaarden, succes- en faalfactoren ten aanzien van de implementatie van de muziektherapeutische aanpak “Safe & Sound”;

* Inzicht in de succes- en faalfactoren ten aanzien van het verloop van de uitvoering van de muziektherapeutische aanpak “Safe & Sound”;

* Inzicht in de waardering en ervaringen ten aanzien van de muziektherapeutische aanpak “Safe & Sound”;

* Aanbevelingen voor verdere implementatie, verbreding en vervolgonderzoek van de muziektherapeutische aanpak “Safe & Sound”.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Scholen en zorgverlenende instanties krijgen steeds meer te maken met vluchtelingenkinderen en jongeren, ofwel jonge statushouders, en diens verleden. Statushouders hebben in hun land van herkomst, tijdens de vlucht en in de periode van asielaanvraag veel meegemaakt. Daardoor ervaren zij vaak stress en onzekerheid. Leerkrachten op scholen geven aan dat de ervaren stress en onzekerheid bij deze kinderen merkbaar is in het gedrag op school en in de klas, waardoor onder andere sociale contacten, een positieve integratie in de klas en het goed kunnen participeren in het onderwijs moeizaam verlopen. Hierdoor ontstaat vaak meer uitval bij deze kinderen. Ook zien leerkrachten bij vluchtelingenkinderen vaak concentratieproblemen, agressieve of angstige fantasieën, of een overdreven bezorgdheid over de eigen veiligheid of die van anderen. Dit gedrag heeft invloed op het klimaat in de klas, de leerkrachten en op de andere kinderen.

 

Een goede aanpak bij deze kinderen vraagt om cultuursensitief handelen alsook het overbruggen van een taalbarrière. Interventies met non-verbale aspecten en speelsere werkvormen, zoals muziek, bieden de mogelijkheid om zonder taal te interveniëren en op een laagdrempelige manier een ontwikkeling bij het kind te realiseren en psychosociale klachten te reduceren. Van de ontwikkelde preventieve interventies, die ingezet worden na het meemaken van schokkende gebeurtenissen zoals het beleven van geweld tijdens oorlog en vlucht, voldoet de interventie ‘Safe & Sound’ aan deze kenmerken. Dit is een oplossingsgerichte interventie waarbij principes vanuit muziektherapie worden toegepast binnen het basis- en middelbaar onderwijs. Deze interventie werkt stapsgewijs vanuit de mogelijkheden en sterke kanten van jonge statushouders om daarmee de veerkracht te versterken en mogelijk aanwezige psychosociale klachten te verminderen. Veerkracht versterken gebeurt binnen deze interventie ook door het systeem te betrekken, zoals andere kinderen, leerkrachten en ouders, om zodoende de beschermende factoren vanuit de omgeving te intensiveren.

 

Binnen dit project zal deze interventie verder worden geïmplementeerd, het proces worden geëvalueerd en eerste stappen worden gezet om effecten te gaan meten. Dit zal leiden tot een bijgestelde beschrijving van de interventie om in te dienen bij een erkenningscommissie. Tevens willen we samen met het kennisnetwerk ‘Vluchtelingen en statushouders’ nagaan hoe het proces en de uitgangspunten bruikbaar kunnen zijn voor andere vaktherapeutische interventies voor deze doelgroep.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Momenteel staat de implementatie en procesevaluatie van de aanpak Safe & Sound op drie verschillende scholen centraal. De uitvoering van de procesevaluatie loopt voorspoedig en volgens plan. Er is een hoge betrokkenheid van scholen en er is veel draagvlak bij kinderen, leerkrachten en muziektherapeuten. Betrokkenheid van ouders is aanwezig. Door deze implementatie en de procesevaluatie halen we veel informatie op. De uiteindelijke resultaten zullen aan het eind van het project breder gedeeld en besproken worden.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Scholen en zorg verlenende instanties krijgen steeds meer te maken met Vluchtelingenkinderen en jongeren, ofwel jonge statushouders, en diens verleden. Statushouders hebben in hun land van herkomst, tijdens de vlucht en in de periode van asielaanvraag veel meegemaakt, daardoor ervaren zij vaak stress en onzekerheid.

 

Leerkrachten op scholen geven aan dat de ervaren stress en onzekerheid bij deze kinderen merkbaar is in het gedrag op school en in de klas, waardoor onder andere sociale contacten, een positieve integratie in de klas en het goed kunnen participeren in het onderwijs moeizaam verlopen. Hierdoor ontstaat vaak meer uitval bij deze kinderen in vergelijking met kinderen zonder traumatisch verleden. Ook zien leerkrachten bij vluchtelingenkinderen vaak concentratieproblemen, agressieve of angstige fantasieën, of een overdreven bezorgdheid over de eigen veiligheid of die van anderen. Dit gedrag heeft invloed op het klimaat in de klas, de leerkrachten en op de andere kinderen.

 

Een goede aanpak bij deze kinderen vraagt om cultuursensitief handelen als ook het overbruggen van een taalbarrière. Interventies met non-verbale aspecten en speelsere werkvormen zoals muziek bieden de mogelijkheid om zonder taal te interveniëren en op een laagdrempelige manier een ontwikkeling bij het kind te realiseren en psychosociale klachten te reduceren. Van de ontwikkelde preventieve interventies die ingezet worden na het meemaken van schokkende gebeurtenissen zoals het beleven van geweld tijdens oorlog en vlucht, voldoet de interventie ‘Safe & Sound’ aan deze kenmerken. Dit is een oplossingsgerichte interventie waarbij principes vanuit muziektherapie worden toegepast binnen het basis- en middelbaar onderwijs. Deze interventie werkt stapsgewijs vanuit de mogelijkheden en sterke kanten van jonge statushouders om daarmee de veerkracht te versterken en mogelijk aanwezige psychosociale klachten te verminderen. Veerkracht versterken gebeurt binnen deze interventie ook door het systeem te betrekken, zoals andere kinderen, leerkrachten en ouders, om zodoende de beschermende factoren vanuit de omgeving te intensiveren.

 

In dit praktijkproject wordt de interventie “Safe & Sound” verder doorontwikkeld op basis van ervaringen in de dagelijkse praktijk en volgens de criteria voor een goed onderbouwde interventie. Hiertoe wordt een procesevaluatie uitgevoerd op drie scholen.

Om de relevantie voor de praktijk zo groot mogelijk te krijgen wordt in co-creatie met alle betrokkenen (kind, ouders/verzorgers, leerkrachten, muziektherapeuten) gestreefd naar de volgende uitkomsten:

 

1. inzicht in succes- en faalfactoren om de interventie “Safe & Sound” toe te passen binnen basis- en middelbare scholen;

 

2. systematisch opgehaalde ervaringen met de interventie in het verbeteren van het leefklimaat in de klas, de betrokkenheid van ouders, de veerkracht van jonge statushouders en de invloed op psychosociale klachten;

 

3. een goed onderbouwde interventie “Safe & Sound” toepasbaar op basis- en middelbare scholen door muziektherapeuten ter verbetering van de veerkracht van jongere statushouders;

 

4. een handleiding/productbeschrijving/ voorlichtingsmateriaal die voldoet aan de criteria voor indienen van een goed onderbouwde interventie ter aanbieding aan de erkenningscommissie van het Nederlands Jeugdinstituut;

 

5. aanbevelingen voor “externe” zorginstellingen en andere instanties (buiten eigen consortium) om “Safe & Sound” te implementeren ten behoeve van het ondersteunen van jonge statushouders die kampen met een traumatisch verleden;

 

6. Aanbevelingen geven voor de doorontwikkeling van de interventie naar de toepasbaarheid door andere vaktherapeutische disciplines.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website