Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doel van dit éénjarige project was het verbeteren van de psychosociale hulpverlening aan AMV’s uit Eritrea bij de overgang van jeugd- naar volwassenzorg in Den Haag. De vraag naar het verbeteren van deze psychosociale hulpverlening kwam van zorgverleners die werken met Eritrese AMV’s en van AMV’s zelf. In dit project is samen met Eritrese AMV’s en de lokale organisaties betrokken bij de hulpverlening, gekeken wat er al goed gaat bij deze overgang, wat er beter kan en wat eenieders rol en verantwoordelijkheid hierbij is.

Deze aanbevelingen zijn gebundeld in een factsheet voor hulpverleningsorganisaties. Daarnaast zijn er vijf informatiekaarten ontwikkeld, met en voor Eritrese AMV’s, over de volgende thema’s: huisarts, werk, zorg(verzekering), Nederlandse taal en donorregister. Deze kaarten zijn vrij beschikbaar en wijd verspreid binnen en buiten de regio van Den Haag.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doel van dit éénjarige project was het verbeteren van de psychosociale hulpverlening aan AMV uit Eritrea bij de overgang van jeugd- naar volwassenzorg in Den Haag. De vraag naar het verbeteren van deze psychosociale hulpverlening kwam van zorgverleners die werken met Eritrese AMV’s en van AMV’s zelf. In nauwe samenwerking met de jongeren zelf en ketenpartners onderzochten we wat bevorderende en belemmerende factoren zijn voor een integrale samenwerking om continue psychosociale hulpverlening van 18- naar 18+ voor Eritrese AMV’s te garanderen.

Voor dit onderzoek hebben we individuele en groepsinterviews afgenomen met 12 Eritrese AMV’s in de leeftijd van 17 tot 18 jaar en acht Eritrese AMV’s vanaf 18 jaar oud. Ook hebben we interviews afgenomen met 12 professionals van relevante welzijns- en zorgorganisaties. Daarnaast werden er drie ketenpartnerbijeenkomsten georganiseerd. Doel van deze bijeenkomsten was het verkrijgen van inzicht in de perspectieven, ervaringen en uitdagingen rondom de psychosociale hulpverlening voor Eritrese AMV’s bij de transitie van 18- naar 18+ volgens de ketenpartners, alsook aanbevelingen voor optimalisatie.

Uit de interviews en de bijeenkomsten zijn knelpunten en succesfactoren in de transitie van

18- maar 18+ naar voren gekomen. Deze zijn terug te vinden in een factsheet voor hulpverleningsorganisaties. Daarnaast zijn er vijf informatiekaarten ontwikkeld, met en voor Eritrese AMV’s, over de volgende thema’s: huisarts, werk, zorg(verzekering), Nederlandse taal en donorregister. Deze kaarten zijn vrij beschikbaar en wijd verspreid binnen en buiten de regio van Den Haag.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doel van dit éénjarige project is het verbeteren van de psychosociale hulpverlening aan AMV uit Eritrea bij de overgang van jeugd- naar volwassenzorg in Den Haag. Dat gebeurt door samen met Eritrese AMV’s en de lokale organisaties betrokken bij de hulpverlening, te kijken wat er al goed gaat bij deze overgang, wat er beter kan en wat eenieders rol en verantwoordelijkheid hierbij is. Deze aanbevelingen bundelen we in een factsheet voor hulpverleningsorganisaties. Daarnaast maken we samen met Eritrese AMV’ers een handreiking voor henzelf. Daar staat centraal hoe zij zelf regie kunnen en willen nemen bij de overgang van 18- naar 18+ en hoe zij hierbij versterkt kunnen worden.

De vraag naar het verbeteren van deze psychosociale hulpverlening komt van zorgverleners die werken met Eritrese AMV en AMV’ers zelf. Ook de Jeugdombudsman uit Den Haag schreef een rapport over de noodzaak van een goede hulp bij deze overgang om te voorkomen dat deze AMV’ers niet de hulp krijgen die ze nodig hebben.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doel van dit éénjarige project is het verbeteren van de psychosociale hulpverlening aan AMV uit Eritrea bij de overgang van jeugd- naar volwassenzorg in Den Haag. Tijdens het eerste half jaar van dit project zijn interviews afgenomen met 15 zorgverleners betrokken bij de psychosociale hulpverlening voor Eritrese AMV. Tevens zijn focusgroepen en individuele interviews afgenomen met in totaal 15 Eritrese AMV’s onder de 18 jaar. De resultaten hiervan zijn gebundeld in twee scripties en vormden de basis voor de eerste ketenpartnerbijeenkomst van organisaties in de regio Den Haag. Tijdens deze ketenpartnerbijeenkomst is aandacht gegeven aan de perspectieven, ervaringen en uitdagingen rondom de psychosociale hulpverlening rondom de Eritrese AMV’s bij de transitie van 18- naar 18+.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het doel van het onderhavige project is het optimaliseren van de psychosociale hulpverlening (PSH) bij de transitie van 18- naar 18+ voor Eritrese AMV’s in Den Haag. Daartoe wordt participatief evaluatieonderzoek uitgevoerd naar hoe de huidige PSH voor Eritrese AMV’s bij de transitie van 18- naar 18+ in Den Haag eruit ziet en wat er nodig is om continuïteit te realiseren. Dit resulteert in aanbevelingen voor de organisatie van de ketenzorg in de lokale praktijk van Den Haag om de PSH bij de transitie van 18- naar 18+ goed te laten verlopen.

 

Eritrese AMV hebben te maken met psychosociale problemen en trauma’s en lopen grote risico's om geïsoleerd te raken, afhankelijk te worden van bijstand, in de schulden te belanden of zelfs af te glijden naar het criminele circuit. Volgens zorgprofessionals en de Jeugdombudsman uit Den Haag is een belangrijke oorzaak een gebrek aan continuïteit in de psychosociale hulpverlening (PSH) voor Eritrese AMV’s rondom de transitie van 18- naar 18+. Knelpunten zijn o.a. een gebrek aan inzicht en afstemming rondom rollen en verantwoordelijkheden tussen ketenpartners en het ontbreken van een goede overleg- en financieringsstructuren en een regisserende rol. Bovendien is de zorg onvoldoende toegesneden op de behoeften van AMV’s, waardoor mogelijkheden om hun veerkracht te versterken veelal onbenut blijven.

 

Uit de literatuur is bekend dat integrale ketensamenwerking niet vanzelf gaat. De kans op succes wordt vergroot als hier systematisch naar gekeken wordt. In het onderhavig project wordt in nauwe samenwerking met betrokkenen bepaald wat succesfactoren, knelpunten en randvoorwaarden zijn voor een integrale samenwerking om continue PSH van 18- naar 18+ voor Eritrese AMV’s te garanderen. De doelgroep zelf speelt daarbij een sleutelrol. Daarom wordt geïnventariseerd hoe jongeren zelf regie kunnen en willen nemen en hoe zij hierin versterkt kunnen worden. Binnen het project worden er, op basis van de behoefte-inventarisatie, aanbevelingen gedaan voor het opzetten van een overlegstructuur en samenwerkingsafspraken.

 

Het project bestaat uit 4 fasen die gedurende een jaar (april 2019 - maart 2020) worden uitgevoerd:

1) Voorbereiding;

A) installeren projectgroep;

B) eerste projectgroep-bijeenkomst (april - mei 2019).

 

2) Behoefte-inventarisatie;

A) eerste ketenpartners-bijeenkomst;

B) individuele en groepsinterviews met AMV uit Eritrea in Den Haag van onder de 18 (16 - 18 jaar) en boven de 18 (18-20 jaar);

C) tweede projectgroep-bijeenkomst (juni - oktober 2019).

 

3) Oplossingsverkenning;

A) tweede ketenpartnerbijeenkomst;

B) derde projectgroep-bijeenkomst (oktober – december 2019).

 

4) Afronding en verspreiding;

A) derde ketenpartners-bijeenkomst;

B) opstelling van een factsheet ‘Eritrese AMV in Den Haag: integrale ketensamenwerking voor een goede transitie van 18- naar 18+’, plus een handreiking voor Eritrese AMV’s in Den Haag;

C) publiciteit en verdere verspreiding (januari – maart 2020).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website