Projectomschrijving

In samenwerking met de gemeente Winterswijk en Berkelland wil GGNet Centrum voor Interculturele GGZ (GCIG) een bestaande preventieve ggz interventie voor (ex-)AMV-en (Alleenstaande Minderjarige Vluchteling) tot 27 jaar, doorontwikkelen. De interventie draagt bij aan een positief effect op de psychosociale gezondheid. De reeds bestaande interventie is meerdere malen uitgevoerd op een kleinschalige woonvoorziening van COA.

Doel

Het doel van de interventie is tweeledig:
•    verbeteren van de psychische gezondheid door moeilijke perioden/gebeurtenissen in verleden en heden bespreekbaar te maken, te delen en te verwerken
•    versterken van eigen kracht door het geven van inzicht en het aanleren van gezonde copingstijlen (weerbaarheid/veerkracht/zelfredzaamheid)

Onze ervaring is dat juist het richten op allebei deze doelen maakt dat de jongeren zich gezien en gehoord voelen en er langzaamaan ruimte ontstaat om zich te richten op de toekomst. Sleutelwoorden voor een succesvolle uitvoering van de interventie zijn: oprecht contact, dichtbij, laagdrempeligheid, respect voor elkaar, veiligheid in de groep, snel en flexibel kunnen aansluiten op de behoeften van de groep, interactieve en creatieve werkvormen om gesprekken
op gang te brengen en korte lijnen met andere betrokkenen.

Uit gesprekken met professionals die betrokken zijn bij (ex-)AMV-en in gemeenten bleek dat zij regelmatig te maken te hebben met onverklaarbare vastgelopen onderwijstrajecten en een negatieve spiraal op allerlei levensgebieden zonder er greep op te hebben of te krijgen. In een flink aantal van deze gevallen speelt de psychische gezondheid een rol, blijkt uit gesprekken die medewerkers van Centrum voor Interculturele GGZ hadden met (ex-)AMV-en. Dit is de reden dat dit project de bestaande interventie wil doorontwikkelen.

Klankbordgroep

Daarbij is het belangrijk om de (ex-)AMV-en en hun oordeel/behoeften actief te betrekken. We richten daartoe een klankbordgroep op van (ex-)AMV-en die mee willen denken met de verdere ontwikkeling van de interventies. Zij weten tenslotte het best waar hun behoeftes liggen. Zij worden vervolgens betrokken op het gehele proces van dit project.

Sociaal netwerk

Een ander uitgangspunt van de interventie is inbedding in het sociaal netwerk van de (ex-)AMV-en en de versterking van de samenwerking met deze ketenpartners. Voor een goede ketensamenwerking is het nodig dat de betrokkenen elkaar kennen, korte lijnen hebben en goed afstemmen wat op basis van ieders taak, bevoegdheid en verantwoordelijkheid de mogelijkheden zijn om de (ex-)AMV-en te begeleiden. Zo wordt continuïteit en back-up geboden op meerdere levensgebieden en kunnen signalen vroegtijdig worden opgepikt om actief (gezamenlijk) in te kunnen grijpen wanneer nodig.

Aanvullend onderzoek

Het Verwey-Jonker Instituut zal in dit project een onderzoekstraject koppelen aan het praktijkproject, zodat nadien ook duidelijk wordt of de interventies en strategieën de gewenste effecten hebben. Mocht het resultaat van het onderzoekstraject positief zijn, dan wordt deze kennis gedeeld middels een rapportage. Via een te ontwikkelen train-de-trainersmodel kan de ontwikkelde methodiek worden overgedragen aan andere professionals in andere regio’s die na de training gecertificeerd zijn om de interventies zelf uit te mogen voeren.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website